Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2023

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2023 là mẫu văn bản đưa ra thời gian, địa điểm và nội dung họp tổ đảng, đánh giá từng đảng viên trong tổ đảng… Mời những bạn tham khảo mẫu biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm của Luật Minh Khuê dưới đây.

1. Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm là gì?

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp tổ đảng để đánh giá chất lượng đảng viên vào cuối năm.

Họp tổ đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm là một hoạt động thường niên được tổ chức tại những Chi bộ Đảng, trong đó, biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm sẽ được sử dụng để ghi lại toàn bộ những nội dung mà những Đảng viên đã trao đổi và đưa ra đánh giá chung về chất lượng Đảng viên trong buổi họp.

Bạn đang xem bài: Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2023

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm có những nội dung như thời gian diễn ra cuộc họp, tên chi bộ, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia cuộc họp, tổng số Đảng viên có mặt, vắng mặt, nội dung họp tổ Đảng, phần đánh giá đối với từng Đảng viên trong tổ Đảng, đưa ra tổng hợp chung.

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm sẽ do thư ký cuộc họp thực hiện. Những nội dung có trong biên bản bám sát với diễn biến diễn ra trong cuộc họp. không những thế thông qua cuộc họp này tư nhân Đảng viên cũng sẽ nhìn nhận lại được quá trình phấn đấu của bản thân mình trong năm vừa qua để có thể viết được bản kiểm điểm của mình với tiêu chí trung thực.

2. Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2023

>>> Tải ngay Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2023 tại đây.

ĐẢNG ỦY QUẬN ĐỐNG ĐA

CHI BỘ PHƯỜNG LÁNG HẠ

Tổ Đảng: UBND phường Láng Hạ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN
HỌP TỔ ĐẢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

Hồi 08 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2023; Tổ đảng UBND phường Láng Hạ thuộc Chi bộ: Phường Láng Hạ

Địa điểm tại: UBND phường Láng Hạ

Thành phần tham gia hội nghị; Toàn thể đảng viên trong tổ.

Tổng số đảng viên: 5 Đ/c; Có mặt: 5 Đ/c; Vắng: 0 Đ/c

Họ tên đảng viên vắng mặt:

Lý do vắng mặt: 

Chủ trì hội nghị: NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG

Thư ký hội nghị: LƯƠNG ANH TUẤN

Nội dung họp tổ đảng: Hội nghị nghe đồng chí tổ trưởng Đảng thông qua nội dung Kế hoạch số 244-KH/ĐU, ngày 10/02/2023 của Đảng ủy đơn vị về hướng dẫn việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2023 và một số văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Hội nghị tuần tự thông qua báo cáo tự kiểm điểm và phận tự phân loại của từng đảng viên trong Tổ đảng, hội nghị nghe đ/c chủ trì hội nghị tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi trú ngụ và ý kiến phát biểu, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung kiểm điểm của từng đảng viên và biểu quyết thống nhất đánh giá, phân loại đối với từng đảng viên năm 2023, cụ thể như sau:

I – Phần đánh giá đối với từng đảng viên trong tổ đảng:

1. Họ và tên đảng viên NGUYỄN TRUNG HIẾU

– Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, tư nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên trú ngụ:

– Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

1.1. Đồng chí: Nguyễn Đình Trọng

1.2. Đồng chí: Lương Anh Tuấn

– Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: 02

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: 02

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: 01

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): 0

2. Họ và tên đảng viên PHẠM THỊ MAI

– Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, tư nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành xuất sắc

– Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên trú ngụ:

– Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

2.1. Đồng chí: Nguyễn Đình Trọng

2.2. Đồng chí: Lương Anh Tuấn

– Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: 02

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: 02

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: 01

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): 0

3. Họ và tên đảng viên: HÀ VĂN TOÀN

– Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, tư nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên trú ngụ:

– Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

3.1. Đồng chí: Nguyễn Đình Trọng

3.2. Đồng chí: Lương Anh Tuấn

– Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: 02

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: 02

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: 01

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): 0

II – Tổng hợp toàn tổ Đảng:

– Số đảng viên đủ tư cách HTTNV 5 = 100%

– Số đảng viên đủ tư cách HTNV 0 = 0%

– Số đảng viên vi phạm tư cách (không HTNV)0  = 0 %

Hội nghị kết thúc hồi 11 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2023, trong hội nghị không có ý kiến nào khác và thống nhất thông qua biên bản./.

Thư ký 

 

   T/M TỔ ĐẢNG

 

3. Hướng dẫn đánh giá chất lượng Đảng viên

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

+ Là Đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đổi mới, sáng tạo, có rất nhiều thành tích vượt bậc trong công việc được những Đảng viên khác học tập, noi theo.

+ những tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đạt “Xuất sắc”; những tiêu chí còn lại được đánh giá “Tốt” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

+ những tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại đạt “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

– Hoàn thành nhiệm vụ:

+ những tiêu chí cơ bản được đánh giá “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

– Không hoàn thành nhiệm vụ:

Là Đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong những trường hợp sau:

+ Bị đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

+ Chỉ hoàn thành dưới 50% mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

+ Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm.

4. Mục đích đánh giá chất lượng Đảng viên

Hàng năm những tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, tư nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý những cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành đều tiến hành việc đánh giá, kiểm điểm, xếp loại chất lượng hàng năm theo quy định. Mục đích của việc đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên như sau:

– Khi Đảng viên kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để từ đó những cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng tư nhân tự soi, tự sửa lại mình, tự đánh giá bản thân để từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy những ưu điểm cũng như khắc phục được hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ;

– Làm căn cứ để thực hiện những nội dung về công việc cán bộ

– Góp phần tăng năng lực lãnh đạo, sức tranh đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

do vậy, những cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo những cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Nghiêm cấm hành vi né tránh, ngại va chạm, thấy điều đúng phải kiên quyết bảo vệ.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2023 mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và tư vấn mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!  

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts