Đoạn văn bằng tiếng Anh nói về thị hiếu xem phim kèm từ vựng hay nhất

Dưới đây là một số Đoạn văn bằng tiếng Anh nói về thị hiếu xem phim kèm từ vựng hay nhất do Luật Minh Khuê soạn. Kính mời quý độc giả tham khảo để có thêm ý tưởng cho bài viết của mình.

1. Từ vựng tiếng Anh nói về thị hiếu xem Tivi

 1. Watch TV: /wɑːtʃ tiːvi/ (xem tivi) – This means to spend time viewing television programs.

Example: I like to watch TV after work to relax.

 1. Channel: /ˈtʃæn.l/ (kênh) – This refers to a specific television station or network that broadcasts programs.

Example: My favorite channel is the Discovery Channel.

Bạn đang xem bài: Đoạn văn bằng tiếng Anh nói về thị hiếu xem phim kèm từ vựng hay nhất

 1. Show: /ʃoʊ/ (chương trình) – This is a program or series that is broadcasted on television.

Example: I never miss an episode of my favorite show.

 1. Series: /ˈsɪr.iz/ (phim truyền hình) – This refers to a set of episodes of a TV show that are related and aired in sequence.

Example: I binge-watched the entire series of Friends last weekend.

 1. Program: /ˈproʊ.ɡræm/ (chương trình) – This refers to a scheduled set of television shows or events that are broadcasted at specific times.

Example: The program for tonight includes a movie and a documentary.

 1. Remote control: /rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ (điều khiển từ xa) – This is a device used to operate a television from a distance.

Example: Can you pass me the remote control? I want to change the channel.

 1. News: /nuːz/ (tin tức) – This refers to information about recent events or happenings that is broadcasted on television.

Example: I always watch the news in the morning to keep up with what’s happening in the world.

 1. Sports: /spɔːrts/ (thể thao) – This refers to television programs or events that involve sports competitions.

Example: My favorite sports to watch on TV are soccer and basketball.

 1. Documentary: /ˌdɑː.kjəˈmen.tər.i/ (phim tài liệu) – This is a non-fictional program that provides information and details about a particular subject or event.

Example: I watched a fascinating documentary about space exploration last night.

 1. Sitcom: /ˈsɪt.kɑːm/ (phim hài tình huống) – This is a type of television program that features a humorous story with a recurring set of characters in a specific setting.

Example: Friends is one of the most popular sitcoms of all time.

 1. Drama: /ˈdrɑː.mə/ (phim kịch) – This refers to a genre of television programs that presents serious or emotional stories with realistic characters and settings.

Example: I love to watch dramas because they are so engaging and emotional.

 1. Cartoon: /kɑːrˈtuːn/ (phim hoạt hình) – This is a type of television program that features animated characters and is generally targeted at children.

Example: My kids love to watch cartoons on Saturday mornings.

 1. Sitcom: /ˈsɪt.kɑːm/ (phim hài tình huống) – This is a type of television program that features a humorous story with a recurring set of characters in a specific setting.

Example: Friends is one of the most popular sitcoms of all time.

 1. Reality show: /riˈæləti ʃoʊ/ (chương trình thực tế) – This is a type of television program that features real people, often in unscripted situations.

Example: I like to watch reality shows because they can be so entertaining and unpredictable.

 1. Game show: /ɡeɪm ʃoʊ/ (trò chơi truyền hình) – This is a type of television program that features contestants competing in games or challenges.

Example: I always root for my favorite contestant on game shows.

 1. Cooking show: /ˈkʊkɪŋ ʃoʊ/ (chương trình nấu bếp) – This is a type of television program that features cooking demonstrations or competitions.

Example: I love to watch cooking shows to learn new recipes and techniques.

 1. Talk show: /tɑːk ʃoʊ/ (chương trình trò chuyện) – This is a type of television program that features interviews or discussions on various topics.

Example: I enjoy watching talk shows because they often offer insightful discussions on current events.

 1. Travel show: /ˈtrævəl ʃoʊ/ (chương trình du lịch) – This is a type of television program that features travel destinations and activities.

Example: Watching travel shows always makes me want to plan my next vacation.

 1. Science fiction: /ˈsaɪəns ˈfɪkʃən/ (khoa học viễn tưởng) – This is a genre of television programs that features futuristic or imagined worlds.

Example: I enjoy science fiction shows because they offer imaginative and thought-provoking storylines.

 1. Action: /ˈækʃən/ (phim hành động) – This is a genre of television programs that features intense and exciting physical activity or combat.

Example: I love to watch action shows because they are so thrilling and adrenaline-pumping.

 1. Horror: /ˈhɔːrər/ (phim kinh dị) – This is a genre of television programs that features frightening or terrifying themes and imagery.

Example: I can’t watch horror shows alone because they give me nightmares.

 1. Thriller: /ˈθrɪlər/ (phim giật gân) – This is a genre of television programs that features suspenseful and exciting storylines.

Example: I always feel on the edge of my seat while watching thriller shows.

 1. Mystery: /ˈmɪstəri/ (phim trinh thám) – This is a genre of television programs that features suspenseful and intriguing storylines with a focus on solving a mystery.

Example: I love mystery shows because I always try to solve the case before the characters do.

 1. Sports: /spɔːrts/ (phim thể thao) – This is a type of television program that features coverage of various sporting events.

Example: I always tune in to watch the Olympics on television.

 1. News: /nuːz/ (phim tin tức) – This is a type of television program that features coverage of current events and news stories.

Example: I like to watch the news every evening to stay informed about what’s happening in the world.

 1. Documentary: /ˌdɑːkjəˈmentəri/ (phim tài liệu) – This is a type of television program that features non-fictional stories or events.

Example: I always learn something new while watching documentaries.

 1. Historical: /hɪˈstɔːrɪkəl/ (phim lịch sử) – This is a genre of television programs that features stories or events from the past.

Example: I enjoy historical shows because they provide insights into past cultures and events.

 1. Music: /ˈmjuːzɪk/ (phim âm nhạc) – This is a type of television program that features musical performances or events.

Example: I love to watch music shows to discover new artists and listen to live performances.

 1. Educational: /ˌedʒuˈkeɪʃənl/ (phim giáo dục) – This is a type of television program that provides educational content on various topics.

Example: I like to watch educational shows to expand my knowledge on different subjects.

 1. Comedy: /ˈkɑːmədi/ (phim hài) – This is a genre of television programs that features humorous or comedic stories and characters.

Example: I always have a good laugh while watching comedy shows.

 

2. Đoạn văn bằng tiếng Anh nói về thị hiếu xem Ti vi kèm bản dịch – Mẫu số 1

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt

Watching TV is one of my favorite pastimes. I enjoy tuning in to a variety of programs and genres, from dramas and comedies to documentaries and sports. I find that watching TV allows me to relax and unwind after a long day, and it also provides me with entertainment and knowledge.

My favorite genre of television programs is drama. I love getting lost in the storyline and becoming emotionally invested in the characters. There’s nothing quite like the feeling of anticipation and excitement that builds up while waiting for the next episode to air. I also enjoy watching comedies, as they provide a much-needed escape from the stresses of everyday life.

In addition to dramas and comedies, I also enjoy watching documentaries. I find them to be both informative and fascinating, as they allow me to learn about new subjects and explore different cultures. Watching sports on TV is another hobby of mine. I love the thrill of cheering on my favorite teams and players, and there’s always a sense of excitement and energy during live events.

Overall, watching TV is an important part of my daily routine. It provides me with a source of entertainment and relaxation, as well as opportunities for learning and discovery. Whether it’s catching up on the latest drama series or learning about a new topic through a documentary, there’s always something interesting to watch on TV.

Xem TV là một trong những thị hiếu yêu thích của tôi. Tôi thích xem nhiều tiết mục và thể loại khác nhau, từ phim truyền hình tâm lý và hí hước tới những phim tài liệu và thể thao. Tôi thấy xem TV giúp tôi thư giãn sau một ngày dài, đồng thời phân phối cho tôi niềm vui và tri thức.

Thể loại chương trình yêu thích của tôi là phim truyền hình tâm lý. Tôi thích đắm mình vào cốt truyện và đặt tình cảm vào những nhân vật. Không có gì thú vị hơn cảm giác chờ đợi và hào hứng tới khi tập mới được phát sóng. Tôi cũng thích xem phim hài, bởi chúng phân phối một nơi trốn thoát khỏi căng thẳng của cuộc sống hàng ngày.

Ngoài phim truyền hình tâm lý và hài, tôi cũng thích xem phim tài liệu. Tôi thấy chúng vừa phân phối thông tin, vừa thú vị, giúp tôi tham khảo về những chủ đề mới và khám phá những nền văn hóa khác nhau. Xem thể thao trên TV cũng là một thị hiếu của tôi. Tôi thích cảm giác hồi hộp, hào hứng khi khích lệ cho đội bóng và những vận động viên yêu thích, và luôn có cảm giác hưng phấn và năng lượng trong những sự kiện trực tiếp.

Tổng thể, xem TV là một phần quan trọng trong thói quen hàng ngày của tôi. Nó phân phối cho tôi niềm vui và sự thư giãn, đồng thời còn thời cơ để tham khảo và khám phá. Dù là bắt kịp với những bộ phim truyền hình tâm lý mới nhất hay tìm hiểu về một chủ đề mới qua phim tài liệu, luôn có điều gì đó thú vị để xem trên TV.

 

3. Đoạn văn bằng tiếng Anh nói về thị hiếu xem Ti vi kèm bản dịch – Mẫu số 2

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt

I enjoy watching TV in my free time. It is a great way to relax and unwind after a busy day. I like to watch a variety of shows, including dramas, comedies, and documentaries. One of my favorite genres is crime dramas. I find the plotlines to be very interesting and engaging, and I like to try and solve the mystery before the characters do.

In addition to crime dramas, I also enjoy watching historical shows. It’s fascinating to learn about different cultures and events from the past, and historical shows provide a great way to do so. I also like to watch music shows to discover new artists and listen to live performances.

While watching TV, I often have some snacks or drinks nearby. It’s a nice way to enhance the viewing experience and make it even more enjoyable. Overall, I find watching TV to be a great way to relax and unwind, and it’s definitely one of my favorite hobbies.

Tôi thích xem TV trong thời gian rảnh rỗi của mình. Đó là một cách tuyệt vời để thư giãn và ngơi nghỉ sau một ngày bận rộn. Tôi thích xem nhiều tiết mục khác nhau, bao gồm những bộ phim tâm lý, phim hài và phim tài liệu. Một trong những thể loại tôi yêu thích nhất là phim trinh thám. Tôi thấy những cốt truyện rất thú vị và hấp dẫn, và tôi thích thử và khắc phục bí mật trước khi những nhân vật làm được.

Ngoài phim trinh thám, tôi cũng thích xem những chương trình lịch sử. Đó là một cách thú vị để tìm hiểu về những văn hóa và sự kiện khác nhau từ quá khứ, và những chương trình lịch sử phân phối cách tuyệt vời để làm điều đó. Tôi cũng thích xem những chương trình âm nhạc để khám phá những nghệ sĩ mới và nghe những buổi trình diễn trực tiếp.

Khi xem TV, tôi thường có một số đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống sắp đó. Đó là một cách tốt để tăng trải nghiệm xem và làm cho nó trở nên thú vị hơn. Tổng thể, tôi thấy xem TV là một cách tuyệt vời để thư giãn và ngơi nghỉ, và đó chắc chắn là một trong những thị hiếu yêu thích của tôi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts