Đoạn văn viết về hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên

What do you think is the best leisure activity for teenagers là một trong những chủ đề hay trong chương trình tiếng Anh lớp 8.

Viết đoạn văn tiếng Anh về hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên gồm 3 đoạn văn mẫu có dịch siêu hay giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo tích lũy vốn từ để có thêm nhiều ý tưởng mới hoàn thiện đoạn văn của mình thật hay và đầy đủ các ý để biết cách trả lời câu hỏi bài Unit 1 Lớp 8 Skills 2 trang 13. Bên cạnh đó các em xem thêm một số tài liệu như: đoạn văn tiếng Anh viết về lễ hội, đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về ngôi trường. Vậy sau đây là 3 đoạn văn tiếng Anh viết về hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên, mời các bạn tải tại đây.

Bạn đang xem bài: Đoạn văn viết về hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên

=>> Xem thêm: Trò chơi giải trí kiếm tiền hot 2023 – Tải App TWIN68

Viết về hoạt động giải trí nào tốt nhất cho thanh thiếu niên – Mẫu 1

Tiếng Anh

I believe the best leisure activity for teenagers is any group activity. This could be playing a team sport or joining a hobby group or even volunteering. Firstly, teenagers like to feel that thev belong to the group. Secondly, being part of a group helps teenagers make friends. Friendship is very important to teenagers. In addition, they will make friends with people who have the same interests as them. For these reasons, I think group activities are best for teenagers

Tiếng Việt

Tôi tin rằng hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên là bất kỳ hoạt động nhóm nào đó. Điều này có thể là chơi một môn thể thao đồng đội hoặc tham gia một nhóm sở thích hoặc thậm chí là làm tình nguyện viền. Đầu tiên, những thiếu niên thích cảm nhận rằng họ thuộc về nhóm. Thứ hai, là một phần của một nhóm giúp thiếu niên kết bạn. Tình bạn rất quan trọng với thiếu niên. Hơn nữa, chúng sẽ làm bạn với những người mà có cùng sở thích với chúng. Vì những lý do này, tôi nghĩ những hoạt động nhóm là tốt nhất cho thiếu niên.

Viết về hoạt động giải trí nào tốt nhất cho thanh thiếu niên – Mẫu 2

Tiếng Anh

I think that the best leisure activity for teenagers is playing sports. Firstly, they can find friends who have the same interests. Secondly, physical activities are a good way to relieve stress and reduce depression. Moreover, sports can help develop teamwork and leadership skills that may be very necessary for their future jobs. Their parents should give advice on choosing a suitable leisure activity; however, teenagers themselves will make the final decision.

Tiếng Việt

Tôi nghĩ rằng hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên là chơi thể thao. Thứ nhất, họ có thể tìm thấy những người bạn có cùng sở thích. Thứ hai, các hoạt động thể chất là một cách tốt để giải tỏa căng thẳng và giảm trầm cảm. Hơn nữa, thể thao có thể giúp phát triển kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo có thể rất cần thiết cho công việc tương lai của họ. Cha mẹ của họ nên đưa ra lời khuyên về việc lựa chọn một hoạt động giải trí phù hợp; tuy nhiên, chính thanh thiếu niên sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Tải App TWIN

Viết về hoạt động giải trí nào tốt nhất cho thanh thiếu niên – Mẫu 3

Tiếng Anh 

In my opinion reading book is th best leisure activity for teenager. First, books already exist in many different forms: on a bamboo card, on a page, … but there is also a section destination for the section that is stored and analyzed. When you read our books on keyword research, history, addresses, … you will see more about the areas of life. Second, we do not stop at acquiring and improving knowledge, reading books with good thoughts and feelings, helping us to perfect all aspects. Set them to render your object, imagination and creativity. In addition, reading book will be used with their own language of England and abroad. So we should be more active in reading.

Tiếng Việt 

Theo tôi, đọc sách là hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên. Thứ nhất, sách đã tồn tại ở nhiều dạng khác nhau: trên thẻ tre, trên trang, … nhưng cũng có mục đích là mục được lưu trữ và phân tích. Khi bạn đọc những cuốn sách của chúng tôi về nghiên cứu từ khóa, lịch sử, địa chỉ,… bạn sẽ thấy rõ hơn về các lĩnh vực trong cuộc sống. Thứ hai, chúng ta không dừng lại ở việc tiếp thu và nâng cao kiến ​​thức, đọc những cuốn sách với những suy nghĩ và tình cảm tốt đẹp, giúp chúng ta hoàn thiện mọi mặt. Đặt chúng để hiển thị đối tượng, trí tưởng tượng và sự sáng tạo của bạn. Ngoài ra, sách đọc sẽ được sử dụng với ngôn ngữ riêng của nước Anh và nước ngoài. Vì vậy chúng ta nên tích cực hơn trong việc đọc sách.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tiếng Anh

Related Posts