Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì?

Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê trong bài viết dưới đây.

Trong nghệ thuật đánh giặc của dân tộc ta có rất nhiều những phương thức đánh giặc độc đáo, một trong những phương thức đó đó chính là đánh ba mũi giáp công ba vùng chiến lược.

 

Bạn đang xem bài: Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì?

1. mưu mô xâm lược của đế quốc Mỹ

Sau hiệp nghị Giơnevơ năm 1954 đế quốc Mỹ đã từng bước thay thế vị trí của thực dân Pháp ở miền Nam. Mỹ đã tạo điều kiện cho Ngô Đình Diệm bày trò bầu cử Quốc hội ở miền Nam và nước ta, chế độ Việt Nam Cộng hòa do Ngô Đình Diệm làm Tổng thống. Đây là một bộ máy chính trị phản động hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ nhằm ứng dụng chiêu bài thực dân mới của Mỹ vào miền Nam. Sau khi được Mỹ dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức phá hoại hiệp nghị Giơnevơ, phản bội lại những nguyện vọng của nhân dân ta là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và cải thiện đời sống, chúng tăng cường đàn áp phong trào cách mệnh Việt Nam.

Ở Mỹ Tho và Gò Công, Mỹ Diệm đã xây dựng bộ máy chính quyền những cấp, hình thành những tổ chức phản động lập khu trú mật bóp nghẹt những quyền tự do dân chủ. Chúng tiến hành chiến dịch tố cộng, diệt cộng, mở những cuộc hành quân càn quét, thảm sát những người có công trong kháng chiến chống Pháp và thân nhân những gia đình có người. Bắt tập kết cấp lại ruộng nương của nông dân tiến hành đàn áp những giáo phái, phân biệt đối xử với tư sản, trí thức.

 

Bạn đang xem bài: Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì?

2. Ba vùng chiến lược là gì?

Ba vùng địa lý có những ý chiến lược đối với cuộc đấu tranh của quân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ bao gồm: vùng rừng núi từ Tây Quảng Trị -Thừa Thiên Huế -Tây Nguyên tới miền Đông Nam Bộ, vùng nông thôn Đồng Bằng Trung Bộ, Nam Bộ, vùng đô thị những thành phố thị xã. Tùy theo đặc điểm từng vùng mà phối hợp những phương thức đấu tranh vũ trang và chính trị khác.

Đánh địch trên ba vùng chiến lược là một sáng tạo của Đảng ta trong sự nghiệp cách mệnh lãnh đạo toàn dân đứng lên lật đổ ách thống trị của Chủ Nghĩa Thực dân, đế quốc giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc. Trên cơ sở kế thừa và phát huy kinh nghiệm chỉ đạo của cuộc vận động cách mệnh và khởi nghĩa giành chính quyền trong tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 và chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược được vận dụng vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đảng ta đã đề ra phương châm đánh địch trên cả ba vùng chiến lược với những phương thức thích hợp.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, miền Nam là một trong những chiến trường thẳng thắn tiếp. Chiến trường này được chia thành nhiều chiến trường trên những vùng chiến lược rừng núi, nông thôn, đồng bằng và thành thị. Mỗi vùng trên là một đơn vị hoàn chỉnh bao gồm lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang ba thứ quân có thể phát triển mọi phương thức tác chiến để tiến công địch trong đó:

Vùng rừng núi nước ta chiếm 3/4 diện tích cả nước, đồi núi nhiều, không cao nhưng kín đáo, nhiều dốc rất hiểm trở. Với địa hình như thế từ xa xưa trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước tổ tiên ta đã từng coi đây là một vùng quan Hà Bách nhị do thiên ý thiết. Đảng  ta coi đây là một vùng cơ bản có vị trí đặc biệt quan trọng đủ điều kiện có thể xoá sổ lớn quân chủ lực của địch đồng thời là nơi phát triển lực lượng xây dựng và mở rộng căn cứ địa của ta.

Vùng nông thôn nước ta tuy hẹp hơn so với vùng đồi núi nhưng lại là kho người, kho của của cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nông thôn Miền Nam là chỗ mạnh của ta đồng thời cũng là chỗ mạnh của địch khi làm chủ được vùng nông thôn Đồng Bằng thì vùng rừng núi sẽ không bị cô lập và ta có thể huy động được sức người sức của để phát triển lực lượng của ta ở vùng đồng bằng và rừng núi. Làm chủ được vùng nông thôn rộng lớn ta tiến sát vào những đường chiến lược quan trọng, những thị xã thị trấn những căn cứ lớn của địch nhờ đó tạo được lợi thế cùng với vùng đồi núi hàng ngày khích lệ và hỗ trợ cho phong trào đô thị và khi có thời cơ thì tiến hành vào những vị trí yết hầu và đầu não của địch.

Vùng đô thị miền Nam trong chiến tranh phóng thích chính là trung tâm chính trị và kinh tế của địch, là nơi có những cơ quan đầu não của chúng, là nơi để tập trung nhiều phương tiện thống trị và lực lượng đàn áp mạnh. Căn cứ xuất phát để đánh phá cách mệnh đối với ta vùng đô thị là nơi quần chúng nhất là giai cấp người lao động tập trung đông đáo, khi có điều kiện thời cơ quần chúng ở đô thị có khả năng nổi dậy đấu tranh phối hợp với lực lượng từ ngoài tiến vào đánh đổ chính quyền của địch.

 

Bạn đang xem bài: Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì?

3. Ba mũi giáp công là gì?

Trong thời kỳ chiến tranh, Đảng ta còn phối hợp vận dụng ba mũi gia công trên cả ba vùng chiến lược. tức là ba mũi giáp công bao gồm quân sự, chính trị, binh địch vận để tiến công. Ba vùng chiến lược là rừng núi. nông thôn. đô thị. Đường lối chiến tranh chủ đạo của Việt Nam dân chủ cộng hòa là chiến tranh nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, gốc rễ. Sức mạnh của cách mệnh trong tình hình chiến tranh với Pháp sau đó là Mỹ luôn tồn tại chính phủ và lực lượng quân đội người Việt căn với họ cuộc chiến không chỉ trên phương diện quân sự mà phải dựa trên cả phương diện tâm lý, chính vì vậy mà cần phải đánh địch trên cả ba mặt trận là quân sự chính trị và dân vận.

Có thể nói công việc chính trị bình định đã làm mục rỗng lực lượng địch từ bên trong, góp phần tạo điều kiện cho quân đội ta dễ dàng tiến công đánh lùi quân thù một cách nhanh chóng. Đó là một mặt trận nổi tiếng súng và không nổi tiếng súng được tiến hành trong lòng địch đầy hy sinh gian khổ của quân và dân ta.

 

Bạn đang xem bài: Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì?

4. Hai chân ba mũi ba vùng là gì?

Hai mũi ba vùng là nghệ thuật quân sự tiến công địch bằng hai lực lượng chính trị và vũ trang. Ba mũi giáp công quân sự, chính trị và binh vận. Ba vùng chiến lược nông thôn, rừng núi, nông thôn, đồng bằng và đô thị. Việc thực hiện nghệ thuật quân sự hai chân ba mũi và ba vùng phải được vận dụng linh hoạt, phụ thuộc vào tình hình chiến sự địa hình của địa phương cũng như chỉ đạo của Đảng bộ chính trị và quân ủy trung ương.

 

Bạn đang xem bài: Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì?

5. Ý nghĩa của ba mũi giáp công ba vùng chiến lược 

Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là nghệ thuật quân sự độc đáo và hiệu quả với phương châm đánh địch bằng hai chân ba mũi giáp trên  ba vùng chiến lược, thể hiện sự sáng tạo độc đáo của Đảng và nhà nước ta trong việc vận dụng những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào thực tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào. Đây cũng là một trong những điểm vượt bậc đại diện cho sự sáng tạo nghệ thuật quân sự trong thời đại Hồ Chí Minh.

Chiến tranh Việt Nam cuối cùng là một cuộc chiến tranh trên thực tế tại quân sự so với của cả hai phe. những hoạt động của đảng cộng sản Việt Nam đã thành công vượt ngoài phạm vi lãnh thổ của mình những phong trào phản đối chiến tranh lan rộng không chỉ tại Pháp và Mỹ mà còn cả với nhân dân yêu chuộng hòa bình, góp phần trong việc tác động tới chính sách của chính phủ Mỹ và dẫn tới kết thúc chiến tranh.

Mỗi vùng chiến lược và mỗi mũi giáp công đều có một vị trí quan trọng riêng. Giữa chúng luôn có mối quan hệ mật thiết tác động lẫn nhau trong chiến tranh phóng thích trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc ngày nay. vì vậy trong nhận thức tư tưởng cũng như trong quá trình xây dựng không được coi nhẹ tuyệt đối hóa tầm quan trọng của bất cứ vùng nào. Từ đó có giải pháp đồng bộ, phối hợp giữa mỗi vùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Trên đây là tư vấn của luật Minh Khuê về ba mũi giáp công ba vùng chiến lược. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn/ Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts