Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của thầy giáo mới nhất 2023

Bản tự nhận xét đánh giá tư nhân thầy giáo là biểu mẫu được thầy giáo lập ra để đánh giá những ưu, thiếu sót của tư nhân trong quá trình làm việc và tìm ra những giải pháp khắc phục những điểm chưa tốt, từ đó rút kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành tốt những công việc được giao. Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của thầy giáo mới nhất năm 2023 sẽ có trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

1.Thế nào là bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của thầy giáo

Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại của thầy giáo là biểu mẫu được lập ra nhằm giúp những thầy cô giáo tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng tăng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Từ đó xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương trong niên học mới.

Nội dung của bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại thầy giáo năm 2023 cần điền đầy đủ thông tin tư nhân: Họ và tên, chức vụ, đơn vị công việc, nhiệm vụ phân công. Cũng như tự đánh giá phẩm chất chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ưu nhược điểm của bản thân…

Bạn đang xem bài: Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của thầy giáo mới nhất 2023

 

2. Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại thầy giáo mới nhất 2023

>>> Tải ngay Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của thầy giáo mới nhất 2023 tại đây.

Phòng GDĐT TP HÀ NỘI
Trường TIỂU HỌC TÂN MAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

…..ngày ….tháng…..năm…….

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI thầy giáo
niên học 2023

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Đơn vị công việc: Trường Tiểu học Tân Mai

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy

Nay tôi viết bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của thầy giáo niên học 2023 với những nội dung sau:

1.Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

1.1/ Tư tưởng chính trị:

Luôn kiên trì với đường lối của Đảng, và những mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng của chủ toạ Hồ Chí Minh.

1.2/ Tuân thủ chính sách và pháp luật của Nhà nước:

Chính mình và gia đình luôn tuân thủ chính sách và pháp luật của Nhà nước. Luôn thực hiện công việc tuyên truyền và vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

1.3/ Thực hiện quy định của ngành, cơ quan, đơn vị để đảm bảo chất lượng và số lượng giờ làm việc:

Luôn tuân thủ tốt quy định và quy chế của ngành. Thực hiện tốt những quy định của cơ quan và đơn vị, để đảm bảo chất lượng và số lượng giờ làm việc.

1.4/ Giữ gìn đạo đức, tư cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người thầy giáo:

Luôn giữ gìn đạo đức, tư cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người thầy giáo. Luôn có ý thức cao trong việc đấu tranh chống lại những hành vi tiêu cực. Được đồng nghiệp, học sinh và nhân dân tin tưởng.

1.5/ ý thức kết đoàn: Tính trung thực trong công việc; Quan hệ đồng nghiệp; Thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

Luôn có ý thức kết đoàn, hỗ trợ đồng nghiệp. Báo cáo đầy đủ, chuẩn xác và trung thực với cấp trên. Xây dựng quan hệ tốt với đồng nghiệp. Có thái độ hòa nhã, tận tâm và phục vụ nhân dân và học sinh.

1.6/ Tự đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống: Tốt.

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

a. Đối với khối lượng, chất lượng và hiệu quả giảng dạy và công việc trong từng vị trí, thời gian và điều kiện công việc cụ thể:

– Đạt trình độ chuẩn huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ của nhà giáo theo quy định cụ thể. Bản thân tôi có đầy đủ tri thức cơ bản về chuyên môn và nghiệp vụ, đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

– Bản thân luôn cập nhật thông tin để hiểu rõ tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục của địa phương nơi tôi công việc.

Với nhiệm vụ giảng dạy:

– Bản thân thực hiện đầy đủ, đúng chương trình và kế hoạch dạy học.

– Chuẩn bị bài lên lớp tốt, giảng dạy tốt và đánh giá học sinh công bằng, khách quan.

– Bản thân sử dụng những đồ sử dụng dạy học sẵn có của bộ môn một cách hiệu quả, và thường xuyên tự làm đồ sử dụng dạy học phục vụ cho công việc.

– Trong niên học, tôi đã được dự giờ 5 tiết trong tổng số 18 tiết dự giờ.

Đối với công việc chủ nhiệm lớp và những hoạt động giáo dục khác:

– Luôn theo dõi và quản lý chặt chẽ việc học tập và rèn luyện của học sinh, đặc biệt là rèn luyện ý thức tự học, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nền nếp và rèn luyện thói quen tốt cho những em.

– Bản thân thường xuyên phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

– Tham gia đầy đủ những công việc được nhà trường phân công.

b, ý thức học tập tăng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong giảng dạy và công việc, ý thức phê bình và tự phê bình

– Luôn có ý thức học tập tăng trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong giảng dạy và công việc, cũng như ý thức phê bình và tự phê bình.

– Tôi luôn tham gia đầy đủ những hoạt động chuyên môn của nhà trường và tổ chuyên môn, tham gia những lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, và những buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường hàng tháng theo yêu cầu của những cấp.

– Tôi cũng luôn ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, đảm bảo ngày công lao động trong giảng dạy và họp hành, cũng như thực hiện báo cáo với cấp trên chuẩn xác, kịp thời.

– Tôi có ý thức trách nhiệm cao trong giảng dạy và công việc, và luôn có ý thức phê bình những việc xấu và thường xuyên tự phê bình để kịp thời rút kinh nghiệm cho bản thân.

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội…)

Tôi luôn tìm tòi, tham khảo để tự phát triển bản thân, phát triển một cách toàn diện để có đủ tri thức chuyên môn và kinh nghiệm phục vụ cho giảng dạy, phục vụ công việc và mọi hoạt động khác.

4.Tóm tắt ưu thiếu sót chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

* Ưu điểm:

+ Bản thân tôi luôn có trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao và tính trung thực trong công việc và giảng dạy, luôn nỗ lực, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

+ Bản thân hết mình quan tâm, rèn luyện, giáo dục những em học sinh về mọi mặt. Đặc biệt là thường xuyên phối hợp với phụ huynh giáo dục những em.

* thiếu sót: thỉnh thoảng còn chậm, chưa kịp thời trong việc báo cáo cho cấp trên.

5.Tự đánh giá, xếp loại chung : Xuất sắc

…… ngày …..tháng …năm…..

                                                

Người tự nhận xét đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

– Nhận xét đánh giá xếp loại của tổ chuyên môn 

– Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của Thủ trưởng đơn vị cơ sở

 

3. Đánh giá, xếp loại thầy giáo thế nào

Đối với thầy giáo không giữ chức vụ quản lý, việc đánh giá chất lượng được thực hiện theo những bước sau đây:

– thầy giáo tự đánh giá và xếp loại chất lượng thông qua báo cáo được cung ứng trong bài viết này của Luật Minh Khuê

– Tại địa điểm công việc, cuộc họp được tổ chức để nhận xét và đánh giá thầy giáo. Tất cả thầy giáo (hoặc toàn bộ thầy giáo thuộc đơn vị thành phần nơi người đó công việc nếu như có) sẽ tham gia.

– Trong cuộc họp, thầy giáo sẽ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công việc của mình và những thành viên tham gia sẽ đóng góp ý kiến. những ý kiến sẽ ghi được lại trong biên bản và được thông qua trong cuộc họp.

–  Đánh giá và xếp loại chất lượng thầy giáo được xem xét và quyết định.

– Kết quả đánh giá và xếp loại được thông báo cho thầy giáo bằng văn bản và đồng thời quyết định phương thức công khai trong cơ quan hoặc đơn vị nơi người đó công việc.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của thầy giáo mới nhất 2023 mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!  

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts