Bài 18: Chi tiết Đáp án và giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2

Bài 18 này thuộc một trong 15 bài giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2. Dưới đây là chi tiết đáp án và giải bài tập của 18, mời các bạn đón đọc.

→ Xem lại bài 17 Quyển 2 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ

Chi tiết đáp án và giải bài tập bài 18

Bài 3: Chọn từ điền vào chỗ trống

Bạn đang xem bài: Bài 18: Chi tiết Đáp án và giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2

1. 寄
2. 给
3. 顺便
4. 用
5. 花
6. 代表
7. 坐
8. 当
Bài 4: Tạo thành câu

1. 下午我跟朋友一起去商店买东西。
2. 明天代表团坐飞机去上海参观。
3. 她给代表团当翻译。
4. 我去上海看一个朋友。
5.田芳常上网查资料。
6. 她用伊妹儿给朋友写信。
7. 我常上网跟朋友聊天。
8. 我和张东骑车去书店。

Bài 5: Sửa câu sai
1. 她去图书馆借书。
2. 我们用汉语跟中国同学聊天儿。
3. 我去办公室找王老师。
4. 你去哪儿看电影?
5. 我们都来中国学习汉语。
6. 珍妮坐火车去上海。

Bài 6: Nối 2 phần A và thành một câu

1. 麦克不常去图书馆 B借书
2. 她来中国 B 学习汉语
3. 我们常常去超市 B 买东西
4. 我跟玛丽去书店 B 买《汉英词典》
5. 山本想去北京 B 旅行
6. 玛丽中午要去银行 B 换钱
7. 我要去办公室 B 找老师
18. 田芳上网收发 B 伊妹儿
9. 张东要去邮局 B 寄包裹
10.明天留学生去博物馆 B 参观

Bài 7: Hoàn thành đối thoại
1. B:什么事? B:行(好)。
2. A: 你明天去哪儿? A:你怎么去?
A:你去旅行吗? A:什么时候回来?

Chúng ta vừa hoàn thành đáp án và giải bài tập bài 18 Giáo trình Hán ngữ Quyển 2. Cuốn giáo trình Hán ngữ tập 1 Quyển Hạ là một trong 6 Quyển Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Theo dõi cmm.edu.vn để nhận các bài viết hữu ích khác nhé.

→ Xem tiếp Bài 19 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giải bài tập Giáo Trình Hán ngữ

Back to top button