Hóa học lớp 11 Bài 8 – Amoniac và muối amoni

Bài 1 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 37 SGK Hóa 11): Mô tả và giảng giải hiện tượng xảy ra trong thử nghiệm chứng minh rằng amoniac tan nhiều trong nước?

Lời giải:

Bạn đang xem bài: Hóa học lớp 11 Bài 8 – Amoniac và muối amoni

– Thí ngiệm:

– Khí amoniac được nạp vào đầy bình thuỷ tinh, đạy bình bằng nút cao su có ống thuỷ tinh nhọn xuyên qua.

– Nhúng đầu ống thuỷ tinh vào chậu nước có pha vài giọt phenolphtalein.

– Hiện tượng: Nước dâng lên rất nhanh trong ống thuỷ tinh nhọn sau đó phun lên có tia màu hồng

– giảng giải: Khí amoniac tan rất nhanh trong nước là giảm áp suất trong bình nên áp suất ngoài không khí nén vào mặt thoáng của chậu nước làm nước phun lên trong ống thuỷ tinh thành dòng. Amoniac tan trong nước tạo thành dung dịch có tính bazơ làm cho phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng.

Bài 2 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 11): Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau và viết những phương trình hóa học:

bai 2 trang 37 sgk hoa 11

Biết rằng A là hợp chất của nitơ.

Lời giải:

Bạn đang xem bài: Hóa học lớp 11 Bài 8 – Amoniac và muối amoni

– Sơ đồ:

bai 2 trang 37 sgk hoa 11 1

Phương trình phản ứng:

(1) Khí NH3 + H2O ⇆ NH4OH

(2) NH3 + HCl → NH4Cl

(3) NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O

(4) NH3 + HNO3 → NH4NO3

(5) NH4NO3 → N2O + 2H2O

Bài 3 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 3 (trang 37 SGK Hóa 11): ngày nay, để sản xuất amoniac, người ta điều chế nitơ và hiđro bằng cách chuyển hoá có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, tương đối nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên). Phản ứng giữa khí metan và tương đối nước tạo ra hiđro và cacbon đioxit. Để loại khí oxi và thu khí nitơ, người ta đốt khí metan trong một thiết bị kín chứa không khí.Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế khí hiđro, loại khí oxi và tổng hợp khí amoniac?

Lời giải:

Bạn đang xem bài: Hóa học lớp 11 Bài 8 – Amoniac và muối amoni

Phương trình điều chế hiđro

CH4 + 2H2O –to, xt→ CO2 + 4H2

Phương trình loại khí oxi:

CH4 + 2O2 –to→ CO2 + 2H2O

Phương trình tống hợp amoniac:

N2 + 3H2 –450-500o, Fe, 200-300atm→ 2NH3

Bài 4 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 4 (trang 38 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt những dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hoá học của những phản ứng đã sử dụng.

Lời giải:

Bạn đang xem bài: Hóa học lớp 11 Bài 8 – Amoniac và muối amoni

Cho quỳ tím vào từng ống: ống màu xanh là dung dịch NH3; hai ống có màu hồng là NH4Cl và (NH4)2SO4; ống không có hiện tượng gì là Na2SO4.

Cho Ba(OH)2 vào hai ống làm hồng quỳ tím. nếu như thấy ống nào có khí bay ra mùi khai là NH4Cl, ống vừa có khí bay ra mùi khai vừa có kết tủa là (NH4)2SO4.

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2NH3 ↑ + 2H2O

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl+ 2NH3 + 2H2O

Bài 5 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 11): Muốn cho thăng bằng của phản ứng tổng hợp amoniac sang phải, cần phải đồng thời:

A. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ.

B. Giảm áp suất và giảm nhiệt độ.

C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

D. Giảm áp suất và tăng nhiệt độ.

Lời giải:

Bạn đang xem bài: Hóa học lớp 11 Bài 8 – Amoniac và muối amoni

– Đáp án C.

– Phản ứng điều chế NH3:

bai 5 trang 38 sgk hoa 11

– Sau phản ứng số mol khí giảm nên theo nguyên lí dịch chuyển thăng bằng khi tăng áp suất thăng bằng dịch chuyển theo chiều giảm áp suất (chiều thuận). 

– Phản ứng này toả nhiệt nên khi giảm nhiệt độ thăng bằng dịch chuyển theo chiều tăng nhiệt độ (chiều thuận)

Bài 6 trang 38 SGK Hóa 11

Bài 6 (trang 38 SGK Hóa 11): Trong phản ứng nhiệt phân những muối NH4NO2 và NH4NO3 số oxi hoá của nitơ biến đổi thế nào? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất khử và nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất oxi hoá?

Lời giải:

Bạn đang xem bài: Hóa học lớp 11 Bài 8 – Amoniac và muối amoni

Phản ứng nhiệt phân:

bai 6 trang 38 sgk hoa 11 2

Trong hai phản ứng trên số oxi hoá của nitơ trong mỗi phản ứng đều thay đổi. Trong mỗi phân tử muối một nguyên tử nitơ có số oxi hoá tăng, một nguyên tử có số oxi hoá giảm, đây là phản ứng oxi hoá khử nội phân tử.Ở cả hai phản ứng nitơ nguyên tử trong ion NH+4 đều là chất khử (chất cho e) nitơ từ số oxi hoá -3 tăng lên 0 ở phản ứng (1) và lên +1 ở phản ứng (2).Nguyên tử nitơ trong ion NO2 và NO3 là chất oxi hoá (chất nhận e). Ở phản ứng (1) số oxi hoá của N từ +3 (trong NO2 ) xuống 0 và ở phản ứng (2) số oxi hoá của nitơ từ +5 (trong NO3) xuống +1.

Bài 7 trang 38 SGK Hóa 11

Bài 7 (trang 38 SGK Hóa 11): Cho dung dịch NaOH dư vào 150,0 ml dung dịch (NH4)2SO4 1,00M, đun nóng nhẹ.

a. Viết phương trình hoá học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn?

b. Tính thể tích khí (đktc) thu được?

Lời giải:

Bạn đang xem bài: Hóa học lớp 11 Bài 8 – Amoniac và muối amoni

a) 2NaOH + (NH4)2SO4 → 2NH3↑ + Na2SO4 + 2H2O

NH4+ + OH → 2NH3↑ + H2O

b) n(NH4)2SO4 = 0,15. 1 = 0,15 mol

Theo phương trình: nNH3 = 2. n(NH4)2SO4 = 0,15. 2 = 0,3 mol

VNH3 = 0,3. 22,4 = 6,72 lít

Bài 8 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 8 (trang 38 SGK Hóa 11): Phải sử dụng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 17,00 gram NH3. Biết rằng hiệu suất chuyển hoá thành amoniac là 25%. những thể tích khí được đo ở đktc.

A. 44,8 lit N2 và 134,4 lit H2

B. 22,4 lit N2 và 134,4 lit H2

C. 22,4 lit N2 và 67,2 lit H2

D. 44,8 lit N2 và 67,2 lit H2

Lời giải:

Bạn đang xem bài: Hóa học lớp 11 Bài 8 – Amoniac và muối amoni

– Đáp án A

bai 8 trang 38 sgk hoa 11 3
bai 8 trang 38 sgk hoa 11 2

Do hiệu suất 25% nên

nN2cần sử dụng = 2( mol) và nH2cần sử dụng = 6(mol).

⇒VN2 = 2. 22,4 = 44,8 (lit) và VH2 = 22,4. 6= 134,4 (lit).

Tính chất của Amoniac (NH3), muối Amoni: Tính chất hóa học, vật lí, Điều chế, Ứng dụng

I. Cấu tạo phân tử

    Trong phân tử NH3, N liên kết với ba nguyên tử hidro bằng ba liên kết cộng hóa trị có cực. NH3 có cấu tạo hình chóp với nguyên tử Nitơ ở đỉnh. Nitơ còn một cặp electron hóa trị là nguyên nhân tính bazơ của NH3.

II. Tính chất vật lý

– Amoniac (NH3) là chất khí không màu, có mùi khai xốc, nhẹ hơn không khí, tan rất nhiều trong nước.

III. Tính chất hóa học

1. Tính bazơ yếu

    – Tác dụng với nước:

NH3 + H2O ⇋ NH4+ + OH

    ⇒ Dung dịch NH3 là một dung dịch bazơ yếu.

    – Tác dụng với dung dịch muối (muối của những kim loại có hidroxit không tan):

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

    – Tác dụng với axit → muối amoni:

NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (amoni sunfat)

2. Khả năng tạo phức

    Dung dịch amoniac có khả năng hòa tan hiđroxit hay muối ít tan của một số kim loại, tạo thành những dung dịch phức chất.

    Ví dụ:

    * Với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 (màu xanh thẫm)

    * Với AgCl:

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl

    Sự tạo thành những ion phức là do sự phối hợp những phân tử NH3 bằng những electron chưa sử dụng của nguyên tử nitơ với ion kim loại.

3. Tính khử

    – Amoniac có tính khử: phản ứng được với oxi, clo và khử một số oxit kim loại (Nitơ có số oxi hóa từ -3 tới 0, +2).

    – Tác dụng với oxi:

ly thuyet amoniac va muoi amoni

 – Tác dụng với clo:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

    NH3 phối hợp ngay với HCl vừa sinh ra tạo “khói trắng” NH4Cl

    – Tác dụng với CuO:

ly thuyet amoniac va muoi amoni 1

IV. Ứng dụng

    – Sản xuất axit nitric, những loại phân đạm như ure (NH2)2CO; NH4NO3; (NH4)2SO4; …

    – Điều chế hidrazin (N2H4) làm nhiên liệu cho tên lửa.

    – Amoni lỏng sử dụng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.

V. Điều chế

1. Trong phòng thử nghiệm

    Đun nóng muối amoni với Ca(OH)2

ly thuyet amoniac va muoi amoni 2

2. Trong công nghiệp

    Tổng hợp từ nitơ và hiđro

ly thuyet amoniac va muoi amoni 3

– Nhiệt độ: 450 – 500oC.

    – Áp suất cao từ 200 – 300 atm.

    – Chất xúc tác: sắt kim loại được trộn thêm Al2O3, K2O, …

    Làm lạnh hỗn hợp khí bay ra, NH3 hóa lỏng được tách riêng.

B. MUỐI AMONI

    Là tinh thể ion gồm cation NH4+ và anion gốc axit.

I. Tính chất vật lý

    – Là những hợp chất tinh thể ion, phân tử gồm cation NH4+ và anion gốc axit.

    – Tan nhiều trong nước điện ly hoàn toàn thành những ion.

    NH4Cl → NH4+ + Cl; Ion NH4+ không có màu.

II. Tính chất hóa học

1.Phản ứng thuỷ phân: Tạo môi trường có tính axit làm quỳ tím hoá đỏ.

NH4+ + HOH → NH3 + H3O+ (Tính axit)

2. Tác dụng với dung dịch kiềm: (nhận diện ion amoni, điều chế amoniac trong phòng thử nghiệm)

ly thuyet amoniac va muoi amoni 4

3. Phản ứng nhiệt phân

    – Muối amoni chứa gốc của axit không có tính oxi hóa khi nung nóng bị phân hủy thành NH3.

ly thuyet amoniac va muoi amoni 5

NH4HCO3 (bột nở) được sử dụng làm xốp bánh.

    – Muối amoni chứa gốc của axit có tính oxi hóa khi bị nhiệt phân cho ra N2, N2O.

ly thuyet amoniac va muoi amoni 6

– Nhiệt độ lên tới 500oC, ta có phản ứng:

2NH4NO3 → 2N2 + O2 + 4H2O

Bản quyền bài viết thuộc cmm.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/hoa-hoc-lop-11-bai-8-amoniac-va-muoi-amoni/

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Back to top button