Bài tập toán đổi đơn vị lớp 3

Bài tập Toán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài

Lý thuyết Bảng đơn vị đo độ dài

Ly thuyet Bang don vi do do dai
kien thuc can nho 2

Bài tập Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị đo độ dài?

A. ki-lô-mét B. mét C. lít D. đề-xi-mét

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 1dm = ….mm là?

Bạn đang xem bài: Bài tập toán đổi đơn vị lớp 3

Câu 3: Kết quả phép tính 6dm + 14dm là:

A. 20dm B. 24dm C. 27dm D. 30dm

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 5dm3cm = ….cm là?

Câu 5: Chu vi tam giác có độ dài ba cạnh tuần tự là 4m, 3m2dm và 36dm là:

A. 100dm B. 110dm C. 108dm D. 120dm

Bài tập tự luận

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3m4cm = ….cm 2km = …hm 9dm4cm = … cm 6dm = ….mm
5hm = …m 4m7dm = …dm 6m3cm = …cm 70cm = …dm

Bài 2: Tính:

20dam + 13dam 45hm – 19hm 170m + 15m
320cm – 50cm 16dm x 7 84dm : 3

Bài 3: Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm:

3dm4cm …30cm 4hm5dam … 50dam 15dm … 1m5dm
6m4cm…600cm 5dm4cm … 54cm 7m6cm … 7m5cm

Lời giải bài tập Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C D A A C

Bài tập tự luận

Bài 1:

3m4cm = 304cm 2km = 20hm 9dm4cm = 94cm 6dm = 600mm
5hm = 500m 4m7dm = 47dm 6m3cm = 603cm 70cm = 7dm

Bài 2:

20dam + 13dam = 33dam 45hm – 19hm = 26hm 170m + 15m = 185m
320cm – 50cm = 270cm 16dm x 7 = 112dm 84dm : 3 = 28dm

Bài 3:

3dm4cm > 30cm 4hm5dam 15dm = 1m5dm
6m4cm > 600cm 5dm4cm = 54cm 7m6cm > 7m5cm

 Lý thuyết về Đo lường và đơn vị đo lường

Ly thuyet ve Do luong va don vi do luong

1 thế kỉ = 100 năm; 1 năm = 12 tháng; 1 tuần = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Bài 1.

1 giờ bằng 60 phút. Hỏi 6 giờ bằng bao nhiêu phút?

Bài 2.

Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kim giờ quay được 1 vòng thì kim phút quay được số vòng là:

A. 1 vòng

B. 12 vòng

C. 24 vòng

D. 13 vòng

Bài 3. Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

2 giờ 30 phút [ ] 230 phút. Dấu thích hợp điền vào ô trống là:

A. >

B.

C. =

D. Không có dấu nào

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 20kg =……….. gam

b. 36 tấn =……. tạ

c. 10OOg =….. kg

d. 2000kg =….. tạ

Bài 5. Mỗi tuần có 7 ngày, hỏi:

a. 7 tuần có bao nhiêu ngày?

b. 140 ngày bằng bao nhiêu tuần?

c. 200 ngày bằng bao nhiêu tuần?

Bài 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Ngày mai của hôm qua là:

A. hôm kia

B. ngày hôm nay

C. ngày mai

Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Những tháng trong năm có 30 ngày là:

A. 4, 7,9, 11.

B. 5, 6, 9, 11.

C . 4, 6, 9, 11.

Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 8m 5cm =……… cm b) 6km 4m =……… m

b. 5m 4dm =…….. dm……………….. d) 7cm 6mm =…… mm

Bài 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 8m 4dm =…….. dm………………..

b. 72 tấn 3 tạ =……………. tạ

c. 9m 15cm =…… cm………………..

d. 5 tấn 62 yến =………. yến

e. 7km 6m =………. m………………..

f. 4yến9kg=……………. kg

Bài 10. Trong một năm, những tháng dương lịch nào có 31 ngày?

Đáp án Bài tập Đo lường và đơn vị đo lường

Bài 1.

Đáp số: 360 phút.

Bài 2.

B. 12 vòng

Bài 3.

B.

Bài 4.

a. 20kg = 20 000g

b. 36 tấn = 360 tạ

c. 1000g = 1 kg

d. 2000kg = 20 tạ

Bài 5.

a) 7 tuần có số ngày là:

7 × 7 =49 (ngày)

b) 140 ngày bằng số tuần là:

140 : 7 = 20 (tuần)

c) Ta có:

200 : 7 = 28 dư 4

Vậy 200 ngày bằng 28 tuần 4 ngày

Đáp số:

a) 49 ngày;

b) 20 tuần;

c) 28 tuần 4 ngày.

Bài 6.

B. ngày hôm nay

Bài 7.

C. 4, 6, 9, 11

Bài 8.

a. 8m 5cm = 805cm

b. 5m 4dm = 54dm

c. 6km 4m = 6004m

d. 7cm 6mm = 76mm

Bài 9.

a. a) 8m 4dm = 84dm

b. 72 tấn 3 tạ = 723 tạ

c. 9m 15cm = 915cm

d. 5 tấn 62 yến = 562 yến

e. 7km 6m = 7006m

f. 4 yến 9kg = 49kg

Bài 10.

Trong một năm dương lịch, những tháng sau đây có 31 ngày: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

tập tành bảng đơn vị đo độ dài

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Cách làm :

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 4cm = 300cm + 4cm = 304cm

Mẫu :  3m 2dm = 32dm

3m 2cm = ………. cm

4m 7dm = ………. dm

4m 7cm = ………. cm

2. Tính :

a) 8dam + 5 dam = ……………….57hm – 25hm = ……………….12km  × 4 = ………………. 8dam + 5 dam = ……………….8dam + 5 dam = ……………….27mm : 3 = ……………….

3. Điền “>,

6m 3cm  ….  7m6m 3cm  ….   6m 6m 3cm  ….  630cm6m 3cm  ….  603cm

4. Một tấm vải dài 6m, người ta đã lấy ra 4dm để may túi. Hỏi tấm vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài giải

bai giai 1

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 8m 6cm = … cm

A. 86                   B. 860             C. 806                   D. 608

những bài toán về Đại lượng và đơn vị đo độ dài

Viet so thich hop vao cho trong

Bài 3: Điền dấu > ,

Dien dau
dang 1 1
bai 1 2 1
dap an bai 1 2

d) 100m=1hm
e) 10mm=1cm

dang 2 2
bai tap 1 2 1
dap an bai 1
dap an bai 2
dap an bai 3
dang 3 2
bai 1 1
dap an bai 1 1
1635370227 557 dap an

Bài tập Toán tăng lớp 3: Đại lượng và đo đại lượng

Bài 1: Có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 2m 3dm, sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 8dm. Hỏi hai sợi dây dài bao nhiêu dm?

Bài 2: An cưa một khúc gỗ dài thành những khúc gỗ ngắn hơn, mỗi khúc gỗ chưa ra dài 7dm và An đã cưa 5 lần thì hết khúc gỗ. Hỏi khúc gỗ chưa cưa lúc đầu của An dài bao nhiêu mét?

Bài 3: Sợi dây thứ nhất dài 480mm, sợi dây thứ hai dài bằng 1/3 sợi dây thứ nhất và 1/2 sợi dây thứ ba. Hỏi ba sợi dây dài bao nhiêu milimet?

Bài 4: Có 1 quả cân 1kg và một quả cân 2kg, 1 cân đĩa. Hỏi có thể cân được rất nhiều nhất là bao nhiêu kg gạo qua hai lần cân?

Bài 5: Bao gạo thứ nhất nặng 25kg, bao thứ hai nặng 38 kg. Hỏi phải chuyển từ bao thứ hai sang bao thứ nhất bao nhiêu kg để bao gạo thứ hai chỉ con hơn bao thứ nhất 3kg?

Bài 6: Có 7kg gạo, một cân đĩa, 1 quả cân 1kg. Làm thế nào để chỉ một lần cân có thể chia số gạo thành hai phần: một phần 4kg và 1 phần 3kg?

Bài 7: Toàn đố Minh: “Thời gian từ đầu ngày tới “bây giờ” bằng 1/2 thời gian từ “bây giờ” tới hết ngày. Đố bạn biết “bây giờ” là mấy giờ? Em hãy giúp Minh trả lời thắc mắc của Toàn.

Bài 8: Ở một tháng hai nào đó có 5 ngày chủ nhật. Hỏi ngày 28 của tháng hai đó là ngày thứ mấy?

Bài 9: ngày nay bố 32 tuổi gấp 4 lần tuổi con. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố chỉ còn gấp 3 lần tuổi con?

Bài 10: Mẹ Na đem 80000 đồng đi chợ, mẹ Na mua thịt hết 32000 đồng, mua cá hết 14000 đồng, mua rau hết 2000 đồng. Hỏi mẹ Na còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 11: Bố có hai tờ giấy loại 50000 đồng, bố mua sách hết 32000 đồng, mua báo hết 4000 đồng và mua xăng hết 18000 đồng. Hỏi bố còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 12: Minh có 20000 đồng gồm 6 tờ giấy bạc. Hỏi Minh có thể có những loại giấy bạc nào?

Bài 13: Có 10 kg đường, một cân đĩa và hai quả cân loại 1 kg và 5 kg. Làm thế nào để qua một lần cân lấy ra được 7 kg đường?

BÀI TOÁN VỀ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

1. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

7 m = …………cm 7 m = ………dm=………….mm 1 m 7cm =……………….cm
2 m = …… dm =…….cm 9 m = ………dm=………….cm 5 km 6 hm =……………….hm
5 km = ………dam=………….m 3 km = ………hm=………….m 7 km 8 dam  =………………dam
7 hm = ………dam=………….m 6 m = …………mm 9 m 8 dm = ……………..dm
4 km = ……hm = =…………m 5000 m = …………..km 9 m 7 cm = ……………..cm
8 hm = …………m 80 hm = …………..km 7 dm 9 cm = ……………cm
7 km = …………m 7 00 dam =………….km 8 dm 7mm = ……………mm

2. Tính :

32 m x 3 =…………….. 48 cm : 2 =…………….. 45 dm + 28 dm  =……………..
46 m : 2 =…………….. 96 dm : 3 =…………….. 36 m + 42 m  =……………..
28 hm x 6 =…………….. 84 dam : 4 =…………….. 270 m + 45 m =……………..
47 km x 3 =…………….. 28 hm : 2 =…………….. 317 m  – 52 m   =……………..
61 m x 4 =…………….. 48 hm : 2 =…………….. 21 m : 3   =……………..
28 dm x 6 =…………….. 63 cm : 3 =…………….. 45 dam : 5  =……………..
36 cm : 3 =…………….. 5 cm + 8 cm  =…………….. 63 hm : 7   =……………..

3. Điền dấu ( = ) vào chố chấm:

3m 5 dm ………35 dm  8 km 7 hm ………….805 hm
3m 5 dm ………3m  8m 1 dm  …………80 dm
6 m 7 cm ………..7 m  8 cm 9 mm ………89 mm
6 m 7 cm ………..607 cm  8 cm 9 mm ………809 mm
6 m 7cm ………..670 cm  8 cm 9 mm ………7 cm 9 mm
8 km …………9km  8 cm 9 mm ………890 mm
8 km 7 hm ………….85 hm  8 km 7 hm ………….850 hm
bang don vi do do dai
bai giai 2
so buoc nguoi do chay

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts