Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218 mới nhất 2023

Kể từ khi quyết định 218 được ban hành, những địa phương đã đạt được những kết quả nào và đã xác định được những điểm cần khắc phục sẽ được trình bày trong bản báo cáo tổng kết về kết quả thực hiện Quyết định 218. Sau đây, Luật Minh Khuê xin chia sẻ mẫu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218 mới nhất 2023, mời quý độc giả cùng tham khảo.

1. Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW

Ngày 10/5/2023, Đảng ủy Khối những cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141-KH/ĐUK để tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI, liên quan tới việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

Kế hoạch này nhằm tổng kết và đánh giá những kết quả, hạn chế và nguyên nhân sau 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW. Trên cơ sở đó, Kế hoạch đề xuất những giải pháp để Tỉnh uỷ thực hiện hiệu quả việc tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân trong thời gian tới. Tổng kết phải được tiến hành từ cấp cơ sở, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đánh giá khách quan và trung thực, tránh phương thức không mang ý nghĩa.

Bạn đang xem bài: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218 mới nhất 2023

Nội dung tổng kết bao gồm đánh giá công việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của những cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quán triệt và triển khai Quyết định số 218-QĐ/TW. Đánh giá kết quả thực hiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền theo những nội dung được quy định tại Quyết định số 218-QĐ/TW; những trở ngại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong thời gian tới.

phương thức tổng kết sẽ được những cấp ủy đảng, đảng ủy trực thuộc Đảng ủy khối, Mặt trận Tổ quốc, và những tổ chức chính trị – xã hội tỉnh chủ động lựa chọn lựa thích hợp với điều kiện thực tiễn để tổ chức tổng kết theo Quyết định số 218-QĐ/TW, đảm bảo đạt được hiệu quả.

Về thời gian, những chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối sẽ hoàn thành tổng kết trước ngày 30/5/2023. Ban Thường vụ Đảng ủy khối sẽ hoàn thành tổng kết trước ngày 10/6/2023.

Theo Kế hoạch này, những chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối sẽ xây dựng báo cáo (theo đề cương gửi kèm) và gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy khối thông qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy trước ngày 5/6/2023 để tổng hợp.

 

2. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218 là gì?

Quyết định 218 – QĐ/TW năm 2013 đã quy định mục tiêu nhằm xúc tiến sự dân chủ trong xã hội chủ nghĩa ngày nay, đồng thời tạo điều kiện cho mọi cơ quan, ban ngành, tổ chức và nhân dân tham gia xây dựng Đảng và nhà nước trong một môi trường trong sạch, vững mạnh, cũng như tăng năng lực lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày nay. Việc đóng góp của người dân cần được tôn trọng và thông tin này phải được công khai để mọi người cùng biết và tham gia đóng góp ý kiến. Tuy nhiên, đóng góp ý kiến phải trung thực, khách quan và không được lợi dụng vì mục đích tư nhân.

Kể từ khi quyết định này được ban hành, những địa phương đã đạt được những kết quả nào và đã xác định được những điểm cần khắc phục sẽ được trình bày trong bản báo cáo tổng kết về kết quả thực hiện Quyết định 218.

Bản báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218 sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau:

– Đánh giá công việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của những cấp ủy và tổ chức Đảng trong việc quán triệt và triển khai Quyết định 218-QĐ/TW.

– Đánh giá kết quả thực hiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân trong việc góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, theo những nội dung được quy định tại Quyết định 218-QĐ/TW. Báo cáo sẽ đề cập tới những trở ngại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

– Đề ra những nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện để đạt được hiệu quả trong việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong thời gian tới.

 

3. Mẫu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218 mới nhất 2023

>> Tải ngay: Mẫu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218 mới nhất 2023 file Word

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHƯỜNG:………….

BAN túc trực

Số:…………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày……….tháng … năm 20….

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW
ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị

I. công việc QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 218-QĐ/TW:

– Ghi cụ thể văn bản triển khai, quán triệt:………………………………..

– Số cuộc:…………………………………………………………………………….

– Số người tham gia:…………………………………………………………….

– Đối tượng tham gia:…………………………………………………………..

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 218-QĐ/TW NGÀY 12/12/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ:

1. công việc tham vấn Đảng ủy:…………………………………………….

– Ban hành văn bản (kế hoạch, công văn…)

2. Hoạt động giám sát: (từ năm 20…. – 20….)

– Tổ chức bao nhiêu cuộc giám sát:………………………………………..

– Nội dung giám sát:……………………………………………………………..

– Đối tượng giám sát:……………………………………………………………

Nhận xét những kết quả đạt được qua giám sát; những mặt còn hạn chế…………………………

3. Hoạt động phản biện xã hội:

– Tổ chức bao nhiêu cuộc phản biện:………………………………………..

– Nội dung phản biện:………………………………………………………………

– Số người dự phản biện:………………………………………………………….

4. Góp ý xây dựng Đảng:………………………………………………………….

– Tổ chức bao nhiêu cuộc góp ý cho Đảng:………………………………..

– Nội dung góp ý:……………………………………………………………………

– Số người dự góp ý:………………………………………………………………

5. Góp ý xây dựng chính quyền:……………………………………………….

– Tổ chức bao nhiêu cuộc góp ý cho chính quyền:………………………

– Nội dung góp ý:…………………………………………………………………….

– Số người dự góp ý:……………………………………………………………….

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Những kết quả đạt được:……………………………………………………..

2. Những hạn chế:…………………………………………………………………..

3. Bài học kinh nghiệm:……………………………………………………………

Ghi chú: Báo cáo phải ghi rõ số liệu cụ thể, ngắn gọn, súc tích.

Nơi nhận:

Ban thường trực UBMTTQ/Q;

Lưu: VT.

TM. BAN túc trực

chủ toạ

 

4. Một số lưu ý khi lập báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW

Dưới đây là một số lưu ý khi lập báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW:

– Báo cáo phải tuân thủ đúng định dạng và cấu trúc được yêu cầu. Đảm bảo những phần thông tin cần thiết được điền đầy đủ và chuẩn xác.

– Trình bày số liệu cụ thể, ngắn gọn và súc tích để giúp người đọc hiểu rõ nhất và dễ dàng tiếp cận thông tin.

– Phần I: công việc quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW:

  • Ghi rõ những văn bản triển khai, quán triệt và chỉ ra số lượng và đối tượng tham gia.
  • Mô tả tổng quan về công việc triển khai và tham gia của cộng đồng.

– Phần II: Kết quả thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW:

  • cung ứng thông tin chi tiết về công việc tham vấn Đảng ủy, bao gồm việc ban hành văn bản như kế hoạch, công văn và tác động của chúng.
  • Đưa ra số liệu về hoạt động giám sát, bao gồm số cuộc giám sát, nội dung và đối tượng giám sát. Nhận xét những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại.
  • Thông tin về hoạt động phản biện xã hội, bao gồm số cuộc phản biện, nội dung và số người tham gia.
  • Mô tả công việc góp ý xây dựng Đảng và chính quyền, bao gồm số cuộc góp ý, nội dung và số người tham gia.

– Phần III: Nhận xét đánh giá:

  • Tổng kết những kết quả đạt được trong suốt thời gian thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW.
  • Đánh giá những hạn chế và những bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện.

– Báo cáo cần được lưu và gửi tới những bên liên quan theo yêu cầu.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý độc giả tham khảo bài viết: Mẫu báo cáo tổng kết công việc Đảng của chi bộ mới nhất 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218 mới nhất 2023. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts