Cách tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN), Bội chung nhỏ nhất (BCNN) và Bài tập vận dụng – Toán lớp 6

Cách tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN), Bội chung nhỏ nhất (BCNN) và Bài tập vận dụng. Ước và Bội của một số là nội dung tiếp theo sau những bài học về tín hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9,… mà những em đã học. Bài tập về ước và bội cũng sẽ vận dụng những tri thức về tín hiệu chia hết này, vì vậy những em cần nắm vững những bài học trước.

Vậy Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Sau đó vận dụng vào giải một số bài tập minh họa để rèn kỹ năng giải toán.

Bạn đang xem bài: Cách tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN), Bội chung nhỏ nhất (BCNN) và Bài tập vận dụng – Toán lớp 6

I. tri thức Ước và Bội cần nhớ

1. khái niệm ước và bội

– nếu như có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a.

* Ví dụ: Số 8 có là bội của 4 vì 8 chia hết cho 4. Nhưng số 8 không là bội của 3 vì 8 không chia hết cho 3.

2. Cách tìm ước và bội

* Kí hiệu:  B(a): tập hợp những bội của a. Ư(a): tập hợp những ước của a.

Cách tìm bội của 1 vài: Ta có thể tìm những bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó tuần tự cho 1, 2, 3,..

* Ví dụ: Tìm bội của số 5 như sau:

B(5) = {5.1; 5.2; 5.3; 5.4; …} = {5; 10; 15; 20;…}

• Cách tìm ước của 1 vài: Ta có thể tìm những ước của một số a (a > 1) bằng cách tuần tự chia số a cho số tự nhiên từ 1 tới a để xét xem a chia hết cho những số nào, lúc đó những số ấy là ước của a.

* Ví dụ: Tìm những ước của 8, 10, 12, 13 như sau:

Ư(8) = {8; 4; 2; 1}

Ư(10) = {10; 5; 1}

Ư(12) = {12; 6; 4; 2; 1}

Ư(13) = {12; 1}.

3. Một số bài tập tìm ước và bội

* Bài 111 trang 44 sgk Toán 6 Tập 1:

a) Tìm những bội của 4 trong những số 8; 14; 20; 25.

b) Viết tập hợp những bội của 4 nhỏ hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát những số là bội của 4.

° Lời giải:

a) Trong những số 8; 14; 20; 25 chỉ có 8 và 20 chia hết cho 4.

→ Vậy bội của 4 là 8; 20.

b) những số chia hết cho 4 mà nhỏ hơn 30 là 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28.

→ Vậy tập hợp bội của 4 nhỏ hơn 30 là B = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28}.

c) những số tự nhiên chia hết cho 4 đều có dạng 4.k (với k ∈ N).

→ Vậy dạng tổng quát những số là bội của 4 là 4k (với k ∈ N).

* Bài 112 trang 44 sgk Toán 6 Tập 1: Tìm những ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

° Lời giải:

a) tuần tự chia 4 cho 1 ,2 ,3 ,4 ta thấy 4 chia hết cho 1, 2, 4

→ Vậy Ư(4) = {1, 2, 4}

b) tuần tự chia 6 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta thấy 6 chia hết 1, 2, 3, 6.

→ Vậy Ư(6) = {1, 2, 3, 6}.

c) tuần tự chia 9 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta thấy 9 chia hết cho 1, 3, 9

→ Vậy Ư(9) = {1; 3; 9}.

d) tuần tự chia 13 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ta thấy 13 chia hết cho 1 và 13.

→ Vậy Ư(13) = {1; 13}

e) Ư(1) = {1}.

II. Khái niệm ước chung, ước chung lớn nhất (ƯCLN) và cách tìm

1. Ước chung là gì?

• Ước chung của 2 hay nhiều số là ước của tất cả những số đó.

* Ví dụ: Ư(4) = {1; 2; 4} và Ư(6) = {1; 2; 3; 6}

Ước chung của 4 và 6 ký hiệu là: ƯC(4,6) = {1;2}.

⇒ x ∈ ƯC(a,b) nếu như a  x và b  x;

2. Ước chung lớn nhất (ƯCLN)

• Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp ước chung.

* Ví dụ: Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} và Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

→ ƯC(12,30) = {1; 2; 3; 6} số lớn nhất trong tập hợp ước chung là 6.

→ Ta nói 6 là ước chung lớn nhất (ƯCLN) của 12 và 30, ký hiệu ƯCLN(12,30)=6.

3. Cách tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN)

• Muốn tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện những bước sau:

– Bước 1: Phẫn tích mỗi số ra thừa số yếu tố

– Bước 2: chọn lựa ra những thừa số yếu tố chung

– Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn lựa, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN cần tìm.

III. Khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất (BCNN) và cách tìm

1. Bội chung là gì?

• Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả những số đó

* Ví dụ: B(4) = {0; 4; 8; 12; 16, 20; 24;…} và B(6) = {0; 6; 12; 18; 24;…}

Ký hiệu bội chung của 4 và 6 là BC(4,6) = {0; 12; 24;…}

⇒ x ∈ BC(a,b) nếu như x  a và x  b;

2. Bội chung nhỏ nhất (BCNN)

• Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp những bội chung của những số đó.

* Ví dụ: B(4) = {0; 4; 8; 12; 16, 20; 24;…} và B(6) = {0; 6; 12; 18; 24;…}

→ BC(4,6) = {0; 12; 24;…} Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp bội chung là 12;

→ 12 là bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 4 và 6, ký hiệu; BCNN(4,6)=12.

3. Cách tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN)

• Muốn tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện những bước sau:

– Bước 1: tìm hiểu mỗi số ra thừa số yếu tố

– Bước 2: chọn lựa ra những thừa số yếu tố chung và riêng

– Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn lựa, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN cần tìm.

IV. Một số bài tập vận dụng tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất

Bài 139 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của:

a) 56 và 140 ;     b) 24, 84, 180

c) 60 và 180 ;     d) 15 và 19

° Lời giải:

a) – tìm hiểu ra thừa số yếu tố: 56 = 23.7; 140 = 22.5.7

– những thừa số yếu tố chung là 2; 7.

⇒ ƯCLN(56, 140) = 22.7 = 28 (số mũ của 2 nhỏ nhất là 2; số mũ của 7 đều bằng 1).

b) Ta có: 84 = 22 .3 .7; 24 = 23.3; 180 = 22.32.5

⇒ ƯCLN(24, 84, 180) = 22.3 = 12.

c)- Cách 1: 60 = 22.3.5; 180 = 22.32.5

⇒ƯCLN (60, 180) = 22.3.5 = 60.

– Cách 2: 60 là ước của 180 nên ƯCLN (60; 180) = 60.

* Nhận xét: Cách 1 là cách thường sử dụng cho mọi bài toán tìm ƯCLN, cách 2 sử dụng cho 1 vài trường hợp đặc biệt ƯCLN là 1 trong những số cần tìm ước.

d) Ta có: 15 = 3.5; 19 = 19

⇒ ƯCLN(15, 19) = 1.

Bài 140 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của:

a) 16, 80, 176 ;         b) 18, 30, 77

° Lời giải:

a) Cách 1: 16 = 24 ;     80 = 24.5 ;     176 = 24.11

 ⇒ ƯCLN(16, 80, 176) = 24 = 16.

– Cách 2: 80 ⋮ 16; 176 ⋮ 16 nên 16 là ước của 80; 176.

→ do vậy ƯCLN(16, 80, 176) = 16.

b) Ta có: 18 = 2.32 ; 30 = 2.3.5 ; 77=7.11

⇒ ƯCLN(18, 30, 77) = 1 (vì không có thừa số yếu tố nào chung).

Bài 142 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm ƯCLN rồi tìm những ước chung của:

a) 16 và 24 ;     b) 180 và 234 ;     c) 60, 90, 135

° Lời giải:

a) Ta có 16 = 24 và 24 = 23.3 ⇒ ƯCLN (16, 24) = 23 = 8.

→ ƯC(16, 24) = Ư(8) = {1; 2; 4; 8}.

b) Ta có 180 = 22.32.5 và 234 = 2.32.13 ⇒ ƯCLN(180, 234) = 2.32 = 18.

→ ƯC(180, 234) = Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}.

c) 60 = 22 .3.5;  90 = 2.32.5;  135 = 33 .5

⇒ ƯCLN(60, 90, 135) = 3.5 = 15.

→ ƯC(60, 90, 135) = Ư(15) = {1; 3; 5; 15}.

Bài 143 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 420 ⋮ a và 700 ⋮ a.

° Lời giải:

– Vì 420 ⋮ a và 700 ⋮ a nên a ∈ ƯC(420; 700).

– Theo bài ra, a là số tự nhiên lớn nhất nên a = ƯCLN(420; 700).

– Ta có: 420 = 22.3.5.7; 700 = 22.52.7

⇒ ƯCLN(420, 700) = 22.5.7 = 140

– Kết luận: Vậy a = 140.

Bài 145 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Lan có một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75cm và 105cm. Lan muốn cắt tấm bia thành những mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết, không còn thừa mảnh nào. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo cạnh của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị xentimét).

° Lời giải:

– Để tấm bìa được cắt không còn thừa mảnh nào thì cạnh hình vuông phải là ước của chiều rộng và chiều dài tấm bìa.

– Chiều rộng bằng 75cm, chiều dài bằng 105cm.

– do vậy cạnh hình vuông phải là một trong những ƯC(75, 105).

– Độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là ƯCLN(75, 105).

– Ta có : 75 = 3.52 ; 105 = 3.5.7

⇒ ƯCLN(75, 105) = 3.5 = 15.

– Kết luận: Vậy cạnh hình vuông lớn nhất là 15cm.

* Bài 149 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm BCNN của:

a) 60 và 280 ;     b) 84 và 108 ;     c) 13 và 15

° Lời giải:

a) – tìm hiểu ra thừa số yếu tố: 60 = 22.3.5; 280 = 23.5.7

– chọn lựa ra những thừa số yếu tố chung và riêng: 2; 3; 5; 7.

– Lập tích: mỗi thừa số lấy với sỗ mũ lớn nhất: số mũ lớn nhất của 2 là 3; số mũ lớn nhất của 3; 5; 7 là 1.

→ BCNN(60, 280) = 23.3.5.7 = 840.

b) Ta có: 84 = 22.3.7; 108 = 22.33

⇒ BCNN(84, 108) = 22.33.7 = 756

c) Ta có: 13 = 13; 15 = 3.5

⇒ BCNN(13, 15) = 3.5.13 = 195.

* Bài 150 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm BCNN của:

a) 10, 12, 15 ;     b) 8, 9, 11 ;     c) 24, 40, 168

° Lời giải:

a) Ta có: 10 = 2.5; 12 = 22.3; 15 = 3.5

⇒ BCNN(10, 12, 15) = 22.3.5 = 60.

b) Ta có: 8 = 23 ; 9 = 32; 11 = 11

⇒ BCNN(8, 9, 11) = 23.32.11 = 792.

c) Ta có: 24 = 23.3; 40 = 23.5; 168 = 23.3.7

⇒ BCNN(24, 40, 168) = 23.3.5.7 = 840.

* Bài 152 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng a chia hết cho 15 và a chia hết cho 18.

° Lời giải:

– Ta có: a ⋮ 15 và a ⋮ 18 ⇒ a ∈ BC(15, 18).

– Theo bài ra, a là số nhỏ nhất nên a = BCNN(15, 18).

– Mà 15 = 3.5; 18 = 2.32.

⇒ BCNN(15, 18) = 2.32.5 = 90.

– Kết luận: Vậy a = 90.

* Bài 154 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1: Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 tới 60. Tính số học sinh lớp 6C.

° Lời giải:

+ Ta gọi số học sinh lớp 6C là a.

– Vì học sinh xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ nên a là bội của 2, 3, 4, 8. Hay a ∈ BC(2; 3; 4; 8).

+ Ta cần tìm BC(2, 3, 4, 8):

– Ta có: 2 = 2; 3 = 3; 4 = 22; 8 = 23

⇒ BCNN(2, 3, 4, 8) = 23.3 = 24.

⇒  BC(2, 3, 4, 8) = B(24) = {0; 24; 48; 72;…}

– Vì số học sinh trong khoảng từ 35 tới 60 nên suy ra a = 48.

– Kết luận: Số học sinh lớp 6C là 48.

Hy vọng với bài viết này, những em đã hiểu rõ hơn về cách tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN). Để dễ dàng giải những bài toán vận dụng tìm ƯCLN và BCNN những em cần làm nhiều bài tập để từ đó ghi nhớ tri thức và rèn kỹ năng giải toán.

Cách tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN), Bội chung nhỏ nhất (BCNN)

Cách tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN), Bội chung nhỏ nhất (BCNN) và Bài tập vận dụng. Ước và Bội của một số là nội dung tiếp theo sau những bài học về tín hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9,… mà những em đã học. Bài tập về ước và bội cũng sẽ vận dụng những tri thức về tín hiệu chia hết này, vì vậy những em cần nắm vững những bài học trước. Vậy Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Sau đó vận dụng vào giải một số bài tập minh họa để rèn kỹ năng giải toán. I. tri thức Ước và Bội cần nhớ 1. khái niệm ước và bội – nếu như có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a. * Ví dụ: Số 8 có là bội của 4 vì 8 chia hết cho 4. Nhưng số 8 không là bội của 3 vì 8 không chia hết cho 3. 2. Cách tìm ước và bội * Kí hiệu:  B(a): tập hợp những bội của a. Ư(a): tập hợp những ước của a. • Cách tìm bội của 1 vài: Ta có thể tìm những bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó tuần tự cho 1, 2, 3,.. * Ví dụ: Tìm bội của số 5 như sau:  B(5) = {5.1; 5.2; 5.3; 5.4; …} = {5; 10; 15; 20;…} • Cách tìm ước của 1 vài: Ta có thể tìm những ước của một số a (a > 1) bằng cách tuần tự chia số a cho số tự nhiên từ 1 tới a để xét xem a chia hết cho những số nào, lúc đó những số ấy là ước của a. * Ví dụ: Tìm những ước của 8, 10, 12, 13 như sau:  Ư(8) = {8; 4; 2; 1}  Ư(10) = {10; 5; 1}  Ư(12) = {12; 6; 4; 2; 1}  Ư(13) = {12; 1}. 3. Một số bài tập tìm ước và bội * Bài 111 trang 44 sgk Toán 6 Tập 1: a) Tìm những bội của 4 trong những số 8; 14; 20; 25. b) Viết tập hợp những bội của 4 nhỏ hơn 30. c) Viết dạng tổng quát những số là bội của 4. ° Lời giải: a) Trong những số 8; 14; 20; 25 chỉ có 8 và 20 chia hết cho 4. → Vậy bội của 4 là 8; 20. b) những số chia hết cho 4 mà nhỏ hơn 30 là 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28. → Vậy tập hợp bội của 4 nhỏ hơn 30 là B = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28}. c) những số tự nhiên chia hết cho 4 đều có dạng 4.k (với k ∈ N). → Vậy dạng tổng quát những số là bội của 4 là 4k (với k ∈ N). * Bài 112 trang 44 sgk Toán 6 Tập 1: Tìm những ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1. ° Lời giải: a) tuần tự chia 4 cho 1 ,2 ,3 ,4 ta thấy 4 chia hết cho 1, 2, 4 → Vậy Ư(4) = {1, 2, 4} b) tuần tự chia 6 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta thấy 6 chia hết 1, 2, 3, 6. → Vậy Ư(6) = {1, 2, 3, 6}. c) tuần tự chia 9 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta thấy 9 chia hết cho 1, 3, 9 → Vậy Ư(9) = {1; 3; 9}. d) tuần tự chia 13 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ta thấy 13 chia hết cho 1 và 13. → Vậy Ư(13) = {1; 13} e) Ư(1) = {1}. II. Khái niệm ước chung, ước chung lớn nhất (ƯCLN) và cách tìm 1. Ước chung là gì? • Ước chung của 2 hay nhiều số là ước của tất cả những số đó. * Ví dụ: Ư(4) = {1; 2; 4} và Ư(6) = {1; 2; 3; 6}  Ước chung của 4 và 6 ký hiệu là: ƯC(4,6) = {1;2}. ⇒ x ∈ ƯC(a,b) nếu như a  x và b  x; 2. Ước chung lớn nhất (ƯCLN) • Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp ước chung. * Ví dụ: Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} và Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} → ƯC(12,30) = {1; 2; 3; 6} số lớn nhất trong tập hợp ước chung là 6. → Ta nói 6 là ước chung lớn nhất (ƯCLN) của 12 và 30, ký hiệu ƯCLN(12,30)=6. 3. Cách tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) • Muốn tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện những bước sau: – Bước 1: Phẫn tích mỗi số ra thừa số yếu tố – Bước 2: chọn lựa ra những thừa số yếu tố chung – Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn lựa, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN cần tìm. III. Khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất (BCNN) và cách tìm 1. Bội chung là gì? • Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả những số đó * Ví dụ: B(4) = {0; 4; 8; 12; 16, 20; 24;…} và B(6) = {0; 6; 12; 18; 24;…}  Ký hiệu bội chung của 4 và 6 là BC(4,6) = {0; 12; 24;…} ⇒ x ∈ BC(a,b) nếu như x  a và x  b; 2. Bội chung nhỏ nhất (BCNN) • Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp những bội chung của những số đó. * Ví dụ: B(4) = {0; 4; 8; 12; 16, 20; 24;…} và B(6) = {0; 6; 12; 18; 24;…} → BC(4,6) = {0; 12; 24;…} Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp bội chung là 12; → 12 là bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 4 và 6, ký hiệu; BCNN(4,6)=12. 3. Cách tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) • Muốn tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện những bước sau: – Bước 1: tìm hiểu mỗi số ra thừa số yếu tố – Bước 2: chọn lựa ra những thừa số yếu tố chung và riêng – Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn lựa, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN cần tìm. IV. Một số bài tập vận dụng tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất * Bài 139 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của: a) 56 và 140 ;     b) 24, 84, 180 c) 60 và 180 ;     d) 15 và 19 ° Lời giải: a) – tìm hiểu ra thừa số yếu tố: 56 = 23.7; 140 = 22.5.7 – những thừa số yếu tố chung là 2; 7. ⇒ ƯCLN(56, 140) = 22.7 = 28 (số mũ của 2 nhỏ nhất là 2; số mũ của 7 đều bằng 1). b) Ta có: 84 = 22 .3 .7; 24 = 23.3; 180 = 22.32.5 ⇒ ƯCLN(24, 84, 180) = 22.3 = 12. c)- Cách 1: 60 = 22.3.5; 180 = 22.32.5 ⇒ƯCLN (60, 180) = 22.3.5 = 60. – Cách 2: 60 là ước của 180 nên ƯCLN (60; 180) = 60. * Nhận xét: Cách 1 là cách thường sử dụng cho mọi bài toán tìm ƯCLN, cách 2 sử dụng cho 1 vài trường hợp đặc biệt ƯCLN là 1 trong những số cần tìm ước. d) Ta có: 15 = 3.5; 19 = 19 ⇒ ƯCLN(15, 19) = 1. * Bài 140 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của: a) 16, 80, 176 ;         b) 18, 30, 77 ° Lời giải: a) Cách 1: 16 = 24 ;     80 = 24.5 ;     176 = 24.11  ⇒ ƯCLN(16, 80, 176) = 24 = 16. – Cách 2: 80 ⋮ 16; 176 ⋮ 16 nên 16 là ước của 80; 176. → do vậy ƯCLN(16, 80, 176) = 16. b) Ta có: 18 = 2.32 ; 30 = 2.3.5 ; 77=7.11 ⇒ ƯCLN(18, 30, 77) = 1 (vì không có thừa số yếu tố nào chung). * Bài 142 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm ƯCLN rồi tìm những ước chung của: a) 16 và 24 ;     b) 180 và 234 ;     c) 60, 90, 135 ° Lời giải: a) Ta có 16 = 24 và 24 = 23.3 ⇒ ƯCLN (16, 24) = 23 = 8. → ƯC(16, 24) = Ư(8) = {1; 2; 4; 8}. b) Ta có 180 = 22.32.5 và 234 = 2.32.13 ⇒ ƯCLN(180, 234) = 2.32 = 18. → ƯC(180, 234) = Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}. c) 60 = 22 .3.5;  90 = 2.32.5;  135 = 33 .5 ⇒ ƯCLN(60, 90, 135) = 3.5 = 15. → ƯC(60, 90, 135) = Ư(15) = {1; 3; 5; 15}. * Bài 143 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 420 ⋮ a và 700 ⋮ a. ° Lời giải: – Vì 420 ⋮ a và 700 ⋮ a nên a ∈ ƯC(420; 700). – Theo bài ra, a là số tự nhiên lớn nhất nên a = ƯCLN(420; 700). – Ta có: 420 = 22.3.5.7; 700 = 22.52.7 ⇒ ƯCLN(420, 700) = 22.5.7 = 140 – Kết luận: Vậy a = 140. * Bài 145 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Lan có một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75cm và 105cm. Lan muốn cắt tấm bia thành những mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết, không còn thừa mảnh nào. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo cạnh của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị xentimét). ° Lời giải: – Để tấm bìa được cắt không còn thừa mảnh nào thì cạnh hình vuông phải là ước của chiều rộng và chiều dài tấm bìa. – Chiều rộng bằng 75cm, chiều dài bằng 105cm. – do vậy cạnh hình vuông phải là một trong những ƯC(75, 105). – Độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là ƯCLN(75, 105). – Ta có : 75 = 3.52 ; 105 = 3.5.7 ⇒ ƯCLN(75, 105) = 3.5 = 15. – Kết luận: Vậy cạnh hình vuông lớn nhất là 15cm.   * Bài 149 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm BCNN của: a) 60 và 280 ;     b) 84 và 108 ;     c) 13 và 15 ° Lời giải: a) – tìm hiểu ra thừa số yếu tố: 60 = 22.3.5; 280 = 23.5.7 – chọn lựa ra những thừa số yếu tố chung và riêng: 2; 3; 5; 7. – Lập tích: mỗi thừa số lấy với sỗ mũ lớn nhất: số mũ lớn nhất của 2 là 3; số mũ lớn nhất của 3; 5; 7 là 1. → BCNN(60, 280) = 23.3.5.7 = 840. b) Ta có: 84 = 22.3.7; 108 = 22.33 ⇒ BCNN(84, 108) = 22.33.7 = 756 c) Ta có: 13 = 13; 15 = 3.5 ⇒ BCNN(13, 15) = 3.5.13 = 195. * Bài 150 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm BCNN của: a) 10, 12, 15 ;     b) 8, 9, 11 ;     c) 24, 40, 168 ° Lời giải: a) Ta có: 10 = 2.5; 12 = 22.3; 15 = 3.5 ⇒ BCNN(10, 12, 15) = 22.3.5 = 60. b) Ta có: 8 = 23 ; 9 = 32; 11 = 11 ⇒ BCNN(8, 9, 11) = 23.32.11 = 792. c) Ta có: 24 = 23.3; 40 = 23.5; 168 = 23.3.7 ⇒ BCNN(24, 40, 168) = 23.3.5.7 = 840. * Bài 152 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng a chia hết cho 15 và a chia hết cho 18. ° Lời giải: – Ta có: a ⋮ 15 và a ⋮ 18 ⇒ a ∈ BC(15, 18). – Theo bài ra, a là số nhỏ nhất nên a = BCNN(15, 18). – Mà 15 = 3.5; 18 = 2.32. ⇒ BCNN(15, 18) = 2.32.5 = 90. – Kết luận: Vậy a = 90. * Bài 154 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1: Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 tới 60. Tính số học sinh lớp 6C. ° Lời giải: + Ta gọi số học sinh lớp 6C là a. – Vì học sinh xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ nên a là bội của 2, 3, 4, 8. Hay a ∈ BC(2; 3; 4; 8). + Ta cần tìm BC(2, 3, 4, 8): – Ta có: 2 = 2; 3 = 3; 4 = 22; 8 = 23 ⇒ BCNN(2, 3, 4, 8) = 23.3 = 24. ⇒  BC(2, 3, 4, 8) = B(24) = {0; 24; 48; 72;…} – Vì số học sinh trong khoảng từ 35 tới 60 nên suy ra a = 48. – Kết luận: Số học sinh lớp 6C là 48. Hy vọng với bài viết này, những em đã hiểu rõ hơn về cách tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN). Để dễ dàng giải những bài toán vận dụng tìm ƯCLN và BCNN những em cần làm nhiều bài tập để từ đó ghi nhớ tri thức và rèn kỹ năng giải toán. Đăng bởi: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung Chuyên mục: Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts