Đoạn văn tiếng Anh viết về dân tộc mà những em biết hay nhất

The Kinh people, also known as the Vietnamese people, are the largest ethnic group in Vietnam, accounting for around 85% of the country’s population. The Kinh people have a rich history and culture that dates back thousands of years.

Traditionally, the Kinh people are known for their agricultural lifestyle, with rice farming being a major occupation. However, in recent decades, many Kinh people have moved to cities and taken on jobs in manufacturing, services, and other industries.

Bạn đang xem bài: Đoạn văn tiếng Anh viết về dân tộc mà những em biết hay nhất

The Kinh people have their own unique customs and traditions, including the celebration of the Lunar New Year (Tet), which is the most important holiday in Vietnam. They also have a rich cuisine that is famous for its diverse flavors and unique ingredients.

In terms of religion, the majority of Kinh people practice a combination of Buddhism, Confucianism, and Taoism, with some also following Christianity or other faiths.

Despite their dominant position in Vietnamese society, the Kinh people have also faced discrimination and marginalization of ethnic minority groups in the country. However, efforts are being made to promote greater unity and understanding among all ethnic groups in Vietnam.

Dân tộc Kinh, còn được biết tới là người Việt, là nhóm dân tộc lớn nhất ở Việt Nam, chiếm khoảng 85% dân số của quốc gia. Người Kinh có một lịch sử và văn hóa phong phú kéo dài hàng nghìn năm.

Truyền thống, người Kinh được biết tới với lối sống nông nghiệp, với trồng lúa là một nghề chính. Tuy nhiên, trong những thập kỷ sắp đây nhất, nhiều người Kinh đã chuyển tới những thành phố và làm việc trong những ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ và những ngành nghề khác.

Người Kinh có những phong tục tập quán độc đáo của riêng mình, bao gồm lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán, đó là ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam. Họ cũng có một ẩm thực phong phú được nổi tiếng với những hương vị đa dạng và những nguyên liệu độc đáo.

Về tôn giáo, đa số người Kinh thực hành sự phối hợp giữa Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo, và một số cũng theo đạo Thiên Chúa giáo hoặc những tôn giáo khác.

Mặc dù đứng ở vị trí thống trị trong xã hội Việt Nam, nhưng người Kinh cũng đã phải đối mặt với sự phân biệt và bị đẩy vào vị trí xã hội tầm thường của những dân tộc thiểu số trong nước. Tuy nhiên, những nỗ lực đang được thực hiện để xúc tiến sự kết đoàn và hiểu biết lẫn nhau giữa tất cả những dân tộc tại Việt Nam.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts