Đoạn văn tiếng Anh viết về dân tộc mà các em biết (5 Mẫu)

Viết đoạn văn tiếng Anh về dân tộc mà em biết mang đến 5 mẫu có dịch siêu hay giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo tích lũy vốn từ để có thêm nhiều ý tưởng mới hoàn thiện đoạn văn của mình thật hay và đầy đủ các ý.

Viết đoạn văn viết về dân tộc mà em biết là một chủ đề gần gũi đối với tất cả các em học sinh. Tuy nhiên sẽ có nhiều bạn lúng túng và gặp khó khăn vì không biết nên phải bắt đầu từ đâu cũng như diễn đạt ý như thế nào? Việc không có từ vựng, chưa từng xem qua các bài mẫu sẽ khiến bạn khó có thể tạo nên một bài viết của chính mình. Vì thế, cmm.edu.vn trân trọng giới thiệu 5 đoạn văn viết về dân tộc mà em biết mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem bài: Đoạn văn tiếng Anh viết về dân tộc mà các em biết (5 Mẫu)

Viết đoạn văn nói về dân tộc Kinh

Tiếng Anh 

Hello everybody! Today, I’ll tell you about the Kinh – our ethnic group. Do you know? The Kinh have the largest population in our country, about 86 million people living everywhere in the country, from the North to the South. And also their kind of food are from the North to the South too, that means the food are very diverse. The Kinh live by farming, they grow rice in the field. Their traditional costume is “ao dai”. It has been recognized the cultural heritage by UNESCO and it has become the statue for Vietnamese women. Every year, the Kinh hold a lot of festivals and ceremonies such as Tet holiday, Mid-Autumn festival… I’m very proud of me because I’m the Kinh.

Tiếng Việt

Chào mọi người! Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về dân tộc Kinh – dân tộc của chúng ta. Bạn có biết? Dân tộc Kinh có dân số đông nhất nước ta, khoảng 86 triệu người, sống ở khắp mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam. Và loại thức ăn của họ cũng có từ Bắc vào Nam, nghĩa là thức ăn rất đa dạng. Người Kinh sống bằng nghề nông, họ trồng lúa trên nương. Trang phục truyền thống của họ là “áo dài”. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và trở thành tượng đài cho người phụ nữ Việt Nam. Người Kinh hàng năm tổ chức rất nhiều lễ hội như tết, tết ​​trung thu … Mình rất tự hào về mình vì mình là người Kinh.

Viết đoạn văn tiếng Anh về dân tộc Kinh

Tiếng Anh 

The Kinh has the largest population in our country, about 86 million people living everywhere in the country, from the North to the South. And also, their kinds of food are varied from the North to the South too. The Kinh live by farming. They grow rice in the fields or breed on the farms. Their traditional costume is “ao dai”. It has been recognized as the cultural heritage by UNESCO and it has also become the statue for Vietnamese women. Every year, the Kinh hold a lot of festivals and ceremonies such as Tet holiday, Mid-Autumn festival, etc.

Tiếng Việt

Dân tộc Kinh có số dân đông nhất nước ta, khoảng 86 triệu người, sống ở khắp mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam. Ngoài ra, các loại thức ăn của họ cũng đa dạng từ Bắc vào Nam. Người Kinh sống bằng nghề nông. Họ trồng lúa trên đồng hoặc chăn nuôi trong các trang trại. Trang phục truyền thống của họ là “áo dài”. Nó đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và nó cũng đã trở thành bức tượng cho phụ nữ Việt Nam. Người Kinh hàng năm tổ chức rất nhiều lễ hội như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu.

Xem thêm: Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về dân tộc Kinh

Viết về dân tộc Khmer bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

The Khmer people have a population of about 1,260,600 people. They mostly live in the provinces of Mekong Delta. Their language belongs to the Mon-Khmer group. In addition, the Khmer is one of the 24 Vietnamese ethnic groups that have their own writting system. The system dates back about a thousand years. The Khmer are experenced farmers. They grown rice, raise cattle and poultry, make sugar for living. They have 2 main holiday: Chaul Chnam Thmey (New Year) and Greeting-the-Moon festival. The latter, which is also called Ok Om Bok, is hold to thank the Moon for favourable weather and a good harvest as well as to wish for the next successful crop.

Tiếng Việt

Dân tộc Khơme có dân số khoảng 1.260.600 người. Họ chủ yếu sống ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Ngôn ngữ của họ thuộc nhóm Môn-Khmer. Ngoài ra, người Khmer là một trong 24 dân tộc Việt Nam có hệ thống chữ viết riêng. Hệ thống này có niên đại khoảng một nghìn năm. Người Khmer là những nông dân nổi tiếng. Họ trồng lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm đường kiếm sống. Họ có 2 ngày lễ chính: Chaul Chnam Thmey (Năm mới) và Lễ đón trăng. Lễ hội sau này, còn được gọi là Ok Om Bok, được tổ chức để cảm ơn Mặt trăng cho thời tiết thuận lợi và mùa màng bội thu cũng như cầu chúc cho vụ mùa thành công tiếp theo.

Viết đoạn văn tiếng Anh về dân tộc Khmer

Tiếng Anh

Khmer people are a Southeast Asian ethnic group native to Cambodia, accounting for 97.6% of the country’s 15.9 million people. They speak the Khmer language, which is part of the larger Austroasiatic language family found throughout eastern and central India and Bangladesh, in other parts of Southeast Asia (including Vietnam), South China and numerous islands in the Indian Ocean. The majority of the Khmer are followers of the Khmer style of Buddhism, a highly syncretic version that blends elements of Theravada Buddhism, Hinduism, animism and veneration of the dead. Significant populations of Khmers reside in adjacent areas of Thailand (Northern Khmer) and the Mekong Delta region of neighboring Vietnam (Khmer Krom), while there are over one million Khmers in the Cambodian diaspora living mainly in France, the United States and Australia.

Tiếng Việt

Người Khmer là một nhóm dân tộc Đông Nam Á có nguồn gốc từ Campuchia, chiếm 97,6% trong tổng số 15,9 triệu dân của cả nước. Họ nói tiếng Khmer, là một phần của ngữ hệ Austroasiatic lớn hơn được tìm thấy trên khắp miền đông và miền trung Ấn Độ và Bangladesh, ở các khu vực khác của Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam), Nam Trung Quốc và nhiều hòn đảo ở Ấn Độ Dương. Phần lớn người Khmer theo phong cách Phật giáo Khmer, một phiên bản có tính đồng bộ cao pha trộn các yếu tố của Phật giáo Nguyên thủy, Ấn Độ giáo, thuyết vật linh và sự tôn kính người chết. Dân số đáng kể của người Khơme cư trú ở các khu vực giáp ranh của Thái Lan (Bắc Khmer) và vùng đồng bằng sông Cửu Long của nước láng giềng Việt Nam (Khmer Krom), trong khi có hơn một triệu người Khme ở cộng đồng người Campuchia sinh sống chủ yếu ở Pháp, Hoa Kỳ và Úc.

Viết đoạn văn tiếng Anh về dân tộc thiểu số

Tiếng Anh 

The Bahnar is an ethnic group of Vietnam living primarily in the Central Highland provinces of Gia Lai and Kon Turn, as well as the coastal provinces of Binh Đinh and Phu Yen. They speak a language in the Mon-Khmer language family. Like many of the other ethnic groups of Vietnam’s Central Highlands, the Bahnar plays a great number of traditional musical instruments, including gongs and string instruments made from bamboo. These instruments are sometimes plaved in concert on special occasions.

Tiếng Việt

Người Bahnar là một dân tộc Việt Nam sống chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên, Gia Lai và Kon Turn, cũng như các tỉnh ven biển Bình Định và Phú Yên. Họ nói một ngôn ngữ trong ngữ hệ Môn-Khmer. Giống như nhiều dân tộc khác của Tây Nguyên, người Bahnar chơi rất nhiều nhạc cụ truyền thống, bao gồm cồng chiêng và nhạc cụ dây được làm từ tre. Những nhạc cụ này đôi khi được kết hợp trong các buổi hòa nhạc vào những dịp đặc biệt.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tiếng Anh

Back to top button