Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh kèm từ vựng chọn lựa lọc hay nhất

Dưới đây là một số mẫu Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh kèm từ vựng chọn lựa lọc hay nhất do Luật Minh Khuê soạn. Kính mời quý độc giả tham khảo để có thêm ý tưởng cho bài viết của mình.

1. Cấu trúc của những câu chuyện bằng tiếng Anh gồm những phần nào?

Tiêu đề: Tóm tắt nội dung chính của câu chuyện.

Giới thiệu: Giới thiệu về bối cảnh và nhân vật.

Bạn đang xem bài: Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh kèm từ vựng chọn lựa lọc hay nhất

Hành động: Mô tả xung đột và những hành động để khắc phục nó.

khắc phục: Kết thúc câu chuyện với lời khắc phục và hành động hợp lý.

Ví dụ: Tiêu đề: The Lost Key (Chìa khóa bị mất)

Giới thiệu: Sarah đang trễ hứa với người bạn cũng đang chờ đợi cô ở bên ngoài tòa nhà.

Hành động: Sarah tìm kiếm chìa khóa trong cả túi quần và túi xách nhưng không tìm thấy. Cô đang bối rối và lo lắng.

khắc phục: Người bạn của Sarah vô tình thấy chìa khóa rơi ở đường và trả lại cho cô. Cả hai người đã kịp tới buổi họp của họ đúng giờ.

 

2. Cách kể câu chuyện bằng tiếng Anh

Kể câu chuyện bằng tiếng Anh có thể được thực hiện bằng một số cách khác nhau. Dưới đây là một số lời khuyên và phương pháp bạn có thể tham khảo:

 • Sử dụng ngôn từ và câu chữ rõ ràng và tránh sử dụng những từ ngữ phức tạp.
 • khởi đầu câu chuyện bằng một cách gây chú ý, có thể là một nghi vấn hoặc một tình huống đặc biệt.
 • Trình bày những sự kiện theo trình tự thời gian, từ sự kiện trước hết cho tới kết thúc.
 • Sử dụng tiếng nói trình bày và hình ảnh để giúp người đọc tưởng tượng được hình ảnh của câu chuyện.
 • Sử dụng những câu nói của nhân vật để giúp người đọc hiểu rõ hơn về tính cách và tình huống của họ.
 • Tạo độ phân biệt giữa những nhân vật trong câu chuyện bằng cách sử dụng tên riêng hoặc những đặc điểm cụ thể.
 • Tạo ra một kết thúc thú vị và đầy ý nghĩa để kết thúc câu chuyện.

Ví dụ: Once upon a time, there was a little girl named Red Riding Hood. One day, her mother asked her to take a basket of food to her grandmother, who lived in the forest. Red Riding Hood happily set off on her journey, but on the way, she met a big bad wolf. The wolf asked her where she was going, and Red Riding Hood, being a polite little girl, told him. The wolf then ran ahead to the grandmother’s house, ate her, and disguised himself in her clothes.

When Red Riding Hood arrived, she was surprised by how different her grandmother looked, but she didn’t suspect anything. The wolf then ate Red Riding Hood too. The end.

(Note: This is a simplified version of the original story of Little Red Riding Hood, and not suitable for children.)

 

3. Từ vựng tiếng Anh sử dụng để kể một câu chuyện

 1. Character – /ˈkærəktər/ – Nhân vật – Example: The main character of the story is a brave knight. (Nhân vật chính của câu chuyện là một hiệp sĩ dũng cảm.)
 2. Plot – /plɒt/ – Cốt truyện – Example: The plot of the story revolves around a love triangle. (Cốt truyện xoay quanh một tam giác tình yêu.)
 3. Conflict – /ˈkɒnflɪkt/ – Xung đột – Example: The conflict between the two characters creates tension in the story. (Xung đột giữa hai nhân vật tạo ra căng thẳng trong câu chuyện.)
 4. Setting – /ˈsetɪŋ/ – Bối cảnh – Example: The setting of the story is a small village in the mountains. (Bối cảnh của câu chuyện là một ngôi làng nhỏ trên núi.)
 5. Climax – /ˈklaɪmæks/ – Điểm cao trào – Example: The climax of the story is when the hero saves the day. (Điểm cao trào của câu chuyện là khi anh hùng cứu nguy.)
 6. Resolution – /ˌrezəˈluːʃn/ – khắc phục – Example: The resolution of the story ties up all loose ends and provides closure. (khắc phục của câu chuyện thắt chặt tất cả những chi tiết chưa được khắc phục và phân phối sự kết thúc.)
 7. Foreshadowing – /ˈfɔːʃædəʊɪŋ/ – Ám chỉ – Example: The author uses foreshadowing to hint at what will happen later in the story. (Tác giả sử dụng ám chỉ để gợi ý cho những gì sẽ xảy ra sau đó trong câu chuyện.)
 8. Suspense – /səˈspens/ – Kịch tính – Example: The author builds suspense by leaving the reader wondering what will happen next. (Tác giả tạo ra kịch tính bằng cách để người đọc tự hỏi những gì sẽ xảy ra tiếp theo.)
 9. Flashback – /ˈflæʃbæk/ – hồi ức – Example: The story includes a flashback to the character’s childhood. (Câu chuyện bao gồm một hồi ức tới thời thơ ấu của nhân vật.)
 10. Moral – /ˈmɒrəl/ – Bài học – Example: The story teaches an important moral about the consequences of one’s actions. (Câu chuyện dạy cho chúng ta một bài học quan trọng về hậu quả của hành động của một người.)
 1. Dialogue – /ˈdaɪəlɒɡ/ – Đoạn hội thoại – Example: The dialogue between the characters reveals their personalities and motivations. (Đoạn hội thoại giữa những nhân vật tiết lộ tính cách và động cơ của họ.)
 2. Narrator – /ˈnærəteɪtər/ – Người kể chuyện – Example: The narrator of the story is unreliable, making the reader question the events in the story. (Người kể chuyện của câu chuyện không đáng tin cậy, khiến người đọc nghi ngờ những sự kiện trong câu chuyện.)
 3. Protagonist – /prəˈtæɡənɪst/ – Nhân vật chính – Example: The protagonist of the story is on a quest to save his kingdom from an evil sorcerer. (Nhân vật chính của câu chuyện đang trên hành trình để cứu vương quốc của mình khỏi một phù thủy độc ác.)
 4. Antagonist – /ænˈtæɡənɪst/ – Nhân vật phản diện – Example: The antagonist of the story is determined to stop the protagonist at all costs. (Nhân vật phản diện của câu chuyện quyết tâm ngăn cản nhân vật chính bằng mọi giá.)
 5. Prologue – /ˈprəʊlɒɡ/ – Lời nói đầu – Example: The prologue sets up the events of the story and provides context for the reader. (Lời nói đầu thiết lập những sự kiện của câu chuyện và phân phối bối cảnh cho người đọc.)
 6. Epilogue – /ˈepɪlɒɡ/ – Lời kết – Example: The epilogue provides closure and ties up any remaining loose ends in the story. (Lời kết phân phối sự kết thúc và thắt chặt tất cả những chi tiết chưa được khắc phục trong câu chuyện.)
 7. Symbolism – /ˈsɪmbəlɪzəm/ – Tượng trưng – Example: The author uses symbolism to represent deeper meanings and themes in the story. (Tác giả sử dụng tượng trưng để đại diện cho ý nghĩa và chủ đề sâu sắc hơn trong câu chuyện.)
 8. Irony – /ˈaɪrəni/ – Trào phúng – Example: The irony in the story is that the character who was once a hero becomes the villain. (Trào phúng trong câu chuyện là nhân vật từng là anh hùng trở thành kẻ ác.)
 9. Tone – /təʊn/ – Tông điệu – Example: The tone of the story is dark and foreboding, creating a sense of unease in the reader. 

 

4. Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh kèm bản dịch – Mẫu số 1

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt

Once upon a time, in a small village in the countryside, there lived a young boy named Jack. Jack was a curious and adventurous boy who loved to explore the world around him. One day, while he was out in the woods, he stumbled upon a mysterious door hidden behind a large tree. Being the curious boy he was, he decided to open the door and see what was inside.

To his surprise, the door led to a magical land filled with towering mountains, glittering rivers, and colorful flowers. Jack couldn’t believe his eyes, and he felt a rush of excitement and joy wash over him. He spent hours exploring this new world, meeting strange and wonderful creatures along the way.

As the sun began to set, Jack realized he needed to head back home. He said goodbye to his new friends and made his way back through the door. But when he arrived back in the village, no one believed his incredible tale. They thought he had made it all up, and Jack felt disappointed that he couldn’t share his magical adventure with anyone.

But Jack knew the truth, and he held onto the memory of that incredible world in his heart. And whenever he felt bored or restless, he would return to the woods and visit that hidden door, eager to explore that magical land once more.

The end.

“Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ ven nông thôn, có một cậu bé tên là Jack. Jack là một cậu bé tò mò và phiêu lưu, yêu thích khám phá toàn cầu xung quanh mình. Một ngày, khi đang đi trong rừng, anh tình cờ phát hiện ra một cánh cửa bí mật ẩn sau một cây lớn. Vì thích khám phá, Jack quyết định mở cửa và xem có gì bên trong.

Ngạc nhiên thay, cánh cửa dẫn tới một vùng đất kỳ diệu đầy những ngọn núi cao, những con sông nhấp nhánh và những đóa hoa rực rỡ màu sắc. Jack không thể tin vào mắt mình và anh cảm thấy hồi hộp và vui sướng. Anh dành nhiều giờ để khám phá toàn cầu mới này, gặp gỡ những sinh vật lạ và tuyệt vời trên phố đi.

Khi mặt trời khởi đầu lặn, Jack trông thấy anh cần phải quay về nhà. Anh nói lời tạm biệt với những người bạn mới của mình và trở về qua cánh cửa. Nhưng khi anh trở về ngôi làng, không người nào tin vào câu chuyện phi thực tế của anh. Họ nghĩ rằng Jack đã nghĩ ra tất cả và Jack cảm thấy thất vọng vì không thể chia sẻ cuộc phiêu lưu kỳ diệu của mình với bất kỳ người nào.

Nhưng Jack biết sự thực và anh giữ trong trái tim mình ký ức về toàn cầu kỳ diệu đó. Và bất cứ khi nào anh cảm thấy buồn chán hoặc hồi hộp, anh sẽ quay lại rừng và tới thăm cánh cửa ẩn kín đó, mong muốn được khám phá toàn cầu kỳ diệu đó một lần nữa.”

Kết thúc.

 

5. Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh kèm bản dịch – Mẫu số 2

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt

Once upon a time, there was a farmer who had a magical apple tree. Every year, the tree would produce a single golden apple that had the power to grant wishes. One day, a poor old woman came to the farmer and asked for the apple, saying that she wanted to use it to wish for enough food to last her through the winter. The farmer agreed and gave her the apple.

The next year, a young prince came to the farmer and asked for the apple, saying that he wanted to use it to wish for the love of his life. The farmer agreed and gave him the apple.

Years went by, and many people came to the farmer asking for the magical apple, and the farmer always granted their wishes. But one day, the farmer began to feel tired and old, and he realized that he had never used the apple to make a wish for himself.

So he picked the last golden apple and wished for good health and a long life. And from that day on, the farmer lived happily and healthily for many years, never regretting his decision to use the magical apple for himself. The end.

Có một nông dân đã có một cây táo yêu thuật. Mỗi năm, cây sẽ cho ra một quả táo vàng có khả năng ban phép ước. Một ngày, một bà cụ nghèo tới gặp nông dân và xin được quả táo để ước cho đủ đồ ăn để qua mùa đông. Nông dân đồng ý và tặng cho bà cụ quả táo.

Năm sau đó, một hoàng tử trẻ tới gặp nông dân và xin được quả táo để ước cho tình yêu của thế cục anh ta. Nông dân đồng ý và tặng cho hoàng tử quả táo.

Nhiều năm trôi qua và nhiều người tới gặp nông dân xin được quả táo yêu thuật để ước điều mình mong muốn và nông dân luôn đáp ứng ước nguyện của họ. Nhưng một ngày, nông dân cảm thấy mỏi mệt và già đi, và ông trông thấy rằng mình chưa bao giờ sử dụng quả táo để ước điều gì cho bản thân mình.

vì vậy, ông lấy quả táo vàng cuối cùng và ước cho sức khỏe tốt và cuộc sống dài lâu. Từ ngày đó trở đi, nông dân sống hạnh phúc và khỏe mạnh trong nhiều năm, không bao giờ hối tiếc vì đã sử dụng quả táo yêu thuật cho bản thân mình. Kết thúc.

 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts