Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới hay nhất

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới dành cho Đảng viên. Sau khi tham gia lớp Đảng viên mới, những bạn sẽ phải hoàn thành mẫu bài thu hoạch sau đó qua quá trình nhận xét, xét duyệt Đảng viên. Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung xin giới thiệu tới những bạn Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới hay nhất được chọn lựa lọc, mời những bạn tham khảo.

 • Bài thu hoạch quyết nghị Trung Ương 4 khóa XII của đảng viên
 • Kịch bản chương trình Lễ kết nạp Đảng viên mới
 • Quy định 55-QĐ/TW tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới hay nhất

 • 1. Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới số 1
 • 2. Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới số 2

1. Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới số 1

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Bạn đang xem bài: Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới hay nhất

Họ và tên:……………………………………………..

Năm tháng năm sinh:………………………………………

Quê quán:………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………

Ngày vào Đảng:………………………………………

Nơi vào Đảng:………………………………………

BÀI LÀM

I. Về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

trục đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng quốc gia trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng quốc gia Việt Nam theo trục đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan niệm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mệnh Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển những trị giá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản ý thức to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta. chủ toạ Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lê nin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất, là cơ sở toàn cầu quan và phương pháp luận thực sự cách mệnh và khoa học.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tổng kết kinh nghiệm cách mệnh toàn cầu và thực tiễn tình hình quốc gia, Người đã chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, xác định đường lối đúng đắn cho cách mệnh Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mệnh Việt Nam, Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lê nin, khắc phục thành công những vấn đề cơ bản của cách mệnh Việt Nam, đưa cách mệnh Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, từ đó phát triển sáng tạo, làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lê nin. Thắng lợi của sự nghiệp cách mệnh phóng thích dân tộc, giành độc lập dân tộc và đưa quốc gia phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lê nin ở nước ta.

Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta ngày nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm, coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Phải chuyên chú phát hiện, tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận, bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít, sử dụng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để đấu tranh có hiệu quả, cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần khắc phục. Đồng thời, phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới; đưa những tư tưởng, quan niệm đó vào thực tế cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mệnh xã hội, hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng thời cơ, xét lại và hủ lậu, giáo điều. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh tức là nắm vững bản tính cách mệnh, khoa học và nhân đạo, vận dụng một cách đúng đắn, thích hợp vào điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ thời cơ. Trong tình hình ngày nay, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, vận dụng sáng tạo, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thực tiễn cách mệnh nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn lựa duy nhất đúng đắn. Hơn bảy mươi năm qua, Đảng ta luôn luôn kiên định, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhờ vậy, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại.

Bài học chủ yếu, quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó, Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta:

Một là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động.

Hai là, Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Ba là, phải biết phối hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới.

Bốn là, phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mệnh xã hội chủ nghĩa.

Từ đó, Đảng ta nhấn mạnh rằng, để xác định đúng đắn phương hướng đilên chủ nghĩa xã hội, phải vận dụng đúng quy luật khách quan. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn những quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và tăng, con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt, xã hội ngày càng lành mạnh, chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. Lần trước tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế, khắc phục thích hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở những quan niệm cơ bản và trong tương lai về chính sách xã hội. Điều này thể hiện được bản tính của chủ nghĩa xã hội, là cơ sở để đi tới mô phỏng chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, đã thông qua Cương lĩnh xây dựng quốc gia trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội tới năm 2000 (1991-2000).Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội IX với việc bổ sung, phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tóm lại, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta. trục đường này thích hợp với chủ nghĩa Mác – Lê nin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. Giữ vững định hướng xã hội chủ tức là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định trục đường “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn lựa.

2. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhànước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

2.1. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mệnh Việt Nam là một thế tất lịch sử và là thế tất khách quan. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mệnh, lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mệnh nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính thế tất. Vai trò lãnh đạo của những tổ chức Đảng từ Trung ương tới địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết những ngành của đời sống xã hội. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyếtđịnh thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây:

– Lãnh đạo những cơ quan nhà nước thiết chế hoá đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng thành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước, đảm bảo cho đường lối, chủtrương, chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội.

– Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng hàng ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.-. Đảng phải lãnh đạo công việc rà soát, thanh tra, giám sát hoạt động của những cơ quan nhà nước. Nhìn tổng quát, nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

2. Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới số 2

Phần I. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Vị trí, vai trò của người Đảng viên:

 • Đảng viên là chiến sỹ cách mệnh trong đội quân tiên phong của giai cấp người lao động Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
 • hàng ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
 • Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
 • Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.

2. Nhiệm vụ của người Đảng viên:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, quyết nghị, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, tăng trình độ tri thức, năng lực công việc, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công việc quần chúng, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn kết đoàn thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm thuê việc phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Phần II. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên

1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng:

Một là, về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị.

 • Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường cách mệnh của giai cấp người lao động, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Có mục tiêu, lý tưởng là tiêu chí phân biệt giữa đảng viên và quần chúng.
 • Mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên Việt Nam ngày nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, thái độ và sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm chất, năng lực, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của mỗi đảng viên.

Hai là, về nhận thức, tri thức, năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới quốc gia.

 • Lê nin đã dặn đi dặn lại những người cộng sản Nga rằng: nếu như chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không thể thắng lợi được chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mặc dù nhiệt tình cách mệnh và lòng dũng cảm là yếu tố hết sức quan trọng. Để thắng lợi chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, những người cộng sản còn phải có tri thức, có trình độ văn hoá cao, có trí thông minh và năng lực làm việc. Muốn thế, phải không ngừng học tập, học tập một cách kiên trì và nghiêm túc; không chấp nhận với những kinh nghiệm của mình; kiêu ngạo cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu…
 • Đổi mới ở nước ta ngày nay là cuộc vận động cách mệnh toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả những ngành của đời sống xã hội. Ngày nay, cách mệnh khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hoá đang tạo ra thời cơ và thách thức với tất cả quốc gia, dân tộc. Rõ ràng, trong tình hình đó, đảng viên phải không ngừng bồi dưỡng những tri thức văn hoá, khoa học – kỹ thuật, quản lý kinh tế – xã hội, pháp luật… để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách.

sinh tiền, chủ toạ Hồ Chí Minh luôn dặn dò cán bộ, đảng viên phải tăng đạo đức cách mệnh, quét sạch chủ nghĩa tư nhân, mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mệnh là trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức quốc tế trong sáng, luôn xứng đáng với người lãnh đạo và người tôi đòi trung thành của nhân dân… Những lời dạy đó của Người tới nay vẫn giữ nguyên vẹn trị giá và có ý nghĩa to lớn trong thời kỳ đổi mới.

 • Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc, tôn trọng và nhiệt tình phục nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có thái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới, tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng; thống nhất giữa lời nói và việc làm.
 • Đạo đức, lối sống mới yêu cầu dũng cảm vạch trần, phê phán những biểu hiện thời cơ, tư nhân chủ nghĩa, những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình.
 • Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động, trong lao động, trong công việc, trong quan hệ với con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạng những quan hệ xã hội.

Bốn là, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự kết đoàn thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng những nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.

 • kết đoàn trong đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Trong Đảng Cộng sản không thể tồn tại nhiều phái, nhiều phe cánh với lập trường và lợi ích khác nhau. kết đoàn đã trở thành một truyền thống quý báu của Đảng ta mà tất cả những tổ chức đảng và đảng viên phải ra sức giữ gìn, vun đắp như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Nền tảng của sự kết đoàn trong Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối và những nguyên tắc tổ chức Đảng.
 • Sức mạnh của Đảng là ở tính thống nhất: thống nhất quan niệm, thống nhất ý chí, thống nhất hành động. Tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên ở bất cứ cương vị nào đều phải tôn trọng và chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.
 • Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận những vấn đề thuộc về đường lối, chủ trương của Đảng, có quyền chất vấn, tranh luận một cách thẳng thắn; đồng thời chú ý lắng tai và tôn trọng ý kiến của người khác. Khi đã thành quyết định của tập thể thì phải nghiêm túc chấp hành, không được phát ngôn tuỳ tiện hoặc lan truyền những ý kiến, quan niệm riêng của mình bên ngoài những hội nghị Đảng.

Năm là, có quan hệ mật thiết với quần chúng.

 • Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Phát huy dân chủ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Vì vậy, mỗi đảng viên, trước hết là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, có chức, có quyền, phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân, chăm lo đời sống hàng ngày của dân, tìm hiểu nguyện vọng và lắng tai ý kiến dân, viện trợ dân khi vướng mắc, kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoán, đặc quyền đặc lợi, trù dập, ức hiếp dân và mọi hành vi vi phạm quyền dân chủ của dân. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền.
 • Sự gắn bó với quần chúng, mối liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một tiêu chuẩn của tư cách đảng viên, mà còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt động chính trị – thực tiễn, phương pháp và phong cách làm việc của mỗi đảng viên

Sáu là, phối hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp người lao động.

 • Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mệnh Việt Nam, Đảng ta luôn luôn phối hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Những thắng lợi của cách mệnh Việt Nam cũng có nguyên nhân từ đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải thực hiện đúng đắn đường lối đó của Đảng.
 • Bước vào giai đoạn mới, vấn đề kết đoàn quốc tế của cách mệnh Việt Nam mang nội dung mới. Đó là, phối hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, phối hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong hoàn cảnh mới.

2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên cộng sản:

Khái niệm “Đảng viên” bao hàm hai mặt: tư nhân một con người mang danh hiệu Đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức Đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). Người Đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn nghĩa vụ trên cả hai tư cách đó, nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự viện trợ, tạo điều kiện của tổ chức đảng.

Về mặt tư nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam, đó là:

 • Có ý thức yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa quốc gia thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, kết đoàn với nhân dân toàn cầu trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
 • Có ý thức tập thể, kết đoàn, phấn đấu vì lợi ích chung.
 • Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường thọ thái.
 • Lao động siêng năng với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.
 • Thường xuyên học tập, tăng hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Bài thu hoạch trong mục tài liệu nhé.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts