Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954

Những cuộc kháng chiến của dân tộc qua đi, để lại phía sau là những nổi đau những mất mát nặng nề đối với cả một dân tộc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được niềm tự hào, sự ghi nhớ của những đời sau dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Luật Minh Khuê sẽ chia sẻ tới độc giả Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975 của Đảng, mời độc giả theo dõi nội dung bài viết

1. Nhiệm vụ cách mệnh và tình hình quốc gia sau khi ký hiệp nghị Gionever (1954)

Nhiệm vụ cách mệnh:

– cách mệnh hai miền có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, phối hợp với nhau và tạo điều kiện để phát triển. Đây là mối quan hệ hậu phương và tiền tuyến.

Bạn đang xem bài: Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954

– Vai trò và mối quan hệ của cách mệnh hai miền: Miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với cách mệnh của nước, còn miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp trong đấu tranh lật đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, phóng thích miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thông nhất quốc gia.

– Tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mệnh ở hai miền: cách mệnh xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mệnh dân chủ sở hữu dân ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ Quốc. Đây là đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mệnh Việt Nam thời kỳ 1954-1975.

Tình hình nước ta sau khi ký hiệp nghị Gionever (1954):

Việc ký và thực hiện hiệp nghị nước ta tạm thời bị chia cắt hai miền và hai chế độ chính trị khác nhau.

– Miền Nam, 05/1954: Pháp rút quân khỏi miền Nam khi chưa thực hiện cuộc hội thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam – Bắc. Mỹ vào thay chân Pháp đưa Ngô Đình Diệm lên nắm quyền, mưu mô chia cắt trong tương lai Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ.

– Miền Bắc hoàn toàn được phóng thích, ngày 10/10/1954 quân nhân Việt Nam tiến vào tiếp quản thủ đô. Ngày 15/5/1955, toàn lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà. Cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân đã hoàn thành, tạo điều kiện cho miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng năm 1954-1975

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 (11/1963) ngoài việc xác định đúng đắn quan niệm quốc tế, hướng hoạt động đối ngoại vào việc phối hợp sức mạng dân tộ với sức mạnh thời đại để đánh Mỹ và thắng Mỹ. Đi tới quyết định nhiều vấn đề quan trọng về cách mệnh miền Nam. Hội nghị khẳng định đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang và cả hai đều có vai trò quyết định cơ bản. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu mới của đấu tranh vũ trang. Miền Bắc, Hội nghị tiếp tục xác định trách nhiệm căn cứ địa, hậu phương đối với cách mệnh miền Nam, đồng thời tăng cảnh giác, triển khai mọi mặt, sẵn sàng ứng phó với mưu mô đánh phá của địch.

– Trước những cuộc chiến ở miền Nam “Chiến tranh cục bộ” và chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (3/1965) và lần thứ 12 (12/1965) đã nêu ra đường lỗi kháng chiến chống Mỹ cứu nước như sau:

+ Quyết tâm và mục tiêu chiến lược: Nêu cao khẩu hiệu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” , “Kiên quyế hạ gục cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào, nhằm bảo vệ miền Bắc, phóng thích miền Nam, hoàn thành cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân trong cả nước, tiến tới thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà”.

+ Về nhận định tình hình và chủ trương chiến lược: Trung ương Đảng nghĩ rằng cuộc “Chiến tranh cục bộ” mà Mỹ đang tiến hành ở miền Nam vẫn là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, buộc phải thực thi trong thế thua, thế thất bại và tiêu cực cho nên nó chứa đựng đầy tranh chấp chiến lược. Từ sự tìm hiểu và nhân định nêu trên, Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc kháng chiến chống tới quốc Mỹ xâm lược trong phạm vi toàn quốc, coi chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc từ Nam ra Bắc.

+ Phương châm chỉ đạo chiến lược: Tiếp tục đẩy mạng cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam, đồng thời phát động chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, thực hiện kháng chiến trong tương lai, dựa vào sức chính mình càng đánh càng mạnh, nỗ lực tới mức độ cao.

+ Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cuộc đương đầu ở hai miền: Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phương lớn. Bảo vệ miền Bắc là nhiệm vụ của cả nước vì xã hội chủ tức là hậu phương vững chắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

+ Tư tưởng và phương châm đấu tranh ở miền Nam được tiến hành cụ thể là dựa trên phương châm giữ vững và phát triển thế tiến công, kiên quyết tiên công và liên tục tiến công. “Tiếp tục kiên trì phương châm: phối hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, triệt để thực hiện ba mũi giáp công”, đánh địch trên cả 03 vùng chiến lược.

+ Tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc tiến hành cụ thể là dựa trên phương châm chuyển hướng sang mục tiêu phấn đấu để xây dựng kinh tế, bảo đảm tiếp tục xây dựng miền Bắc vững mạnh về kinh tế và quốc phòng trong điều kiện có chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ để bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, động viên sức người, sức của ở mức cao nhất để tiếp viện cho cuộc chiến tranh phóng thích miền Nam.

Qua những tìm hiểu nêu trên, có thể thấy được vai trò của xác định đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 và ý nghĩa của nó mang lại thông qua kế hoạch và phương châm cụ thể. không những thế cũng cần phải hiểu về bối cảnh lịch sử trong giao đoạn này cũng như là nhiệm vụ của cách mệnh giai đoạn này để hiểu hơn về những mốc thời gian và kế hoạch của đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước.

3. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 có ý nghĩa thế nào?

Trải qua 21 năm đương đầu, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới có quy mô lớn, dài ngày nhất, khốc liệt và man di nhất từ sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai. mưu mô của đế quốc Mỹ biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và chia cắt trong tương lai quốc gia ta đã bị đập tan.

Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước kết thúc quá trình 30 năm chiến tranh phóng thích dân tộc và bảo vệ tổ quốc, kết thúc ách thông trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử phóng thích dân tộc và thống nhất nước nhà, mở ra bước ngoặt lớn vĩ đại thiết lập quyền làm chủ của nhân dân trên toàn bộ quốc gia, đưa cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Với thắng lợi này, nhân dân Việt Nam chứng minh trước toàn toàn cầu sự vỡ nợ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới. Cũng như trước đây, thắng lợi của cách mệnh Tháng Tám năm 1945 và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1954 đã chứng minh với toàn cầu sự sụp đổ thế tất của chủ nghĩa thực dân cũ.

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã đẩy lùi và làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm xáo trộn chiến lược toàn cầu phản cách mệnh của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch, làm lung lay vị trí của Mỹ trên trường quốc tế làm vỡ nợ ” thần tượng Mỹ” và tâm lý phục Mỹ, sợ Mỹ – tên đế quốc hùng mạnh nhất và tên sen đầm quốc tế hung ác nhất.

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của ba dòng thác cách mệnh của thời đại đem lại lòng tin và niềm phấn khởi của hàng triệu người dân trên toàn cầu đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Trong toàn bộ lịch sử 200 năm của Hoa Kỳ, đây là thất bại lớn nhất. Đế quốc Mỹ bị suy yếu nghiêm trọng về quân sự, chính trị, kinh tế còn phải tiếp tục gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề và trong tương lai. Vết thương nhức nhối mà đế quốc Mỹ gọi là “hội chứng Việt Nam” đã dằn vặt giai cấp thống trị và cả nhân dân Mỹ trong nhiều năm tới nay vẫn chưa lành. Chiến tranh Việt Nam làm cho nhân dân Mỹ hiểu thêm về những bệnh thiến và tranh chấp vốn có của xã hội tư bản.

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn phân phối cho những bạn có liên quan tới “Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 của Đảng”. Mong rằng thông qua những nội dung và thông tin mà chúng tôi phân phối sẽ mang lại thông tin hữu ích với độc giả. nếu như như bạn còn những thắc mắc thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 1900.6162 hoặc liên hệ qua địa chỉ email: [email protected] để được tư vấn và khắc phục nhanh chóng.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts