Báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm 2023

Giai đoạn 2021-2025 sẽ thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” với hy vọng sẽ xây dựng được những trường măng non chất lượng, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ em và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển. Sau đây, Luật Minh Khuê xin chia sẻ mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm 2023, mời quý độc giả cùng tham khảo.

1. Mục tiêu của chuyên đề xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm

Giai đoạn 2021-2025 sẽ thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” nhằm đạt được những mục tiêu sau:

trước hết, chúng ta sẽ xây dựng trường măng non đáp ứng đầy đủ yêu cầu về môi trường giáo dục, công việc quản lý, chỉ đạo và hoạt động săn sóc, giáo dục trẻ theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (LTLTT). Trường sẽ tạo ra một môi trường công bằng, an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ. Điều này đảm bảo rằng tất cả trẻ em đều có thời cơ học tập thông qua những hoạt động chơi đa dạng, thích hợp với điều kiện của trường, lớp, địa phương, nhu cầu và khả năng của từng trẻ. Mục tiêu là kích thích tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ, nhằm tăng chất lượng giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ tại trường.

Bạn đang xem bài: Báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm 2023

Thứ hai, môi trường giáo dục trong nhà trường sẽ được thiết kế để khuyến khích sự tập trung, tư duy và xúc cảm tích cực của trẻ. Nó sẽ xúc tiến trẻ tham gia vào những hoạt động chơi và trải nghiệm một cách tích cực và hiệu quả.

Thứ ba, cán bộ quản lý, thầy giáo măng non và cha mẹ trẻ sẽ được tăng nhận thức và năng lực về quản lý và ý thức trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng, săn sóc và giáo dục trẻ.

Thứ tư, chúng ta sẽ huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong việc xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm.

Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực, hướng tới sự chuẩn mực trong đạo đức, lối sống, quan hệ xử sự, tình cảm, thái độ và cách thức làm việc theo phương châm “Gieo yêu thương, gặt hạnh phúc” trong trường học, những bậc cha mẹ trẻ (CMT) và trẻ em.

Nhờ thực hiện chuyên đề này, chúng ta hy vọng sẽ xây dựng được những trường măng non chất lượng, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ em và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển.

 

2. Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm 2023

>> Tải ngay: Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm 2023 file Word

PHÒNG GIÁO DỤC & tập huấn
TRƯỜNG ……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/BC-……..

…………, ngày … tháng …. năm 20….

BÁO CÁO
Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm”
niên học 20..-20…

Căn cứ Kế hoạch số …/KH-PGDĐT ngày …/…./20…. của Phòng Giáo dục và tập huấn huyện …………, Kế hoạch chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 – 2025;

Thực hiện kế hoạch số …./KH-………, ngày …/…/20…. của trường ………., Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” niên học 20…-20….

Căn cứ kết quả đạt được, trường ………… báo cáo cụ thể như sau:

I. Nội dung

1. Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện mô phỏng lớn điểm xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm (LTLTT) thích hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đơn vị.

2. Chú trọng vào việc tăng năng lực của cán bộ quản lý và thầy giáo trong công việc quản lý và chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục măng non theo ý kiến giáo dục LTLTT thông qua những hoạt động bồi dưỡng và hỗ trợ tăng năng lực, bao gồm:

– Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, săn sóc và giáo dục.

– Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, săn sóc và giáo dục.

– Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, săn sóc và giáo dục.

– Đánh giá sự phát triển của trẻ.

– Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, săn sóc và giáo dục trẻ.

3. Triển khai thực hiện một cách hiệu quả những chương trình, đề án và kế hoạch để hỗ trợ những lớp tăng năng lực trong việc thực hiện Chuyên đề.

4. Tăng cường xã hội hóa để huy động đầu tư vào hạ tầng, trang thiết bị, đồ sử dụng và đồ chơi, nhằm tăng chất lượng nuôi dưỡng, săn sóc và giáo dục trẻ, cũng như tăng cường điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục măng non.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số trong những hoạt động của nhà trường.

6. Tăng cường công việc tuyên truyền để tạo sự thống nhất và đồng hành giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động nuôi dưỡng, săn sóc và giáo dục trẻ, cũng như thực hiện Chuyên đề. Đồng thời, mở rộng và phổ biến mô phỏng lớp điểm và những tư nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chuyên đề giai đoạn 2021-2025.

II. những giải pháp thực hiện

1. Nhà trường sẽ rà soát điều kiện của trường và những nhóm lớp để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của tiêu chí trường măng non lấy trẻ làm trung tâm. Sau đó, sẽ xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch trong niên học, đề xuất những nội dung hoạt động và nhiệm vụ giải pháp chi tiết theo từng niên học, thích hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Đảm bảo 100% những nhóm lớp thực hiện những nội dung của Chuyên đề. Hướng dẫn những nhóm lớp tự rà soát và đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí xây dựng trường măng non LTLTT. Dựa trên kết quả đó, xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề thích hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

3. Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng để tăng tri thức và kỹ năng của cán bộ thầy giáo về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch, và hướng dẫn thực hiện phương pháp tổ chức những hoạt động săn sóc giáo dục trẻ theo ý kiến lấy trẻ làm trung tâm.

4. Lựa chọn lựa 02 nhóm lớp đại diện cho vùng thuận lợi và khó khăn để chỉ đạo mô phỏng điểm thực hiện Chuyên đề. Tạo điều kiện cho thầy giáo tham gia hội thảo chia sẻ những giải pháp thực hiện Chuyên đề. Tổ chức thăm quan và tham khảo kinh nghiệm từ những nhà trường hiệu quả đã thực hiện Chuyên đề trong cụm chuyên môn. Đánh giá và nhân rộng mô phỏng thành công.

5. Xây dựng nội dung tuyên truyền và triển khai những hoạt động truyền thông. Hướng dẫn những nhóm lớp tăng cường công việc tuyên truyền bằng nhiều phương thức để tăng nhận thức của cán bộ quản lý, thầy giáo, nhân viên và cha mẹ trẻ về việc phối hợp thực hiện những nội dung giáo dục, chế độ dinh dưỡng và những giải pháp săn sóc sức khỏe cho trẻ măng non theo cách khoa học và hợp lý. Hướng dẫn phong trào thi đua và tổ chức hội thi về công việc nuôi dưỡng, săn sóc và giáo dục trẻ măng non thích hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhà trường.

6. Tổ chức rà soát và đánh giá việc thực hiện Chuyên đề, bao gồm cả sáng kiến và giải pháp sáng tạo đã được triển khai trong nhà trường.

III. Kết quả đạt được

Tất cả những nhóm lớp đều thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” đạt tỷ lệ 100%. từ đó, đã tạo ra một môi trường công bằng, an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em. Môi trường này khuyến khích tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ, góp phần tăng chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ em trong nhà trường.

tăng năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, thầy giáo măng non và cha mẹ trẻ là một phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, săn sóc và giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ em. Đồng thời, sự tham gia của gia đình và xã hội cũng được đẩy mạnh, nhằm tạo sự thống nhất trong việc xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm.

Cán bộ quản lý và thầy giáo trong toàn trường đã xác định việc thực hiện chuyên đề là một trong những nội dung trọng tâm để tăng chất lượng những hoạt động nuôi dưỡng, săn sóc và giáo dục trẻ măng non. Mục tiêu là đảm bảo 100% trẻ được tới lớp và được nuôi dưỡng, săn sóc và giáo dục theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đồng thời bảo đảm quyền của trẻ trong nhà trường.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” trong niên học … của trường ……………/.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT;
– những lớp (để th/h);
– Lưu: VT – ….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

3. Cách soạn báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm 2023

Khi soạn báo cáo tổng kết chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm,” bạn nên lưu ý những điểm sau:

– Tiêu đề và thông tin trường: khởi đầu báo cáo với tiêu đề “BÁO CÁO” và phân phối thông tin về trường, bao gồm tên trường, quốc gia, thông tin liên hệ và những tượng trưng quốc gia (nếu như có).

– Thông tin báo cáo: Đề xuất báo cáo trong một định dạng chính thức, bao gồm số và ngày báo cáo.

– Phần I – Nội dung: Trình bày nội dung của báo cáo theo từng mục con. trường hợp này, những mục con có thể bao gồm:

 • Mô tả kế hoạch và chỉ đạo xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm.
 • tăng năng lực của cán bộ quản lý và thầy giáo.
 • Triển khai những chương trình, đề án và kế hoạch hỗ trợ.
 • Tăng cường xã hội hóa và đầu tư hạ tầng.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số.
 • công việc tuyên truyền và nhân rộng mô phỏng.

– Phần II – những giải pháp thực hiện: Mô tả những giải pháp cụ thể để thực hiện chuyên đề, có thể bao gồm:

 • rà soát điều kiện của trường và những nhóm lớp.
 • Hướng dẫn nhóm lớp tự rà soát và đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí.
 • Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng cho cán bộ thầy giáo.
 • Lựa chọn lựa nhóm lớp đại diện và thăm quan những nhà trường hiệu quả.
 • Xây dựng nội dung tuyên truyền và triển khai hoạt động truyền thông.
 • rà soát và đánh giá việc thực hiện chuyên đề.

– Phần III – Kết quả đạt được: Đưa ra những kết quả đã đạt được từ việc thực hiện chuyên đề, có thể bao gồm:

 • Tỷ lệ những nhóm lớp thực hiện chuyên phản ảnh 100%.
 • Môi trường giáo dục tạo điều kiện cho tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ em.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý độc giả tham khảo bài viết: Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm mới nhất năm 2023 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm 2023. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts