Bài 19: Đáp án và giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 (tập 1 Quyển Hạ)

Tiếp tục bài 18 giải bài tập và đáp án Giáo trình Hán ngữ Quyển 2, chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài 19 để tìm hiểu bài tập và đáp án của bài này nhé. Dưới đây là chi tiết nội dung bài viết.

→ Xem lại bài 18 Quyển 2 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ

Chi tiết đáp án bài tập Bài 19

Bài 3: Đọc số tiền

Bạn đang xem bài: Bài 19: Đáp án và giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 (tập 1 Quyển Hạ)

0.05 元;五分
0.26元;二毛六(分)
0.98 元:九毛八(分)

3.08 元;三块零八(分)
8. 88 元;八块八毛八
10.05 元;十块零五(分)

35.00 元;三十五块
46.05 元;四十六块零五(分)
56.90 元:五十六块九(毛)

77.55 元;七十七块五毛五(分)
89.50 元;八十九块五(毛)
105.90 元:一百零五块九(毛)

117.80 元;一百十七块八(毛)
206.02 元:二百零六块零二分
558.40 元:五百五十八块四(毛)

880.00 元;八百八十块
997.44 元:九百九十七块四毛四(分)
1038.75 元:一千零三十八块七毛五(分)
Bài 4: Chọn từ điền vào chỗ trống

A.
1. 件 – 当然
2. 种
3. 胖
4. 深 5.
便宜
6. 又………又……

B.
1. 有点儿________一点儿
2. 有点儿________一点儿
3. 有点儿
4. 有点儿
5. 有点儿________一点儿
6. 有点儿________一点

C.
1. 怎么
2. 怎么样
3. 怎么
4. 怎么样
5. 怎么样
6. 怎么
7. 怎么样
8. 怎么

Bài 5: Bạn là A, bạn đề nghị B đồng ý với yêu cầu của mình
1. 我可以看看这双鞋吗?
2. 我可以用用你的词典吗?
3. 我可以试试这件衣服吗?
4. 我可以听听你的录音吗?
5. 我可以换换这支笔吗?

Bài 6: Sửa câu sai
1. 我试试这件衣服怎么样?
2. 我觉得汉字很难写。
3. 这课课文有点儿难。
4. 我去商店买一件衣服。
5. 这件衣服颜色有点儿深,我不喜欢。
6. 你应该给你妈妈写信。

Chúng ta vừa hoàn thành bài 19 nằm trong giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2. Cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 nằm trong trọn bộ Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển phiên bản mới. Hãy kết hợp để nắm vững kiến thức ở phần này nhé. Chúc các bạn học tập tốt.

→ Xem tiếp bài 20 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giải bài tập Giáo Trình Hán ngữ

Back to top button