Bài dự thi tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính

Tải về Bản in

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Bài dự thi tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính được tổ chức nhằm tăng hiểu biết, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân trên khu vực Thành phố trong việc chấp hành quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bạn đang xem bài: Bài dự thi tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính

Bài thi tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính – Mẫu số 1

DÀNH CHO NHÓM ĐỐI TƯỢNG THỨ HAI: CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TẦNG LỚP NHÂN DÂN trên khu vực.

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công việc:…………………………………………………………………………………………..

BÀI LÀM

Câu 1.

Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 20/6/2012 có phạm vi điều chỉnh thế nào? được chia thành mấy phần, mấy chương, bao nhiêu điều và có hiệu lực từ tháng ngày năm nào?

Hãy nêu những nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012?

Trả lời:

* Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 20/6/2012 có phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và những giải pháp xử lý hành chính.

* Được chia thành 6 phần; 12 chương; 142 điều; có hiệu lưc từ 1/7/2013.

* Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;

b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;

c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. tư nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính;

e) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với tư nhân.

Câu 2.

Thế nào là hành vi vi phạm hành chính và việc xử phạt vi phạm hành chính? Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định những đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính?

Trả lời:

* Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do tư nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

* Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt vận dụng phương thức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả đối với tư nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

* những đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

a) Người từ đủ 14 tuổi tới dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối với công dân khác; trường hợp cần vận dụng phương thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên quan tới quốc phòng, an ninh thì người xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền xử lý;

b) Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra;

c) tư nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Câu 3.

Đối với tư nhân, tổ chức khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính có thể bị vận dụng những phương thức xử phạt nào? Nguyên tắc vận dụng những phương thức xử phạt được thực hiện thế nào trong Luật Xử lý vi phạm hành chính?

trường hợp nào thì vận dụng giải pháp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn?

Trả lời:

* Đối với tư nhân, tổ chức khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính có thể bị vận dụng những phương thức xử phạt, bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính);

đ) Trục xuất.

* Nguyên tắc vận dụng những phương thức xử phạt được thực hiện trong Luật Xử lý vi phạm hành chính:

– phương thức xử phạt quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này chỉ được quy định và vận dụng là phương thức xử phạt chính.

phương thức xử phạt quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều này có thể được quy định là phương thức xử phạt bổ sung hoặc phương thức xử phạt chính.

– Đối với mỗi vi phạm hành chính, tư nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị vận dụng một phương thức xử phạt chính; có thể bị vận dụng một hoặc nhiều phương thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 1 Điều này. phương thức xử phạt bổ sung chỉ được vận dụng kèm theo phương thức xử phạt chính.

* trường hợp vận dụng giải pháp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn:

– Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn là phương thức xử phạt được vận dụng đối với tư nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng những hoạt động ghi được trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

– Đình chỉ hoạt động có thời hạn là phương thức xử phạt được vận dụng đối với tư nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong những trường hợp sau:

a) Đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mệnh, sức khỏe con người, môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép;

b) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác mà theo quy định của pháp luật không phải có giấy phép và hoạt động đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mệnh, sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội.

Câu 4.

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì mức phạt tiền tối thiểu và tối đa là bao nhiêu? Mức tiền phạt tối đa trong những ngành cụ thể được quy định thế nào?

Trả lời:

* Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì mức phạt tiền tối thiểu: 50.000 đồng và tối đa: 2 tỷ đồng.

* Mức tiền phạt tối đa trong những ngành cụ thể được quy định

1. Mức phạt tiền tối đa trong những ngành quản lý nhà nước đối với tư nhân được quy định như sau:

a) Phạt tiền tới 30.000.000 đồng: hôn nhân và gia đình; đồng đẳng giới; bạo lực gia đình; lưu trữ; tôn giáo; thi đua khen thưởng; hành chính tư pháp; dân số; vệ sinh môi trường; thống kê;

b) Phạt tiền tới 40.000.000 đồng: an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; thi hành án dân sự; vỡ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã; giao thông đường bộ; giao dịch điện tử; bưu chính;

c) Phạt tiền tới 50.000.000 đồng: phòng cháy, chữa cháy; cơ yếu; quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; bổ trợ tư pháp; y tế dự phòng; phòng, chống HIV/sida; giáo dục; văn hóa; thể thao; du lịch; quản lý khoa học, công nghệ; chuyển giao công nghệ; bảo vệ, săn sóc trẻ em; bảo trợ, cứu trợ xã hội; phòng chống thiên tai; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; quản lý và bảo tồn nguồn gen; sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng; thú y; kế toán; kiểm toán độc lập; phí, lệ phí; quản lý tài sản công; hóa đơn; dự trữ quốc gia; điện lực; hóa chất; khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ; đăng ký kinh doanh;

d) Phạt tiền tới 75.000.000 đồng: quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; dạy nghề; giao thông đường sắt; giao thông đường thủy nội địa; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội;

đ) Phạt tiền tới 100.000.000 đồng: quản lý dự án thuỷ lợi; đê điều; khám bệnh, chữa bệnh; mỹ phẩm; dược, trang thiết bị y tế; sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón; quảng cáo; đặt cược và trò chơi có thưởng; quản lý lao động ngoài nước; giao thông hàng hải; giao thông hàng không dân dụng; quản lý và bảo vệ dự án giao thông; công nghệ thông tin; viễn thông; tần số vô tuyến điện; tạp chí; xuất bản; thương nghiệp; bảo vệ quyền lợi người tiêu sử dụng; thương chính, thủ tục thuế; kinh doanh xổ số; kinh doanh bảo hiểm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý vật liệu nổ; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hải sản;

e) Phạt tiền tới 150.000.000 đồng: quản lý giá; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở; đấu thầu; đầu tư;

g) Phạt tiền tới 200.000.000 đồng: sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả;

h) Phạt tiền tới 250.000.000 đồng: điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước;

i) Phạt tiền tới 500.000.000 đồng: xây dựng; quản lý rừng, lâm thổ sản; đất đai;

k) Phạt tiền tới 1.000.000.000 đồng: quản lý những vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; thăm dò, khai thác dầu khí và những loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường.

2. Mức phạt tiền tối đa trong ngành quản lý nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với tư nhân.

3. Mức phạt tiền tối đa trong những ngành thuế; đo lường; sở hữu trí tuệ; an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng khoán; hạn chế cạnh tranh theo quy định tại những luật tương ứng.

4. Mức phạt tiền tối đa đối với ngành mới chưa được quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Câu 5.

chủ toạ UBND những cấp có thẩm quyền thế nào trong xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính?

Trả lời:

* chủ toạ UBND những cấp có thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính:

1. chủ toạ Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tới 10% mức tiền phạt tối đa đối với ngành tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;

d) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này.

2. chủ toạ Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tới 50% mức tiền phạt tối đa đối với ngành tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm a, b, c, đ, e, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.

3. chủ toạ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tới mức tối đa đối với ngành tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

Câu 6.

giải pháp xử lý hành chính là gì? Có mấy giải pháp xử lý hành chính, kể tên những giải pháp? Khi vận dụng giải pháp xử lý hành chính phải tuân thủ những nguyên tắc gì? Trình bày vẽ pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Trả lời:

* giải pháp xử lý hành chính là giải pháp được vận dụng đối với tư nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

* Khi vận dụng giải pháp xử lý hành chính phải tuân thủ những nguyên tắc :

a) tư nhân chỉ bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính nếu như thuộc một trong những đối tượng quy định tại những điều 90, 92, 94 và 96 của Luật này;

b) Việc vận dụng những giải pháp xử lý hành chính phải được tiến hành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Việc quyết định thời hạn vận dụng giải pháp xử lý hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân người vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

d) Người có thẩm quyền vận dụng giải pháp xử lý hành chính có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. tư nhân bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.

* giải pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn: giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được vận dụng đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật trong ngành TTATXH nhưng tính chất, mức độ vi phạm chưa tới mức phải xử lý hình sự và chưa tới mức cách ly khỏi xã hội nhằm quản lý, ngăn ngừa không để họ tiếp tục vi phạm pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của những cơ quan, đoàn thể, cộng đồng dân cư trong việc viện trợ, cảm hóa giáo dục để hướng họ tới cuộc sống lương thiện.

Câu 7.

người nào là người có thẩm quyền quyết định việc vận dụng những giải pháp xử lý hành chính?

trường hợp đối tượng bị vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì trước khi quyết định chủ toạ UBND cấp xã phải tổ chức họp tư vấn với thành phần họp thế nào? Quyết định phải có nội dung gì? Thời hạn vận dụng giải pháp là bao lâu?

Trả lời:

* Người có thẩm quyền quyết định việc vận dụng những giải pháp xử lý hành chính: Luật năm 2012 quy định chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền ra quyết định vận dụng giải pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định vận dụng những giải pháp: đưa vào trường giáo dưỡng (Điều 91), đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc (Điều 93), đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Điều 95).

* trường hợp đối tượng bị vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì trước khi quyết định chủ toạ UBND cấp xã phải tổ chức họp tư vấn với thành phần họp:

Trưởng Công an cấp xã, công chức tư pháp – hộ tịch, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức xã hội cùng cấp có liên quan, đại diện dân cư ở cơ sở. Người bị đề nghị vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ phải được mời tham gia cuộc họp và phát biểu ý kiến của mình về việc vận dụng giải pháp.

* Quyết định phải có nội dung : Quyết định vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi trú ngụ của người được giáo dục; hành vi vi phạm pháp luật của người đó; điều, khoản của văn bản pháp luật được vận dụng; thời hạn vận dụng; ngày thi hành quyết định; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình được giao giáo dục, quản lý người được giáo dục; quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn vận dụng giải pháp: Quyết định vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực kể từ ngày ký và phải được gửi ngay cho người được giáo dục, gia đình người đó, Hội đồng nhân dân cấp xã và những cơ quan, tổ chức có liên quan.

Câu 8.

trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền có thể vận dụng những giải pháp nào?

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính được vận dụng trường hợp nào? việc tạm giữ người phải tuân theo thủ tục gì?

Trả lời:

* trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền có thể vận dụng những giải pháp sau đây theo thủ tục hành chính:

1. Tạm giữ người;

2. Áp giải người vi phạm;

3. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

4. Khám người;

5. Khám phương tiện vận tải, đồ vật;

6. Khám nơi chứa giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

7. Quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

8. ủy quyền gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị vận dụng giải pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục vận dụng giải pháp xử lý hành chính;

9. Truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trường hợp bỏ trốn.

* Tạm giữ người theo thủ tục hành chính được vận dụng trường hợp:

– Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc gây thương tích cho người khác.

– Cần thu thập, xác minh những tình tiết quan trọng làm căn cứ để quyết định xử lý vi phạm hành chính trong những trường hợp: người vi phạm không có hồ sơ tùy thân, không biết rõ lai lịch nhân thân; không có nơi trú ngụ nhất định, cần xác minh làm rõ lai lịch nhân thân và những tình tiết quan trọng liên quan tới hành vi vi phạm.

– Người bị bắt giữ theo quyết định truy tìm của người có thẩm quyền theo qui định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

* Việc tạm giữ người phải tuân theo thủ tục:

1. Việc tạm giữ người vi phạm hành chính phải đảm bảo đúng đối tượng, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Quy chế này.

2. Trong mọi trường hợp, việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính đều phải có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền quy định tại Điều 7 Quy chế này và phải ủy quyền người bị tạm giữ một bản.

Câu 9.

Đối với người chưa thành niên, việc xử lý vi phạm hành chính phải đảm bảo những nguyên tắc nào? được vận dụng những phương thức xử phạt và giải pháp khắc phục hậu quả gì? những giải pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính và điều kiện, thủ tục vận dụng?

Trả lời:

* Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật hành chính

Ngoài những nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính quy định tại Điều 3 của Luật này, việc xử lý đối với người chưa thành niên còn được vận dụng những nguyên tắc sau đây:

1. Việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính chỉ được thực hiện trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, viện trợ họ sửa chữa sai phép, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trong quá trình xem xét xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên. giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng chỉ được vận dụng khi xét thấy không có giải pháp xử lý khác thích hợp hơn;

2. Việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính còn căn cứ vào khả năng nhận thức của người chưa thành niên về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm, nguyên nhân và hoàn cảnh vi phạm để quyết định việc xử phạt hoặc vận dụng giải pháp xử lý hành chính thích hợp;

3. Việc vận dụng phương thức xử phạt, quyết định mức xử phạt đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính phải nhẹ hơn so với người thành niên có cùng hành vi vi phạm hành chính.

Trường hợp người từ đủ 14 tuổi tới dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không vận dụng phương thức phạt tiền.

Trường hợp người từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi vi phạm hành chính bị phạt tiền thì mức tiền phạt không quá 1/2 mức tiền phạt vận dụng đối với người thành niên; trường hợp không có tiền nộp phạt hoặc không có khả năng thực hiện giải pháp khắc phục hậu quả thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thay;

4. Trong quá trình xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính, bí mật riêng tư của người chưa thành niên phải được tôn trọng và bảo vệ;

5. những giải pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính phải được xem xét vận dụng khi có đủ những điều kiện quy định tại Chương II của Phần này. Việc vận dụng giải pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính không được coi là đã bị xử lý vi phạm hành chính.

* vận dụng những phương thức xử phạt và giải pháp khắc phục hậu quả đối với người chưa thành niên

1. những phương thức xử phạt vận dụng đối với người chưa thành niên bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

2. những giải pháp khắc phục hậu quả vận dụng đối với người chưa thành niên bao gồm:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

b) Buộc thực hiện những giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

c) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường; văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

d) Buộc nộp lại khoản thu phi pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái với quy định của pháp luật.

* những giải pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên bao gồm:

1. Nhắc nhở;

2. Quản lý tại gia đình.

* Điều kiện vận dụng giải pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính:

1. Điều kiện vận dụng giải pháp nhắc nhở:

a) Vi phạm hành chính theo quy định bị phạt cảnh cáo;

b) Người chưa thành niên vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình.

2. Điều kiện vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình:

a) Người chưa thành niên vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình;

b) Có môi trường sống thuận lợi cho việc thực hiện giải pháp này;

c) Cha mẹ hoặc người giám hộ có đủ điều kiện thực hiện việc quản lý và tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình.

* Thủ tục xem xét vận dụng và thi hành giải pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính:

– Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 139, người có thẩm quyền xử phạt quyết định vận dụng giải pháp nhắc nhở.

Nhắc nhở được thực hiện bằng lời nói, ngay tại chỗ.

– Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 140, chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình.

Thời hạn vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình từ 03 tháng tới 06 tháng.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày quyết định vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình có hiệu lực, chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ra quyết định phải gửi quyết định cho gia đình và phân công tổ chức, tư nhân nơi người đó trú ngụ để phối hợp, giám sát thực hiện.

Người chưa thành niên đang quản lý tại gia đình được đi học hoặc tham gia những chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; tham gia những chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng.

Trong thời gian quản lý tại gia đình, nếu như người chưa thành niên tiếp tục vi phạm pháp luật thì người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 140 quyết định kết thúc việc vận dụng giải pháp này và xử lý theo quy định của pháp luật.

Câu 10:

doanh nghiệp TNHH Thương mại A. thành lập năm 2009, có trụ sở tại huyện X., tỉnh Đắk Lắk, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến lâm sản. Ngày 22/11/2011, doanh nghiệp A. đã có hành vi khai thác gỗ trái phép trên địa bàn huyện X., và bị các chiến sĩ Bộ đội biên phòng thuộc Đồn biên phòng huyện X. phát hiện, bắt giữ, lập biên bản.

Ngày 17/6/2012, Đồn trưởng Đồn biên phòng huyện X. đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp A.: phạt cảnh cáo; phạt tiền mức 70.000.000 đồng đối với hành vi khai thác gỗ trái phép; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Sau khi nhận được quyết định xử phạt, doanh nghiệp A. khiếu nại vì nghĩ rằng mức xử phạt quá cao và vụ việc lẽ ra thuộc thẩm quyền xử lý của Hạt Kiểm lâm huyện X.

Anh (chị) hãy cho biết trường hợp trên, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, người nào có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp A? vì sao? Quyết định xử phạt hành chính của đồn trưởng đồn biên phòng huyện X có vi phạm những quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 hay không (biết tổng tang vật, phương tiện vi phậm của doanh nghiệp A bị bắt giữ có trị giá là 174.000.000 đồng).

Trả lời:

* Trong trường hợp trên, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, người có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp A là chủ toạ UBND tỉnh của huyện X.
Tại vì: Căn cứ theo điều 24 trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và Điều 18 của Nghị định số 99/2009/NĐ-CP của Chính phủ thì chỉ có chủ toạ UBND tỉnh hoặc Cục trưởng cục kiểm lâm mới đủ thẩm quyền ra quyết định xử phạt và tịch thu tang vật, phương tiện có trị giá 174.000.000 đồng như trong vụ việc.
* Quyết định xử phạt hành chính của Đồn trưởng Đồn biên phòng huyện X vi phạm các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

….…., ngày …… tháng ….. năm …..

Người dự thi

Bài thi tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính – Mẫu số 2

Họ, tên:………………………………………………………………………………………..

Tuổi:…………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………..

nam nữ:……………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………….

Câu 1: Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội Khóa XIII, kì họp thứ ba thông qua ngày 20/6/2012 có 6 phần, 12 chương, 142 điều.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, trừ những quy định liên quan tới việc vận dụng những giải pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Câu 2: những đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

a) Người từ đủ 14 tuổi tới dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối với công dân khác; trường hợp cần vận dụng phương thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên quan tới quốc phòng, an ninh thì người xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền xử lý;

b) Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra;

c) tư nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Câu 3: Luật xử lý vi phạm hành chính quy định những tình tiết tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng như sau:

* Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:

1. Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

2. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực viện trợ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;

3. Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về ý thức do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

4. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc ý thức;

5. Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

6. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

7. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;

8. Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

*. Tình tiết tăng nặng

1. Những tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng:

a) Vi phạm hành chính có tổ chức;

b) Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm;

c) Xúi giục, thu hút, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, ý thức thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

d) Sử dụng người biết rõ là đang bị thần kinh hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;

đ) lăng nhục, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính;

g) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những trở ngại đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính;

h) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành quyết phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định vận dụng giải pháp xử lý vi phạm hành chính;

i) Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu kết thúc hành vi đó;

k) Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính;

l) Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn;

m) Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

2. Tình tiết quy định tại khoản 1 Điều này đã được quy định là hành vi vi phạm hành chính thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Câu 4: Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính.

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ những trường hợp sau:

Vi phạm hành chính về kế toán; thủ tục thuế; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hải sản; quản lý rừng, lâm thổ sản; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thăm dò, khai thác dầu khí và những loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; tạp chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.

Vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế;

b) thời khắc để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được quy định như sau:

Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời khắc kết thúc hành vi vi phạm.

Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời khắc phát hiện hành vi vi phạm;

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tư nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển tới thì thời hiệu được vận dụng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

d) Trong thời hạn được quy định tại điểm a và điểm b khoản này mà tư nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời khắc kết thúc hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

2. Thời hiệu vận dụng giải pháp xử lý hành chính được quy định như sau:

a) Thời hiệu vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 01 năm, kể từ ngày tư nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 90; 06 tháng, kể từ ngày tư nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 90 hoặc kể từ ngày tư nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 90; 03 tháng, kể từ ngày tư nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 90 của Luật này;

b) Thời hiệu vận dụng giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 01 năm, kể từ ngày tư nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 92; 06 tháng, kể từ ngày tư nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 92 hoặc kể từ ngày tư nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 92 của Luật này;

c) Thời hiệu vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày tư nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật này;

d) Thời hiệu vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày tư nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 96 của Luật này.

*. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính

1. tư nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu như trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. tư nhân bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính, nếu như trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định vận dụng giải pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định vận dụng giải pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính.

Câu 5: Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, những hành vi bị nghiêm cấm gồm:

1. Giữ lại vụ vi phạm có tín hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính.

2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính hoặc vận dụng giải pháp xử lý hành chính.

3. Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, phương thức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong ngành quản lý nhà nước và giải pháp xử lý hành chính.

4. Không xử phạt vi phạm hành chính, không vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả hoặc không vận dụng giải pháp xử lý hành chính.

5. Xử phạt vi phạm hành chính, vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả hoặc vận dụng những giải pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng quy định tại Luật này.

6. vận dụng phương thức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính.

7. Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính.

8. Kéo dài thời hạn vận dụng giải pháp xử lý hành chính.

9. Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và những khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

10. Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ vận dụng giải pháp xử lý hành chính.

11. Xâm phạm tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá của người bị xử phạt vi phạm hành chính, người bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính, người bị vận dụng giải pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người bị vận dụng những giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

12. Chống đối, trốn tránh, trì hoãn hoặc cản trở chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định vận dụng giải pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định vận dụng giải pháp xử lý hành chính.

Câu 6: Bồi thường thiệt hại được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính:

1. Người vi phạm hành chính nếu như gây ra thiệt hại thì phải bồi thường. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Câu 7:

1. những phương thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính);

đ) Trục xuất.

2. phương thức xử phạt quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này chỉ được quy định và vận dụng là phương thức xử phạt chính.

phương thức xử phạt quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều này có thể được quy định là phương thức xử phạt bổ sung hoặc phương thức xử phạt chính.

3. Đối với mỗi vi phạm hành chính, tư nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị vận dụng một phương thức xử phạt chính; có thể bị vận dụng một hoặc nhiều phương thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 1 Điều này. phương thức xử phạt bổ sung chỉ được vận dụng kèm theo phương thức xử phạt chính.

Điều 22. Cảnh cáo

Cảnh cáo được vận dụng đối với tư nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị vận dụng phương thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi tới dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

Điều 23. Phạt tiền

1. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng đối với tư nhân, từ 100.000 đồng tới 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật này.

Đối với khu vực nội thành của thành phố trực thuộc trung ương thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung vận dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong những ngành giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2. Chính phủ quy định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể theo một trong những phương thức sau đây, nhưng khung tiền phạt cao nhất không vượt quá mức tiền phạt tối đa quy định tại Điều 24 của Luật này:

a) Xác định số tiền phạt tối thiểu, tối đa;

b) Xác định số lần, tỷ lệ phần trăm của trị giá, số lượng hàng hóa, tang vật vi phạm, đối tượng bị vi phạm hoặc doanh thu, số lợi thu được từ vi phạm hành chính.

3. Căn cứ vào hành vi, khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt được quy định tại nghị định của Chính phủ và yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội đặc thù của địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm trong những ngành quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này.

4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu như có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu như có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

Điều 24. Mức phạt tiền tối đa trong những ngành

1. Mức phạt tiền tối đa trong những ngành quản lý nhà nước đối với tư nhân được quy định như sau:

a) Phạt tiền tới 30.000.000 đồng: hôn nhân và gia đình; đồng đẳng giới; bạo lực gia đình; lưu trữ; tôn giáo; thi đua khen thưởng; hành chính tư pháp; dân số; vệ sinh môi trường; thống kê;

b) Phạt tiền tới 40.000.000 đồng: an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; thi hành án dân sự; vỡ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã; giao thông đường bộ; giao dịch điện tử; bưu chính;

c) Phạt tiền tới 50.000.000 đồng: phòng cháy, chữa cháy; cơ yếu; quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; bổ trợ tư pháp; y tế dự phòng; phòng, chống HIV/sida; giáo dục; văn hóa; thể thao; du lịch; quản lý khoa học, công nghệ; chuyển giao công nghệ; bảo vệ, săn sóc trẻ em; bảo trợ, cứu trợ xã hội; phòng chống thiên tai; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; quản lý và bảo tồn nguồn gen; sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng; thú y; kế toán; kiểm toán độc lập; phí, lệ phí; quản lý tài sản công; hóa đơn; dự trữ quốc gia; điện lực; hóa chất; khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ; đăng ký kinh doanh;

d) Phạt tiền tới 75.000.000 đồng: quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; dạy nghề; giao thông đường sắt; giao thông đường thủy nội địa; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội;

đ) Phạt tiền tới 100.000.000 đồng: quản lý dự án thuỷ lợi; đê điều; khám bệnh, chữa bệnh; mỹ phẩm; dược, trang thiết bị y tế; sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón; quảng cáo; đặt cược và trò chơi có thưởng; quản lý lao động ngoài nước; giao thông hàng hải; giao thông hàng không dân dụng; quản lý và bảo vệ dự án giao thông; công nghệ thông tin; viễn thông; tần số vô tuyến điện; tạp chí; xuất bản; thương nghiệp; bảo vệ quyền lợi người tiêu sử dụng; thương chính, thủ tục thuế; kinh doanh xổ số; kinh doanh bảo hiểm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý vật liệu nổ; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hải sản;

e) Phạt tiền tới 150.000.000 đồng: quản lý giá; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở; đấu thầu; đầu tư;

g) Phạt tiền tới 200.000.000 đồng: sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả;

h) Phạt tiền tới 250.000.000 đồng: điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước;

i) Phạt tiền tới 500.000.000 đồng: xây dựng; quản lý rừng, lâm thổ sản; đất đai;

k) Phạt tiền tới 1.000.000.000 đồng: quản lý những vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; thăm dò, khai thác dầu khí và những loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường.

2. Mức phạt tiền tối đa trong ngành quản lý nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với tư nhân.

3. Mức phạt tiền tối đa trong những ngành thuế; đo lường; sở hữu trí tuệ; an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng khoán; hạn chế cạnh tranh theo quy định tại những luật tương ứng.

4. Mức phạt tiền tối đa đối với ngành mới chưa được quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Câu 8: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ toạ Ủy ban nhân dân những cấp được quy định:

1. chủ toạ Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tới 10% mức tiền phạt tối đa đối với ngành tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;

d) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này.

2. chủ toạ Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tới 50% mức tiền phạt tối đa đối với ngành tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm a, b, c, đ, e, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.

3. chủ toạ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tới mức tối đa đối với ngành tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

Câu 9: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân những cấp được quy định:

1. đội viên Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tới 1% mức tiền phạt tối đa đối với ngành tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tới 3% mức tiền phạt tối đa đối với ngành tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tới 5% mức tiền phạt tối đa đối với ngành tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát phản ứng nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn trên sông, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh văn hóa, tư tưởng, Trưởng phòng An ninh thông tin; Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy những quận, huyện thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên, có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tới 20% mức tiền phạt tối đa đối với ngành tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm a, c, đ và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tới 50% mức tiền phạt tối đa đối với ngành tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định vận dụng phương thức xử phạt trục xuất;

e) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tư tưởng, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ, Cục trưởng Cục Theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tới mức tối đa đối với ngành tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.

7. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều này và có quyền quyết định vận dụng phương thức xử phạt trục xuất.

Câu 10: Hãy viết suy nghĩ của mình về cuộc thi “tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính” do Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn phát động. Bài viết không quá 1000 từ.

ngày ….. tháng ……… năm ………

Người dự thi

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts