Đoạn văn tiếng Anh viết về nghề cảnh sát, công an (2 Mẫu)

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề cảnh sát gồm 2 đoạn văn mẫu giúp những bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, trau dồi vốn từ củng cố kỹ năng viết tiếng Anh.

Bạn đang xem bài: Đoạn văn tiếng Anh viết về nghề cảnh sát, công an (2 Mẫu)

Ngoài ra những bạn tham khảo thêm một số đoạn văn tiếng Anh khác như; đoạn văn tiếng Anh viết về thị hiếu, đoạn văn tiếng Anh viết về gia đình. Chúc những bạn học tốt.

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề cảnh sát – Mẫu 1

Tiếng Anh

In the life of students who do not dream what they will do in the future? But those dreams can come true, depending on many objective factors. But I decided to pursue what I dreamed about because it was family expectations and did not disappoint them. When I was in middle school, I really liked becoming a chemistry teacher. But that’s just a childhood passion. Now I like being a police officer. Police are very strong, majestic, can help the society, bring peace to the people and the country. Why did you choose the police? I choose the police industry for many reasons. The first reason is that the police profession is a beautiful image in the hearts of everyone and because of that, my sister always wished to stand in the ranks of the police ‘food for the people to eat well and sleep well’.The second reason is that the industry upholds its responsibility to the people of the country. When night falls, all the families are deep in the sleep, there are many police soldiers still working hard. They always put themselves in a alert position and ready to fight to protect the people and the country. No neglect of responsibility is allowed. That is the great task of the people’s police, it is hard but it is also very proud. And I want to do it too.

Tiếng Việt

Trong cuộc thế sinh viên người nào chẳng ước mong sau này mình sẽ làm gì? Nhưng những ước mơ đó có thành hiện thực được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Nhưng tôi quyết định theo đuổi điều mình ước mong vì đó là kỳ vọng của gia đình và không làm họ thất vọng. Khi tôi học cấp hai, tôi rất thích trở thành một thầy giáo dạy hóa học. Nhưng đó chỉ là ham mê thời thơ ấu. Bây giờ tôi thích làm cảnh sát. Cảnh sát vô cùng mạnh mẽ, uy phong, có thể giúp ích cho xã hội, đem lại bình yên cho nhân dân và quốc gia. vì sao bạn lựa chọn cảnh sát? Tôi lựa chọn ngành cảnh sát vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là nghề cảnh sát là hình ảnh đẹp trong lòng mọi người và cũng vì vậy mà chị tôi luôn mong muốn được đứng trong hàng ngũ công an ‘cho dân ăn ngon ngủ ngon’. là ngành đề cao trách nhiệm của mình với nhân dân cả nước. Khi màn đêm buông xuống, tất cả những gia đình đều chìm sâu trong giấc ngủ, có rất nhiều đội viên công an vẫn miệt mài làm việc. Họ luôn đặt mình trong tư thế cảnh giác và sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ nhân dân và quốc gia. Không được phép bỏ qua trách nhiệm. Đó là nhiệm vụ to lớn của công an nhân dân, vất vả nhưng cũng rất đáng tự hào. Và tôi cũng muốn làm điều đó.

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề cảnh sát – Mẫu 2

Tiếng Anh

Currently, there are many bad people who commit illegal acts. This has a negative impact on people and the society. Therefore,I want to become a police officer to catch criminals as well as develop our community. Because the requirements to become a police officer are extremely high so every day, I try to study hard. In addition, I regularly watch the news and programs related to security In the future, I will definitely become a good policeman and help the country.

Tiếng Việt

ngày nay, có rất nhiều kẻ xấu có hành vi vi phạm pháp luật. Điều này có tác động tiêu cực tới con người và xã hội. Vì vậy, tôi muốn trở thành một cảnh sát để truy bắt tội phạm cũng như phát triển cộng đồng của chúng tôi. Vì yêu cầu để trở thành cảnh sát rất cao nên mỗi ngày tôi đều quyết tâm học tập siêng năng. Ngoài ra, tôi thường xuyên theo dõi những tin tức, chương trình liên quan tới an ninh Trong tương lai, tôi nhất định sẽ trở thành một cảnh sát giỏi, giúp ích cho quốc gia.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts