Đoạn văn tiếng Anh viết về ngày nghỉ cuối tuần hay nhất kèm từ vựng

Dưới đây là một số mẫu Đoạn văn tiếng Anh viết về ngày nghỉ cuối tuần hay nhất kèm từ vựng do Luật Minh Khuê soạn. Kính mời quý độc giả tham khảo để có thêm ý tưởng cho bài viết của mình.

1. Từ vựng tiếng Anh viết về ngày nghỉ cuối tuần

 1. Weekend (ˈwiːkˌend) – cuối tuần

Example: I love spending time with my family on the weekend.

 1. Saturday (ˈsætərdeɪ) – Thứ bảy

Example: Let’s have a barbecue on Saturday.

Bạn đang xem bài: Đoạn văn tiếng Anh viết về ngày nghỉ cuối tuần hay nhất kèm từ vựng

 1. Sunday (ˈsʌndeɪ) – Chủ nhật

Example: I usually go to church on Sunday morning.

 1. Relaxation (ˌriːlækˈseɪʃn) – Sự thư giãn

Example: I need some relaxation after a busy week at work.

 1. Recreation (ˌrekriˈeɪʃn) – Sự giải trí

Example: Going to the cinema is one of my favorite forms of recreation.

 1. Family time (ˈfæməli taɪm) – Thời gian bên gia đình

Example: We always make sure to have some family time on the weekends.

 1. Sleeping in (ˈsliːpɪŋ ɪn) – Ngủ nướng

Example: I love to sleep in on the weekends and catch up on rest.

 1. Brunch (brʌntʃ) – Bữa sáng trưa

Example: Let’s go out for brunch and try that new café.

 1. Outdoor activities (ˈaʊtˌdɔr ækˈtɪvətiz) – Hoạt động ngoài trời

Example: Hiking and camping are popular outdoor activities for many people.

 1. Netflix and chill (ˈnɛtflɪks ənd tʃɪl) – Xem phim thư giãn

Example: I plan to have a Netflix and chill weekend with my significant other.

 1. Picnic (ˈpɪknɪk) – Dã ngoại

Example: We decided to have a picnic in the park on Sunday afternoon.

 1. Road trip (ˈroʊd trɪp) – Chuyến đi đường dài

Example: Let’s plan a road trip for the next long weekend.

 1. Staycation (steɪˈkeɪʃn) – ngơi nghỉ tại nhà

Example: We couldn’t go on a vacation this year, so we had a staycation and explored our own city.

 1. Shopping (ˈʃɑːpɪŋ) – Mua sắm

Example: I love to go shopping on the weekends and update my wardrobe.

 1. Sports (spɔːrts) – Thể thao

Example: Playing tennis is one of my favorite sports to play on the weekends.

 1. Beach (biːtʃ) – Bãi biển

Example: Let’s go to the beach and enjoy the sun and sand.

 1. Barbecue (ˈbɑːrbɪkjuː) – Nướng ngoài trời

Example: We always have a barbecue with our neighbors on the weekends.

 1. Reading (ˈridɪŋ) – Đọc sách

Example: I love to spend my weekends reading books and relaxing.

 1. Gardening (ˈɡɑːrdnɪŋ) – Trồng trọt

Example: I spend my weekends gardening and growing my own vegetables.

 1. Movies (ˈmuːviz) – Xem phim

Example: Let’s go to the movies and watch the latest blockbuster.

 1. Video games (ˈvɪdi.oʊ ɡeɪmz) – Chơi game

Example: I like to unwind by playing video games on the weekends.

 1. Museum (mjuːˈziːəm) – bảo tồn

Example: Let’s visit the museum and learn about history and art.

 1. Concert (ˈkɑːnsərt) – Buổi hòa nhạc

Example: We got tickets to the concert on Saturday night.

 1. Amusement park (əˈmjuːzmənt pɑːrk) – Công viên giải trí

Example: Let’s go to the amusement park and ride the roller coasters.

 1. Yoga (ˈjoʊɡə) – Yoga

Example: I like to start my weekends with a yoga class.

 1. Spa (spɑː) – Spa

Example: Let’s treat ourselves to a spa day on Sunday.

 1. Fishing (ˈfɪʃɪŋ) – Câu cá

Example: I love to go fishing on the weekends and relax by the water.

 1. Biking (ˈbaɪkɪŋ) – Đi xe đạp

Example: Let’s go biking and explore the trails in the park.

 1. Cooking (ˈkʊkɪŋ) – nấu bếp

Example: I like to experiment with new recipes and cook on the weekends.

 1. Volunteering (ˌvɑːlənˈtɪrɪŋ) – tự nguyện

Example: Let’s spend our weekends volunteering and giving back to the community.

 1. Hiking (ˈhaɪkɪŋ) – Đi bộ đường dài

Example: Let’s go hiking and explore the beautiful trails in the mountains.

 1. Sightseeing (ˈsaɪtsiːɪŋ) – thăm quan

Example: We spent the weekend sightseeing and visiting all the popular tourist spots.

 1. Wine tasting (waɪn ˈteɪstɪŋ) – Thử rượu

Example: Let’s go wine tasting and sample some of the best wines in the region.

 1. Sleeping in (ˈsliːpɪŋ ɪn) – Ngủ nướng

Example: I like to catch up on my sleep by sleeping in on the weekends.

 1. Brunch (brʌntʃ) – Bữa ăn trưa muộn

Example: Let’s meet up for brunch and catch up over some good food.

 1. Board games (bɔːrd ɡeɪmz) – Chơi trò chơi

Example: Let’s have a board game night with friends on the weekends.

 1. Painting (ˈpeɪntɪŋ) – Vẽ tranh

Example: I like to spend my weekends painting and expressing my creativity.

 1. Camping (ˈkæmpɪŋ) – Cắm trại

Example: Let’s go camping and enjoy the great outdoors.

 1. Karaoke (ˌkæriˈoʊki) – Hát karaoke

Example: Let’s go to the karaoke bar and sing our hearts out on the weekends.

 1. Photography (fəˈtɑːɡrəfi) – Chụp ảnh

Example: I like to spend my weekends taking photos and capturing memories.

 1. Picnic (ˈpɪknɪk) – Đi dã ngoại

Example: Let’s have a picnic in the park and enjoy the sunshine.

 1. Beach day (biːtʃ deɪ) – Ngày đi biển

Example: Let’s spend the weekend at the beach and relax by the ocean.

 1. Movie marathon (ˈmuvi ˈmærəθən) – Xem phim liên tục

Example: Let’s have a movie marathon and binge-watch our favorite films on the weekends.

 1. Gardening (ˈɡɑːrdnɪŋ) – Làm vườn

Example: I like to spend my weekends gardening and tending to my plants.

 1. Shopping (ˈʃɑːpɪŋ) – Mua sắm

Example: Let’s go shopping and update our wardrobes on the weekends.

 1. Road trip (roʊd trɪp) – Chuyến đi đường dài

Example: Let’s go on a road trip and explore new destinations on the weekends.

 1. Reading (ˈridɪŋ) – Đọc sách

Example: I like to spend my weekends reading and getting lost in a good book.

 1. Board game cafe (bɔːrd ɡeɪm kæfeɪ) – Quán cà phê chơi trò chơi

Example: Let’s go to a board game cafe and try out new games on the weekends.

 1. DIY projects (ˌdiːaɪˈwaɪ ˈprɑːdʒekts) – Dự án tự làm

Example: I like to spend my weekends working on DIY projects and improving my home.

 1. Family time (ˈfæməli taɪm) – Thời gian gia đình

Example: Let’s spend our weekends with family and make some memories together.

 

2. Đoạn văn tiếng Anh viết về ngày nghỉ cuối tuần hay nhất – Mẫu số 1

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt

Weekends are a time to unwind and take a break from the hustle and bustle of daily life. It’s a time to relax, recharge and spend quality time with family and friends. For many people, weekends are a welcome break from the stress of work or school.

Some people like to spend their weekends outdoors, engaging in physical activities such as hiking, cycling, or playing sports. Others may prefer to stay indoors and catch up on their favorite TV shows, movies, or books. No matter how you choose to spend your weekends, the most important thing is to make time for the things that bring you joy and relaxation.

Weekends are also a great time to explore new places or try new things. Whether it’s visiting a nearby town, trying a new restaurant, or attending a local event, weekends provide the perfect opportunity to break out of your routine and discover new experiences.

Overall, weekends are a precious time to enjoy and make the most of. It’s a chance to unwind, recharge and create memories with loved ones. So, whether you choose to stay in or go out, make sure to make the most of your weekend and enjoy every moment.

Cuối tuần là thời gian để thư giãn và ngơi nghỉ sau những ngày bận rộn trong cuộc sống. Đó là thời gian để thư giãn, nạp lại năng lượng và dành thời gian chất lượng với gia đình và bạn bè. Đối với nhiều người, cuối tuần là một lúc ngơi nghỉ đáng chào đón sau căng thẳng của công việc hoặc học tập.

Một số người thích dành cuối tuần của mình ngoài trời, tham gia những hoạt động thể chất như leo núi, đi xe đạp hoặc chơi thể thao. những người khác có thể thích ở trong nhà và bắt kịp những chương trình TV, phim ảnh hoặc đọc sách yêu thích của mình. Dù bạn chọn lựa cách nào để dành cuối tuần, điều quan trọng nhất là để dành thời gian cho những điều mang lại niềm vui và sự thư giãn cho mình.

Cuối tuần cũng là thời gian tuyệt vời để khám phá những địa điểm mới hoặc thử những điều mới. Dù là thăm một thị trấn sắp đó, thử một nhà hàng mới hoặc tham gia một sự kiện địa phương, cuối tuần phân phối thời cơ lý tưởng để thoát khỏi rập khuôn hàng ngày và khám phá những trải nghiệm mới.

Tổng thể, cuối tuần là thời gian quý giá để tận hưởng và tận dụng. Đó là thời cơ để thư giãn, nạp lại năng lượng và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ với người thân yêu. Vì vậy, dù bạn chọn lựa ở nhà hay đi ra ngoài, hãy chắc chắn để tận dụng cuối tuần của mình và tận hưởng từng khoảnh khắc.

 

3. Đoạn văn tiếng Anh viết về ngày nghỉ cuối tuần hay nhất – Mẫu số 2

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt

Weekends are often considered as the most awaited time of the week as it provides an opportunity for individuals to take a break from their daily routine and relax. People often look forward to spending time with their loved ones, engaging in their favorite hobbies or simply catching up on some much-needed rest.

For some, the weekends are all about indulging in their passion. It could be anything from playing sports to painting or cooking. Such activities help individuals to relieve stress and also provide a sense of accomplishment.

Weekends are also an excellent time to explore new places and create unforgettable memories. Many people plan weekend getaways to explore new cities or take a break from the hustle and bustle of city life.

Moreover, weekends provide a great opportunity to spend quality time with family and friends. It’s a time when families can come together, watch a movie, play games or simply enjoy a home-cooked meal. Such moments help to strengthen the bond between family members and create lasting memories.

In conclusion, weekends are a valuable time that allows individuals to rejuvenate, spend quality time with loved ones and engage in activities that they enjoy the most. It is important to make the most of these precious days to help restore balance in our busy lives.

Weekends are often considered as the most awaited time of the week as it provides an opportunity for individuals to take a break from their daily routine and relax. People often look forward to spending time with their loved ones, engaging in their favorite hobbies or simply catching up on some much-needed rest.

For some, the weekends are all about indulging in their passion. It could be anything from playing sports to painting or cooking. Such activities help individuals to relieve stress and also provide a sense of accomplishment.

Weekends are also an excellent time to explore new places and create unforgettable memories. Many people plan weekend getaways to explore new cities or take a break from the hustle and bustle of city life.

Moreover, weekends provide a great opportunity to spend quality time with family and friends. It’s a time when families can come together, watch a movie, play games or simply enjoy a home-cooked meal. Such moments help to strengthen the bond between family members and create lasting memories.

In conclusion, weekends are a valuable time that allows individuals to rejuvenate, spend quality time with loved ones and engage in activities that they enjoy the most. It is important to make the most of these precious days to help restore balance in our busy lives.

 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts