Bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2021

Tải về Bản in

Bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2021 được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung sưu tầm và giới thiệu tới những bạn. Đây là bài thu hoạch mẫu về tri thức quốc phòng an ninh sau khi tham gia khóa học hàng năm có kèm theo phần liên hệ bản thân về quốc phòng an ninh. Mời những bạn tham khảo bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh dưới đây.

Bạn đang xem bài: Bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2021

Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4

 • 1. Mục đích bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh:
 • 2. Nội dung học tập, bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh:
 • 3. Một số chủ đề Bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4
 • 4. Bài thu hoạch tri thức quốc phòng đối tượng 4 (mẫu 1)
 • 5. Bài thu hoạch tri thức quốc phòng đối tượng 4 (mẫu 2)
 • 6. Bài thu hoạch tri thức quốc phòng đối tượng 4 (mẫu 3)
 • 7. Bài thu hoạch tri thức quốc phòng đối tượng 4 (mẫu 4)

1. Mục đích bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh:

Mục đích nhằm bồi dưỡng ý kiến của Đảng, Nhà nước về chiến lược Quốc phòng và An ninh trong thời kỳ mới, phối hợp kinh tế, đối ngoại gắn với QPAN; quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh trong điều kiện quốc gia hội nhập quốc tế và và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; làm cơ sở vận dụng vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Nội dung học tập, bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh:

Nội dung bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng. những học viên tham gia lớp học được bồi dưỡng tri thức, nghiên cứu học tập những chuyên đề:

 • ý kiến, chủ trương của Đảng CSVN về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới;
 • Chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo;
 • Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo,Việt Nam trong tình hình mới;
 • Pháp luật về giáo dục QPAN;
 • Xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự thụ động viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới;
 • Đường lối, ý kiến của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;
 • Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.

3. Một số chủ đề Bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4

– Đường lối, ý kiến của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

– Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

– Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch đối với Việt Nam.

4. Bài thu hoạch tri thức quốc phòng đối tượng 4 (mẫu 1)

Họ và tên: …………………..

Đơn vị công việc:Trường ………………………….

thắc mắc: Từ nội dung lãnh đạo của đảng, quản lý nhà nước về QPAN liên hệ trách nhiệm cùa địa phương, ngành trong việc lãnh đạo của đảng quản lý nhà nước về QPAN thế nào ?

Bài làm

Từ nội dung lãnh đạo của đảng trong quản lý nhà nước về QPAN trách nhiệm cùa địa phương, ngành trong việc lãnh đạo của đảng quản lý nhà nước về QPAN là:

1. những ngành và địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Quốc phòng, Luật quân dịch, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và những văn bản quy phạm pháp luật về động viên quốc phòng, động viên quân đội, động viên công nghiệp, v.v. Qua đó, tăng trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp và cơ quan chức năng của các ngành, địa phương và ý thức, trách nhiệm của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đảm bảo thực hiện công tác QP- AN đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện, ngành, địa phương cần tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục; kết hợp tốt giữa quán triệt thường xuyên với tổ chức học tập và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị tại cơ quan, tổ chức, sinh hoạt cộng đồng.

2. Trong bối cảnh quốc tế ngày nay, những thế lực thù địch luôn tranh thủ, lợi dụng những sơ hở trong quản lý, điều hành quốc gia (nhất là về kinh tế – xã hội) của Đảng, Nhà nước ta để chống phá. Bởi vậy, những cấp ủy, người đứng đầu những ngành và địa phương cần coi trọng việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công việc QP- AN. Đây là một nội dung quan trọng, nhân tố quyết định thắng lợi của công việc này. Đó cũng là nhân tố bên trong quyết định sự thành bại của cách mệnh, sự mất còn của chế độ. Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền quan tâm cơ quan công an, quân sự địa phương và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thì ở đó, công việc QP- AN đạt chất lượng, hiệu quả.

3. Thấu suốt ý kiến của Đảng về phối hợp hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những ngành và địa phương cần phải phối hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh trong mọi hoạt động. Đồng thời, phải nắm chắc ý kiến: nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng ý thức của xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp, được hình thành trên cơ sở sức mạnh dân tộc phối hợp với sức mạnh thời đại, trong đó sức mạnh nội lực là chính. do vậy, phải coi trọng xây dựng và phát huy mọi nguồn lực của quốc gia về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát huy sức mạnh của khối đại kết đoàn toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Thực hiện công việc QP- AN những ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo phối hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; những dự án trung tâm quốc gia; những chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng biên giới, biển, đảo; xây dựng những khu kinh tế – quốc phòng, quốc phòng – kinh tế; xây dựng căn cứ chiến lược, hậu phương chiến lược, dự án quốc phòng; đầu tư phát triển khoa học công nghệ ở trình độ cao; xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; trong đó, cần coi trọng tính “lưỡng dụng” của những chương trình, dự án. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, các bộ, ngành và địa phương cần chú trọng kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, quy hoạch, dự án trong từng lĩnh vực, bảo đảm vừa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, vừa tăng cường quốc phòng – an ninh; đồng thời, thường xuyên luyện tập các phương án để kịp thời khắc phục những hạn chế và hoàn thiện phù hợp với thực tế. Để đảm bảo thực hiện sẵn sàng động viên nền kinh tế phục vụ cho thời chiến, những bộ, ngành và địa phương cần phải tích cực chuẩn bị ngay từ trong thời bình.

4. Đối với ngành, cần phải thường xuyên coi trọng việc củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của ban chỉ huy công an,quân sự và lực lượng cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công việc QP- AN; tổ chức, xây dựng lực lượng tự vệ có số lượng hợp lý, tăng chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị. tăng khả năng phối hợp với cơ quan công an, quân sự địa phương nơi đặt trụ sở để rà soát, bổ sung phương án đương đầu bảo vệ cơ sở, xây dựng kế hoạch phòng, chống cháy nổ, bão, lũ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với những lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và phòng thủ dân sự tại địa phương, cơ sở. Cùng với đó, cần thực hiện tốt công việc tuyển quân, đăng ký quân dịch; công việc xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự thụ động viên và sẵn sàng thực hiện động viên quốc phòng, động viên quân đội, động viên công nghiệp theo kế hoạch. Để thực hiện tốt công việc QP- AN, các ngành còn phải coi trọng, quan tâm chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an,quân sự địa phương nơi đặt trụ sở nghiên cứu, đổi mới công tác đăng ký, quản lý, điều chỉnh, sắp xếp các phương tiện kỹ thuật, nguồn dự thụ động viên vào các đơn vị dự thụ động viên theo đúng quy định.

5. những ngành, địa phương cần quan tâm bảo đảm ngân sách đối với sự nghiệp QP- AN, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mệnh và những chính sách xã hội có liên quan tới công việc QP- AN theo quy định của pháp luật. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực, nhằm đảm bảo cho công việc QP- AN được triển khai ngày càng hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng tri thức QP- AN đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về những vấn đề quân sự, QP- AN nhiệm vụ QP- AN; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống mưu mô thủ đoạn chống phá của những thế lực thù địch đối với cách mệnh nước ta;

Là một thầy giáo tôi xin đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc hiện đại hóa-công nghiệp hóa của quốc gia, nêu cao ý thức cảnh giác cao độ trước những thu hút từ bên ngoài. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới tận người dân, tuyên truyền vận động CBGV , học sinh, quần chúng hiểu rõ thực chất xấu xa, mưu mô thâm độc của những thế lực thù địch, tránh bị thu hút, bị kích động, tĩnh tâm, tự tin, linh hoạt khắc phục nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học. Hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân, chấp hành tốt những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Bài thu hoạch tri thức quốc phòng đối tượng 4 (mẫu 2)

thắc mắc: Đồng chí nhận thức thế nào sau khi được bồi dưỡng những chuyên đề tri thức QP-AN? Liên hệ trách nhiệm, hành động của bản thân trong thời gian tới.

BÀI LÀM

Lớp học bồi dưỡng những chuyên đề tri thức QP-AN nhằm quán triệt và bồi dưỡng ý kiến, đường lối của Đảng về Quốc phòng và an ninh, tăng nhận thức cho CB-GV nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh.Tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước ngày nay để mỗi CBGV tăng trách nhiệm và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

những chuyên đề trong khóa học rất thiết thực, thích hợp với đât nước trong tình hình mới. Trong đó, tôi quan tâm nhất là ý kiến, chủ trương của Đảng CSVN về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

Xin trình bày nhận thức của mình về vấn đề này như sau:

A. NHẬN THỨC

Gắn bó mật thiết với nhân dân là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Trong lãnh đạo đường lối bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc này được cụ thể hóa thành định hướng chiến lược: xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”. Để thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, lực lượng công an cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Có thể thấy, nhận thức lý luận, tư tưởng, ý kiến của Đảng về xây dựng thế trận an ninh nhân dân được bổ sung, phát triển ngày càng hoàn thiện, với những nội dung cơ bản:

(1) Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

(2) Thế trận an ninh nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xây dựng, củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, trên nền tảng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và sự ổn định, phát triển vững bền của mọi mặt đời sống xã hội.

(3) Phát huy sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh ý thức (tiềm lực văn hóa – xã hội), sức mạnh của khối đại kết đoàn toàn dân tộc, phối hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, nội lực với ngoại lực để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân.

(4) Lực lượng nòng cốt tham vấn cho những cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân là công an, có trách nhiệm tham vấn với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phối hợp với những ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, triển khai những đề án, phương án, kế hoạch, xếp đặt năng lượng bảo đảm an ninh trên những tuyến, địa bàn, ngành nghề nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của quốc gia.

(5) phối hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

thiết chế hóa ý kiến của Đảng về thế trận an ninh nhân dân, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Điều 3, Khoản 10 quy định: “Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, xếp đặt năng lượng bảo vệ an ninh quốc gia và những nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia”; nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được quy định tại Điều 16:

“1. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, người lao động và mọi công dân tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân tộc; tăng đời sống vật chất và ý thức của nhân dân.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và phối hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

3. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, tư nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng những phương án và tổ chức, xếp đặt năng lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống”.

B. LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG BẢN THẨN TRONG THỜI GIAN TỚI:

Là một đảng viên, thầy giáo tôi tự nhận thấy mình cần phải thực hiện những việc làm sau để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc:

+ Nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho quốc gia.

+ Thường xuyên nêu cao ý thức cảnh giác cách mệnh. Tránh những cám dỗ vật chất mà những thế lực phản cách mệnh sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mệnh.

+ Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của những cán bộ thầy giáo trong nhà trường, phát huy tính kết đoàn trong tập thể.

+ Không ngừng học tập tăng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối XHCN.

+ Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ thầy giáo và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Thường xuyên học tập tăng nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

+ Không ngừng học tập tăng trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công việc dân vận. Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không tham gia vào những tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có thời cơ thu hút làm suy yếu khả năng đương đầu bảo vệ tổ quốc của mình. Phát hiện tố cáo những hiện tượng tiêu cực và những hành vi làm nguy hại tới an ninh quốc gia, kết đoàn tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan trú ngụ.

6. Bài thu hoạch tri thức quốc phòng đối tượng 4 (mẫu 3)

thắc mắc: Trong những chuyên đề đã được nghiên cứu đồng chí tâm đắc nhất vấn đề gì? vì sao. Liên hệ thực tiễn địa bàn cơ sở đồng chí và trách nhiệm của bản thân.

Trả lời:

Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy nghìn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi quốc gia hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách trong khoảng thời gian dài, “sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “ thái bình nên gắng sức, núi sông ấy nghìn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển quốc gia: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ tức là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mệnh Việt Nam. Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình toàn cầu có rất nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch đối với cách mệnh Việt Nam.

Trong những chuyên đề được nghiên cứu trao đổi, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch đối với cách mệnh Việt Nam. Bởi vì:

Chiến tranh đã đi qua, quốc gia Việt Nam đã hoàn toàn độc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa song những thế lực thù địch tìm đang mọi cách để chống phá cách mệnh Việt Nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa .mưu mô của địch là không đánh phá ồ ạt bằng lực lượng vũ trang mà trá hình với che đậy dưới phương thức diẽn biến hoà bình , đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc sử dụng giải pháp phi vũ trang là chính, chủ yếu đánh vào tình cảm con người làm cho con người mất phương hướng , mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Tổ quốc.

Tình hình thực hiện “Diễn biến hoà bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mệnh Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc thế nào?

– Mục tiêu: Xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn toàn cầu. Mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trung tâm là Việt Nam.

– Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi ngành nghề, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để hỗ trợ, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở tới Trung ương.

– giải pháp: Phi quân sự là chủ yếu. Thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai phép bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để thu hút tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ “ diễn biến hoà bình”, “ bạo loạn lật đổ” để tạo ra quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi ngành nghề của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số ngành nghề chủ yếu sau:

– Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ý kiến đường lối của Đảng làm tiêu tán nền tảng tư tưởng trong những tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phá vỡ khối đại kết đoàn của toàn dân, của những tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những ý kiến mơ hồ, những phần tử thời cơ, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong trong khoảng thời gian dài.

Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng chủ nghĩa, văn hóa phương tây, tạo tâm lý tận hưởng, lối sống tư sản hướng tới nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

– Hoạt động phá hoại kinh tế:

ngày nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua những khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca tụng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

– Lợi dụng những vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

Vấn đề tôn giáo, dân tộc ngày nay luôn là mục tiêu quân thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

+ Về vấn đề dân tộc: quân thù triệt để khai thác những tranh chấp giữa những dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối kết đoàn, tạo dựng những tranh chấp mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.

Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống ý thức, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mệnh trước đây) để tạo dựng xu thế bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, thu hút tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.

– Chống phá trên ngành nghề quốc phòng an ninh:

Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu đương đầu, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi thực chất cách mệnh của mình.

Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ thực chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình kết đoàn máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng…

Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi thực chất truyền thống cách mệnh của quân đội – công an”, “phi chính trị hoá” quân đội – công an.

– Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

quân thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để liên kết những hội đoàn phản động ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản động trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và những thế lực phản động sử dụng nhiều thủ đoạn, trên tất cả những ngành nghề để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh những tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ càng trở nên phức tạp, trong khoảng thời gian dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, giải pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên những ngành nghề. Đó là:

– Ổn định chính trị văn hoá:

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, tăng năng lực lãnh đạo, sức đương đầu.

Tăng cường sức đương đầu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động ở chi bộ. Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chống lại chiến lượt diễn biến hòa bình.

Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng đời sống nhân dân, thực hiện tốt những chính sách xã hội.

Xây dựng nền văn hoá đằm thắm bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có tư cách tốt đẹp, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ, giữ vững tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

– Trên ngành nghề kinh tế:

Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XNCH, không để nền kinh tế trì trệ đi chệch định hướng XHCN.

Phát huy nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tăng vai trò chủ đạo nền kinh tế nhà nước, thực hiện xóa đói, giảm nghèo tăng đời sống nhân dân.

– Trên ngành nghề tổ chức nhân sự:

Thường xuyên chăm lo tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện kịp thời tư nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, nói xấu chế độ để chỉnh đốn trợ giúp họ nhìn nhận đúng thực chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ tổ quốc XHCN.

Củng cố những tổ chức quần chúng, những đoàn thể cách mệnh hoạt động hiệu quả.

Tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, khắc phục kịp thời những tranh chấp trong nhân dân.

– Trên ngành nghề ngoại giao:

Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đảm bảo lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

tăng cảnh giác, hành động thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế thụ động.

– Trên ngành nghề dân tộc, tôn giáo

Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho những phòng ban dân tộc. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán tự do tôn giáo, chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây rối trật tự, trị an tiếp tay cho địch.

– Trên ngành nghề quốc phòng an ninh:

Giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãng thổ tổ quốc. Tiếp tục củng cố hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân, phối hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.

Thường xuyên tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Liên hệ trách nhiệm của bản thân:

Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng tri thức chính trị quốc phòng – an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về những vấn đề quân sự, quốc phòng – an ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống mưu mô thủ đoạn chống phá của những thế lực thù địch đối với cách mệnh nước ta; những văn bản pháp luật về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của quốc gia ngày nay, những nguy mà lại chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa tới nay. Không những vậy tôi còn được hiểu thêm về những đường lối quân sự, những chỉ thị của Đảng và nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là một cán bộ quản lý, là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc hiện đại hóa-công nghiệp hóa của quốc gia, nêu cao ý thức cảnh giác cao độ trước những thu hút từ bên ngoài. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới tận người dân, tuyên truyền vận động CBGV , học sinh, quần chúng hiểu rõ thực chất xấu xa, mưu mô thâm độc của những thế lực thù địch, tránh bị thu hút, bị kích động, tĩnh tâm, tự tin, linh hoạt khắc phục nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học.hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân và chấp hành mọi quy định về pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện mưu mô, thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ để chống phá những nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn coi Việt Nam là một trung tâm.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn tăng cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm những mưu mô, thủ đoạn của quân thù, thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, kết đoàn kiên quyết hạ gục chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta xác định: Chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch đối với cách mệnh nước ta là nhiệm vụ cấp bách và trong khoảng thời gian dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

7. Bài thu hoạch tri thức quốc phòng đối tượng 4 (mẫu 4)

thắc mắc: Đồng chí hãy trình bày mục tiêu, quan lăn tay đạo của Đảng ta về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của những thế lực thù địch? Là cán bộ, Đảng viên đồng chí có những giải pháp gì trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên ngành nghề chính trị tư tưởng văn hóa? Liên hệ trách nhiệm bản thân?

Bài làm:

Theo tự điển tiếng Việt: “Diễn biến hòa bình” là diễn biến dần dần, cuối cùng đi tới một chế độ chính trị khác, không qua bạo lực; chiến lược không sử dụng chiến tranh mà sử dụng hàng loạt phương thức và thủ đoạn, nhằm tạo ra một quá trình diễn biến hòa bình để lật đổ chế độ chính trị ở nước khác.

Theo tự điển Bách khoa Việt Nam: “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

Hay có thể nói cách khác “DBHB” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế đội chính trị – xã hội của những nước tiến bộ, trước hết là những nước xá hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng phương pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và những thế lực phản động tiến hành.

“DBHB” là chiến lược cơ bản do chủ nghĩa đế quốc và những thế lực phản động tiến hành; nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của những nước độc lập, tự chủ, tiến bộ, trước hết là những nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng phương pháp phi quân sự, làm cho thiết chế chính trị tiến bộ, cách mệnh bị thủ tiêu. Từ đó chúng xây dựng chính quyền phụ thuộc, theo chủ nghĩa đế quốc.

Đối tượng của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là những nước có thiên hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa.

thực chất của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là chống Chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc.

Nội dung cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là phá hoại những nước Xã hội chủ nghĩa về những mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội…

Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và xúc tiến đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo trục đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính những thế lực thù địch chống đối sử dụng bạo lực lật đổ. Trong điều kiện tương quan lực lượng về mọi mặt cho phép, những thế lực thù địch có thể sử dụng lực lượng vũ trang gây bạo loạn, lật đổ và can thiệp, nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Nhà nước, xã hội một cách nhanh chóng. “Diễn biến hòa bình” được tiến hành thường là tổng hợp nhiều giải pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải ứng phó với nhiều thế lực, nhiều hoạt động chống đối, xúc tiến cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội thành khủng hoảng chính trị tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ.

Chính vì vậy Đảng ta đã xác định được những mục tiêu và đề ra những ý kiến đúng đắn nhằm phòng chống chiến lược “DBHB” bảo vệ vững chắc tổ quốc VN XHCN.

Mục tiêu cơ bản mà Đảng xác định để phòng, chống “DBHB” là làm thất bại chiến lược “DBHB” của địch , giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bỉnh để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, HĐH quốc gia, xây dựng quốc gia theo định hướng XHCN, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhât toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc; Bảo vệ Đảng nhà nước nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia; trật tự xã hội và nền văn hóa.

Cụ thể hóa là Đại hội ĐCS VN lần thứ X khẳng định “Kiên quyết làm thất bại mọi mưu mô và thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ”.

tới đại hội lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định “… chủ động ngăn chặn, làm thất bị mọi mưu mô và hành động chống phá của những thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mệnh của nhân dân ta”.

Vấn đề đặt ra cho mục tiêu chiến lược là phải giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình ổn định trong khoảng thời gian dài cho sự nghiệp xd quốc gia. Phải lấy việc giữ vững ổn định chính trị làm nền tảng để đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, để củng cố quốc phòng, an ninh.

Trên cơ cở quán triệt những ý kiến của Đảng trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ tổ quốc. trong phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của địch, cần nắm vững những ý kiến, tư tưởng chỉ đạo sau đây:

– Kiên định mục tiêu, giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lực xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH là bài học lớn, là mục tiêu xuyên suốt của CM VN. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện XD CNXH, XD CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Kiên định độc lập dân tộc và CNXH là trong bất kỳ tình huống nào cũng không xa rời mục tiêu đó.

XD cnxh và bvtq xhcn là 2 nhiệm vụ chiến lược của CMVN. 2 nhiệm vụ chiến lược có quan hệ hữu cơ với nhau.Trong khi đặt lên hang đầu nhiệm vụ xd quốc gia, Đảng ta, nhân dân ta phải luôn chăm lo xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia.

Phải kiên quyết đấu tranh chống những mưu mô phá hoại của địch, chống chủ nghĩa thời cơ xét lại, sự thoái hóa biến chất về chính trị, dao động tư tưởng, xa rời mục tiêu xhcn, ngừa nguy cơ chệch hướng xhcn. Khắc phục tư tưởng chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thụ động, né tránh đấu tranh chống lại những thủ đoạn của những thế lực thù địch và những ý kiến sai trái.

Trên đây là nội dung bài thu hoạch quốc phòng an ninh cho đối tượng 4. nếu như bạn đang tìm bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 3, mời tham khảo sang bài viết sau: Bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh đối tượng 3

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu nhé.

 • Giáo dục quốc phòng
 • Bài thu hoạch quyết nghị Trung Ương 5 khóa 12
 • Chương trình, nội dung bồi dưỡng tri thức quốc phòng và an ninh

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts