Bài thu hoạch quyết nghị Trung ương 6 khóa 12 (11 mẫu)

Bài thu hoạch quyết nghị TW 6 khóa 12 của Đảng viên

Bài thu hoạch quyết nghị trung ương 6 khóa XII của Đảng viên được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Nội dung quyết nghị TW6 khóa 12 gồm những quyết nghị 18, 19, 20, 21: bàn về những vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách, y tế, giáo dục, tinh gọn bộ máy nhà nước… Những bài thu hoạch quyết nghị Trung Ương 6 khóa 12 sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục cho mọi đối tượng.

Mời tham khảo Bài thu hoạch quyết nghị Trung Ương 8 khoá 12 cho Đảng viên

Bạn đang xem bài: Bài thu hoạch quyết nghị Trung ương 6 khóa 12 (11 mẫu)

Kết quả của Hội nghị TW6 khóa 12 được những Đảng ủy, tỉnh ủy, chi bộ… thực hiện kế hoạch quán triệt tới toàn bộ Đảng viên nhằm nắm được tình hình và từ đó xây dựng những chương trình hành động và làm bài thu hoạch quyết nghị Trung ương 6 khóa 12.

Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 thảo luận 3 Đề án quan trọng liên quan tới công việc cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Mời những bạn tham khảo:

 • Bài thu hoạch quyết nghị Trung Ương 7 khóa 12 dành cho cán bộ then chốt
 • Bài thu hoạch quyết nghị Trung ương 7 khoá 12 của Đảng viên
 • Bài thu hoạch quyết nghị Trung Ương 7 khóa XII dành cho thầy giáo

Mẫu bìa bài thu hoạch quyết nghị Trung Ương 6 khóa XII

Mẫu bài thu hoạch quyết nghị Trung ương 6 khóa XII cho Đảng viên mẫu 1:

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN quyết nghị HỘI NGHỊ LẦN thứ sáu BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – KHÓA XII

Họ và tên: …………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………

Chi bộ: …………………………………………………………………

nghi vấn: Qua học tập quyết nghị TW6 khóa XII bản thân đồng chí tâm đắc nhất những nội dung nào? Vì sao? Theo đồng chí ở vị trí công việc của mình cần làm gì để góp phần thực hiện thành công nội dung tâm đắc đó?

Trả lời:

Sau khi được học tập quyết nghị trung ương 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận thức về những vấn đề cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút một số vấn đề từ quyết nghị đối với thực tiễn của bản thân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân, cụ thể như sau:

Tại hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về:

 • Tình hình kinh tế​-xã hội và tài chính​-ngân sách năm 2021; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế​-xã hội và dự toán tài chính-ngân sách năm 2021;
 • Tăng cường công việc bảo vệ, săn sóc, tăng sức khỏe nhân dân và công việc dân số trong tình hình mới;
 • Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
 • Và tiến hành một số công việc quan trọng khác.

quyết nghị TW6 khóa XII của Đảng gồm những quyết nghị:

 • quyết nghị 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

 • quyết nghị 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại những đơn vị sự nghiệp công lập
 • quyết nghị 20-NQ/TW: công việc bảo vệ, săn sóc và tăng sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

 • quyết nghị 21-NQ/TW: công việc dân số trong tình hình mới

Qua học tập quyết nghị trung ương 6 khóa 12 bản thân đồng chí tâm đắc nhất nội dung bàn về vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của quyết nghị 18-NQ/TW. Đây là vấn đề vô cùng lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan tới những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan tới quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… Việc đổi mới tổ chức, tăng chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển quốc gia nhanh và vững bền theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Theo đó, với tình hình ngày nay, hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công việc của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính trị cơ bản ổn định, thích hợp với Cương lĩnh và Hiến pháp; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp… Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa những ngành, những cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; còn tình trạng cãi, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công việc của cấp uỷ cấp tỉnh, cấp uỷ cấp huyện chưa cụ thể hoá đầy đủ; thiếu quy định khung quy chế làm việc của cấp uỷ những cấp. Năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan nhà nước cả ở Trung ương và địa phương còn hạn chế. Sự phối hợp giữa những cấp, những ngành, những địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ.

Tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội chậm đổi mới, một số nhiệm vụ còn trùng lắp, vẫn còn tình trạng “hành chính hoá”, “công chức hoá”. Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức giữa những cấp và trong từng cơ quan chưa hợp lý; năng lực, trình độ của lực lượng cán bộ chuyên trách cấp cơ sở còn hạn chế.

LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN:

Là một Đảng viên, tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề mà quyết nghị 18-NQ/TW trong hội nghị Trung ương 6 khóa 12 đã đề ra. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân những vấn đề cấp thiết mà quyết nghị đã nêu. không những thế, tôi cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả bằng những hành động cụ thể:

 • Tôi luôn luôn giữ vững quan niệm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu những chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
 • Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
 • Chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của đảng pháp luật Nhà nước, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt những quy định của địa phương nơi trú ngụ, thực hiện tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, luôn giữ gìn kết đoàn nội bộ, tiếp thu và lắng tai ý kiến đóng góp đồng chí trong đơn vị;
 • Luôn khắc phục khó khăn, kết đoàn tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị;
 • Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội; tự học và trau dồi tri thức kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp phần tăng năng lực và phẩm chất của bản thân;
 • Chấp hành việc phân công, điều động công việc khi sắp xếp tổ chức, bộ máy theo những nội dung của quyết nghị 18-NQ/TW.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN quyết nghị

 • Đổi mới và tăng chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mệnh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
 • Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng lực lượng cán bộ, nhất là lực lượng cán bộ cấp chiến lược, có phẩm chất và uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống bình quân, đặc quyền, đặc lợi; công khai chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý những cấp để nhân dân giám sát.
 • Thực hiện tốt quyết nghị số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tinh giản biên chế, cơ cấu lại lực lượng cán bộ, công chức, viên chức”; Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh công việc quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý tới năm 2021 và những năm tiếp theo”; Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở”.

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Bài thu hoạch quyết nghị Trung Ương 6 khóa 12 cho Đảng Viên mẫu 2

Bài thu hoạch quyết nghị TW 6 khóa 12 mẫu 2 được chúng tôi tổng hợp dành riêng cho Đảng viên. Vậy nên những cán bộ công chức, viên chức là Đảng viên có thể tham khảo qua đường link trên.

Bài thu hoạch quyết nghị Trung ương 6 khóa XII mẫu 3 dành cho thầy giáo

ĐẢNG BỘ …………………………….

CHI BỘ ……………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày … tháng … năm …

BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt quyết nghị
Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

Họ và tên: …………………………………………….

Đơn vị công việc: ……………………………………

Thực hiện chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ về việc viết bài thu hoạch sau khi học tập, quán triệt quyết nghị Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng, bản thân tôi rút ra một số nội dung sau:

1/ NHỮNG NỘI DUNG NHẬN THỨC SÂU SẮC NHẤT

Sau khi học tập quyết nghị trung ương 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận thức về những vấn đề cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút một số vấn đề từ quyết nghị đối với thực tiễn của bản thân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân, cụ thể như sau:

quyết nghị TW6 khóa XII của Đảng gồm những quyết nghị:

 • quyết nghị 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
 • quyết nghị 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại những đơn vị sự nghiệp công lập.
 • quyết nghị 20-NQ/TW: công việc bảo vệ, săn sóc và tăng sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
 • quyết nghị 21-NQ/TW: công việc dân số trong tình hình mới

Qua học tập quyết nghị trung ương 6 khóa 12 bản thân nhận thức sâu sắc và đồng ý với những nội dung của hội nghị đưa ra, tuy nhiên bản thân quan tâm sâu sắc nhất nội dung sắp xếp, tổ chức lại những đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết nghị 19-NQ/TW.

Cụ thể, trong những năm qua, những cấp, những ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém và còn không ít những vấn đề, thách thức phải vượt qua. Việc thiết chế hoá những chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành nghề sự nghiệp công còn chậm, chưa đầy đủ, đồng bộ và thích hợp với tình hình.

Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng chất lượng và hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa trong khoảng thời gian dài của tất cả những cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị.

Đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống những đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao.

Trong dự thảo Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện quyết nghị Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII gồm những nội dung:

 • Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Tăng cường công việc bảo vệ, săn sóc, tăng sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
 • công việc dân số trong tình hình mới
 • Tình hình kinh tế-xã hội và tài chính-ngân sách năm 2021; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán tài chính-ngân sách năm 2021.

Đây là những nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết và cần thiết đối với cả nước nói chung và cấp ủy nói riêng. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong dự thảo trên, vì nó khắc phục được nhu cầu và tăng chất lượng cuộc sống, tuổi thọ cũng như đảm bảo việc làm cho nhân dân cả nước. Theo tôi, trước những giải pháp mà hội nghị đưa ra cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền những cấp. Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc hơn nữa tới cuộc sống hiện tại của nhân dân, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ là một phần đóng góp vào thực hiện thành công mà nội dung hội nghị đưa ra.

2/ LIÊN HỆ BẢN THÂN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Là một thầy giáo, tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề mà quyết nghị Đại hội XII đã đề ra; đặc biệt là những nội dung liên quan tới sắp xếp, tổ chức lại những đơn vị sự nghiệp công lập. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết mà quyết nghị đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa quốc gia bằng những hành động cụ thể:

 • Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
 • Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước;
 • Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự những lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn không ngừng tham khảo để có thể thích ứng với những thay đổi, nhiệt tình với công cuộc đổi mới giáo dục. nỗ lực phấn đấu trau dồi chuyên môn để có tri thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề, biết ứng sử tinh tế, biết sử dụng những công nghệ tin vào dạy học, biết định hướng phát triển của học sinh theo mục tiêu giáo dục nhưng cũng đảm bảo được sự tự do của học sinh trong hoạt động nhận thức, là tấm gương cho học sinh noi theo.
 • Chấp hành tốt chính sách, pháp luật, chủ trương của Đảng về công việc dân số trong tình hình mới, tăng sức khoẻ. Tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành chính sách, pháp luật.

3/ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN quyết nghị

 • Đẩy mạnh công việc thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống những đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Hoàn thiện những quy định của pháp luật về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, thống nhất, giải thể những đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành, ngành nghề. Trên cơ sở đó, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, ngành nghề
 • Rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học – công nghệ tiên tiến, vận dụng những tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế.

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Bài thu hoạch quyết nghị Trung ương 6 khóa XII mẫu 4 dành cho thầy giáo:

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN quyết nghị HỘI NGHỊ LẦN
thứ sáu BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – KHÓA XII

Họ và tên:

Chi bộ: Trường THCS…

Sau khi được học tập quyết nghị trung ương 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận thức về những vấn đề cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút một số vấn đề từ quyết nghị đối với thực tiễn của bản thân trong quá trình thực thi
nhiệm vụ của bản thân, cụ thể như sau:

quyết nghị TW6 khóa XII của Đảng gồm những quyết nghị:

quyết nghị 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

– quyết nghị 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại những đơn vị sự nghiệp công lập

– quyết nghị 20-NQ/TW: công việc bảo vệ, săn sóc và tăng sức khỏe
nhân dân trong tình hình mới

– quyết nghị 21-NQ/TW: công việc dân số trong tình hình mới

Qua học tập quyết nghị trung ương 6 khóa 12 bản thân nhận thức sâu sắc và đồng ý với những nội dung của hội nghị đưa ra, tuy nhiên bản thân quan tâm sâu sắc nhất nội dung bàn về vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của quyết nghị 18- NQ/TW. Đây là vấn đề vô cùng lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan tới những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo
của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan tới quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… Việc đổi mới tổ chức, tăng chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển quốc gia nhanh và vững bền theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Theo đó, với tình hình ngày nay, hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công việc của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng
bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp… Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa những ngành, những cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; còn tình trạng cãi, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Trong dự thảo Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện quyết nghị Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII gồm những nội dung:

– Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập.

– Tăng cường công việc bảo vệ, săn sóc, tăng sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

– công việc dân số trong tình hình mới.

– Tình hình kinh tế-xã hội và tài chính-ngân sách năm 2021; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán tài chính-ngân sách năm 2021.

Đây là những nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết và cần thiết đối với cả nước nói chung và cấp ủy nói riêng. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong dự thảo trên, vì nó khắc phục được nhu cầu và tăng chất lượng cuộc sống, tuổi thọ
cũng như đảm bảo việc làm cho nhân dân cả nước. Theo tôi, trước những giải pháp mà hội nghị đưa ra cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền những cấp. Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc hơn nữa tới cuộc sống hiện tại của nhân dân, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ là một phần đóng góp vào thực hiện thành công mà nội dung hội nghị đưa ra.

Là một nhân viên, tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề mà quyết nghị 18- NQ/TW trong hội nghị Trung ương 6 khóa 12 đã đề ra. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, thầy giáo và học sinh những vấn đề cấp thiết
mà quyết nghị đã nêu. không những thế, tôi cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả bằng những hành động cụ thể:

– Bản thân là đảng viên, tôi luôn luôn giữ vững quan niệm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu những chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

– Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của đảng pháp luật Nhà nước, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt những quy định của địa phương nơi trú ngụ, thực hiện tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, luôn giữ gìn kết đoàn nội bộ,
tiếp thu và lắng tai ý kiến đóng góp đồng chí trong đơn vị;

– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội; tự học và trau dồi tri thức kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp phần tăng năng lực và phẩm chất trong ngành giáo dục;

– Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự những lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn không ngừng tham khảo để có thể thích ứng với những thay đổi, nhiệt tình với công cuộc đổi mới giáo
dục. Biết định hướng phát triển của học sinh trong trường theo mục tiêu giáo dục nhưng cũng đảm bảo được sự tự do của học sinh trong hoạt động nhận thức, là tấm gương cho học sinh noi theo.

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Bài thu hoạch quyết nghị TW 6 khóa 12 mẫu 5 dành cho thầy giáo:

BÀI THU HOẠCH

KẾT QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

quyết nghị TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

———–

– Họ và tên cán bộ, đảng viên, thầy giáo:

– Sinh hoạt tại chi bộ ( đảng bộ): Trường Tiểu học

– Đơn vị công việc:

Sau khi tiếp thu những nội dung quyết nghị Trung ương 6 khóa XII, bản thân nhận thức một số nội dung sau đây:

1- Những vấn đề cơ bản, vấn đề mới trong quyết nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng mà bản thân nhận thức sâu sắc nhất.

– Qua học tập quyết nghị trung ương 6 khóa 12 bản thân nhận thức sâu sắc nhất nội dung bàn về vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của quyết nghị 18-NQ/TW.

– Đây là vấn đề vô cùng lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan tới những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan tới quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

– Việc đổi mới tổ chức, tăng chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển quốc gia nhanh và vững bền theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Với tình hình ngày nay, hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công việc của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp…

– Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa những ngành, những cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; còn tình trạng cãi, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công việc của cấp uỷ cấp tỉnh, cấp uỷ cấp huyện chưa cụ thể hoá đầy đủ; thiếu quy định khung quy chế làm việc của cấp uỷ những cấp.

– Năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan nhà nước cả ở Trung ương và địa phương còn hạn chế. Sự phối hợp giữa những cấp, những ngành, những địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ.

2- Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và bản thân.

Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân những vấn đề cấp thiết mà quyết nghị đã nêu. Cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giữ vững quan niệm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu những chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3- Đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện quyết nghị Trung ương 6 khóa XII gắn với thực hiện quyết nghị Đại hội chi bộ, đảng bộ cấp mình.

Đổi mới và tăng chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mệnh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng lực lượng cán bộ, nhất là lực lượng cán bộ cấp chiến lược, có phẩm chất và uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

4- Những vấn đề cần đề xuất – kiến nghị với Trung ương, Tỉnh hoặc huyện.

– Không

Ngày 11 tháng 01 năm 2021

Người viết thu hoạch

Bài thu hoạch quyết nghị Trung ương 6 khóa 12 dành cho thầy giáo mẫu 6:

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN quyết nghị HỘI NGHỊ LẦN thứ sáu BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – KHÓA XII

Họ và tên:

Chi bộ: Trường Tiểu học

Sau khi được học tập quyết nghị trung ương 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận thức về những vấn đề cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút một số vấn đề từ quyết nghị đối với thực tiễn của bản thân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân, cụ thể như sau:

quyết nghị TW6 khóa XII của Đảng gồm những quyết nghị:

– quyết nghị 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

– quyết nghị 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại những đơn vị sự nghiệp công lập

– quyết nghị 20-NQ/TW: công việc bảo vệ, săn sóc và tăng sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

– quyết nghị 21-NQ/TW: công việc dân số trong tình hình mới

Qua học tập quyết nghị trung ương 6 khóa 12 bản thân nhận thức sâu sắc và đồng ý với những nội dung của hội nghị đưa ra, tuy nhiên bản thân quan tâm sâu sắc nhất nội dung bàn về vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của quyết nghị 18-NQ/TW. Đây là vấn đề vô cùng lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan tới những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan tới quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… Việc đổi mới tổ chức, tăng chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển quốc gia nhanh và vững bền theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Theo đó, với tình hình ngày nay, hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công việc của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp… Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa những ngành, những cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; còn tình trạng cãi, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Trong dự thảo Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện quyết nghị Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII gồm những nội dung:

– Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập.

– Tăng cường công việc bảo vệ, săn sóc, tăng sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

– công việc dân số trong tình hình mới.

– Tình hình kinh tế​-xã hội và tài chính​-ngân sách năm 2021; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế​-xã hội và dự toán tài chính-ngân sách năm 2021.

Đây là những nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết và cần thiết đối với cả nước nói chung và cấp ủy nói riêng. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong dự thảo trên, vì nó khắc phục được nhu cầu và tăng chất lượng cuộc sống, tuổi thọ cũng như đảm bảo việc làm cho nhân dân cả nước. Theo tôi, trước những giải pháp mà hội nghị đưa ra cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền những cấp. Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc hơn nữa tới cuộc sống hiện tại của nhân dân, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ là một phần đóng góp vào thực hiện thành công mà nội dung hội nghị đưa ra.

Là một thầy giáo, tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề mà quyết nghị 18-NQ/TW trong hội nghị Trung ương 6 khóa 12 đã đề ra. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân, thầy giáo và học sinh những vấn đề cấp thiết mà quyết nghị đã nêu. không những thế, tôi cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả bằng những hành động cụ thể:

– Bản thân là đảng viên, thầy giáo tôi luôn luôn giữ vững quan niệm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu những chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

– Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của đảng pháp luật Nhà nước, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt những quy định của địa phương nơi trú ngụ, thực hiện tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, luôn giữ gìn kết đoàn nội bộ, tiếp thu và lắng tai ý kiến đóng góp đồng chí trong đơn vị;

– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc giảng dạy, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội; tự học và trau dồi tri thức kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp phần tăng năng lực và phẩm chất của nhà giáo;

– Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự những lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn không ngừng tham khảo để có thể thích ứng với những thay đổi, nhiệt tình với công cuộc đổi mới giáo dục. Biết định hướng phát triển của học sinh theo mục tiêu giáo dục nhưng cũng đảm bảo được sự tự do của học sinh trong hoạt động nhận thức, là tấm gương cho học sinh noi theo.

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Đối với những công chức và viên chức là thầy giáo, mời những thầy cô tham khảo những bài thu hoạch NQ TW 6 khóa 12 mẫu 7 + 8 + 9 + 10 dành riêng cho những thầy cô qua đường link sau: https://timdapan.com/bai-thu-hoach-nghi-quyet-trung-uong-6-khoa-12-cho-dang-vien-la-giao-vien/download.

Bài thu hoạch quyết nghị Trung ương 6 khóa 12 mẫu 11 cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Đối với những cán bộ quản lý là cán bộ lãnh đạo, quản lý, mời tham khảo bài thu hoạch quyết nghị TW 6 khóa 12 dành riêng qua đường link bên trên để có thêm ý tưởng viết bài của mình.

________________

Lưu ý: những bài thu hoạch mẫu quyết nghị TW 6 khóa 12 của Đảng viên, thầy giáo… sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. những bạn có thể tìm mẫu bài thu hoạch quyết nghị Trung Ương 6 khóa 12 cho thầy giáo, công an, quân nhân hay những đối tượng Đảng viên khác. Chúc những bạn học tập và công việc tốt.

những bạn có thể tìm kiếm những từ khóa sau để tìm bài thu hoạch này:

 • Bài thu hoạch quyết nghị trung ương 6 khóa 12 của Đảng viên
 • Bài thu hoạch quyết nghị trung ương 6 khóa 12 công an
 • Bài thu hoạch quyết nghị trung ương 6 khóa 12 của y tế
 • Bài thu hoạch quyết nghị trung ương 6 khóa 12 của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/bai-thu-hoach-nghi-quyet-trung-uong-6-khoa-12-11-mau/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts