Bảng tìm hiểu thực trạng hạ tầng, thiết bị dạy học, giáo dục của trường tiểu học mới nhất

Bảng tìm hiểu thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục của trường Tiểu học giúp thầy cô tham khảo, hoàn thiện bài tập cuối khóa tập huấn Mô đun 4 Cán bộ quản lý của mình.

1. Bảng tìm hiểu thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục của trường tiểu học mới nhất

Screenshot 2023 04 16 221716

Đánh giá thực trạng hạ tầng (tài sản cố định) của trường Tiểu học

Bạn đang xem bài: Bảng tìm hiểu thực trạng hạ tầng, thiết bị dạy học, giáo dục của trường tiểu học mới nhất

Screenshot 2023 04 16 221614

2. thắc mắc thực hành

Đánh giá kế hoạch sử dụng – bảo quản hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong nhà trường trên đây theo Rubric.

  Câu trả lời
Tiêu chí 1 20
Tiêu chí 2 18
Tiêu chí 3 17
Tiêu chí 4 18
Tiêu chí 5 19
Tổng điểm 92
Ưu điểm Bố cục rõ ràng, nội dung kế hoạch cụ thể, bám sát điều kiện thực tế của nhà trường đáp ứng
yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018.

tìm hiểu về nội dung và phương thức đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục học sinh để thực hiện CTGDPT 2018 ở trường THCS:

* Cách 1
1. Đánh giá CSVC của trường THCS theo quy định tiêu chuẩn CSVC ở những mức độ:
– Đánh giá CSVC tối thiểu, CSVC mức độ 1, CSVC mức độ 2 của những khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật… phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục (quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT);
– Đánh giá thiết bị dạy học, thiết bị giáo dục tại những phòng học bộ môn (quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT); Đánh giá danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS;
– Đánh giá CSVC, TB&CN theo những văn bản quy phạm pháp luật khác yêu cầu về CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục được ban hành mới theo lộ trình triển khai CTGDPT 2018.
2. Liên hệ nhà trường:
+ Số lượng, hạng mục, chất lượng, CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường; xác định rõ tình trạng CSVC, TB&CN để biết hạng mục cần bổ sung hạng mục còn khả năng sử dụng để sửa chữa, bảo dưỡng đưa vào khai thác, sử dụng. Đối chiếu với Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐTT thì Nhà trường còn thiếu một số phòng học tập và hỗ trợ học tập như: Phòng Nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ. Khối phòng phụ trợ như: Y tế, Thiết bị GD, Nhà kho, Khu để xe HS.

* Cách 2
a. Để đánh giá thực trạng hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường THCS cán bộ quản lý trường THCS cần đánh giá nội dung sau:
+ Đánh giá hạ tầng, thiết bị và công nghệ hiện có của nhà trường theo quy định và yêu cầu và tiêu chuẩn định mức để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
+ Đánh giá hạ tầng, thiết bị và công nghệ hiện có và nhu cầu sử dụng hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục của nhà trường để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; đánh giá hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục hiện có của trường THCS theo quy định và yêu cầu về tiêu chuẩn định mức để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, bao gồm đánh giá hạ tầng của trường THCS theo quy định tiêu chuẩn cấp độ 1 hạ tầng.
+ Đánh giá thiết bị dạy học thiết bị giáo dục tại những phòng học bộ môn; đánh giá danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 theo quy định hiện hành và theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường THCS; đánh giá hạ tầng, thiết bị và công nghệ theo những văn bản yêu cầu về hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục ban hành mới theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; đánh giá hạ tầng, thiết bị và công nghệ hiện có và nhu cầu sử dụng trong dạy học, giáo dục của trường THCS để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm số lượng, chất lượng hạ tầng, thiết bị và công nghệ hiện có của nhà trường; tình trạng hạ tầng, thiết bị và công nghệ cần bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng để sử dụng trong dạy học, giáo dục xác định nhu cầu sử dụng hạ tầng, thiết bị và công nghệ để xác lập danh mục ưu tiên trong môn cần bổ sung mới; xác định hạ tầng, thiết bị và công nghệ có thể huy động nguồn lực tài trợ. dự đoán khả năng huy động, xác lập cơ chế và chính sách thu hút những nguồn tài trợ cho nhà trường 
 

b. Để đánh giá thực trạng hạ tầng thiết bị và Công nghệ trong dạy học giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường THCS cán bộ quản lý trường THCS có thể thực hiện thông qua những phương thức đánh giá sau đây:
+ Kiểm kê hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục;
+ Quan sát hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục;
+ Nghiên cứu hồ sơ quản lý hạ tầng, thiết bị và công nghệ;
+ Phỏng vấn những bên liên quan về hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục;
+ Khảo sát bằng bảng hỏi về hạ tầng, thiết bị và công nghệ;
+ Nghiên cứu sản phẩm hoạt động, sử dụng hạ tầng, thiết bị và công nghệ;

  • Kiểm kê hạ tầng, thiết bị và công nghệ phục vụ dạy học, giáo dục học sinh là việc xác nhận rà soát đối chiếu và đánh giá chất lượng trị giá của hạ tầng thiết bị và Công nghệ trong quá trình thực hiện những kế hoạch phát triển hạ tầng thiết bị và Công nghệ của nhà trường.
  •  Quan sát hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục là quá trình sử dụng giác quan như nghe, nhìn để thu nhận những thông tin có mục đích đối với những hạng mục hạ tầng, thiết bị và công nghệ; từ đó thu thập số liệu, xác định đặc trưng về số lượng, chất lượng, tình trạng sử dụng hạ tầng, thiết bị và công nghệ.
  •  Nghiên cứu hồ sơ quản lý hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục là quá trình thu thập thông tin về hạ tầng, thiết bị và công nghệ thông qua hồ sơ, sổ sách, dữ liệu trên phần mềm cổng thông tin hỗ trợ theo dõi quá trình sử dụng, bảo quản, mua sắm, sửa chữa bổ sung tiếp nhận hạ tầng thiết bị và Công nghệ của nhà trường.
  •  Phỏng vấn những vấn đề liên quan về hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục được thực hiện thông qua trao đổi trực tiếp với cán bộ thầy giáo học sinh những tư nhân được phân công thực hiện công việc liên quan tới khai thác, sử dụng và bảo quản, sửa chữa, mua sắm, đầu tư xây dựng tiếp nhận hạ tầng, thiết bị và công nghệ để thu thập thông tin tình trạng hạ tầng, thiết bị và công nghệ.
  •  Khảo sát bằng bảng hỏi về hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục thông qua hệ thống thắc mắc được xây dựng nhằm thu thập ý kiến của người được hỏi về những nội dung đáp ứng yêu cầu và mục tiêu tìm hiểu khảo sát về hạ tầng thiết bị và công nghệ. Nghiên cứu sản phẩm hoạt động sử dụng hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học là quá trình tìm hiểu tìm hiểu sản phẩm của hoạt động dạy học, giáo dục để có thể xem xét đầy đủ về những mặt khác nhau của hạ tầng, thiết bị và Công nghệ từ đó cung ứng thông tin thực trạng hạ tầng, thiết bị và công nghệ 

Trong những phương thức đánh giá đã nêu phương thức kiểm kê, quan sát, nghiên cứu hồ sơ quản lý hạ tầng, thiết bị và công nghệ, phỏng vấn với những bên liên quan về hạ tầng, thiết bị và công nghệ đóng vai trò chủ đạo; phương thức khảo sát bằng bảng hỏi, nghiên cứu sản phẩm của hoạt động đóng vai trò bổ trợ để có thể thu thập được nguồn thông tin đầy đủ nhất theo một cách đánh giá về thực trạng hạ tầng, thiết bị và Công nghệ của nhà trường 

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button