Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2

Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2 là phản ứng hóa học, được cmm.edu.vn soạn, phương trình này sẽ xuất hiện xuyên suốt trong quá trình học Hóa học của những bạn. Đặc biệt Hóa học 12 bài Nhôm và hợp chất của nhôm

Hy vọng qua tài liệu này có thể giúp những bạn viết và thăng bằng phương trình một cách nhanh và chuẩn xác.

Bạn đang xem bài: Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2

1. Phương trình phản ứng Al tác dụng với NaOH 

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2

2. Điều kiện phản ứng Al tác dụng với dung dịch NaOH

Nhiệt độ: Từ 400oC – 500oC

3. Phương trình ion rút gọn khi cho Al tác dụng NaOH

Phương trình phân tử

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2

Phương trình ion rút gọn

2Al + 2H2O + 2OH→  2AlO2 + 3H2

4. Cách tiến hành phản ứng cho Al tác dụng NaOH

Cho đồng Al tác dụng với dung dịch bazo NaOH

5. Hiện tượng Hóa học

Kim loại Al tan dần trong dung dịch và xuất hiện bọt khí, khí thoát ra chính là hidro H2

6. Tính chất hóa học của nhôm

a. Tác dụng với oxi và một số phi kim.

4Al + 3O2 → 2Al2O3

ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng vững bền, lớp oxit này bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng oxi trong không khí, nước.

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

b.  Nhôm tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

  • Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Chú ý: Nhôm không tác dụng với H2SO4, HNO3 đặc, nguội

  • Tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh như HNO3 hoặc H2SO4 đậm đặc

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

c. Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.

người nào + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

d. Tính chất hóa học riêng của nhôm.

Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm nên nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2

e. Phản ứng nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng hóa học toả nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao.

Ví dụ vượt trội nhất là phản ứng nhiệt nhôm giữa oxit sắt III và nhôm:

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

Một số phản ứng khác như:

3CuO+ 2Al → Al2O3 + 3Cu

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được V lít thoát ra. trị giá của V ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Đáp án C

nAl = 0,1 mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

0,1 mol → 0,15 mol

VH2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 2. Rót 100ml dung dịch NaOH 3,5M vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M thu được m gam kết tủa. Tính m?

A. 3,9 gam

B. 1,95 gam

C. 7,8 gam

D. 11,7 gam

Đáp án A

nNaOH = 0,35 mol

nAlCl3 = 0,1 mol

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

=> NaOH dư 0,05 mol. Tạo 0,1 mol Al(OH)3

Vì dư kiềm nên Al(OH)3 tan 1 phần

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2+ 2H2O

=> nAl(OH)3 tan= 0,05 mol

=> nAl(OH)3 dư= 0,1 – 0,05= 0,05 mol

=> mAl(OH)3 dư= 3,9g

Câu 3. Cho Al (z = 13), vị trí của Al trong bảng tuần hoàn là

A. ô 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA.

B. ô 13, chu kỳ 3, nhóm IIIB.

C. ô 13, chu kỳ 3, nhóm IB.

D. ô 13, chu kỳ 3, nhóm IA.

Câu 4. Nhận định không chuẩn xác về nhôm là:

A. Nhôm là kim loại nhẹ, dễ dát mỏng.

B. Nhôm là kim loại có tính khử tương đối mạnh.

C. Trong công nghiệp, nhôm được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

D. Nhôm có thể khử được những oxit của kim loại kiềm.

Câu 5. Cho những nhận định sau, nhận định nào đúng

(1) Nhôm là chất rắn màu trắng, nhẹ, có ánh kim

(2) Nhôm dẫn điện , dẫn nhiệt kém

(3) Nhôm dễ dát mỏng, kéo sợi

(4) Nhôm dẫn nhiệt tốt nên được sử dụng làm nồi, xoong nấu bếp

(5) Điều chế nhôm bằng phương pháp điện phân nóng chảy

A. (1), (2), (3)

B. (1), (3), (4), (5)

C. (3),(4),(5)

D. (2), (4), (5)

Đáp án B

1) Nhôm là chất rắn màu trắng, nhẹ, có ánh kim => đúng

(2) Nhôm dẫn điện , dẫn nhiệt kém => sai

(3) Nhôm dễ dát mỏng, kéo sợi => đúng

(4) Nhôm dẫn nhiệt tốt nên được sử dụng làm nồi, xoong nấu bếp => đúng

(5) Điều chế nhôm bằng phương pháp điện phân nóng chảy => đúng

Câu 6. Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây đúng

A. Sục CO2 dư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.

B. Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4.

C. Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được 2a/3 mol kết tủa.

D. Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Câu 7. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 1:2 vào nước dư thu được 4,48 lít khí (đktc). trị giá của m là

A. 5,84.

B. 6,15.

C. 7,30.

D. 3,65.

Đáp án

Gọi nAl = x (mol)

=> nNa = 2x (mol)

nH2 = 4,48 :22,4 = 0,2 (mol)

Phương trình hóa học

Na + H2O → NaOH + 0,5H2

2x → x (mol)

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 1,5H2

x → 1,5x (mol)

Vì Na : Al có tỉ lệ 1: 2 nên cả Na và Al cùng phản ứng hết

=> nH2 = x + 1,5x = 0,2

=> x = 0,08 (mol)

=> m = 0,08.27 + 2.0,08.23 = 5,84 (g)

Câu 8. Dãy chất nào dưới đây tác dụng với nhôm (dạng bột) là:

A. O2, dung dịch Ba(OH)2, dung dịch HCl.

B. Dung dịch Na2SO4, dung dịch NaOH, Cl2

C. H2, I2, dung dịch HNO3 đặc nguội, dung dịch FeCl3

D. Dung dịch FeCl3, H2SO4 đặc nguội, dung dịch KOH

Đáp án A: Al không phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội, Dung dịch Na2SO4 nên B, C, D sai

Câu 9. Dãy những chất nào sau đây khi phản ứng với HNO3 đặc nóng đều tạo khí:

A. Cu(OH)2, FeO, C

B. Fe3O4, C, FeCl2

C. Na2O, FeO, Ba(OH)2

D. Fe3O4, C, Cu(OH)2

Đáp án B

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

3FeCl2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 2H2O + 6HCl

Câu 10. Dung dịch HNO3 đặc, không màu, để ngoài ánh sáng lâu ngày sẽ chuyển thành:

A. Màu vàng.

B. Màu đen sẫm.

C. Màu trắng sữa.

D. Màu nâu.

Câu 11. lựa chọn nhận định sai:

A. HNO3 là chất lỏng, không màu, tan có giới hạn trong nước.

B. N2O5 là anhiđrit của axit nitric

C. Dung dịch HNO3 có tính oxi hoá mạnh do có ion NO3

D. HNO3 là axit mạnh.

Câu 12. Cho một lá nhôm vào ống thử chứa dung dịch Hg(NO3)2, thấy có một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan sát được là:

A. khí hiđro thoát ra mạnh.

B. khí hiđro thoát ra sau đó ngừng lại ngay.

C. lá nhôm bốc cháy.

D. lá nhôm tan ngay trong thủy ngân và không có phản ứng.

Đáp án

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo với Hg hỗn hống. Hỗn hống Al tác dụng với nước

2Al + 6H2O → 2 Al(OH)3 + 3H2

Câu 13. Thực hiện những thử nghiệm sau :

(a) Cho từ từ NaOH tới dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(b) Cho từ từ Al2(SO4)3 tới dư vào dung dịch NaOH,

(c) Cho từ từ NH3 tới dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(d) Cho từ từ Al2(SO4)3 tới dư vào dung dịch NH3.

(e) Cho từ từ HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2.

(f) Cho từ từ NaAlO2 tới dư vào dung dịch HCl

(g) Cho từ từ Al2(SO4)3 tới dư vào dung dịch NaAlO2

Trong những thử nghiệm trên, số thử nghiệm xuất hiện kết tủa là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 7.

Đáp án C

a) Xuất hiện kết tủa màu trắng, lượng kết tủa tăng dần tới cực đại và sau đó kết tủa tan ra cho tới hết, dung dịch trở nên trong suốt.

Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

b) Xuất hiện kết tủa màu trắng

Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

c) Có kết tủa keo trắng xuất hiện.

Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

d) Có kết tủa keo trắng xuất hiện.

Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

e) Ban đầu: NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl.

Sau đó, Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

f) Có kết tủa trắng xuất hiện

NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl

g) Có kết tủa trắng xuất hiện

Al2(SO4)3 + 6NaAlO2 + 12H2O → 8Al(OH)3 + 3Na2SO4

Câu 14: Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tục tác dụng với 180 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M thu được 15,6 gam kết tủa; khí H2 và dung dịch A. nếu như cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 240 gam dung dịch HCI 18,25% thu được dung dịch B và H2. Cô cạn dung dịch B thu được 83,704 gam chất rắn khan. Biết rằng m < 45 gam. Phần trăm khối lượng của kim loại kiềm có nguyên tử khối nhỏ hơn trong X là:

A. 48,57%.

B. 37,10%.

C. 16,43%.

D. 28,22%.

Đáp án D

Đặt công thức chung của 2 kim loại là X : nAl3+ = 0,36 mol; nAl(OH)3 = 0,2 mol

Trường hợp 1: OH- phản ứng với Al3+ dư:

nOH– = 3n↓ = 0,6 = nX

Trường hợp 2: OH- dư phản ứng Al3+

nOH– = 3nAl3+ + (nAl3+ – n↓) = 1,24 = nX

nếu như nX = 0,6 < nHCl ⇒ 83,704 gam muối XCl

⇒ nCl– = 0,6 mol hay mCl- = 21,3 gam ⇒ mX = 62,404 gam > 45(loại)

nếu như nX = 1,24 mol > nHCl ⇒ 83,704 gam gồm muối XCl (1,2 mol) và XOH (0,04 mol)

⇒ mX = 40,424 < 45 . Ta có: X = 32,6

Hai kim loại kiềm là Na và K

Tính được số mol Na và K tuần tự là 0,496 và 0,744

%mNa = 28,22%

Câu 15. sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt Zn(NO3)2 và Al(NO3)3?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch Ba(OH)2

C. Dung dịch NH3

D. Dung dịch nước vôi trong

Đáp án C

Khi cho NH3 vào 2 dung dịch cả 2 dung dịch đều xuất hiện kết tủa hidroxit, nhưng Zn(OH)2 tạo thành có khả năng tạo phức với NH3 nên kết tủa lại tan, còn với Al(OH)3 không tan trong NH3

Al3+ tạo kết tủa keo trắng Al3++ 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+

Zn2+ tạo kết tủa tan trong NH3 dư,  Zn2+ + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2NH4+

Zn(OH)2 + 4NH3 → (Zn(NH3)4)(OH)2

Câu 16. Câu nào dưới đây nói đúng về tính chất vật lí của nhôm

A. Màu trắng bạc, nhẹ, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

B. Màu trắng bạc nặng, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

C. Màu trắng xám, nhẹ, có ánh kim, dẫn điện và nhiệt kém.

D. Màu trắng xám, nặng, có ánh kim, dẫn điện và nhiệt kém.

Câu 17. Cho 0,51 gam oxit của một kim loại có công thức là M2O3 tác dụng vừa đủ 300 ml dung dịch HCl 0,1M. Công thức oxit đó.

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. Cr2O3

D. Mn2O3

Đáp án B

nHCl = 0,3.0,1 = 0,03 mol

M2O3 + 6HCl → 2MCl3 + 3H2O

x mol  6 mol

Ta có: 6x = 0,03 => x = 0,005 mol

=> MM2O3 = 0,51/0,005 = 102 (g/mol) => MM = (102 – 3.12)/2 = 27 (g/mol)

Câu 18. Thả một mẩu nhôm vào ống thử chứa dung dịch CuSO4. Sau phản ứng quan sát được hiện tượng gì:

A. Không có tín hiệu phản ứng.

B. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

D. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu

Đáp án B

Phương trình phản ứng

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

→ Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

Câu 19. Cho 700 ml dung dịch KOH 0,1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 0,2M. Sau phản ứng khối lượng kết tủa tạo ra là:

A. 0,78 (g)

B. 1,56 (g)

C. 0,39 (g)

D. 0,26 (g)

Đáp án A

Theo bài ra ta có: nKOH = 0,7.0,1 = 0,07 (mol);

nAlCl3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol).

Ta có phương trình phản ứng:

AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3 + 3KCl

Ban đầu:           0,02 0,07 mol

Phản ứng:         0,02 0,06 0,02                0,06

Sau phản ứng: 0 0,01 0,02 0,06

Vì vậy KOH còn dư nên ta có phản ứng:

Al(OH)3 + KOH → 2H2O + KAlO2

Ban đầu: 0,02   0,01

Phản ứng: 0,01 ← 0,01

Sau phản ứng:   0,01 0 0,01

Vậy sau khi xảy ra phản ứng hoàn toàn, ta có:

nKAlO2 = 0,01 (mol) và nAl(OH)3 = 0,01 (mol)

⇒ mAl(OH)3 = 0,01.78 = 0,78 (g).

Câu 20. Cho 0,5 lít dung dịch NaOH tác dụng với 300ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M thu được 1,56g kết tủa. Tính nồng độ mol/lit của dung dịch NaOH biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn.

A. 0,12M

B. 0,12M hoặc 0,92M

C. 0,92M

D. 0,15M hoặc 0,92M

Đáp án C

nAl3+ = 0,12 mol; n↓ = 0,02 mol.

Ta thấy n↓ < nAl3+ và bài không yêu cầu tính lượng NaOH là min hay max nên có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Chỉ tạo kết tủa và Al3+ còn dư, lúc đó chỉ xảy ra phản ứng tạo kết tủa.

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

0,06 → 0,02

=> [NaOH] = 0,12M.

– TH2: Kết tủa sinh ra và bị hòa tan một phần.

n↓còn lại = 4nAl3+ – nOH– → nOH– = 4nAl3+ – n↓ = 4.0,12 – 0,02 = 0,46 mol.

=> [NaOH] = 0,92M.

Ngoài ra những bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu sau:

cmm.edu.vn đã gửi tới bạn phương trình Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2  được cmm.edu.vn soạn. Tài liệu đưa ra phương trình khi cho nhôm tác dụng với dung dịch NaOH, ở phương trình này những bạn học sinh thường rất hay nhầm lẫn trong quá trình viết sản phẩm.

Tài liệu này có thể giúp những bạn viết và thăng bằng chuẩn xác cũng như có thể mở rộng củng cố tính chất hóa học của Al, tính chất của NaOH thông qua những bài tập đi kèm

Chúc những bạn học tập tốt.

……………………..

Trên đây cmm.edu.vn đã giới thiệu tới độc giả tài liệu: Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, cmm.edu.vn xin giới thiệu tới những bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà cmm.edu.vn tổng hợp và đăng tải.

Để tiện dụng cho những bạn học sinh trong quá trình trao đổi cũng như cập nhật thông tin tài liệu mới nhất, mời độc giả cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Bản quyền bài viết thuộc cmm.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/al-h2o-naoh-naalo2-h2/

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Back to top button