Even if: Cấu trúc, cách sử dụng và bài tập

Even if là một cụm từ phổ biến trong tiếng Anh. Hãy cùng Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tìm hiểu Even if tức là gì, cấu trúc và cách sử dụng nó thế nào nhé!

Even if 7

Even if là gì?

Even if là từ ghép của hai từ riêng lẻ nhưng đều có ý nghĩa trong tiếng Anh:

Bạn đang xem bài: Even if: Cấu trúc, cách sử dụng và bài tập

 • Even: Thậm chí, ngay cả…
 • If: nếu như, giả sử, với điều kiện…

Khi phối hợp cả hai, Even If tức là ngay cả khi, cho dù…

Cấu trúc và cách sử dụng Even If trong tiếng Anh

Cấu trúc: Even if + S + V, S + V

Cách sử dụng:

Even If là một cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh sử dụng để nhấn mạnh điều kiện, tình huống nào đó dù có xảy ra hay không cũng không tác động tới mệnh đề chính.

Ví dụ:

Even if John is hungry, he only eats a bit. (Ngay cả khi đói, John cũng chỉ ăn một tẹo).

We still go to school even if it is rains. (Chúng tôi vẫn tới trường ngay cả khi trời mưa).

Even if Hoa had the money, she wouldn’t build a big house. (Cho dù Hoa có tiền, cô ấy sẽ không xây một ngôi nhà lớn).

Sự khác biệt giữa Even though và Even if

Even if: Ngay cả khi

Even if thường được sử dụng khi nói tới tình huống không thật, hay chưa biết có xảy ra hay không. Ví dụ:

I am going out at the weekend even if it is raining.

Rõ ràng, ở đây, người nói chưa biết cuối tuần có mưa hay không nhưng họ vẫn đi ra ngoài.

Even though: Dẫu rằng

Even though thường được sử dụng khi nói tới tình huống có thật để diễn tả một thực tế hay thời khắc mà bạn nghĩ điều gì đó là đúng. Ví dụ:

I am going out at the weekend even though it is raining.

Ở đây, người nói đã biết cuối tuần có mưa nhưng không quan tâm tới điều đó, họ vẫn sẽ đi ra ngoài.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Điền những từ if ,even, even if hoặc even though vào chỗ trống

 1. His Spanish isn’t very good …. he’s lived in Spain for three years.
 2. …. with the heating on,it was very cold in the house.
 3. I couldn’t sleep …. . I was very tired.
 4. The bus leaves in five minutes, but we can stil catch it …. we run.
 5. The bus leaves in two minutes. We won’t catch it now …. we run.
 6. His Spanish isn’t very good – …. after three years in Spain.
 7. I won’t forgive them for what they did, …. they apologise.
 8. …. I hadn’t eaten anything for 24 hours, I wasn’t hungry.

Bài 2: Tìm và sửa lỗi sai trong câu:

 1. Even I had a headache, I enjoyed the movie.
 2. She eats anything. She eats even when raw potatoes.
 3. Nick is selfish. Even if I can’t help liking him.
 4. I will do it even it hurts me.
 5. My father still leaving the company, even if they offered him a promotion yesterday.

Đáp án:

Bài 1:

 1. Even though
 2. Even
 3. Even though
 4. If
 5. Even if
 6. Even
 7. Even if
 8. Even though

Bài 2:

 1. Even ⇒ Even though
 2. even when ⇒ even
 3. Even if ⇒ Even so
 4. even ⇒ even if
 5. even if ⇒ even though

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts