Gợi ý đáp án module 4 môn ngữ văn THCS và Đáp án trắc nghiệm module 4 môn ngữ văn THCS

Gợi ý đáp án module 4 môn ngữ văn THCS và Đáp án trắc nghiệm module 4 môn ngữ văn THCS giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tự luận môn Ngữ văn trong chương trình tập huấn Mô đun 4 – GDPT 2018. Nhờ đó, sẽ đạt được kết quả cao trong khóa tập huấn Module 4.0 này. Hãy tham khảo với Cmm.edu.vnnhé !

Gợi ý đáp án module 4 môn ngữ văn THCS và Đáp án trắc nghiệm module 4 môn ngữ văn THCS
Gợi ý đáp án module 4 môn ngữ văn THCS và Đáp án trắc nghiệm module 4 môn ngữ văn THCS

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án tự luận môn Tin học, Mĩ thuật, đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 THCS các môn để có thêm kinh nghiệm, hoàn thiện khóa tập huấn Mô đun 4 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của Cmm.edu.vn:

Bạn đang xem bài: Gợi ý đáp án module 4 môn ngữ văn THCS và Đáp án trắc nghiệm module 4 môn ngữ văn THCS

Đáp án tự luận Mô đun 4 môn Ngữ văn THCS

Dưới đây là Đáp án tự luận Mô đun 4 môn Ngữ văn THCS bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, các câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai khi học ở Học phần 4. Mời quý thầy cô cùng tham khảo tài liệu bồi dưỡng học phần 4 hay nhất.

Gợi ý đáp án tự luận Mô đun 4 môn Ngữ văn THCS Đáp án tự luận Module 4 Ngữ văn THCS
Đáp án tự luận Mô đun 4 môn Ngữ văn THCS

1. Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố như sau.

Trả lời

Nội dung giáo dục địa phương

kế hoạch giáo dục trường họcdau tich

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia

2. Chọn cặp bằng cách nhấp vào hộp bên trái và sau đó nhấp vào hộp bên phải.

Nối cột bên trái với cột bên phải và điền vào các cụm từ thích hợp được đánh dấu (….) Liên quan đến ý nghĩa của việc lập kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh là (1) … … … … … … … ., khai thác hiệu quả (2)… … … … … … … … … … … … Nó giúp đạt được .. . của trường học; (3)… Đồng thời (4)… … … ..giúp triển khai các hoạt động chuyên môn trong nhà trường theo sự chỉ đạo của BGH nhà trường;

3. Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Mục tiêu xây dựng của trường:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường để việc thực hiện chương trình giáo dục được linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục.

– Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình. Khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện phương pháp dạy học và đánh giá nhu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

– Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục và quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường. Tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo dân chủ, thống nhất giữa các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, có sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ sở, tổ chức có liên quan ở địa phương. giáo dục tại nhà

1. Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường?

Đảm bảo việc sử dụng các phương pháp thúc đẩy hoạt động của người họcdau tich

Đảm bảo tính khoa học và tính giáo dục của kế hoạch giáo dục nhà trường.

Bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố

Sử dụng có hiệu quả và hợp lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục của nhà trường. Phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh, cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên

2. Yêu cầu “bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố” khi lập kế hoạch giáo dục nhà trường được hiểu như sau.

trả lời

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Thực hiện liên kết mạch kiến ​​thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục bảo đảm thời lượng chung không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

Thực hiện kế hoạch đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục quốc dân và đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục của nhà trường. Phù hợp với các điều khoản đảm bảo chất lượng giáo dục của trường.

Sử dụng có hiệu quả và phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của trường; Nó phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh và cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên.

3. Trả lời các câu hỏi

Các ví dụ cụ thể được phân tích và cung cấp để minh họa việc thực hiện yêu cầu.

3. “   Bảo đảm việc sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục của nhà trường có hiệu quả và phù hợp. Kỹ năng nhận thức đầy đủ của học sinh, cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cho nhà trường ”   ?

* Phân tích: Đảm bảo việc sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục của nhà trường một cách hiệu quả và phù hợp. Căn cứ vào khả năng nhận thức của học sinh, cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên: Kế hoạch giáo dục của nhà trường cần được xây dựng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, nhận thức của học sinh và hoàn cảnh cụ thể của từng học sinh. địa phương. Nhà trường phải đảm bảo nội dung và hình thức hoạt động giáo dục phù hợp với sự phát triển của học sinh và có mục tiêu phù hợp với đặc điểm của học sinh. Đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường.

* Ví dụ: Trường tôi dạy ở nông thôn: Do học sinh là nông dân thuần túy nên căn cứ vào kế hoạch giáo dục của địa phương và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục diễn ra chủ yếu trên lớp. Không có điều kiện thực tế để đi thực tế cùng với việc xem video giới thiệu, nhưng nhà trường đã trang bị TV và máy chiếu.

1. Theo quy trình lập kế hoạch giáo dục của trường bạn, hãy chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với nội dung ở cột bên phải.

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chọn câu trả lời thích hợp và điền vào dấu (….) Khi bạn xây dựng khung thời gian thực hiện chương trình cho năm học đó. (Chọn 1 câu trả lời đúng nhất)

Căn cứ kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp Trung ương xác định, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ hàng năm của giáo dục trung học, Hiệu trưởng tổ chức họp các bên liên quan. Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình đối với từng hoạt động giáo dục bắt buộc, tự chọn, bắt buộc, nội dung giáo dục của địa phương và đảm bảo tổng thời lượng / năm quy định của chương trình. Gửi đi. Yêu cầu trong quá trình thi công (1)… … … .., phân tích (2)… … … .. để quyết định thực hiện chương trình (3)… … … .., và xây dựng (4)… … … ….

trả lời

(1) Tìm hiểu về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. (2) tình hình của giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) Phân bổ thời gian thực hiện quy trình.

(1) xác định cơ sở pháp lý; (2) tình hình của giáo viên ở trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) Phân bổ thời gian thực hiện quy trình.

(1) Tìm hiểu về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. (2) điều kiện thực tế của trường;

(1) Tìm hiểu về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. (2) điều kiện thực tế của trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) Khung thời gian thực hiện chương trình.dau tich

3. Trả lời các câu hỏi

Cho ví dụ về phân bổ thời gian thực hiện chương trình của một môn học cụ thể theo đặc điểm và điều kiện của trường mà giáo viên công tác.

Phân bổ thời gian thực hiện chương trình Ngữ văn ở đơn vị: Vì học sinh ở nông thôn nên chúng tôi cần kết hợp phân bổ thời gian với tiết ôn tập trước kiểm tra để học sinh nắm được. hiểu biết.

KHUNG KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HOC

Chọn và nối các mục ở cột bên phải với nội dung ở cột bên trái theo thứ tự tên bài trong khung đề ra của kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

trả lời

1-A; 2-C; 3-D; 4-B; 5-F; 6-H; 7- 나

1-A; 2-D; 3-C; 4-B; 5-F; 6-G; 7-D

1- E; 2-C; 3- a; 4-B; 5-D; 6-F; 7-Gdau tich

1-G; 2-D; 3-C; 4-B; 5-F; 6-E; 7- H

1. Hạng mục nào sau đây nằm trong kế hoạch đào tạo của nhóm chuyên gia?

Kế hoạch Giáo dục Chủ đề

kế hoạch hoạt động giáo dục

giáo trìnhdau tich

Kế hoạch thực hiện chương trình môn học

2. Phát biểu nào sau đây về tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch đào tạo của một nhóm làm việc là đúng?

Nó giúp sử dụng có hiệu quả các phương tiện và thiết bị đào tạo.

Nó là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương.

Là cơ sở quan trọng để giao việc cho giáo viên bộ môn.

Phát huy quyền tự chủ của các tổ chuyên môn và giáo viên.dau tich

3. Trả lời các câu hỏi

Tổ chuyên môn gặp khó khăn / lúng túng nào trong việc lập kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn do chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 bị lộ?

* Việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 đã tạo ra những khó khăn / lúng túng gì cho tổ bộ môn trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

– Do chỉ có một năm học nên việc điều chỉnh bố trí giáo viên dạy lăn, dạy song song rất khó điều chỉnh.

– Không có thời gian ôn tập trước khi thi trong chương trình. Học sinh lớp 6 miền núi miền núi không làm tốt bài thi nếu tổng hợp kiến ​​thức mà không ôn tập.

1. Khi lập kế hoạch bồi dưỡng nhóm chuyên môn phải đáp ứng những yêu cầu nào sau đây?

Trên cơ sở phân tích thực trạng của tổ chuyên môn và nhà trường.

Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinhdau tich

Nhấn mạnh vào tính nhất quán với các môn học và hoạt động giáo dục khácdau tich

Xây dựng trên cơ sở pháp lý cụ thể và kế hoạch cấp cao

2. Nối cột bên trái và nội dung bên phải sao cho thống nhất nguyên tắc, nội dung khi lập kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

1.    Nhận định sau đây đúng hay sai: “Giáo viên dạy bộ môn nào cũng được tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”

trả lời

Sai

đúng rồidau tich

2. Nội dung nào dưới đây phản ánh vai trò của giáo viên bộ môn trong việc lập và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Dự thảo kế hoạch trình trưởng nhóm chuyên gia phê duyệt

Hoàn thiện kế hoạch cá nhân dựa trên các nhiệm vụ được giao sẽ thực hiện

Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo theo nhóm chuyên ngànhdau tich

Tham gia phát triển và đưa ra các ý tưởng để hoàn thành kế hoạch

3. Trả lời các câu hỏi

Giáo viên có vai trò gì trong việc soạn giáo án và đề cương?

Vai trò của giáo viên trong việc phát triển kế hoạch và chương trình giảng dạy là gì:    Giáo viên tham gia vào các cuộc thảo luận và đưa ra các ý tưởng để xây dựng nhóm chuyên nghiệp.

Giáo viên là người trực tiếp thực hiện các kế hoạch của nhóm với sự phê duyệt của ban chỉ đạo.

1. Trong kế hoạch dạy học của nhóm chuyên gia, nội dung nào sau đây cần được trình bày là đặc điểm của tình huống?

trả lời

tình hình tài chính năm học

Đặc điểm của học sinh và giáo viêndau tich

thiết bị giáo dụcdau tich

phòng học bộ môndau tich

2. Nội dung chính của kế hoạch bồi dưỡng của tổ chuyên môn là gì? Điều quan trọng nhất là gì?

Kế hoạch đào tạo của tổ chuyên môn cần chỉ ra những điểm chính sau:

– bao gồm:

+ Tình hình giáo viên, số lượng học sinh, đặc điểm của từng bộ môn

+ Kế hoạch đào tạo bao gồm phân phối chương trình, kiểm tra thường xuyên.

+ Nội dung khác

– Ở đâu: Kế hoạch đào tạo, bao gồm phân phối chương trình và kiểm tra thường xuyên, là quan trọng nhất.

1. Tổ chức các bước sau theo đúng trình tự của quy trình xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của tổ chuyên môn.

2. Liên kết các bước và nội dung phù hợp với các bước xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo cho nhóm chuyên gia.

3. Làm gì trong giai đoạn phân phối xây dựng của khối? Phần khó nhất của việc trở thành một đội công nghệ là gì? tại sao?

* Trong các bước xây dựng và triển khai khối chương trình, bạn phải:

– Bước 1: Phân tích chương trình để xác định số tiết cho từng cường độ nội dung bằng cách xác định các mạch nội dung dựa trên lớp của chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung / tổng số tiết trong chương trình.

– Bước 2: Phân tích mạch nội dung để xác định các chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề, phân thời gian cho từng chủ đề.

– Bước 3. Nhận dạng thiết bị giáo dục

– Bước 4. Kiểm tra định kỳ và xác định nội dung đánh giá

– Bước 5. Lập kế hoạch hoạt động giáo dục

– Bước 6. Lập kế hoạch nội dung khác (nếu có)

* Nhiệm vụ khó khăn nhất đối với đội chuyên nghiệp là gì:    Giai đoạn khó nhất là Giai đoạn 1:

*Tại sao như vậy

Nội dung chi tiết của từng môn và nhóm chuyên rất khó tổng hợp. Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục địa phương.

Mời một nhóm chuyên gia gửi kế hoạch đào tạo để thảo luận trong quá trình đào tạo trực tiếp.

Gồm 2 sản phẩm: giáo án và kế hoạch hoạt động giáo dục

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Kế hoạch giáo dục của giáo viên

trả lời

Bảng kê các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học của mỗi giáo viên vì sự tiến bộ của tổ chuyên môn và nhà trường, kèm theo các phần trình bày cụ thể và mục tiêu, phương pháp thực hiện.

Danh sách các nhiệm vụ và công việc được giao cho mỗi năm học của giáo viên, cũng như mục tiêu và phương pháp thực hiện vì sự tiến bộ của tổ chuyên môn và nhà trường.

Bảng kê những công việc cần thực hiện trong năm học của mỗi giáo viên theo một lộ trình duy nhất nhằm đạt được mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường.

Nó chỉ rõ những việc và cách thức mỗi giáo viên thực hiện tất cả những công việc mà mỗi giáo viên sẽ làm trong năm học để đạt được mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường.dau tich

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chọn FALSE cho vai trò của kế hoạch giáo dục của giáo viên.

trả lời

Tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các giáo viên trong các tổ bộ môn.dau tich

Một công cụ để phối hợp các nỗ lực của giáo viên và quản lý trường học.

Giảm sự trùng lặp và giảm các hoạt động gây lãng phí nguồn lực cho cá nhân giáo viên và nhà trường.

Giảm bớt sự mất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

1. Chọn và nối các yêu cầu của cột bên trái tương ứng với nội dung ở cột bên phải khi lập kế hoạch học tập của giáo viên.

2. Các yêu cầu đối với người giáo viên khi xây dựng kế hoạch giáo dục? Yêu cầu nào là quan trọng nhất đối với bạn? tại sao?

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên cần đảm bảo rằng:

– Đảm bảo tính hợp pháp: Việc xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên được quy định và phù hợp với các văn bản chỉ đạo của ngành và góp phần thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chuyên môn. .

– Đảm bảo tính thực tiễn: Mỗi trường THPT được đặt trong một bối cảnh khác nhau về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính, nguồn lực và nhiều yếu tố khác. Vì vậy, khi lập một kế hoạch giảng dạy cá nhân, giáo viên phải phân tích các tình huống thực tế để xác định mục tiêu phù hợp, xác định phương pháp thực hiện khả thi và tìm các nguồn hỗ trợ để làm việc hiệu quả. , đạt được các mục tiêu đã nêu.

– Đảm bảo các sứ mệnh, mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể, rõ ràng. Kế hoạch cần được xác định với định hướng mục tiêu cao (ví dụ: kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hoặc ngắn hạn). Kế hoạch cho từng nhiệm vụ, hàng tháng, hàng tuần… cần được viết rõ ràng, nhất quán vào một thời điểm và khoảng thời gian cụ thể, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mỗi cá nhân.

– Xác nhận sự phù hợp: Thành phần của kế hoạch đào tạo của giáo viên phải đảm bảo sự phù hợp. Tính nhất quán được thể hiện trong việc phân tích điểm mạnh, hạn chế của cá nhân giáo viên và các yếu tố khác ảnh hưởng đến mức độ và tiến độ thực hiện công việc. Do đó, giáo viên sẽ giúp giáo viên nhìn thấy bức tranh tổng thể với các kế hoạch cá nhân bao gồm các chi tiết chính như phân công các nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện, đo lường việc thực hiện nhiệm vụ và ngày đến hạn hoàn thành. nhiệm vụ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ; Từ đó đưa ra những việc cần làm trước, những việc cần làm, những công việc cần nộp vào yêu cầu để đảm bảo mục tiêu chung cho tổ chuyên môn và nhà trường.

– Đảm bảo tính khoa học: Kế hoạch giáo dục của nhà giáo là hoạt động cá nhân của hoạt động giáo dục, kế hoạch đề ra cần dựa trên các nguyên tắc, nguyên tắc của khoa học giáo dục. Các lý thuyết về hoạt động giáo dục khác nhau tùy theo độ tuổi và trình độ học vấn.

– Đảm bảo tính thống nhất và tính lịch sử cụ thể: kế hoạch dạy học của cá nhân giáo viên phải phù hợp với kế hoạch giáo dục chung của nhà trường, thể hiện nguyên tắc kế hoạch là khâu đầu tiên của hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, do giai đoạn này dựa trên kết quả đánh giá của năm học trước nên giáo viên phải lập kế hoạch phù hợp và huy động các nguồn lực dựa trên lịch sử cụ thể của từng năm học. , đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế những tồn tại của năm học trước và phát huy những mặt mạnh của năm học tiếp theo.

* Yêu cầu quan trọng nhất là gì? tại sao?

Tất cả những yêu cầu này đều quan trọng như nhau, vì khi xây dựng kế hoạch giáo dục giáo viên phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố trên.

1. Nội dung nào sau đây là danh sách các thành phần có thứ tự của Kế hoạch giáo dục giáo viên năm học?

trả lời

(1) tiêu đề, (2) giáo trình, (3) các bài tập giáo dục và giáo dục khácdau tich

(1) tiêu đề, (2) thông tin chung, (3) kế hoạch đào tạo, (4) kế hoạch đào tạo

(1) thông tin chung; (2) kế hoạch giáo dục và đào tạo; (3) đào tạo và các hoạt động giáo dục khác;

(1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Cơ sở xây dựng, (4) Kế hoạch đào tạo và huấn luyện

2. Trả lời các câu hỏi

Cung cấp cơ sở để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên.

Cung cấp cơ sở lý luận cho việc xây dựng kế hoạch giáo dục giáo viên:

– theo kế hoạch giáo dục của nhà trường

– Chuẩn nội dung môn học: chủ đề, tiết, thời gian, thiết bị, địa điểm giáo dục

– Theo tình hình thiết bị, giáo viên và học sinh của trường

1. Thứ tự đúng cho kế hoạch đào tạo của một giáo viên như sau:

  1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
  2. Nhiệm vụ / Xác định nội dung nhiệm vụ
  3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch
  4. Tổ chức thực hiện
  5. Đặt mục tiêu và mục tiêu thực hiện công việc được giao

trả lời

2, 3,1, 5

2, 1, 4, 3dau tich

3, 2, 4, 1

1, 2, 3, 4

2. Trả lời các câu hỏi

Trình bày ngắn gọn quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục năm học của giáo viên.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho lớp, chủ đề đã chọn: Trong đợt này, giáo viên căn cứ vào phân phối chương trình phổ thông đã được phân công giảng dạy. Một nhóm các chuyên gia nhất trí xác định các lớp học, số tiết, giờ đào tạo, thiết bị đào tạo và địa điểm đào tạo.

(1) Tên, số lớp, chủ đề lựa chọn, trình tự sắp xếp do giáo viên quyết định theo kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn.

(2) Để xác định thời điểm dạy lớp và chủ đề đã chọn, giáo viên cần dựa trên: sinh học do trường giao; Thời lượng (số tiết) dạy trong lớp / chủ đề đã chọn được xác định theo kế hoạch đào tạo của nhóm chuyên gia. Khi xác định thời gian dạy các lớp, chủ đề đã chọn, cần lưu ý tránh thời gian thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên đã được xác định trong giáo án của tổ chuyên môn. Ngoài ra, thời lượng bài giảng đối với chủ đề đã chọn cần được điều chỉnh theo logic của nội dung môn học để tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến ​​thức.

(3) Để xác định đồ dùng dạy học, giáo viên tự quyết định theo đặc điểm nội dung bài dạy, tình hình thiết bị được mô tả trong phần đặc điểm tình huống trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn theo chủ đề của bài học. Khả năng tự thu thập và xây dựng phương tiện giảng dạy của một người để xác định và liệt kê các chủ đề đã chọn và phương tiện giảng dạy thích hợp.

(4) Địa điểm giảng theo đặc điểm của nội dung môn học và ý tưởng dạy học của cá nhân theo đặc điểm của phòng học bộ môn / phòng thí nghiệm / phòng đa năng / sân chơi. , các địa điểm đào tạo được mô tả trong kế hoạch của nhóm chuyên gia để xác định và liệt kê các địa điểm đào tạo.

Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có): Nếu ngoài việc trên, các nhiệm vụ khác được lập kế hoạch như khi giáo viên được phân công hoặc có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khác như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, tổ chức tích cực. giáo dục… Lên kế hoạch cho những điều này. Không có khuôn mẫu nào cho các nhiệm vụ này nhưng giáo viên cần chú ý kế hoạch cho từng nhiệm vụ cần thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, thời gian, địa điểm, phương tiện, lực lượng hỗ trợ. , điều chỉnh (nếu có). Giáo viên cũng có thể dự đoán và hiển thị rõ ràng dữ liệu cụ thể về thời gian, giờ giảng và các công việc liên quan khác như báo cáo môn học.

1. Sự khác biệt về giáo án giữa các giáo viên dạy cùng một lớp có thể do yếu tố nào sau đây?

đặc điểm của học sinh.

Các yêu cầu phải được đáp ứng như quy định trong chương trình.dau tich

Thiết bị giáo dục và tài liệu học tập.

Kinh nghiệm giáo dục của mỗi giáo viên.

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng cho vai trong giáo án.

trả lời

Thiết lập môi trường giáo dục phù hợp

phát triển kỹ năng giáo dục

Hướng tâm lý của giáo dục

Các yếu tố mở rộng liên quan đến chủ đề giáo dụcdau tich

3. Trả lời các câu hỏi

Việc xây dựng giáo án có vai trò như thế nào trong việc tổ chức và thực hiện chương trình đào tạo giáo trình?

Việc xây dựng giáo án có vai trò như thế nào đối với việc thực hiện chương trình đào tạo giáo trình?

–    Giáo án là kịch bản của mỗi tiết dạy của giáo viên về một nội dung cụ thể với học sinh trong một không gian và thời gian cụ thể. Lập kế hoạch bài học là khâu chuẩn bị cho một bài học. Hoạt động này đóng vai trò vô cùng quan trọng quyết định sự thành công của lớp học.

Việc soạn giáo án có ý nghĩa đối với mỗi giáo viên, thể hiện ở những khía cạnh nhất định như:

Thiết lập môi trường giáo dục phù hợp.

+ Hướng tâm lý của giáo dục.

+ Hạn chế các yếu tố liên quan đến chủ đề giáo dục.

Sử dụng hiệu quả kiến ​​thức hiện có.

+ Phát triển các kỹ năng giáo dục.

+ Hiệu quả sử dụng thời gian.

1. Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu khi lập giáo án theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

trả lời

Chúng tôi đảm bảo quy trình tổ chức các hoạt động giáo dục bao gồm giới thiệu / nêu vấn đề, hình thành kiến ​​thức, thực hành và vận dụng.

Mỗi hoạt động giáo dục phải đảm bảo rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.dau tich

Đa dạng về hình thức, phương pháp, kỹ thuật giáo dục và kiểm tra đánh giá.

Thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Khi soạn giáo án, giáo viên phải sử dụng các phương pháp dạy học chủ động để thiết kế các hoạt động học theo hướng tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm, thực hành, tìm tòi, khám phá kiến ​​thức. Nghi thức là một biểu hiện của yêu cầu nào?

trả lời

Yêu cầu đối với việc bảo đảm tổ chức các hoạt động giáo dục

Yêu cầu về sự phù hợp của thiết bị, tài liệu học tập và điều kiện trường học.

Yêu cầu thể hiện vai trò lãnh đạo của giáo viên và học sinh trong học tập tích cựcdau tich

Yêu cầu chuẩn bị:

3. Trả lời các câu hỏi

Đây là lý do tại sao các tổ chức cần từng hoạt động đào tạo cụ thể để đại diện cho một tập hợp các nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ học tập. Báo cáo và Thảo luận Kết quả Kết luận gì về quá trình và kết quả thực hiện công việc?

Đây là lý do tại sao các tổ chức cần từng hoạt động đào tạo cụ thể để đại diện cho một tập hợp các nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ học tập. Báo cáo và Thảo luận Kết quả Kết luận về quá trình và kết quả thực hiện công việc:

Trong tổ chức của bạn, mỗi hoạt động đào tạo cụ thể phải đại diện cho một tập hợp các hành động. Thực hiện nhiệm vụ học tập. Báo cáo và Thảo luận Kết quả Kết luận về quá trình và kết quả công việc. Đây là một hệ thống các hoạt động có mục đích của giáo viên nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung và đạt được các mục tiêu đã xác định.

1.    Điểm khác biệt lớn nhất giữa giáo án hiện hành và mục tiêu của giáo án phát triển phẩm chất, năng lực học sinh như sau.

trả lời

Xác định mục tiêu kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ, năng lực mà học sinh cần hình thành.

Xác định các yêu cầu cần đạt được và các mục tiêu về phẩm chất và năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh.dau tich

Nó chỉ tập trung vào việc xác định những biểu hiện cụ thể của năng lực chung, năng lực cụ thể và những phẩm chất cần phải hình thành cho học sinh.

Nó chỉ tập trung vào việc xác định khả năng áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng của học sinh.

2. Chọn câu trả lời đúng

Chọn mô tả đúng về cấu trúc của giáo án.

trả lời

Các hoạt động khởi động nhằm tạo ra một bầu không khí vui vẻ để bắt đầu quá trình học tập.

Các hoạt động thực hành bao gồm các lớp học hoặc nhóm lớp có nội dung liên quan, mà học sinh thực hiện bên ngoài lớp học.

Khi mô tả mục tiêu năng lực: cần chỉ rõ từng biểu hiện hành vi của yếu tố năng lực.dau tich

Mỗi hoạt động đào tạo phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, sản phẩm và quy trình tổ chức.dau tich

Một nhiệm vụ trong hoạt động thực hành có thể là giao cho học sinh giải các bài toán thực hành ở mức độ cao (bài toán thực hành khó).

3. Trả lời các câu hỏi

Cấu trúc giáo án ban hành theo Công văn 5512 / BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 có gì khác so với cấu trúc giáo án của Công văn 5555?

Sự khác biệt giữa cấu trúc giáo án ban hành theo Công văn 5512 / BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 và cấu trúc giáo án của Công văn 5555 như sau:

Sự khác biệt:

* Cấu trúc giáo án ban hành theo Công văn 5512 / BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 có 4 hoạt động.

Hoạt động 1: Bắt đầu / Bắt đầu / Xác định vấn đề…

Hoạt động 2: Hình thành kiến ​​thức mới / giải quyết vấn đề…

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Ứng dụng

* Có 5 hoạt động trong cấu trúc giáo án của Công văn 5555.

Hoạt động 1: Bắt đầu / Bắt đầu / Xác định vấn đề…

Hoạt động 2: Hình thành kiến ​​thức mới / giải quyết vấn đề…

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Ứng dụng

Hoạt động 5: Khám phá – Mở rộng

1. Sơ đồ sắp xếp các bước theo quy trình soạn giáo án phát triển phẩm chất và năng lực học sinh hợp lý nhất như sau.

(1) xác định trình tự của các hoạt động học tập trong giáo án và mục tiêu của các hoạt động;

(2) Xác định mục tiêu dạy học

(3) Phát triển các hoạt động giáo dục cụ thể

trả lời

(2) ➟ (1) ➟ (3)dau tich

(2) ➟ (3) ➟ (1)

(3) ➟ (2) ➟ (1)

(1) ➟ (2) ➟ (3)

2. Chọn câu trả lời đúng

Nhận định nào sau đây đúng khi xác định mục tiêu khi soạn bài theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018?

trả lời

Cách tổ chức của bạn hoạt động có thể xác định các mục tiêu năng lực chung của bạn.

Giáo viên có thể linh hoạt thay đổi các yêu cầu cần đáp ứng dựa trên đặc điểm của học sinh.

Không phải lớp nào cũng có thể hình thành đầy đủ tất cả các năng lực thành phần của một năng lực chung.dau tich

Cơ sở quan trọng nhất của việc viết mục tiêu là các yêu cầu của môn học / lớp học.dau tich

3. Trả lời các câu hỏi

Hãy phân tích mối quan hệ của các mô-đun 1, 2, 3 và mô-đun 4 đã học trong bảng “Trình tự các hoạt động học tập theo chủ đề” (thể hiện trong Bước 2. Trình tự các hoạt động học tập và mục tiêu của Khoa Khoa học và Công nghệ Xác định đối tượng hoạt động)

Có mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất.

– Mô đun 1: Xác định nội dung tổng thể của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và nhiệm vụ học tập theo mục đích yêu cầu của môn học giáo dục thể chất.

– Mô đun 2: Xác định các bước trong quá trình xây dựng một bộ bài học sử dụng PPDH để phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh và xác định những phẩm chất, năng lực cụ thể của từng học sinh. đề tài

– Mô đun 3: “Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trung học cơ sở” nhằm xây dựng hình thức kiểm tra phù hợp thông qua các hoạt động thực hành và ứng dụng.

– Mô đun 4: Trình tự các hoạt động đào tạo cần thể hiện các quá trình của tổ chức đào tạo, bao gồm: – (iv) đơn (xem Phụ lục 4 – Công văn 5512).

1. Cơ sở nào sau đây đáp ứng tiêu chí lập kế hoạch giáo dục và phân tích dữ liệu theo Công văn 5555 / BGDĐT-GDTrH của Bộ GD & ĐT?

trả lời

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kỹ năng tổ chức và khả năng đạt được cho mỗi nhiệm vụ học tập.dau tich

Tính hợp lý của kế hoạch kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.

Mức độ mà trình tự các hoạt động học tập phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Có đầy đủ thiết bị giáo dục và học liệu dùng để tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.

2. Trả lời các câu hỏi

Nghiên cứu giáo án minh họa (đính kèm), sau đó phân tích, đánh giá theo các tiêu chí của Công văn 5555 / BGDĐT-GDTrH (theo Bảng tiêu chí phân tích đính kèm) và gửi bản phân tích, đánh giá về HĐTS. hệ thống

Nghiên cứu giáo án minh họa (đính kèm), sau đó phân tích, đánh giá theo các tiêu chí của Công văn 5555 / BGDĐT-GDTrH (theo Bảng tiêu chí phân tích kèm theo) và gửi bản phân tích, đánh giá lên hệ thống LMS.

Giáo án: Yêu thương con người (Tiết 3) Giáo án và tài liệu Mức độ của bộ hoạt động học phù hợp với mục đích và nội dung của phương pháp dạy học về chủ đề Yêu thương con người. Ví dụ: Sử dụng hoạt động khởi động Sử dụng trò chơi Quan sát tranh ảnh, tìm câu tục ngữ về tình cảm, khơi dậy hứng thú ở học sinh, chủ yếu là trò chơi, hỏi đáp, thảo luận nhóm, trình bày mục tiêu, rõ ràng về nội dung, kỹ thuật và sản phẩm.

Ví dụ: Đề tài yêu thương con người là mục tiêu của lớp, mỗi nhiệm vụ đều có mục tiêu cụ thể, sản phẩm là câu trả lời của học sinh. Mức độ liên quan của thiết bị giáo dục: Có liên quan, cập nhật và gần gũi, chẳng hạn như video và bài hát, ảnh và tình trạng hiện tại liên quan đến việc ngăn ngừa COVID-19 Tính hợp lý của kế hoạch kiểm tra và đánh giá: Phù hợp với sự kết hợp của đánh giá tại chỗ và chuyển phát Tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh Hình thức thuyên chuyển rõ ràng, hấp dẫn: phù hợp, học sinh có thể làm được nhiều việc.

Hoạt động của học sinh Sẵn sàng nhận và tham gia thực hiện nhiệm vụ: Thể hiện bằng sản phẩm mong muốn đáp ứng cho học sinh Mức độ tích cực chủ động và sáng tạo: Phù hợp, thể hiện trong chương trình học Các mối quan hệ thực tế rất chặt chẽ Độ chính xác của việc thực hiện nhiệm vụ Kết quả: của giáo viên Kết quả của dự kiến ​​của học sinh, mức độ đánh giá hoạt động phù hợp với từng học sinh. Nội dung giới thiệu, hình thành kiến ​​thức, luyện tập và vận dụng, tuy nhiên về thời lượng: phân bố chưa hợp lý.

3. Tiêu chuẩn đánh giá kế hoạch, tài liệu bồi dưỡng (theo công văn 5555 / BGDĐT-GDTrH) như sau:

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kỹ năng tổ chức và khả năng đạt được cho mỗi nhiệm vụ học tập.

Có đủ thiết bị giáo dục và học liệu dùng để tổ chức các hoạt động học tập của học sinh;

Mức độ mà trình tự các hoạt động học tập phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.dau tich

Tính sinh động, hấp dẫn của các phương pháp và hình thức giao nhiệm vụ học tập.

Mức độ hoạt động, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập.dau tich

Mức độ hiệu quả của hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích và đánh giá quá trình hoạt động và thảo luận của học sinh.

1. Bạn có thể cho mình biết nhận xét của các bạn trong tổ chuyên môn trong video tập trung vào điều gì không?

Mời các bạn nghe ý kiến ​​của các thành viên nhóm chuyên gia trong video tập trung vào nội dung sau.

Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề dự án về chuyên đề cần cù, kiên trì theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

– Thời gian hoàn thành nên lâu hơn.

– Theo dõi quá trình đào tạo và theo CV 5555.

– Lập kế hoạch trước để giáo viên tham khảo.

– Tạo nhóm zalo để trao đổi, thảo luận

– Đề xuất kế hoạch đào tạo theo dự án: Các bước xây dựng một dự án phù hợp, xác định chất lượng và năng lực của đối tượng, xác định trình độ thiết bị phù hợp cũng được quy định chung. Chuẩn bị đầy đủ các công cụ đánh giá

2. Bạn có đề xuất gì để cải thiện quy trình tổ chức các hoạt động của nhóm chuyên gia và kế hoạch bài học trong video không?

Bất kỳ đề xuất nào để cải thiện quy trình tổ chức hoạt động nhóm chuyên gia và kế hoạch bài học trong video?

Để làm việc nhóm hiệu quả, trước hết Bộ Giáo dục phải chuẩn bị các hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nội dung chương trình trước khi đào tạo.

– Giáo viên có trách nhiệm nghiên cứu, lên kế hoạch trước nội dung môn học của mình.

– Tổ bộ môn cần hỗ trợ giáo viên xây dựng bộ môn. GVBM nhận xét thẳng thắn.

Đáp án trắc nghiệm module 4 môn ngữ văn THCS

Đáp án trắc nghiệm module 4 môn ngữ văn THCS 33 câu bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, trắc nghiệm đúng – sai khi học ở Mô đun 4. Mời quý thầy cô cùng tham khảo và hoàn thành bài ôn tập mô đun 4 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm module 4 môn ngữ văn THCS
Đáp án trắc nghiệm module 4 môn ngữ văn THCS

1. Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố như sau.

Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Nội dung giáo dục địa phương

kế hoạch giáo dục trường họcdau tich

2. Yêu cầu “bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình, giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố” trong việc lập kế hoạch giáo dục nhà trường được hiểu như sau.

Việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường có hiệu quả, phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

Thực hiện liên kết mạch kiến ​​thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục bảo đảm thời lượng chung không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

Thực hiện kế hoạch đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục quốc gia, đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục nhà trường và phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.dau tich

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu 3. Bấm chuột trái rồi bấm chuột phải vào từng cặp để chọn cặp.

Tùy thuộc vào quá trình phát triển kế hoạch giáo dục của trường bạn, hãy kết nối bằng cách chọn các bước ở cột bên trái tương ứng với nội dung ở cột bên phải.

4. Chọn câu trả lời thích hợp và đánh dấu (…) khi chúng tôi xây dựng khung thời gian thực hiện chương trình cho năm học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định, Hiệu trưởng tổ chức họp các bên để xây dựng khung kế hoạch thực hiện. . Bảo đảm giờ học theo chương trình đối với các hoạt động giáo dục bắt buộc, tự chọn, bắt buộc và nội dung giáo dục địa phương, tổng thời lượng / năm học quy định trong chương trình. . Yêu cầu khi xây dựng công trình (1)… … … … … … … … … , phân tích (2)… . Để thực hiện chương trình (3)… .., mà xây dựng (4)… Phải quyết định.

Đáp án:   (1) Tìm hiểu chương trình GDPT năm 2018. (2) điều kiện thực tế của trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) Khung thời gian thực hiện chương trìnhdau tich

5. Nội dung nào sau đây không phải là thành phần của cơ cấu (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Đặc điểm và Điều kiện Thực hiện Chương trình Năm học

Mục tiêu giáo dục cho năm học

Lập kế hoạch cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpdau tich

Thời gian thực hiện kế hoạch giáo dục đối với chương trình năm học và các môn học, hoạt động giáo dục

6. Nội dung nào sau đây nằm trong kế hoạch bồi dưỡng của tổ chuyên môn?

kế hoạch giáo dụcdau tich

Kế hoạch thực hiện chương trình môn học

kế hoạch hoạt động giáo dụcdau tich

giáo trình

7. Phát biểu nào sau đây về tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch đào tạo nhóm làm việc là đúng?

Nó giúp sử dụng có hiệu quả các phương tiện và thiết bị đào tạo.dau tich

Phát huy quyền tự chủ của các tổ chuyên môn và giáo viêndau tich

Làm cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

Là cơ sở quan trọng để giao việc cho giáo viên bộ môn.dau tich

8. Yêu cầu nào sau đây khi lập kế hoạch đào tạo tổ chuyên môn?

Xây dựng trên cơ sở pháp lý cụ thể và kế hoạch cấp caodau tich

Trên cơ sở phân tích thực trạng của tổ chuyên môn và nhà trường.dau tich

Nhấn mạnh vào tính nhất quán với các môn học và hoạt động giáo dục khácdau tich

Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

9. Yêu cầu nào sau đây khi lập kế hoạch đào tạo tổ chuyên môn?

Xây dựng trên cơ sở pháp lý cụ thể và kế hoạch cấp caodau tich

Trên cơ sở phân tích thực trạng của tổ chuyên môn và nhà trường.dau tich

Nhấn mạnh vào tính nhất quán với các môn học và hoạt động giáo dục khácdau tich

Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

10. Chọn cặp bằng cách nhấp chuột trái và sau đó nhấp vào ô bên phải tương ứng.

Liên kết cột bên trái với nội dung bên phải để nội dung phù hợp với nguyên tắc khi lập kế hoạch đào tạo của nhóm chuyên gia.

11. Các câu sau đây đúng hay sai? “Tất cả giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”.

đúng rồi

Saidau tich

12. Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng bộ môn không có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ:

Tham gia xây dựng kế hoạch do tổ trưởng chuyên môn phân công.

Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo theo nhóm chuyên ngànhdau tich

Tích cực đưa ra các ý kiến ​​để cải thiện kế hoạch

Hoàn thiện kế hoạch cá nhân dựa trên các nhiệm vụ được giao sẽ thực hiện

13. Nội dung nào sau đây cần được trình bày trong kế hoạch bồi dưỡng của tổ chuyên môn?

phân phối chương trìnhdau tich

hoạt động giáo dục

Chuyên ngành tuyển chọn (nếu có)

Kiểm tra và đánh giá định kỳdau tich

14. Các lựa chọn và các bước ở cột bên trái tương ứng với nội dung ở cột bên phải theo quy trình lập kế hoạch đào tạo của tổ chuyên môn.

trả lời:

15. Việc phân chia thời lượng của các đơn vị lớp dựa trên nhiều CƠ SỞ khác nhau, nhưng điều nào sau đây là quan trọng nhất?

Số lượng các yêu cầu cần đáp ứng và mức độ cần đạt được trong mỗi yêu cầu.dau tich

Sách giáo khoa và sách chọn lọc dành cho giáo viên

kinh nghiệm giảng dạy

So sánh Sách giáo khoa – Chương trình 2006

16. Kế hoạch giáo dục của giáo viên có một vai trò.

Phối hợp nỗ lực của ban giám hiệu và giáo viêndau tich

Giảm bớt sự mất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dụcdau tich

Đó là chìa khóa cho việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà nhà trường đã đề ra.dau tich

Là tài liệu giúp hiệu trưởng giám sát hoạt động dạy và học của từng giáo viên trong trường.

17. Các mục trong cơ cấu kế hoạch dạy học, giảng dạy năm học của giáo viên được sắp xếp theo thứ tự nào sau đây?

(1) Tên sách, (2) Kế hoạch Giáo dục. (3) Kinh doanh khácdau tich

(1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Đề cương, (4) Kế hoạch | kế hoạch giáo dục

(1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Cơ sở xây dựng, (4) Kế hoạch đào tạo và huấn luyện

(1) thông tin chung; (2) kế hoạch giáo dục và đào tạo; (3) đào tạo và các hoạt động giáo dục khác;

18. Kế hoạch giáo dục của giáo viên bao gồm những gì?

1. Lập kế hoạch đào tạo giáo viên

2. Xác định nhiệm vụ / công việc

3. Lập kế hoạch đánh giá và xác nhận

4. Tổ chức thực hiện

Đặt mục tiêu và mục tiêu thực hiện công việc được giao

Trả lời: 2, 1, 4, 3

19. Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh?

Đạt được các mục tiêu GDPR năm 2018

Chúng tôi đảm bảo quy trình tổ chức các hoạt động giáo dục bao gồm giới thiệu / nêu vấn đề, hình thành kiến ​​thức, thực hành và vận dụng.

Đa dạng về hình thức, phương pháp, kỹ thuật giáo dục và kiểm tra đánh giá.

Mỗi hoạt động giáo dục phải đảm bảo rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học và kiểm tra.dau tich

20. So với giáo án hiện hành, điểm khác biệt lớn nhất về mục tiêu của giáo án theo hướng bồi dưỡng trình độ, năng lực học sinh như sau.

Xác định các yêu cầu cần đạt được và các mục tiêu về phẩm chất và năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh.dau tich

Xác định các Mục tiêu Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ và Khả năng | Việc hình thành cho học sinh là cần thiết.

Nó chỉ tập trung vào việc xác định những biểu hiện cụ thể của năng lực chung, năng lực cụ thể và phẩm chất cần hình thành ở học sinh.

21. Sơ đồ sắp xếp các bước theo quy trình hợp lý nhất để soạn giáo án phát triển phẩm chất, năng lực học sinh như sau.

(1) Xác định trình tự của các hoạt động học tập và mục tiêu của các hoạt động của Khoa Khoa học và Công nghệ

(2) Xác định mục tiêu của giáo án

(3) Phát triển các hoạt động giáo dục cụ thể

(4) Hoàn thành giáo án

(5) Sắp xếp tài liệu học tập như giấy nghiên cứu và giấy đánh giá

(6) xem xét; Chỉnh sửa và hoàn thiện giáo án

답: (2) -> (1) -> (3) -> (4)

22. Khi xây dựng giáo án, căn cứ nào để xác định mục tiêu dạy học của bộ môn / lớp học?

Yêu cầu đối với Chủ đề / Lớp họcdau tich

Các đặc điểm và trình độ của học sinh.dau tich

Đặc điểm của việc xây dựng nội dung kiến ​​thức, phương pháp, phương tiện và thiết bị giáo dụcdau tich

kinh nghiệm của giáo viên.

23. Cơ sở nào sau đây đáp ứng các tiêu chí về lập kế hoạch giáo dục và phân tích dữ liệu theo Thông báo số 5555 / BGDĐT-GDTrH của Bộ GD & ĐT?

A:   Đối với mỗi nhiệm vụ học tập, mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kỹ năng tổ chức và sản phẩm cần đạt được.

24. Phần “nội dung” của hoạt động dạy học theo cấu trúc giáo án (Phụ lục 4) theo Công văn 5512 ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 như sau:

Nội dung của nhiệm vụ được giáo viên giao cho học sinh trong giai đoạn “trước khi giao nhiệm vụ” hoặc nội dung của hoạt động học tập của học sinh.dau tich

Nội dung kiến ​​thức mà học sinh phải tiếp thu được thông qua các hoạt động học tập.

Nội dung của các hoạt động dạy học mà giáo viên sẽ tổ chức để học sinh lĩnh hội kiến ​​thức.

Nội dung kiến ​​thức mà giáo viên ‘sửa’! ” Sau mỗi hoạt động học tập chỉnh sửa cho học sinh ghi vào vở.

25. Ý kiến ​​sau đây đúng hoặc sai. Trong giai đoạn “Báo cáo và thảo luận kết quả” của mỗi hoạt động học tập, giáo viên chỉ cần yêu cầu học sinh trình bày kết quả của mình, trong khi các học sinh khác nhận xét và bổ sung ý kiến. Kiến đủ cả.

đúng rồi

Saidau tich

26. Phát biểu nào sau đây về khái niệm “kế hoạch học tập” là đúng?

Kế hoạch giáo dục của giáo viên nêu rõ những công việc mà mỗi giáo viên sẽ làm trong năm học để đạt được mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và nhà trường.

Một kế hoạch bài học là một kịch bản trong lớp học của giáo viên bao gồm trình tự các bài học sau: Giới thiệu, cấu trúc giảng dạy, đánh giá…

Một kế hoạch bài học là một mô tả chi tiết về mục tiêu, sự chuẩn bị, phương pháp và trình tự của các hoạt động giáo dục và đánh giá.dau tich

27. Giáo án phải đảm bảo tập hợp các hoạt động học tập, bao gồm:

Xác định vấn đề / nhiệm vụ học tập / gợi mở, hình thành kiến ​​thức mới / giải quyết vấn đề / thực hiện nhiệm vụ đã trình bày trong Hoạt động 1: Thực hành; điều khiểndau tich

Khai mở / khởi động, hình thành kiến ​​thức mới; Luyện tập – vận dụng củng cố – mở rộng đầu bài và hình thành kiến ​​thức mới. thực hành; điều khiển; lời khuyên.

chuyên môn; hình thành kiến ​​thức mới; Thực hành-củng cố Áp dụng nghiên cứu sâu rộng.

28. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trong việc hỗ trợ giáo viên cốt cán

Suy nghĩ một cách có hệ thống về các yếu tố hiện có của chương trình giảng dạy, tham gia tích cực vào việc thực hiện chúng và nhận các đánh giá hữu ích cho sự phát triển nghề nghiệp.dau tich

Lập kế hoạch đào tạo đồng đẳng để chủ động trong việc đào tạo / bồi dưỡng đồng nghiệp và đánh giá kết quả đào tạo.

Nó hướng tới các vấn đề liên quan đến quá trình đào tạo ngang hàng, chẳng hạn như phân bổ thời gian đào tạo, xác định nội dung đào tạo, xác định phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo.

29. Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp, giáo viên cốt cán phải thực hiện những công việc nào sau đây?

Điều tra / đánh giá nhu cầu hỗ trợ của bạn. Xác định mục tiêu hỗ trợ của bạn. Quyết định cách bạn sẽ áp dụng và kết quả của bạn sẽ được đánh giá như thế nào. Lập kế hoạch thiết kế của bạn.dau tich

Tìm hiểu yêu cầu hỗ trợ của bạn là gì. Xác định mục tiêu hỗ trợ của bạn. Quyết định cách bạn sẽ áp dụng và kết quả của bạn sẽ được đánh giá như thế nào. báo cáo kết quả.

nội dung hỗ trợ nghiên cứu; Xác định mục tiêu hỗ trợ của bạn. Lập danh sách giáo viên công lập cần hỗ trợ. Thiết kế một kế hoạch.

30. Hỗ trợ đồng nghiệp cho giáo viên cốt cán được thực hiện thông qua bước nào sau đây?

chuẩn bị học tập; Thực hiện Học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp hỗ trợ các mô-đun tự học. Đánh giá Kết quả Học tập trong Mô-đun Đào tạo lại Xác minh rằng các đồng nghiệp của bạn đã hoàn thành các mô-đun đánh giá trong hệ thống LMS.dau tich

Hỗ trợ đồng nghiệp của bạn để tìm hiểu nội dung đào tạo. Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc chuẩn bị tài liệu và nguồn lực cho việc đào tạo. Hỗ trợ đồng nghiệp tập thể dục trong quá trình đào tạo

Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị cho việc học của họ. Hỗ trợ đồng nghiệp của bạn để học các mô-đun của riêng họ. Đánh giá Kết quả Học tập trong Mô-đun Đào tạo lại Xác minh rằng các đồng nghiệp của bạn đã hoàn thành các mô-đun đánh giá trong hệ thống LMS.

31. Khi bố trí thời gian trong kế hoạch giảng dạy tiếng Anh, giáo viên cần lưu ý những điều sau:

Nó đảm bảo một tỷ lệ hợp lý giữa kiến ​​thức và đào tạo kỹ năng.dau tich

Đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa kiến ​​thức văn học, tiếng Việt và văn bản

Đảm bảo tỷ lệ phù hợp giữa các kiểu văn bảndau tich

Nó đảm bảo một tỷ lệ thích hợp giữa các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe.dau tich

32.   Sự khác biệt giữa nội dung chương trình ngữ văn 2018 và ngữ văn hiện hành như sau. 

Hãy biến kỹ năng giao tiếp trở thành trụ cột trong thiết kế chương trình của bạn.dau tich

Sử dụng lịch sử và thể loại văn học làm trục thiết kế chương trình

Tri thức văn học và tri thức tiếng Việt nhằm mục đích giáo dục và có tính độc lập.

33. Căn cứ quan trọng để lựa chọn và xác định nội dung dạy học, phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học của một bộ môn văn học là:

dạng văn bản

Tri thức tiếng việt, viết

cơ thể người

Các yêu cầu cần đáp ứngdau tich

Video hướng dẫn Đáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS (33 câu)Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button