Bộ nghi vấn trắc nghiệm thiện cảm Đoàn Thanh niên mới nhất 2023

Dưới đây là Bộ nghi vấn trắc nghiệm thiện cảm Đoàn Thanh niên mới nhất do Luật Minh Khuê biên tập. Kính mời quý độc giả tham khảo.

 Bộ nghi vấn trắc nghiệm thiện cảm Đoàn Thanh niên mới nhất 2023

1. Bài ca chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

a. Thanh niên làm theo lời bác bỏ. b. Tiến lên đoàn viên. c. tuổi xanh thế hệ bác bỏ Hồ. d. Lên đàng.

Bạn đang xem bài: Bộ nghi vấn trắc nghiệm thiện cảm Đoàn Thanh niên mới nhất 2023

2. Tác giả của bài Đoàn ca là người nào?

a. Văn Cao. b. Lưu Hữu Phước. c. Hoàng Hà. d. Hoàng Hòa.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

a. Hợp tác, đồng đẳng, phối hợp và thống nhất hành động. b. Tập trung dân chủ. c. hội thương dân chủ. d. Tự nguyện, tự quản.

Nguyên tắc này là nguyên tắc quan trọng trong mọi hoạt động của Đoàn thanh niên, mỗi thành viên để có thể tham gia đóng góp, xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển. Nguyên tắc đảm bảo về quyền của mỗi đoàn viên.

4. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

a. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc. b. Đại hội đại biểu Đoàn những cấp. c. Ban Chấp hành Đoàn những cấp. d. Ban Thường vụ Đoàn những cấp.

5. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

a. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn. b. Đại hội đoàn viên. c. Ban Chấp hành chi đoàn. d. Đoàn cấp trên.

6. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

a. 3 cấp. b. 4 cấp. c. 5 cấp. d. 6 cấp.

Hệ thống tổ chức của Đoàn bao gồm 4 cấp là Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở.

7. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?

a. Chi đoàn cơ sở. b. Đoàn cơ sở. c. Đoàn cơ sở và chi đoàn phòng ban. d. Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.

Vì trong hệ thống cơ sở sẽ có hai phòng ban Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở có cơ cấu tổ chức nhiều thành viên hơn chi đoàn cơ sở. Chi đoàn cơ sở nhỏ hơn Đoàn cơ sở nhưng vẫn được gộp chung thuộc đơn vị cơ sở của Đoàn.

8. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì?

a. Có ít nhất 3 đoàn viên. b. Có ít nhất 5 đoàn viên. c. Có ít nhất 10 đoàn viên. d. Chỉ cần có đoàn viên (không quan trọng số lượng).

9. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

a. Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn. b. Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn. c. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn. d. Có ít nhất 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.

10. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?

a. Do tập thể đoàn viên chi đoàn xem xét, biểu quyết đồng ý 100%. b. Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý. c. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý. d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý.

11. Đoàn viên có bao nhiêu nhiệm vụ?

a. 3 nhiệm vụ. b. 4 nhiệm vụ. c. 5 nhiệm vụ. d. 6 nhiệm vụ.

12. Đoàn viên có bao nhiêu quyền?

a. 3 quyền. b. 4 quyền. c. 5 quyền. d. 6 quyền.
 

13. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ở đâu?

a. Thái Nguyên. b. Thái Bình. c. Hà Nội. d. Hà Tây.

14. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất, đồng chí nào được bầu làm Bí thư thứ nhất?

a. Vũ Quang. b. Vũ Mão. c. Nguyễn Lam. d. Vũ Trọng Kim.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất diễn ra tại xã Cao Văn, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên, diễn ra từ ngày 14/2/1950. Trong đại hội có hơn 400 đại biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên trên khắp cả nước. Đại hội với chủ đề “đấu tranh và xây dựng tương lai”, bởi trong giai đoạn này quốc gia vẫn trong thời kỳ chiến tranh nên cần lực trẻ tham gia tích cực vì sự nghiệp đấu tranh phóng thích dân tộc. Trong đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Lam làm Bí thư Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam.

15. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam. b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương. d. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

16. Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

a. Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mệnh của Đảng, của dân tộc, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội;

b. Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mệnh, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều nhất cho cách mệnh và trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt;

c. Truyền thống của đội quân xung kích cách mệnh nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mệnh, kết đoàn thanh niên cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, thực hiện đúng lời dạy của bác bỏ Hồ: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”;

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

17. Ba đồng chí lớp trước tiên của Đoàn hy sinh trong những trận đánh quyết liệt chống phát xít Đức ở Nam Mát-xcơ-va (trong đội hình Sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên xô) là người nào?

a. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Phương Thuận.

b. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Trợ.

c. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Trí Thông.

d. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Phương Đức.

18. Ba đồng chí lớp trước tiên của Đoàn hy sinh tại Liên xô được Nhà nước Liên xô trao tặng Huân chương gì?

a. Huân chương vệ quốc.

b. Huân chương vệ quốc hạng I.

c. Huân chương vệ quốc hạng II.

d. Huân chương vệ quốc hạng III.

19. Ngày được bàn để tiến tới chọn lựa là ngày thành lập Đoàn là ngày nào?

a. Ngày trước tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.

b. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.

c. Ngày trước tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II.

d. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa.

20. Ngày 26/3/1931 được chọn lựa là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào?

a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).

b. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).

c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).

d. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

21. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên gọi Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương vào thời gian nào?

a. 1936 – 1939. b. 1937 – 1939. c. 1936 – 1940. d. 1937 – 1940.

22. Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì?

a. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần. b. Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới. c. kết đoàn, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng. d. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc.

23. Tháng 3/1965 phong trào 5 xung phong do người nào phát động?

a. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. b. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam. c. Đoàn Thanh niên nhân dân cách mệnh miền Nam Việt Nam. d. Đại hội Đoàn toàn miền Nam.

24. Số đoàn viên và thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?

a. Hơn 30 vạn. b. Hơn 40 vạn. c. Hơn 50 vạn. d. Hơn 60 vạn.

25. Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời khắc nào?

a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976). b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976. c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980). d. Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên.

26. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (10/1992) phát động 2 phong trào nào?

a. Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó. b. tuổi xanh giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó. c. Thanh niên lập nghiệp; tuổi xanh giữ nước. d. tuổi xanh giữ nước; Giúp bạn vượt khó.

27. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ 27/11 tới 30/11/1987. b. Từ 15/10 tới 18/10/1992. c. Từ 15/10 tới 20/10/1992. d. Từ 26/11 tới 29/11/1997.

28. Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam giai đoạn nào?

a. Từ 1931 – 1936. b. Từ 1937 – 1939. c. Từ 11/1939 – 1941. d. Từ 5/1941 – 1956.

29. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào?

a. Ngày 1/7/2005. b. Ngày 2/7/2005. c. Ngày 1/7/2006. d. Ngày 2/7/2006.

30. Từ năm nào Ban bí thư Trung ương Đảng chọn lựa tháng 3 hằng năm làm “Tháng Thanh Niên“?

a. Năm 2001. b. Năm 2002. c. Năm 2003. d. Năm 2004.

31. Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người nào?

a. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951. b. Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975. c. Họa sĩ Bửu Chỉ – sáng tác năm 1956. d. Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976.

32. “trục đường của thanh niên chỉ có thể là trục đường cách mệnh chứ không thể là trục đường nào khác”. Đây là câu nói nổi tiếng của người nào?

a. Lý Tự Trọng. b. Nguyễn Văn Trỗi. c. Nguyễn Thái Bình. d. Tất cả đều sai.

33. Đoàn thanh niên cứu quốc được đổi tên thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam trong thời gian nào? quyết nghị của người nào?

a. Ngày 19/5/1950 – Do bác bỏ Hồ đề xuất quyết định. b. Ngày 3/2/1952 – Do BCH/TW Đảng ra quyết nghị. c. Ngày 19/10/1955 – Do Ban Bí thư TW Đảng ra quyết nghị. d. Ngày 2/9/1957 – Do Đại hội Đoàn toàn quốc lần III.

34. “Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên phải kiểu mẫu”. Đó là chỉ thị của?

a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II. b. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II. c. Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II. d. bác bỏ Hồ, khi Người tới dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

35. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vào?

a. Ngày 30/10/1956. b. Ngày 19/10/1955. c. Ngày 25/10/1956. d. Ngày 4/11/1955.

36. Nhằm đáp ứng yêu cầu kết đoàn, tập hợp những tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến kiến quốc”, bác bỏ Hồ đã ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể thao vào thời gian nào?

a. 26/3/1931. b. 27/3/1931. c. 26/3/1946. d. 27/3/1946.

37. phương thức bầu cử nhân sự những cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?

a. hội thương. b. Biểu quyết. c. bỏ thăm kín. d. Tất cả đều sai.

38. Người đội viên cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh dũng cảm được truy tặng danh hiệu cao quý “quyết tử quân số 1 của Thủ đô” là người nào?

a. Lê Gia Định. b. Nguyễn Viết Xuân. c. Cao Xuân Quế. d. Lê Cảnh Nhượng.

39. Khẩu hiệu hành động của tuổi xanh tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VII năm 1997?

a. tự nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của tuổi xanh. b. Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa quốc gia; vì tương lai tươi sáng của tuổi xanh. c. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa quốc gia; vì tương lai tươi sáng của tuổi xanh. d. Vì tương lai tươi sáng của tuổi xanh, tự nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

40. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương đã chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương vào thời gian nào? a. Từ 1931 – 1936. b. Từ 1937 – 1939. c. Từ 11/1939 – 1941. d. Từ 5/1941 – 1956.

41. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra vào thời gian nào?a. Từ 27/11 tới 30/11/1987. b. Từ 15/10 tới 18/10/1992. c. Từ 15/10 tới 20/10/1992. d. Từ 26/11 tới 29/11/1997.

42. Đoàn Thanh niên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam đã chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a. Từ 1937 – 1939. b. Từ 2/1970 – 11/1976. c. Từ 25/10/1956 – 1970. d. Từ 5/1941 – 1956.

43. Đoàn Thanh niên đã đổi tên mấy lần kể từ khi thành lập tới nay? a. 5 lần. b. 6 lần. c. 7 lần. d. 8 lần.

44. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là người nào?a. Vũ Quang. b. Vũ Mão. c. Nguyễn Lam. d. Vũ Trọng Kim.

45. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là người nào? a. Nguyễn Lam. b. Vũ Quang. c. Đặng Quốc Bảo. d. Vũ Trọng Kim.

46. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là người nào? a. Hồ Đức Việt. b. Vũ Mão. c. Đặng Quốc Bảo. d. H Quang Dự.

47. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra tại đâu? a. Thái Nguyên. b. Thái Bình. c. Hà Nội. d. Hà Tây.

48. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn ra vào thời gian nào? a. Từ 25/10 tới 4/11/1956. b. Từ 23/3 tới 25/3/1961. c. Từ 20/11 tới 22/11/1980. d. Từ 27/11 tới 30/11/1987.

49. Hiện tại, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là người nào? a. Vũ Trọng Kim. b. Hồng Bình Quân. c. Bùi Quang Huy. d. Nguyễn Thị Mai.

Hiện tại, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII đã được tổ chức xong và Bùi Quang Huy đã được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn từ ngày 25/8/2022.

50. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII diễn ra vào thời gian nào? a. Từ 15/10 tới 18/10/1992. b. Từ 26/10 tới 30/10/1995. c. Từ 26/11 tới 29/11/1997. d. Từ 07/12 tới 11/12/2002.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button