Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học 10 Sách mới năm 2022

Dưới đây là Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học 10 Sách mới năm 2022 – 2023 chi tiết do luật Minh Khuê biên tập. Kính mời quý độc giả tham khảo để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Đề cương ôn tập cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

1. Khái niệm số oxi hóa và cách xác định của số oxi hóa của nguyên tử những nhân tố.

Bạn đang xem bài: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học 10 Sách mới năm 2022

2. Khái niệm phản ứng oxi hóa – khử, chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa.

3. thăng bằng phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp thăng bằng electron.

4. Ý nghĩa và một số phản ứng oxi hóa – khử quan trọng.

CHỦ ĐỀ 5: NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

1. Khái niệm phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt, điều kiện chuẩn, enthalpy tạo thành chuẩn của
một chất hóa học và biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng hóa học.

2. Ý nghĩa về dấu và trị giá của biến thiên enthalpy phản ứng.

3. Cách tính biến thiên enthalpy phản ứng theo enthalpy tạo thành, năng lượng liên kết.

CHỦ ĐỀ 6: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

1. Khái niệm tốc độ phản ứng, tốc độ trung bình của phản ứng.

2. Định luật tác dụng khối lượng.

3. những yếu tố tác động tới tốc độ phản ứng, ý nghĩa của hệ số nhiệt độ Van’t Hoff.

4. Cách tính tốc độ trung bình của phản ứng theo hằng số tốc độ phản ứng và nồng độ.

CHỦ ĐỀ 7: nhân tố NHÓM VIIA (NHÓM HALOGEN)

1. Khái quát nhóm Halogen, trạng thái tự nhiên. Đơn chất Halogen: tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng.

2. Hydrogen halide: tính chất vật lí, ứng dụng.

3. Hydrohalic acid: tính chất vật lí, tính chất hóa học.

4. Tính khử của một số ion halide X-, phân biệt những ion halide X

 

Đề cương ôn tập cuối kì 2 Hóa học 10 Chân trời sáng tạo

A. LÝ THUYẾT

Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác Van der waals

– Liên kết hydrogen: Khái niệm, tác động của liên kết hydrogen.

– Tương tác Van der waals: Khái niệm, tác động của tương tác Van der waals.

Bài 12: Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống

– Khái niệm sự oxi hóa, sự khử, chất khử, chất oxi hóa và phản ứng oxi hóa – khử.

– những bước lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử.

– Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa – khử trong thực tiễn.

Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

– Phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt

– Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng, enthalpy tạo thành, phương trình nhiệt hóa học.

– Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hóa học

Bài 14: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

B. VẬN DỤNG

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Liên kết hydrogen là

A. liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa những ion trái dấu.
B. liên kết được hình thành bởi một hay nhiều cặp electron chung giữa hai nguyên tử.
C. liên kết mà cặp electron chung được đóng góp từ một nguyên tử.
D. liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn) còn cặp electron riêng.

Câu 2. Liên kết hydrogen không được hình thành giữa hai phân tử nào sau đây?

A. 2 phân tử H₂O.
B. 2 phân tử HF.
C. 1 phân tử H₂O và 1 phân tử CH4.
D. 1 phân tử H₂O và 1 phân tử NH3.

Câu 3. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của chất phụ thuộc chính vào yếu tố nào?

A. Hai yếu tố: khối lượng phân tử và liên kết giữa những phân tử.
B. Hai yếu tố: số lượng nguyên tử trong phân tử và liên kết giữa những phân tử.
C, Chỉ phụ thuộc vào khối lượng phân tử.
D. Chỉ phụ thuộc vào liên kết giữa những phân tử.

D. Câu 4. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals làm

A. tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của những chất.
B. giảm nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của những chất.
C. tăng nhiệt độ nóng chảy và giảm nhiệt độ sôi của những chất.
D. giảm nhiệt độ nóng chảy và tăng nhiệt độ sôi của những chất.

Câu 5. Một loại liên kết rất yếu, hình thành do lực hút tĩnh điện giữa những cực trái dấu của phân tử, gọi là

A. liên kết cộng hóa trị.
B. liên kết ion.
C. tương tác van der Waals.
D. liên kết cho – nhận.

Câu 6. Mức độ tác động của tương tác van der Waals so với liên kết hydrogen

A. Yếu hơn
B. Mạnh hơn
C. thăng bằng
D. Không so sánh được

Câu 7. Tương tác van der Waals làm

A. giảm nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của những chất
B. giảm nhiệt độ nóng chảy và tăng nhiệt độ sôi của những chất
C. tăng nhiệt độ nóng chảy và giảm nhiệt độ sôi của những chất
D. tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của những chất

Câu 8. H₂O có nhiệt độ sôi cao hơn H2S là vì

A. H₂O có kích thước phân tử nhỏ hơn H2S
B. H₂O có khối lượng phân tử nhỏ hơn H2S
C. Giữa những phân tử H₂O có liên kết hydrogen
D. H₂O có khối lượng phân tử lớn hơn H2S

Câu 9. Tương tác van der Waals tăng khi

A. khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử tăng
B. khối lượng phân tử giảm, kích thước phân tử giảm
C. khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử giảm
D. khối lượng phân tử giảm, kích thước phân tử tăng

Câu 10. Chất nào sau đây không thể tạo được liên kết hydrogen?

A. H₂O
B. CH4
C. CH3OH
D. NH3

Câu 11. Cho những chất sau. CH4, H₂O, HF, BF3, C2H5OH, PCl5. Số chất tạo được liên kết hydrogen là

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 13. Giữa H₂O và C2H5OH có thể tạo ra bao nhiêu kiểu liên kết hydrogen?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 14. Điền vào chỗ trống:

Số oxi hóa của một nguyên tử trong phân tử là ……(1)….của nguyên tử nhân tố đó nếu như giả thiết cặp electron chung thuộc hẳn về nguyên tử của nhân tố có ……(2)…….lớn hơn.

A. (1) điện tích, (2) độ âm điện.
B. (1) độ âm điện, (2) điện tích.
C. (1) electron, (2) độ âm điện.
D. (1) độ âm điện, (2) electron.

Câu 15. Chất khử là chất:

A. Cho điện tử (electron), chứa nhân tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
B. Cho điện tử, chứa nhân tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
C/ Nhận điện tử, chứa nhân tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
D. Nhận điện tử, chứa nhân tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

 

Đề cương ôn tập cuối kì 2 Hóa học 10 Kết nối tri thức

Câu 1 : Chất oxi hoá còn gọi là

A. chất bị khử.
B. chất bị oxi hoá.
C. chất có tính khử
D. chất đi khử.

Câu 2 : Chất khử còn gọi là

A. chất bị khử.
B. chất bị oxi hoá.
C. chất có tính oxi hoá.
D. chất đi oxi hoá.

Câu 3 : Quá trình oxi hoá là

A.quá trình nhường electron.
B. quá trình nhận electron.
C.  quá trình tăng electron.
D. quá trình giảm số oxi hoá.

Câu 4 : Cho hai chất hữu cơ X và Y có công thức cấu tạo sau:

CH2=CH–CH=CH2 (X) và CH3–C≡C–CH3 (Y). Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. X và Y có số liên kết σ và số liên kết π bằng nhau.
B. X có số liên kết σ và số liên kết π nhiều hơn Y.
C. X có số liên kết σ nhiều hơn, nhưng số liên kết π ít hơn Y.
D. X có số liên kết σ ít hơn, nhưng số liên kết π nhiều hơn Y.

Câu 5 : Cho dãy những chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực là

A. 3
B. 4.
C. 5.
D. 2.

Câu 6 : Cho những phát biểu sau:

(a) nếu như cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử thì đó là liên kết cộng hóa trị không cực.

(b) nếu như cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử thì đó là liên kết cộng hóa trị có cực.

(c) Cặp electron chung luôn được tạo nên từ 2 electron của cùng một nguyên tử.

(d) Cặp electron chung được tạo nên từ 2 electron hóa trị.

Số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 7 : Cho những phát biểu sau:

(a) Liên kết đôi được tạo nên từ 2 liên kết σ.

(b) Liên kết ba được tạo nên từ 2 liên kết σ và 1 liên kết π.

(c) Liên kết đôi được tạo nên từ 1 liên kết σ và 1 liên kết π.

(d) Liên kết ba được tạo nên từ 1 liên kết σ và 2 liên kết π.

Số phát biểu đúng là

A, 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 8 : Liên kết σ là liên kết hình thành do

A. sự xen phủ bên của hai orbital.
B/ cặp electron sử dụng chung.
C, lực hút tĩnh điện giữa hai ion trái dấu
D. sự xen phủ trục của hai orbital.

Câu 9 : Liên kết π là liên kết hình thành do

A. sự xen phủ bên của hai orbital.
B. cặp electron sử dụng chung
C. lực hút tĩnh điện giữa hai ion trái dấu.
D. sự xen phủ trục của hai orbital.

Câu 10 : Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital p – p?

A. H2.
B. Cl2.
C. NH3.
D. HCl.

Câu 11 : Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital s – s?

A. H2.
B. Cl2.
C. NH3.
D. HCl.

Câu 12 : Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital s – p?

A. H2.
B. Cl2.
C. NH3.
D. O2.

Câu 13 : những liên kết trong phân tử oxygen gồm

A. 2 liên kết π.
B. 2 liên kết σ.
C. 1 liên kết π, 1 liên kết σ.
D. 1 liên kết σ.

Câu 14 : Số liên kết σ và π có trong phân tử C2H4 tuần tự là

A. 4 và 0.
B. 2 và 0.
C. 1 và 1.
D. 5 và 1.

Câu 15 : Năng lượng của một liên kết hóa học là

A. năng lượng cần thiết để phá vỡ 1 mol liên kết đó ở thể khí, tạo thành những nguyên tử ở thể khí.
B. năng lượng cần thiết để phá vỡ liên kết đó ở thể khí, tạo thành những nguyên tử ở thể khí.
C. năng lượng cần thiết để phá vỡ 1 mol liên kết đó, tạo thành những nguyên tử
D. năng lượng cần thiết để hình thành 1 mol liên kết đó ở thể khí, tạo thành những nguyên tử ở thể khí.

Ôn tập học kì 2 môn Hóa lớp 10 

Câu 1: Viết chuỗi phản ứng:

Một số phản ứng hay gặp của lưu huỳnh.

1/ S+ O2 → SO2

2/ H2 + S → H2S

3/ 2K +S→ K2S

4/ H2S + 2KOH → K2S + H2O

5/ H2S + KOH → KHS + H2O

6/ H2S + CuSO4 → CuS ↓ + H2SO4

7/ H2S + 4Br2+ 4H2O→ H2SO4 + 8HBr

8/ 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

9/ 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

10/ H2S + Cl2→ S + 2HCl

11/ 2 SO2 + O2 → 2SO3

12/ SO3 + H2O → H2SO4

13/ SO2 +2 KOH → K2SO3+ H2O

14/ SO2 + KOH→ KHSO3

15/ SO2 + 2Mg → S + 2MgO

16/ SO2 + Br2+ 2H2O → H2SO4 + 2HBr

17/ SO2 + Cl2+ 2H2O→ H2SO4 + 2HCl

18/ 2FeS2 +11/2 O2→ 4SO2 + Fe2O3

19/ Na2SO3+ H2SO4→ Na2SO4 + SO2 +H2O

20/ FeS + 2HCl → FeCl2+ H2S

21/ Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Chuỗi 1: FeS2 → SO2 →S→ H2S→ S → FeS → H2S → H2SO4→ CuSO4 → H2SO4 → SO2 → K2SO3 → K2SO4

Đáp án hướng dẫn giải (những bạn học sinh tự ghi điều kiện phản ứng)

FeS2 + O2 → SO2 + Fe2O3 

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

H2 + S ⟶ H2S

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

Fe + S → FeS

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

CuSO4 + 2H2O → Cu(OH)2 + H2SO4

S + 2H2SO4 → 3SO2+ 2H2O

2K2SO3 → 2K2SO2 + O2

2K2SO3+ O2 → 2K2SO4

Chuỗi 2: SO2 → H2SO4 → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → ZnS → H2S → S → H2S → H2SO4 → FeSO4 → Fe2(SO4)3 → Na2SO4

Đáp án hướng dẫn giải (những bạn học sinh tự ghi điều kiện phản ứng)

S + O2 → SO2

SO2 + O2 + H2O → H2SO4

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

2SO2 + O2 → 2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

Zn + H2SO4 →  ZnSO4 + H2

3ZnSO4 + 4NaS → 4NaSO3+ 3ZnS

ZnS + H2SO4 → ZnSO4 + H2S

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

S + H2→ H2S

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2FeSO4+ 2H2SO4 → Fe2(SO4)3+ SO2 + 2H2O

Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Chuỗi 3: Na → Na2S→ H2S → S → SO2 → SO3→ H2SO4→ HCl→ CuCl2→ HCl → H2S→SO2 → Na2SO3→ SO2 → Na2SO3→ Na2SO4 → BaSO4

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts