Chương trình hành động tư nhân thực hiện quyết nghị Đại hội XII

Chương trình hành động tư nhân thực hiện quyết nghị đại hội XII được thực hiện thế nào? Chúng ta cùng theo dõi nội dung sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch hành động tư nhân thực hiện theo quyết nghị Đại hội XII

Hướng dẫn số 02-HD/BTG hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động tư nhân thực hiện những nội dung của kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 26/04/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về ” Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện quyết nghị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy về “thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Xây dựng kế hoạch hành động tư nhân thực hiện quyết nghị đại hội XII

Bạn đang xem bài: Chương trình hành động tư nhân thực hiện quyết nghị Đại hội XII

– Hướng dẫn nêu rõ, đối tượng phải xây dựng kế hoạch hành động tư nhân, thực hiện quyết nghị đại hội XII của Đảng bao gồm: Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị ( từ cấp vụ trưởng và tương đương trở lên)

– Kê hoạch hành động tư nhân phải cụ thể hóa chương trình hành động của cấp ủy, nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đồng bộ quyết nghị Đại hội XII của Đảng và quyết nghị đại hội đảng bộ cơ quan, đơn vị

– Cuối năm, bí thư cấp ủy báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động tư nhân tại hội nghị ban thường vụ hoặc hội nghị cấp ủy cùng cấp để làm cơ sở cho việc kiểm điểm, đánh giá, nhận xét, phân loại đảng viên đối với tư nhân, đồng chí bí thư cấp ủy hằng năm và cả nhiệm kỳ

– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công việc để làm cơ sở cho việc kiểm điểm đánh giá.

 

2. Xây dựng kế hoạch tư nhân làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 

những cấp ủy đảng căn cứ những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Sau khi hiểu rõ và nắm vững được những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung kế hoạch sẽ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém của tư nhân, chấp hành quy định, quy chế làm việc, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tác phong công việc sắp dân, sát dân, thực hiện nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm, kết đoàn nội bộ, tự phê bình và phê bình

Bản kế hoạch đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động được quản lý tại chi bộ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công việc, quản lý theo dõi, nhận xét và đánh giá hàng năm. 

3 . Mẫu chương trình hành động tư nhân thực hiện quyết nghị đại hội XII của Đảng. 

Tải ngay:>>> Mẫu chương trình hành động tư nhân  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…ngày….tháng…năm…..

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG tư nhân

Thực hiện quyết nghị Đại hội XII

Họ và tên: Lê Văn A

Đơn vị công việc:  Trường THCS MK

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Sau khi được học tập, nghiên cứu, quán triệt quyết nghị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, quyết nghị đại hội đảng những cấp, là một đảng viên, một lãnh đạo trường học, người đứng đầu chi bộ, căn cứ vị trí, nhiệm vụ công việc được giao, tôi xây dựng kế hoạch chương trình hành động của tư nhân thực hiện quyết nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cụ thể nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Cụ thể hóa quan niệm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện quyết nghị Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa Đảng bộ huyện Thọ Xuân , Đảng ủy xã Hoàng Minh; mở rộng hiểu biết tư nhân về nhận thức chính trị và hành động trong công việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

– Tập trung khắc phục, khắc phục những tồn tại, hạn chế của của bản thân trong công việc lãnh đạo chỉ đạo chi bộ nhiệm kỳ trước; chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới đã xác định. Hiểu sâu sắc trách nhiệm triển khai thực hiện, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

– Bám sát những nội dung cơ bản của quyết nghị Đại hội XII của Đảng, quyết nghị đại hội những cấp, những Chỉ thị, quyết nghị, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; Chương trình hành động thực hiện quyết nghị Đại hội XII của những cấp, thích hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực thực hiện của đơn vị.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tư nhân

+ Không ngừng tự học, tự bồi tăng năng lực chính trị, năng lực lãnh đạo, có hiểu biết sâu sắc về nội dung, đường lối được Đảng đề ra thông qua quyết nghị đại hội những cấp.

+ Kiên định mục tiêu, tuyến đường đã chọn lựa, mềm mỏng, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện mục tiêu đã định; có sức đương đầu cao, không hoang mang, dao động trước khó khăn; không giấu diếm thiếu sót, sai phép mà dám thẳng thắn thừa nhận sai phép, thiếu sót để tự sửa chữa, không ngừng đổi mới để phát triển.

2. Mục tiêu lãnh đạo chi bộ.

+ Đảm bảo 100% đảng viên trong chi bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt những chỉ thị, quyết nghị của Trung ương, quyết nghị địa hội những cấp.

+ Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh ”.

+ Phấn đấu 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ 100% cán bộ, đảng viên tiếp tục đăng ký và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ Tăng cường sức đương đầu của đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công việc giáo dục địa phương lên tầm cao mới trước năm 2020.

3. Mục tiêu chỉ đạo phát triển đơn vị

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô phỏng giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế phát triển của quốc gia và thời đại

Duy trì và tăng chất lượng trường đạt và vượt những tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, khẳng định thương hiệu nhà trường trên khu vực của huyện

III. NHIỆM VỤ

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động tới từng CBGV-NV nhà trường. Thành lập Ban rà soát và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng niên học. Cụ thể:

+ Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chung cho toàn trường.

+ Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện những đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan tới đơn vị.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

– Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế tiêu pha nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển tư nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

– Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với những cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

– Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công xếp đặt lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CBGV để tạo ra với yêu cầu công việc, giảng dạy của nhà trường.

– Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy giáo, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, Ngoại ngữ, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, trợ giúp nhau cùng tiến bộ.

– Quy hoạch, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ thầy giáo theo hướng sử dụng tốt hàng ngũ hiện có, khắc phục được yêu cầu của công việc.

– Định kỳ đánh giá và ghi nhận chất lượng hoạt động của cán bộ thầy giáo thông qua những tiêu chí về hiệu quả đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những CBGV có thành tích xuất sắc.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Người viết

( Ký và rõ họ tên )

Trên đây là toàn bộ những nội dung mà chúng tôi muốn phân phối cho những bạn có liên quan tới chương trình hành động tư nhân thực hiện quyết nghị đại hội XII. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi phân phối cho những bạn đã giúp những bạn hiểu hơn về chương trình hành động thực hiện quyết nghị đại hội XII của Đảng. Ngoài ra nếu như những bạn còn có những thắc mắc thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua điện thoại tổng đài 19006162 để được hướng dẫn. 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts