Fe2O3 + CO = Fe + CO2

Phản ứng hóa học FE2O3 + CO = Fe + CO2 thuộc phản ứng oxi hóa khử đã được thăng bằng chuẩn xác và chi tiết nhất sẽ có trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

1. thăng bằng phản ứng hoá học

Fe2O3 + CO = Fe + CO2

thăng bằng phản ứng hóa học: Fe2O3 +3CO → 2Fe + 3CO2

Bạn đang xem bài: Fe2O3 + CO = Fe + CO2

Chất oxi hóa: Fe2O3, chất khử: CO

Quá trình oxi hóa: C+2→C+4+2e

Quá trình khử: Fe+3+3e→Fe0

2. những phương pháp thăng bằng phương trình hóa học

2.1. Phương pháp thăng bằng phương trình hóa học theo nguyên tử nhân tố

Đây là cách thăng bằng phương trình hóa học đơn thuần nhất mà những em có thể dễ dàng vận dụng. nếu như làm nhiều, những em có thể chỉ nhìn là biết được đáp án với cách thăng bằng này.

những bước thăng bằng theo nguyên tử nhân tố gồm:

– Bước 1: Viết lại phương trình dưới dạng nguyên tử riêng biệt như H2, O2,…

– Bước 2: Lập luận số nguyên tử theo thành phần của chất sản phẩm

– Bước 3: Viết lại đúng thực chất của những chất tham gia

Ví dụ: thăng bằng phương trình hóa học sau: P + O2 → P2O5

– Ta viết: P + O → P2O5.

– Lập luận: Để tạo thành 1 phân tử P2O5, ta cần 2 nguyên tử P và 5 nguyên tử O, do vậy 2P + 5O → P2O5.

– tìm hiểu: Phân tử oxi luôn tồn tại gồm 2 nguyên tử, nếu như ta lấy 5 phân tử oxi tức là số nguyên tử oxi tăng lên gấp 2 thì số nguyên tử P và số nguyên tử P2O5 cũng tăng lên gấp 2, tức là 4 nguyên tử P và 2 phân tử P2O5.

– Cuối cùng, ta có: 4P + 5O2 → 2P2O5.

2.2. thăng bằng PTHH bằng phương pháp chẵn – lẻ

Có thể thấy, nếu như một phương trình đã được thăng bằng thì tổng số nguyên tử của một nhân tố ở vế trái sẽ bằng với vế phải. Chính vì vậy, nếu như số nguyên tử nhân tố này ở vế trái là số chẵn thì tổng số nguyên tử nhân tố đó ở vế phải cũng là số chẵn. lúc đó, nếu như số nguyên tử nhân tố ở vế trái là số lẻ thì số nguyên tử nhân tố bên vế trái phải được nhân đôi lên. Sau đó, ta sẽ thăng bằng tiếp những hệ số còn lại.

Ví dụ: thăng bằng phương trình: FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2

– Xét thấy, ở vế trái hiện đang có 2 nguyên tử oxi, tức là nguyên tử O2 luôn chẵn với bất kỳ hệ số nào. Trong khi ở vế phải, oxi trong SO2 chẵn nhưng trong F2O3 thì lẻ, do vậy chúng ta cần nhân đôi số nguyên tử oxi trong Fe2O3 lên.

– Sau đó, thăng bằng thêm những hệ số còn lại, ta được: 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 11O2

2.3. Phương pháp thăng bằng PTHH theo nhân tố tiêu biểu

Để có thể thăng bằng phương trình hóa học theo cách này, những em cần nắm được thế nào là nhân tố tiêu biểu. nhân tố tiêu biểu là nhân tố có những đặc điểm sau:

– Có mặt ít nhất trong phương trình phản ứng

– Có liên quan giá tiếp tới nhiều chất trong phản ứng

– Số nguyên tử chưa thăng bằng 

Phương pháp thăng bằng phương trình hóa học theo nhân tố tiêu biểu thực hiện như sau:

– Bước 1: chọn lựa nhân tố tiêu biểu dựa theo những đặc điểm trên

– Bước 2: khởi đầu thăng bằng nhân tố tiêu biểu trước

– Bước 3: thăng bằng những nhân tố còn lại

Ví dụ: thăng bằng phương trình sau: KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

– Ta chọn lựa nhân tố tiêu biểu trong phản ứng là oxi.

– khởi đầu thăng bằng nhân tố oxi: Xét thấy vế trái có 4O, vế phải có 1O, do vậy ta lấy bội chung là 4, hệ số thăng bằng lúc này là KMnO4 → 4H2O.

– Tiếp tới, xem xét và thăng bằng những phân tử còn lại, ta được:

KMnO4 + 8HCl -> KCl + MnCl2 + 5/2Cl2 + 4H2O

2.4. Phương pháp thăng bằng phương trình hóa học bằng thăng bằng ion – electron

thực chất của phương pháp thăng bằng ion – electron dựa trên sự thăng bằng khối lượng và thăng bằng điện tích giữa những chất tham gia phản ứng. Phương pháp này được sử dụng nhiều để thăng bằng phương trình diễn ra trong môi trường axit, bazơ hoặc là nước. những em thực hiện những bước như sau:

Bước 1: Xác định nhân tố thay đổi số oxi hóa và viết những bán phản ứng oxi hóa – khử.

Bước 2: thăng bằng bán phản ứng.

Bước 3: Nhân hai phương trình với hệ số tương ứng để thăng bằng electron.

Bước 4: Viết phương trình ion đầy đủ bằng cách cộng gộp hai bán phản ứng.

Bước 5: thăng bằng phương trình hóa học dựa trên hệ số của phương trình ion.

Ví dụ: thăng bằng phương trình: Cu+HNO3​→Cu(NO3​)2​+NO↑+ H2​O

Bước 1: Xác định nhân tố thay đổi số oxi hóa và viết những bán phản ứng oxi hóa – khử.

Cu + H+ + NO3– → Cu2+ + 2NO3– + NO + H2O

Cu0 → Cu2+ 

NO → NO3–

Bước 2: thăng bằng bán phản ứng.

Cu → Cu2+ + 2e  

NO3– + 4H+ + 3e → NO + 2H2O

Bước 3: Nhân hai phương trình với hệ số tương ứng để thăng bằng electron.

3 x Cu → Cu2+ + 2e

2 x NO3– + 4H+ + 3e → NO + 2H2O

Bước 4: Viết phương trình ion đầy đủ bằng cách cộng gộp hai bán phản ứng.
3Cu++8H++2NO3−​→3Cu2++2NO↑+4H2​O

Bước 5: thăng bằng phương trình hóa học dựa trên hệ số của phương trình ion.
3Cu+8HNO3​→3Cu(NO3​)2​+2NO↑+ 4H2​O

2.5. Phương pháp thăng bằng phương trình hóa học theo trình tự kim loại – phi kim

Một cách thăng bằng phương trình hóa học đơn thuần mà những em có thể dễ dàng thực hiện là thăng bằng theo trình tự kim loại → phi kim → hidro → oxi

Ví dụ: thăng bằng phương trình phản ứng: CuFeS2 + O2 → CuO + Fe2O3 + SO2

– Ta thấy, nguyên tử Cu đã thăng bằng 2 vế nên sẽ khởi đầu thăng bằng kim loại Fe, tiêp theo thăng bằng lại Cu, S rồi tới O.

– Sau đó nhân đôi hệ số, ta được phương trình như sau:

4CuFeS2 + 13O2 → 4CuO + 2Fe2O3 + 8SO2

3. Bài tập thăng bằng phương trình hóa học

Bài tập 1: thăng bằng những phương trình hóa học cơ bản sau:

1. P + O2P2O5

2. Na + O2 Na2O

3. Al2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Al(NO3)3 + BaSO4↓

Đáp án và hướng dẫn giải:

1. P + O2 → P2O5

Với bài tập này, ta vận dụng những bước sau:

Bước 1: thăng bằng Oxi theo phương pháp chẵn lẻ:

– Số Oxi ở vế phải là số lẻ, nên ta nhân 2 vào phân tử P2O5, để số nguyên tử Oxi ở 2 vế bằng nhau, ta nhân 5 vào phân tử Oxi ở vế trái. Đạt được thăng bằng Oxi.

Bước 2: thăng bằng nhân tố còn lại – thăng bằng P:

Nhân 4 vào nhân tố P ở vế phải, hoàn thành PTHH sau:

4P + 5O2 → 2P2O5

2. Na + O2 Na2O

vận dụng những bước:

Bước 1: thăng bằng Oxi

– Nhân 2 vào trước phân tử Na2O ở vế phải để số Oxi ở 2 vế bằng nhau.

Bước 2: thăng bằng Natri:

– Đối với kim loại Natri, ta nhân 4 trước nguyên tử Natri ở vế phải nhằm bảo toàn Natri ở hai vế.

Bước 3: Hoàn thành PTHH:

4Na + O2 2Na2O

3. Al2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Al(NO3)3 + BaSO4↓

Với bài tập này, ta vận dụng phương pháp đại số:

Bước 1: Đặt ẩn cho những hệ số:

aAl2(SO4)3 + bBa(NO3)2 → cAl(NO3)3 + dBaSO4↓

Bước 2: thăng bằng những hệ số dưới dạng những hệ phương trình chứa ẩn theo định luật bảo toàn khối lượng:

– Xét nguyên tử Al, ta có: 2a = c (1)

– Xét nhóm SO4, ta có: 3a = d (2)

– Xét nguyên tử Ba, ta có: b = d (3)

– Xét nhóm NO3, ta có: 2b =3c (4)

Bước 3: Giải hệ phương trình vừa lập và tìm những hệ số:

chọn lựa c =2. Từ (1), (2), (4) ta tìm được: a = = 1; b = = 3; d = 3a= 3

Bước 4: Thay những hệ số vừa tìm được vào phương trình ban đầu, ta được một phương trình hóa học đã thăng bằng.

Al2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3BaSO4↓

Bài tập 2: thăng bằng những phương trình hóa học sau:

1. FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2

2. FexOy+ H2 → Fe + H2O

Hướng dẫn giải:

1. FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2

– Số nguyên tử Oxi ở vế phải là lẻ, nên ta nhân 2 trước phân tử Fe2O3. Lúc đó, ta có:

FeS2 + O2 → 2Fe2O3 + SO2

– Nhân 4 ở vế trái, được phương trình đã thăng bằng Fe:

4FeS2 + O2 → 2Fe2O3 + SO2

– thăng bằng S ở 2 vế bằng cách nhân 8 vào phân tử SO2 ở vế phải, ta được:

4FeS2 + O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

– Cuối cùng, thăng bằng Oxi, ta có phương trình đã thăng bằng tất cả nguyên tử ở 2 vế:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

2. FexOy+ H2 → Fe + H2O

Sử dụng phương pháp thăng bằng chẵn lẻ, ta có:

Bước 1: thăng bằng Oxi ở 2 vế: Nhân y vào phân tử nước chứa Oxi ở vế phải.

Bước 2: thăng bằng 2 nhân tố còn lại:

– thăng bằng H: Nhân y vào nhân tố H ở vế trái

– thăng bằng Fe: Nhân x vào nguyên tử Sắt (Fe) ở vế phải.

Bước 3: Hoàn thành PTHH: FexOy + yH2 → xFe + yH2O

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Fe2O3 + CO = Fe + CO2 – thăng bằng phản ứng hoá học mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button