Bài 27: Hướng dẫn giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 [kèm đáp án]

Tiếp tục các bài viết về giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2, chúng ta sẽ đi đến đáp án cũng như các giải bài tập của bài 27. Dưới đây là chi tiết bài viết.

→ Xem lại bài 26 hướng dẫn giải bài tập giáo trình Hán ngữ Quyển Hạ tập 1

Hướng dẫn giải bài tập Bài 27 kèm đáp án

3. Chọn từ điền vào chỗ trống

Bạn đang xem bài: Bài 27: Hướng dẫn giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 [kèm đáp án]

1.拉 2.疼 3.总 4.检查
5.又 6.难过 7.所以 8.感到
4. Chọn các từ trong ngoặc điền vào vị trí thích hợp

1.B 2.C 3.D 4.B 5.B 6.A 7.C 8.B

5. Dùng 就 hoàn thành câu

1. …… 就去图书馆。
2. …… 就回宿舍。
3. …… 就去看病。
4. …… 就去商店。
5. …… 就去喝咖啡。
6. …… 就觉得不疼了。

6. Hoàn thành hội thoại
1.
B:昨天晚上我在宿舍听录音。
B:还没。现在我就去打。
2.
B:今天下午我已经去了。
B:买了。买了两个DVD。
3.
B:我学了。
B:学了五课了。
4.
A:你按医生开的药方买药了没有?
A:买了几瓶?
5.
A:你去礼堂做什么?
A:你看什么电影?

7. Sửa câu sai

1.她感冒了,昨天我去看她了。
2.昨天的作业我还没有做呢。
3.玛丽常常去操场锻炼身体。
4.昨天晚上我没做作业就睡觉了。
5.昨天我吃了早饭就去教室了。
6.那天他下了课就来我这儿了。

8. Căn cứ tình hình thực tế trả lời câu hỏi

1.今天早上起了床我就到操场做早操,然后就回宿舍吃早饭。
2.我吃了早饭就去教室了。
3.我去学校的食堂吃午饭。
4.我吃了午饭就回宿舍睡午觉。
5.晚上七点半我开始做练习。
6.我不看。我要预习生词和复习课文。
7.昨天晚上我没看电影,我看足球比赛。
8.昨天晚上我没有做练习。

Trên đây là đáp án và các giải bài tập của bài 27, các bạn có thể xem trọn bộ bài tập và bài giảng Giáo trình Hán ngữ Quyển 2. Có thể bạn quan tâm trọn bộ Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển sẽ cung cấp toàn bộ bài học, bài tập cũng như lời giải, file tải Pdf của 6 Quyển.

→ Xem tiếp bài 28 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển Hạ tập 1

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giải bài tập Giáo Trình Hán ngữ

Back to top button