Hợp đồng 161 có được tăng lương không 2022?

Liệu 161 hợp đồng có được tăng vào năm 2022? Có thể bạn đã biết Nghị định 161/2018 / NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2019 nói về một số quy định mới liên quan đến việc thực hiện chế độ hợp đồng. Vậy, điều gì sẽ thay đổi, đặc biệt là về tiền lương ,hợp đồng 161 có được tăng lương không ?, khi một hợp đồng lao động mới được ký kết trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định này? Đọc bài viết Cmm.edu.vndưới đây để biết chi tiết.

Hợp đồng 161 có được tăng lương không 2022?
Hợp đồng 161 có được tăng lương không 2022?

Hợp đồng theo Nghị định 161 là gì?

Theo quy định tại Nghị định 161/2018 / NĐ-CP, hợp đồng được ký theo quy định tại Nghị định này để thực hiện hợp đồng liên quan đến một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và điều chỉnh theo quy định của pháp luật . quy định mới về nội dung của hợp đồng.

Bạn đang xem bài: Hợp đồng 161 có được tăng lương không 2022?

hợp đồng theo nghị định 161 là gì
hợp đồng theo nghị định 161 là gì

Điều 18 Nghị định 161/2018 / NĐ-CP quy định như sau:

Điều 18 Nội dung liên quan đến hợp đồng lao động

 • Người lao động được thuê cho đơn vị sự nghiệp công lập phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với người phụ trách đơn vị sự nghiệp đã làm việc cho mình từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Thời gian thử việc (nếu có) được quy định trong hợp đồng lao động xác định thời hạn.
 • Khi kết thúc thời hạn của hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này, người phụ trách đơn vị sự nghiệp phải đánh giá việc thực hiện chức năng, nhu cầu sử dụng của người lao động. đơn vị sự nghiệp công lập quyết định gia hạn hợp đồng cố định, không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc của công chức. Nếu người lao động tiếp tục giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn thì sau khi hết thời hạn hợp đồng lao động, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp xem xét giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. hoặc chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.
 • Trường hợp công chức hết hạn hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Người có trách nhiệm trong đơn vị sự nghiệp công lập phải xem xét và quyết định việc giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này hoặc việc chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật viên chức, trường hợp chuyển từ công chức sang công chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải ký hợp đồng làm việc. vô thời hạn. . đường biên giới.
 • Bộ Nội vụ quyết định hình thức của hợp đồng lao động. ”

Bảng lương hợp đồng theo nghị định 161

Hợp đồng 161 có được tăng lương không 2022?
Hợp đồng 161 có được tăng lương không 2022?

Lương hợp đồng 161

Theo Thông tư 03/2021 / TT-BNV sửa đổi, hoàn thiện Thông tư 08/2013 / TT-BNV: “Điều. , Công chức, viên chức tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 31 tháng 7 năm 2013 và số 08/2013 / TT-BNV

bậc lương hợp đồng 161
bậc lương hợp đồng 161

Thay thế điểm c, khoản 1, khoản 1 như sau:

 • Người làm việc theo chế độ hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thỏa thuận trong hợp đồng lao động để điều chỉnh mức lương theo quy định tại Nghị định 204/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về tiền lương. kế hoạch cán bộ, sĩ quan, sĩ quan và lực lượng vũ trang.
 • Điều 1 Thông tư của Bộ Nội vụ ngày 29/6/2021 và số 03/2021 / TT-BNV là Điều đầu tiên của Thông tư sửa đổi, hoàn thiện chế độ nâng bậc lương bình thường, nâng bậc lương sớm và chế độ thâm niên bổ sung. . Đối với nhân sự, cán bộ, viên chức và người lao động; Người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động, giao kết hợp đồng lao động xếp lương. Căn cứ Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 • Như vậy, căn cứ vào quy định trên, nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo Quyết định số 68/2000 / NĐ-CP và Quyết định số 161/2018 / NĐ-CP thì có sự thỏa thuận về việc điều chỉnh tiền lương. Theo Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP, việc xếp lương và các chế độ khác (nếu có) thực hiện theo quy định trong hợp đồng lao động.

Lương khoán theo Nghị định 161

Thông tư khuyến nghị 03/2019 / TT-BNV Nghị định / 161/2018 / NĐ-CP, mức lương theo hợp đồng không được thấp hơn mức lương hiện hưởng khi chuyển sang ký hợp đồng.

hợp đồng theo nghị định 161 là gì
hợp đồng theo nghị định 161 là gì

Người đã ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000 / NĐ phù hợp với quy định tại Nghị định số 161/2018 / NĐ-CP và Thông tư số 03/2019 / TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 – đối với CP, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang không áp dụng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương. bắt đầu ký kết hợp đồng lao động; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng; Về nguyên tắc, việc thực hiện nội dung của hợp đồng lao động phải tuân thủ theo quy định của Luật lao động và các quy định khác có liên quan.

Hợp đồng 161 là gì?

Hợp đồng 161 là hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động theo quy định tại Nghị định 161/2018 / NĐ-CP. Do chế độ tiền lương cuối cùng trong Nghị định này có một số thay đổi nên người đã ký hợp đồng theo Nghị định trước đây sẽ phải ký hợp đồng mới hoặc chuyển loại hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 161.

Hợp đồng 161 có được tăng lương không ?

Điều 1 Thông tư của Bộ Nội vụ ngày 29/6/2021 và số 03/2021 / TT-BNV là Điều đầu tiên của Thông tư sửa đổi, hoàn thiện chế độ nâng bậc lương bình thường, nâng bậc lương sớm và chế độ thâm niên bổ sung. . Đối với nhân sự, cán bộ, viên chức và người lao động; Người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động, giao kết hợp đồng lao động xếp lương. Căn cứ Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

hợp đồng 161 mới nhất
hợp đồng 161 mới nhất

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo Quyết định số 68/2000 / NĐ-CP và Quyết định số 161/2018 / NĐ-CP thì có sự thỏa thuận về việc điều chỉnh tiền lương. Theo Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP, việc xếp lương và các chế độ khác (nếu có) thực hiện theo quy định trong hợp đồng lao động.

Hưởng lương theo Nghị định 161

Thực hiện Chỉ thị 161/2018 / NĐ-CP, Thông tư 03/2019 / TT-BNV; Căn cứ Công văn 4169 / BNV-CCVC ngày 13/8/2020 về việc phúc đáp nội dung thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo Nghị định 68/2000 / NĐ-CP và Nghị định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao số 161/2018 / NĐ-CP, Hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư 03 như sau:

 • Người giao kết hợp đồng làm việc mới đối với công việc quy định tại Điều 3 Quyết định 68/2000 / NĐ-CP Nghị định số 161 ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương thấp nhất bằng mức lương tối thiểu. Các lĩnh vực quy định tại Nghị định 90/2019 / NĐ-CP.
 • Người đang thực hiện hợp đồng lao động 68 đang thực hiện biên chế theo Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP thì ký hợp đồng lao động mới theo Nghị định số 161.

Căn cứ để tính lương theo hợp đồng mới bằng mức lương hiện hưởng cộng với tổng thu nhập hiện tại quy đổi thành giá trị, bao gồm cả hệ số công ích, cụ thể:

 • Nếu mức lương trong hợp đồng mới thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì sẽ được điều chỉnh tăng lên mức lương tối thiểu vùng.
 • Nếu mức lương trong hợp đồng mới cao hơn mức lương tối thiểu vùng thì bằng tổng thu nhập hiện tại của người lao động.

Trên đây, Cmm.edu.vn đã phân tích giúp bạn đọc nhận biết Hợp đồng 161 có tăng lương năm 2022 không? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy tình hình thực tế còn có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có những điểm khác với nội dung đã trình bày ở trên.

Video hợp đồng 161 có được tăng lương không ? • #Hợp #đồng #có #được #tăng #lương #không

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button