[PDF Mp3] Giáo trình tiếng Trung Đương đại: Sách phồn thể cho người học

Giáo Trình Đương Đại- Tập 1- Bài 1- Ngữ pháp

I. Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Trung
A.

Link tải file PDF và Audio MP3 Giáo Trình Đương Đại ở cuối bài ↓

Đặt câu hỏi với A-Không-A

Chức năng: Dạng A-not-A để đặt câu hỏi là cách trung lập nhất để hỏi một

Bạn đang xem bài: [PDF Mp3] Giáo trình tiếng Trung Đương đại: Sách phồn thể cho người học

câu hỏi bằng tiếng Trung và gần gũi nhất với câu hỏi có / không trong tiếng Anh.

Cấu trúc: Chữ “A” trong cấu trúc đề cập đến yếu tố động từ đầu tiên.

Cách sử dụng: Khi thành phần động từ trong câu hỏi A-not-A là âm kép (XY), âmtiết thứ hai (Y) có thể được bỏ ở chữ “A” đầu tiên của mẫu, vì vậy “XY-not-XY”cũng giống như vậy là “X-not-XY”.

B.

Đặt câu hỏi với

Chức năng: Có thể tạo câu hỏi bằng cách sử dụng từ hậu tố

. Nó thường là

được sử dụng cho các câu hỏi ngắn.

Cấu trúc: CÂU NÓI+

? Câu trong câu hỏi

có thể là trong câu khẳng địnhhoặc phủ định.

Cách sử dụng: Dạng câu hỏi A-not-A biểu thị không có giả định và được sử dụng cho các câu hỏi trung tính hoặc các câu hỏi dài hơn. Nó không có hậu tố

ởcuối câu.Ta không thể nói *
這是不是茶嗎
? ( ‘Đây có phải là trà không?’).

Ngược lại, câu hỏi có

được sử dụng cho các câu hỏi ngắn. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, hai dạng câu hỏi này thường thay thế cho nhau.

II.

Trả lời câu hỏi bằng tiếng Trung

A.

Câu trả lời khẳng định

Câu trả lời khẳng định có thể được hình thành bằng cách lặp lại động từ chính

→ Xem review chi tiết và link tải Giáo Trình tiếng Trung Đương Đại

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giải bài tập Giáo Trình Hán ngữ

Related Posts