Hóa học 9 Bài 45: Axit axetic – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 45

Hóa học 9 Bài 45: Axit axetic được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn hy vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 Bài 45

Axit axetic có công thức phân tử: C2H4O2.

Bạn đang xem bài: Hóa học 9 Bài 45: Axit axetic – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 45

Phân tử khối: 60.

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % sử dụng làm giấm ăn.

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

Axit axetic có công thức cấu tạo: ly thuyet bai 45 axit axetic a01, viết gọn CH3COOH.

Trong phân tử axit axetic có nhóm –COOH làm cho phân tử có tính axit.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Axit axetic có tính chất của một axit

+ Làm đổi màu quỳ tím sang màu đỏ.

+ Tác dụng với kim loại (trước H) phóng thích H2

Ví dụ: 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

+ Tác dụng với bazơ → muối và nước

Ví dụ: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

+ Tác dụng với oxit bazơ → muối và nước

Ví dụ: 2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

+ Tác dụng với muối của axit yếu hơn

Ví dụ: 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

Chú ý : Axit axetic là axit yếu.

2. Tác dụng với rượu etylic tạo ra este và nước

ly thuyet bai 45 axit axetic a02

Hình 1: Minh họa thử nghiệm axit axetic tác dụng với rượu etylic.

Phương trình hóa học:

ly thuyet bai 45 axit axetic a03

Este thu được là etylaxetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, sử dụng làm dung môi trong công nghiệp.

IV. ỨNG DỤNG

Axit axetic được sử dụng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, diệt sâu bọ, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo, pha giấm ăn…

V. ĐIỀU CHẾ

Axit axetic được điều chế theo những phản ứng sau:

– Trong công nghiệp, đi từ butan C4H10:

ly thuyet bai 45 axit axetic a04

– Sản xuất giấm ăn, thường sử dụng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng.

ly thuyet bai 45 axit axetic a05

Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 45

Bài 1 (trang 143 SGK Hóa 9)

Hãy điền những từ thích hợp vào những chỗ trống:

a) Axit axetic là chất … không màu, vị … tan … trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế …

c) Giấm ăn là dung dịch … từ 2 tới 5%

d) Bằng cách … butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được …

Lời giải:

a) Axit axetic là chất lỏng không màu, vị chua tan vô hạn trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo, tơ nhân tạo.

c) Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 tới 5%

d) Bằng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axteic.

Bài 2 (trang 143 SGK Hóa 9)

Trong những chất sau đây:

a) C2H5OH.

b) CH3COOH.

c) CH3CH2CH2OH.

d) CH3CH2COOH.

Chất nào tác dụng được với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết những phương trình hóa học.

Lời giải:

Chất tác dụng với Na là: a, b, c, d (do có gốc OH).

Chất tác dụng với NaOH là: b, d (do có gốc COOH).

Chất tác dụng với Mg là: b, d (do có gốc COOH).

Chất tác dụng với CaO là: b, d (do có gốc COOH).

Phương trình phản ứng:

bai 2 trang 143 sgk hoa 9

Bài 3 (trang 143 SGK Hóa 9)

Axit axetic có tính axit vì trong phân từ:

bai 3 trang 143 sgk hoa 9 1

Lời giải:

Câu đúng là câu d vì trong phân tử axit axetic có nhóm – COOH.

Bài 4 (trang 143 SGK Hóa 9)

Trong những chất sau đây, chất nào có tính axit? giảng giải

bai 4 trang 143 sgk hoa 9

Lời giải:

Chất có tính axit là a, vì trong phân tử có nhóm – COOH.

Bài 5 (trang 143 SGK Hóa 9)

Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong những chất sau đây: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe? Viết những phương trình hóa học xảy ra (nếu như có).

Lời giải:

Chất tác dụng được với axit axetic là ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O.

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O.

2CH3COOH + Fe → (CH3COO)2Fe + H2.

Bài 6 (trang 143 SGK Hóa 9)

Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ:

a) Natri axetic và axit sunfuric.

b) Rượu etylic.

Lời giải:

Phương trình phản ứng điều chế axit axetic:

a) Từ natri axetic và axit sunfuric:

2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

b) Từ rượu etylic:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O.

Bài 7 (trang 143 SGK Hóa 9)

Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100g CH3CH2OH thu được 55gam CH3COOCH2CH3

a) Viết phương trình hóa học xảy ra và gọi tên của phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trên

Lời giải:

bai 7 trang 143 sgk hoa 9 1

a) Phương trình phản ứng:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

Phản ứng này gọi là phản ứng este hóa.

b) Hiệu suất của phản ứng:

Theo phương trình phản ứng trên và số liệu của đề bài cho, số mol rượu dự, do vậy tính hiệu suất phản ứng theo CH3COOH.

Theo lí thuyết 1 mol CH3COOH (60g) tạo ra 1 mol CH3COOC2H5 (88g) nhưng thực tế chỉ thu được 55g.

Vậy hiệu suất của phản ứng là: bai 7 trang 143 sgk hoa 9 2

Bài 8 (trang 143 SGK Hóa 9)

Cho dung dịch axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 10% thu được dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.

Lời giải:

Gọi khối lượng dung dịch CH3COOH và NaOH cần sử dụng là m và m’:

bai 8 trang 143 sgk hoa 9 1

Phương trình phản ứng:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.

Theo phương trình phản ứng trên.

nCH3COOH = nNaOH = nCH3COONa.

do vậy ta có:

bai 8 trang 143 sgk hoa 9 thuysin 78

mdd sau pư = m + m’ (gam)

Theo đề bài ta có:

bai 8 trang 143 sgk hoa 9 3

Giải ra ta có m = m’. Thay vào bai 8 trang 143 sgk hoa 9 7

Nồng độ dung dịch axit là 15%.

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 45 (có đáp án)

Câu 1: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

A. trên 10 %.

B. dưới 2 %.

C. từ 2% – 5%.

D. từ 5% – 10%.

Đáp án: C

Câu 2: Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại

A. phản ứng oxi hóa – khử.

B. phản ứng hóa hợp.

C. phản ứng phân hủy.

D. phản ứng trung hòa.

Đáp án: D

Câu 3: Dãy chất tác dụng với axit axetic là

A. ZnO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4 ; C2H5OH.

B. CuO; Ba(OH)2; Zn ; Na2CO3 ; C2H5OH.

C. Ag; Cu(OH)2; ZnO ; H2SO4; C2H5OH.

D. H2SO4; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.

Đáp án: B

Câu 4: Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách

A. nhiệt phân metan sau đó làm lạnh nhanh.

B. lên men dung dịch rượu etylic.

C. oxi hóa etan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

D. oxi hóa butan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

Đáp án: D

Câu 5: Để phân biệt dung dịch axit axetic và rượu etylic ta sử dụng kim loại nào sau đây?

A. Na.

B. Zn.

C. K.

D. Cu.

Đáp án: B

Sử dụng kim loại Zn:

+ Mẩu kẽm phản ứng, có khí thoát ra → CH3COOH

PTHH:

Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2

+ Không có hiện tượng gì xuất hiện → C2H5OH.

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) là

A. 0,56 lít.

B. 1,12 lít.

C. 2,24 lít.

D. 3,36 lít.

Đáp án: C

Ta có: nMg = 2,4 : 24 = 0,1 mol

bai tap bai 45 axit axetic a01

→ Vkhí = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Câu 7: Trung hòa 400 ml dung dịch axit axetic 0,5M bằng dung dịch KOH 0,5M. Thể tích dung dịch KOH cần sử dụng là

A. 100 ml.

B. 200 ml.

C. 300 ml.

D. 400 ml.

Đáp án: D

Ta có: naxit = 0,4.0,5 = 0,2 mol

bai tap bai 45 axit axetic a02

Câu 8: Hòa tan 10 gam CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư. Thể tích CO2 thoát ra ( đktc) là

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 5,60 lít.

Đáp án: A

bai tap bai 45 axit axetic a03

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 12 gam CuO vào dung dịch CH3COOH 10% . Khối lượng dung dịch CH3COOH cần sử dụng là

A. 360 gam.

B. 180 gam.

C. 340 gam.

D. 120 gam.

Đáp án: B

bai tap bai 45 axit axetic a04

Khối lượng axit axetic có trong dung dịch là: maxit = 0,3.60 = 18 gam.

Khối lượng dung dịch axit axetic là:

bai tap bai 45 axit axetic a05

Câu 10: Cho 0,2 mol axit axetic tác dụng với lượng dư rượu etylic đun nóng và có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác (giả sử hiệu suất 100%) khối lượng etyl axetat là

A. 8,8 gam

B. 88 gam

C. 17,6 gam

D. 176 gam

Đáp án: C

bai tap bai 45 axit axetic a06

Khối lượng etyl axetat là: m = 0,2.88 = 17,6 gam.

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 9 Bài 45: Axit axetic do Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những thắc mắc trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Axit axetic. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

soạn bởi: Trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

Chuyên mục: Hoá học 9

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts