Bài 25: Hướng dẫn giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 [kèm đáp án]

Chúng ta hãy tiếp tục đến với bài 25 trong series giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2. Sau đây là chi tiết đáp án cũng như cách giải bài tập bài 25.

→ Xem lại bài 24 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ tập 1 Quyển Hạ

Chi tiết đáp án bài tập Bài 25

3. Chọn từ điền vào chỗ trống

Bạn đang xem bài: Bài 25: Hướng dẫn giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 [kèm đáp án]

1.说 2.怎么 3.努力 4.快
5.打 6.表演 7.都 8.为

4. Tạo thành câu

1.他每天早上都起得很早。
2.他跑步跑得很快。
3.中文歌玛丽唱得很不错。
4.她汉字写得很好。
5.我太极拳打得不太好。
6.她音发得很准。

5. Điền hình dung từ thích hợp vào chỗ trống

1.流利2.错/好3.准4.快/慢
5.认真6.快/慢7.早/晚8.好

6. Nói theo hình vẽ

1. A:她起床起得很早。 B:他起床起得很晚。
2. A:她来教室来得很早。B:他来教室来得很晚。
3. A:他喝啤酒喝得太多。B:他喝啤酒喝得不多/少。
4. A:他吃饺子吃得很多。B:她吃饺子吃得很少。
5. A:他写汉字写得不好。B:他写汉字写得很好。

7. Hoàn thành đối thoại

A:——他汉语说得好不好?
B:他汉语说得不太好。

A:——他跑得快不快?
B:他跑得不快。

A:——他这个句子翻译得对不对?
B:他这个句子翻译得不对。

A:——他昨天酒喝得多不多?
B:他昨天酒喝得不太多。

A:——你今天起得早不早?
B:我今天起得不早。

A:——你英语说得流利不流利?
B:你英语说得不流利。

8. Sửa câu sai

1.我说汉语说得不很流利。
2麦克跑步跑得非常快。
3.她每天吃饭吃得很少。
4.田芳学习很努力,她英语说得很不错。
5.她每天起床起得很早。
6.老师说话说得比较快。

Trên đây là đáp án cũng như cách giải bài tập bài 25. Xem toàn bộ các bài giảng và bài tập, đáp án tại cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển 2. Ngoài ra, Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển sẽ đem tới các bạn bài học và bài tập đáp án trọn bộ 6 quyển trong đó có Quyển 2.

Chúc các bạn ôn tập hiệu quả! Đừng quên theo dõi chúng tôi để đón nhận nhiều bài viết hay và ý nghĩa nhất.

→ Xem tiếp bài 26 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển Hạ tập 1

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giải bài tập Giáo Trình Hán ngữ

Back to top button