Đoạn văn tiếng Anh viết về Halloween (5 mẫu)

TOP 5 Đoạn văn tiếng Anh viết về Halloween hay nhất, kèm dịch, cùng hàng loạt từ vựng Halloween. Qua đó, các em sẽ tích lũy vốn từ vựng, hiểu hơn về lễ hội Halloween, luyện viết Tiếng Anh hiệu quả hơn.

Halloween

Để đoạn văn viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh thật hay, các em cần giới thiệu về nguồn gốc, thời gian diễn ra, các hoạt động trong ngày lễ Halloween để mọi người cùng hiểu hơn nhé. Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm đoạn văn tả ngày Tết bằng tiếng Anh, đoạn văn viết về một thành phố mà em thích bằng tiếng Anh… để có thêm kinh nghiệm viết đoạn văn Tiếng Anh.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween

 • Witch: Mụ phù thuỷ
 • Pumpkin: Bí đỏ
 • Bats: Dơi
 • Apple: Táo
 • Ghost: Ma
 • Haystack: Đống rơm
 • Candy: Kẹo
 • Black cat: Mèo đen
 • Scarecrow: Bù nhìn rơm
 • Costumes: Trang phục hoá trang
 • Frankenstein: Quái vật Frankenstein
 • Werewolf: Chó sói
 • Jack o’lantern: Đèn bí ngô
 • Vampire: Ma cà rồng
 • Mummy: Xác ướp
 • Spider web: Mạng nhện
 • Skeleton: Bộ xương người
 • Trick or Treat: Một trò chơi phổ biến ngày Halloween. Các em nhỏ sẽ hoá trang và thường đi gõ cửa xin kẹo các nhà xung quanh.
 • Owl: Con cú
 • Haunted House: Nhà ma ám
 • Dress up: Hóa trang
 • Freak out: quá phấn khích hoặc quá tức giận
 • Weird out: Làm ai cảm thấy không thoải mái
 • Huddle up: co rúm lại vì lạnh hoặc sợ
 • Scare off/away: làm ai sợ hãi bỏ chạy

Viết đoạn văn ngắn về Halloween bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Halloween, as known as All Hallows Eve, is a traditional festival celebrated in Western countries. It is held on 31st October every year. Orange and black are the most colors of the day. There are a number of activities during Halloween such as going “trick or treat”, joining Halloween costume parties, watching horror movies with families and friends at home, visiting some haunted houses. On this day people often wear strange clothes as characters in horrible novels or movies to frighten others. People usually like to dress as witches, vampires or mummies. On the street, all people run around with jack-o-lanterns on their hands and a big smile on their face. In conclusion, people have fun together during the Halloween festival.

Tiếng Việt

Halloween, được biết đến với cái tên All Hallows Eve, là một lễ hội truyền thống được tổ chức ở các nước phương Tây. Nó được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Màu cam và đen là những màu sắc nhất trong ngày. Có một số hoạt động trong lễ Halloween như đi “trick or treat”, tham gia các bữa tiệc hóa trang Halloween, xem phim kinh dị với gia đình và bạn bè ở nhà, thăm một số ngôi nhà ma ám. Vào ngày này mọi người thường mặc những bộ quần áo kỳ lạ như những nhân vật trong tiểu thuyết hoặc phim kinh dị để khiến người khác sợ hãi. Mọi người thường thích hóa trang thành phù thủy, ma cà rồng hoặc xác ướp. Trên đường phố, tất cả mọi người chạy xung quanh với những chiếc đèn lồng trên tay và nụ cười tươi trên môi. Kết lại, mọi người vui chơi cùng nhau trong lễ hội Halloween.

Viết một đoạn văn tiếng Anh về lễ Halloween – Mẫu 1

Tiếng Anh

Halloween is a festival which takes place on 31st October and we all know that it’s a very popular festival in Western countries. However, it’s been gaining its popularity in Asian countries like Vietnam. Over 2000 years ago, people believed that on the night of 31st October evil spirits went through the boundaries between the world of the living and the dead to cross to the world of the living. Therefore, people were very scared about this, so they wore handmade masks and scary costumes, decorated their houses with things like jack-o-lanterns, skulls and skeletons to disguise themselves from the spirits so that they wouldn’t harm them. In addition, on Halloween, children will go “trick or treating”, they go to many houses and ask for candies from adults. All in all, people have a great time together during the Halloween festival.

Tiếng Việt

Halloween là một lễ hội diễn ra vào ngày 31 tháng 10 và chúng ta đều biết rằng đây là một lễ hội rất phổ biến ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, nó đang trở nên phổ biến ở các nước Châu Á như Việt Nam. Hơn 2000 năm trước, người ta tin rằng vào đêm 31 tháng 10, những linh hồn ma quỷ đã đi qua ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết để đến thế giới của người sống. Vì vậy, mọi người rất sợ hãi về điều này, họ đeo mặt nạ tự làm và trang phục đáng sợ, trang trí nhà bằng những thứ như đèn lồng bí ngô, đầu lâu và bộ xương để ngụy trang khỏi các linh hồn để chúng không làm hại họ. Ngoài ra, vào ngày Halloween, trẻ em sẽ đi chơi “cho kẹo hay bị ghẹo”, chúng đến nhiều nhà và xin kẹo từ người lớn. Nhìn chung, mọi người đều có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau trong lễ hội Halloween.

Viết một đoạn văn tiếng Anh về lễ Halloween – Mẫu 2

Tiếng Anh

Halloween is a holiday celebrated on October 31st. The most common colors of the day are orange and black. Halloween comes from the ancient Celtic festival Samhain. The ancient Celts believed that on October 31st, now known as Halloween, the boundary between the living and the deceased is not clear, and the dead become dangerous for the living by causing problems such as sickness or damaged crops. On Halloween, the ancient Celts would place a skeleton by their window to represent the dead. Believing that the head was the most powerful part of the body, containing the spirit and knowledge, the Celts used the “head” of the vegetable to decorate their houses. On this day people often wear strange clothes as characters in horrible novels or movies to frighten others. People usually like to dress as ghosts, skeletons, or witches. Now Halloween is an official holiday in almost all European countries.

Tiếng Việt

Halloween là một lễ kỷ niệm vào ngày 31 Tháng Mười. Những màu sắc phổ biến nhất trong ngày là màu cam và đen. Halloween đến từ các lễ hội Celtic cổ xưa Samhain. The Celts cổ xưa tin rằng vào ngày 31 Tháng 10, nay là Halloween, ranh giới giữa sự sống và cái chết là không rõ ràng, và kẻ chết trở nên nguy hiểm cho cuộc sống bằng cách gây ra các vấn đề như bệnh tật hoặc cây bị hư hỏng. Ngày Halloween, người Celt cổ đại sẽ đặt một bộ xương của cửa sổ của họ đại diện cho những người chết. Tin tưởng rằng người đứng đầu là phần mạnh nhất của cơ thể, có chứa tinh thần và kiến ​​thức, người Celt sử dụng các “đầu” của thực vật để trang trí ngôi nhà của họ. Vào ngày này người ta thường mặc quần áo kỳ lạ như những nhân vật trong tiểu thuyết khủng khiếp hoặc phim để dọa người khác. Mọi người thường thích ăn mặc như con ma, bộ xương, hoặc phù thủy. Bây giờ Halloween là một ngày lễ chính thức ở hầu hết các nước châu Âu.

Viết một đoạn văn tiếng Anh về lễ Halloween – Mẫu 3

Tiếng Anh

Halloween is celebrated in some countries on October 31st of every year. It is a time to remember the saints (hallows) martyrs and the good people who died. Halloween activities include carving the pumpkins, telling scary stories and watching horror movies. The most common activity in Halloween is when the kids go (Trick or Treat) and have costume parties. In this activity, the kids dress up in many different costumes. After that, they go door to door knocking on people’s doors in their neighborhood. Hence, people prepare themselves for the kids knocking on their doors so they buy lots of sweets and candies. In addition, children knock on doors and say “Trick or Treat”. When the kids get a candy or a sweet they leave happy. On the other hand, if they don’t get a good treat they may show some tricks.

Tiếng Việt

Halloween được tổ chức ở một số quốc gia vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đây là thời điểm để tưởng nhớ các vị Thánh (hallows) và những người đã khuất. Các hoạt động Halloween bao gồm khắc bí ngô, kể những câu chuyện rùng rợn và xem phim kinh dị. Hoạt động phổ biến nhất trong Halloween là khi bọn trẻ đi chơi (Trick or Treat) và tổ chức tiệc hóa trang. Trong hoạt động này, các bạn nhỏ sẽ mặc nhiều trang phục khác nhau. Sau đó, họ đi từng nhà gõ cửa những người trong khu phố. Các gia đình đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt, bánh kẹo để chia cho chúng. Ngoài ra, trẻ sẽ gõ cửa và nói “Trick or Treat”. Khi bọn trẻ nhận được một viên kẹo hoặc một món đồ ngọt, chúng sẽ rất vui. Mặt khác, nếu không nhận được gì, chúng sẽ bày ra một số chiêu trò.

Đoạn văn viết về nơi đi chơi Halloween bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Halloween, also known as All Hallows Eve, is associated with a number of activities. One of them is the practice of harmless pranks. Celebrants, especially children, wear masks and costumes for parties and for trick-or-treating go from house to house with the threat that they will pull a trick if they do not receive a treat, usually candy. They often disguise themselves as witches, vampires or mummies,… Another preferred activity is watching horror movies with families and friends at home. In addition, you can also join some Halloween costume parties or visit some haunted houses, the latter is only for brave people, honestly. During Halloween, I usually go out because I like the vibrant ambiance on the street. I love seeing people running around with jack-o-lanterns on their hands and a big smile on their face.

Tiếng Việt

Halloween gắn liền với một số hoạt động. Một trong số đó là việc chơi những trò đùa dọa nhau vô hại. Những người tham dự lễ hội, đặc biệt là trẻ em, đeo mặt nạ và trang phục cho các bữa tiệc và cho việc chơi “cho kẹo hay bị ghẹo”, đi từ nhà này sang nhà khác với lời đe dọa rằng chúng sẽ giở trò nếu không nhận được món quà, thường là kẹo. Một hoạt động ưa thích khác là xem phim kinh dị với gia đình và bạn bè ở nhà. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia một số bữa tiệc hóa trang Halloween hoặc ghé thăm một số ngôi nhà ma ám, hoạt động thứ hai chỉ dành cho những người dũng cảm thôi, thật sự đó. Trong lễ Halloween, tôi thường đi chơi vì tôi thích không khí sôi động trên đường phố. Tôi thích nhìn mọi người chạy xung quanh với những chiếc đèn lồng bí ngô trên tay và nụ cười tươi trên môi.

Related Posts