Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 3 có đáp án sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án trong sách Chân trời sáng tạo tại bài viết dưới đây sẽ giúp những em học sinh ôn tập tốt trong kỳ thi sắp tới:

1. Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo và đáp án (đề số 1)

1.1. Đề thi

 I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Screenshot 2023 04 18 023229II. Look and write ​

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 3 có đáp án sách Chân trời sáng tạo

Screenshot 2023 04 18 023148III. Write the words correctly ​

Screenshot 2023 04 18 023112IV. Circle the correct word ​

Screenshot 2023 04 18 023036V. Look. Write sentences “can” or “can’t” ​

Screenshot 2023 04 18 022933

1.2. Đáp án 

I.

1. N

2. N

3. Y

4. N

Audio script: 1. My sister is a nurse.

2. I’m flying a kite in the park.

3. She has three goldfish.

4. The tiger is nhảy đầm.

II.

2. black

3. wearing

4. hat

5. wearing

6. T-shirt

III. 1. run

2. ride a bike

3. play soccer

4. catch

IV. 1. read

2. dance

3. fly

4. talk

V.

2. It can catch.

3. It can fly.

4. She can’t fly.

5. He can play soccer.

6. She can’t ride a bike.

 

2. Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo và đáp án (đề số 2)

2.1. Đề thi 

I. Circle the odd one out. Write

Screenshot 2023 04 18 022653II. Look and complete

Screenshot 2023 04 18 022615 III. Write the words in the correct order.

1. can’t / I / fly

2. can / catch / He

3. read / can’t / She

4. ride / can / bike / a / I

5. soccer / can / play / He

IV. Read and complete. ​

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

 

2.2. Đáp án 

I.

1. scarf

2. skirt

3. pants

4. shirt

II.

1. eating

2. taking

3. brushing

4. cleaning

5. talking

6. singing

III.

1. I can’tfly.

2. He can catch.

3. She can’t read.

4. I can ride a bike.

5. He can play soccer.

IV.

1. mother

2. park

3. father

4. cycling

5. flying

6. dog

 

3. Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo và đáp án

3.1. Đề thi

Choose the odd one out

1. A. skirt B. trousers C. badminton D. dress

2. A. drum B. dance C. talk D. watch

3. A. sing B. song C. listen D. eat

4. A. bus B. car C. plane D. bike

Look and write

Screenshot 2023 04 18 023917

Choose the correct answer ​

1. He can play _____________.

A. sports

B. guitar

C. a horse

D. a ride

2. I can draw. What _____________ you do?

A. are

B. is

C. does

D. can

3. Can you skip, Khoa? – No, I _____________. I never skip.

A. can

B. cant

C. can’t

D. cans

4. What’s your hobby? I like _____________ computer games

A. play

B. plays

C. playing

D. played

5. My sister is _____________ to music in her room.

A. listen

B. listens

C. listening

D. listened

Read and choose the correct answer

Hi, I’m John. I lkie going shopping with mu mum. I wear a blouse and a skirt. I wear a blouse and a skirt. I also like goinf skating with my friend. On those days, I wear a T-shirt, jeans and a pair of shoes. Sometimes, on nóng days, I wear a cap and a pair of sandals. They are my favourite sandals. They are black. They are eighty-five thousand dong.

1. John likes ……………… with his mum

A. go for a walk

B. going shopping

C. go fishing

2. He wears ……………….. and a skirt.

A. a blouse

B. a jacket

C. a jumper

3. He wears jeans when going …………………

A. skating

B. fishing

C. walking

4. His favourite sandals’ colour are ………………

A. blue

B. black

C. Brown

Reorder these words to have correct sentences

1. wearing/ pink/ a/ my/ dress/ sister/ is/ ./

__________________________________________

2. can/ she/ soccer/ play/ ./

__________________________________________

3. wearing/ What/ you/ are/ today/ ?/

__________________________________________

 

3.2. Đáp án 

Choose the odd one out

1. C    2. A    3. B    4. C

Look and write 

1. read    2. skirt    3. truck    4. take photos

Choose the correct answer

1. B    2. D    3. C   4. C   5. C

Read and choose the correct answer

1. B    2. A    3. A    4. B

Reorder these words to have correct sentences

1. My sister is wearing a pink dress.

2. She can play soccer.

3. What are you wearing today?

Sau đây, mời quý độc giả tham khảo thêm một số đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 3 tại Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

 

4. Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống và đáp án

4.1. Đề thi

1. Listen and tick.

Screenshot 2023 04 18 024947

Screenshot 2023 04 18 025034 2. Look, listen and write.

Screenshot 2023 04 18 0249001. How old is Helen? She’s ________________________

 2. What’s the job of the father? He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother? She’s a ________________________.

4. How old is the boy? He’s ________________________.

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you like to drink? – B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d like some milk.

2. A: Where’s the table? – B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears do you have? – B: ____________________.

a. I have some.

b. I like teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? – B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I like my toys. I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family member

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would like to eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

 

4.2. Đáp án 

1. Audio script:

1. A: Who’s that?

B: It’s my mother.

2. A: What’s his job?

B: He’s a driver.

3. A: Would you like some bread?

B: No, thanks.

A: What about some rice? Would you like some rice?

B: Yes, please.

4. A: What’s the monkey doing?

B: It’s climbing.

Key: 1. a 2. b 3. c 4. B

2. Audio script:

Hi. My name’s Helen. I’m eleven years old. This is my family. There are four people in my family. This is my father. He is a driver. This is my mother. She is a nurse. This is my brother. He is a pupil. He’s fourteen years old. We are happy.

Key: 1

. eleven/ 11 (years old)

2. driver

3. nurse

4. fourteen/ 14 (years old)

3.

1. c 2. b 3. a 4. b

4.

1. have

2. three

3. and

4. has

5. dog

6. Birds

5. Suggested language:

1.- What’s his / her job?

– He’s / She’s ___________ (jobs).

2. – Where’s the _____________ (rooms in a house)?

– It’s here / there.

3. There’s / There are __________ in the room.

4. – Would you like some _________ (food / drink)?

– Yes, please. / No, thanks.

5. – Would you like some _________ (food / drink)?

– Yes, please. / No, thanks.

6. – What would you like to eat / drink?

– I’d like some ___________ (food / drink), please.

7. They have __________ (toys).

8. He’s / She’s ___________ (cycling, flying a kite, …)

9. – What can you see?

– I can see _________ (zoo animals).

10. – What’s the __________ doing?

– It’s ___________ (climbing, swinging, …)

tương tự trên đây Luật Minh Khuê đã cung ứng tới những bạn học sinh cũng như những quý thầy cô những bộ đề thi học kỳ 2 và giữa kỳ 2 Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo và tham khảo thêm bộ sách kết nối tri thức. Hy vọng rằng đó sẽ là những thông tin giúp ích cho những bạn học sinh trong kỳ thi sắp tới. 

tương tự, trên đây là toàn bộ thông tin về Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo do doanh nghiệp Luật Minh Khuê soạn và muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts