Bài 29: Hướng dẫn giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 [kèm đáp án]

Tiếp nối bài 28 tập 1 Quyển Hạ giải bài tập Giáo trình Hán ngữ, chúng ta sẽ tiếp tục bài 29. Dưới đây là cách giải và đáp án bài 29 trong mục giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2.

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án Bài 29

3. Chọn từ điền vào chỗ trống
A.
(1)道 (2)关 (3)开 (4)错 (5)好
(6)懂 (7)懂 (8)上 (9)成 (10)成 (11)熟
B.
A : 你看见田芳了没有 ?
В : 看见了 她在球场看比赛呢 。
A : 哪个球场 ?
В : 篮球场 。你看! 她在那儿呢 , 看见了吗 ?
А : 看见了 , 田芳 ! 田芳 !
A : 田芳 !
B : 哎 !
A : 我刚才叫你, 你没听见吗 ?
В : 对不起 , 我没听见, 你听, 我正在听音乐呢 。
А : 明天下午我想去看见电影 , 你去不去 ?
B : 我也想去 。

4. Điền bổ ngữ kết quả vào chỗ trống

Bạn đang xem bài: Bài 29: Hướng dẫn giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 [kèm đáp án]

(1)
A:老师,这个字我写对了吗?
B:没有写对,你写错了。

(2)
A:妈妈,晚饭做好(完)了吗?
B:已经做好(完)。
A:我要跟同学去看电影。
B:今天的作业你做完了没有?
A:做完了。
B:做对了没有?
A:不知道做对没做对。

(3)
A:现在,老师的话你能听懂吗?
B:能听懂。

(4)
A:喂,你找谁?
B:我找玛丽。
A:我们这儿没有玛丽。
B:你是62324567吗?
A:不是。
B:对不起,我打错了。

(5)
A:昨天晚上的比赛你看了吗?
B:我看了,但是没看完。
A:怎么没看完?
B:我看到一半,肚子疼很厉害,就去医院了。

5. Trả lời câu hỏi
1.第一本书我学了。
2.第一本书我学完了。
3.第二本书我们学了。
4.第二本书还没(有)学完。
5.我们学到第六课了。
6.今天的作业我还没做完,但是课文我念熟了。
7.大概半个小时吧。
8.好的。

6. Sửa câu sai
1.这本书我学完了。
2.我已经做完了今天的作业。
3.这个问题我回答错了。
4.昨天在书店我看见我们班的同学玛丽。
5.现在能听懂老师的话了。
6.明天我吃了早饭就去买票。

Chúng ta vừa hoàn thành bài 29, một trong những bài cuối cùng trong mục giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2. Hãy kết hợp với các bài giảng trong cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 để nâng cao và học tiếng Trung hiểu quả nhất.

→ Xem tiếp bài 30 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ tập 1 Quyển Hạ.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giải bài tập Giáo Trình Hán ngữ

Related Posts