Bài 28: Chi tiết cách giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 [kèm đáp án]

Tiếp tục series bài giải bài tập Giáo trình Hán ngữ tập 1 Quyển Hạ, dưới đây là chi tiết đáp án và các giải bài tập của bài 28. Cùng tìm hiểu bài viết!

→ Xem lại bài 27 giải bài tập giáo trình Hán ngữ Quyển 2

Hướng dẫn giải bài tập Bài 28

3. Chọn từ điền vào chỗ trống

Bạn đang xem bài: Bài 28: Chi tiết cách giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 [kèm đáp án]

1. 才 2.套 3.就 4.还 5.要是 6.虽然
7.打算 8.环境 9.方便 10.旁边 11.附近 12.条

4. Dùng 就 hoặc 才 điền vào chỗ trống

1.就 2.才 3.就,才 4.才,就
5.就,才 6.才 7.就 8.才,才
5. Hoàn thành câu

1……. 先给我打个电话。
2……. 她还是买了那件羽绒服。
3……. 买吧。
4……. 去医院看病吧。
5……. 很干净和整齐。
6……. 汉语说得很不错。

6. Hoàn thành hội thoại sau

(1)B:…………,但是很干净。
(2)B:…………,但是质量很好。
(3)B:很不方便又经常堵车,而且每次堵车堵得厅害。
(4)B:…………五点半我就起床了。
(5)A:……才来呢?
(6)B:……忘了开机。

7. Căn cứ vào tình hình thực tế trả lời câu hỏi

1.我每天早上吃了早饭就去教室。
2.星期日我吃了早饭就跟妈妈去超市买东西。3.我吃了午饭就回宿舍睡午觉。
4.昨天我吃了午饭就跟朋友去看电影。
5.我吃了晚饭就看一点儿电视,然后就开始做作业,复习旧课和预习新课。
6.昨天星期六所以吃了晚饭我就跟朋友去咖啡厅喝咖啡。

8. Sửa câu sai

1.你再想想才买吧。
2.你的病还没好,病好以后才上课吧。
3.昨天我很不舒服,八点就睡觉了。
4.听了我的话,玛丽很快就不哭了。
5.到中国以后,我又看了一遍这个电影。
6.今年九月,他就来中国了。

Trên đây là đáp án và cách giải bài tập của bài 28. Chúc các bạn hoàn thành các bài tập và bài giảng trong cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển 2. Ngoài ra, để nắm vững kiến thức tiếng Trung hãy học trọn bộ 6 Quyển Giáo trình Hán ngữ. Chúc các bạn học tập hiệu quả trên cmm.edu.vn

→ Xem tiếp bài 29 cách giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển Hạ tập 1

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giải bài tập Giáo Trình Hán ngữ

Back to top button