Liên hệ bản thân về phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên

Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức chưng

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của những tổ chức Đảng, những cấp chính quyền, những tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách công việc của cán bộ

Bạn đang xem bài: Liên hệ bản thân về phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2021 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

lien he ban than ve phong cach tac phong cong tac cua nguoi dung dau cua can bo dang vien 600

Trong suốt thế cục hoạt động cách mệnh của mình, chủ toạ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc bồi dưỡng, rèn luyện tác phong làm việc của lực lượng cán bộ. Bản thân Người luôn là tấm gương sáng về tác phong làm việc tư duy, khoa học, hiệu quả… Trong bài viết này, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung mời những bạn tham khảo bài viết liên hệ bản thân về phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ chủ toạ để làm bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2021, bài thu hoạch học tập quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 ct tw của bộ chính trị, bài thu hoạch chỉ thị 05 của đảng viên hiệu quả.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách, lề lối làm việc của người cán bộ có mối quan hệ mật thiết với tư tưởng, đường lối, phương pháp cách mệnh, cũng như có quan hệ chặt chẽ với đạo đức cách mệnh. Phong cách cán bộ là một chỉnh thể, khởi đầu từ suy nghĩ (tư duy) tới hoạt động thực tiễn, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, xử sự, sinh hoạt đời thường.

Trước hết, người cán bộ phải tu dưỡng, rèn luyện phong cách tư duy. tức là mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức độc lập, tự chủ, sáng tạo. Cán bộ phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phải có chính kiến riêng, không theo kiểu nịnh nọt, a tòng hoặc “gió chiều nào theo chiều nấy”.

Cán bộ phải rèn luyện tác phong quần chúng, dân chủ và khoa học trong công việc. Người đã dặn dò mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích nhân dân lên trên hết và “việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ mấy cũng hết sức làm; việc gì có hại cho nhân, dù nhỏ mấy cũng phải tránh”. Muốn tạo sự liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, cán bộ phải chịu thương chịu khó đi cơ sở để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý; phải lắng tai ý kiến những tầng lớp nhân dân; giảng giải những vấn đề dân chưa hiểu; có thiếu sót thì thực thà tự phê bình trước dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình. Người cán bộ không nên kiêu ngạo mà phải thấu hiểu và luôn phải sẵn sàng tham khảo nhân dân.

Khả năng tổ chức thực hiện đường lối của người cán bộ được quyết định bởi cách làm việc theo ý kiến quần chúng, chứ không phải làm việc theo cách quan liêu. Đây là bài học lớn từ tấm gương của Lênin mà chủ toạ Hồ Chí Minh đã chỉ ra: Với phương pháp khéo léo của mình, Lênin đã lay động được quần chúng nhân dân chưa giác ngộ và lạc hậu nhất trong những nước thuộc địa.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, người cán bộ phải có tác phong dân chủ. Người nghĩ rằng, thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể khắc phục mọi khó khăn. Người cán bộ lãnh đạo phải động viên, khuyến khích “khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”, tức là phải làm cho cấp dưới không sợ nói sự thực và cấp trên không sợ nghe sự thực.

Người cán bộ phải đi sâu, đi sát cơ sở; nắm người nắm việc, nắm tình hình cụ thể; nắm bắt và xử lý thông tin phải khoa học. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Người viết: “nếu như mỗi cán bộ, đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa”.

sinh tiền, chủ toạ Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý tới rèn luyện phong cách diễn đạt, phong cách xử sự và phong cách sinh hoạt. Trước khi nói, viết vấn đề gì, Người đều chú ý xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích của việc nói và viết; trong nói và viết luôn phải thích hợp với đối tượng và rõ chủ đề. Người dặn dò cán bộ, khi nói và viết phải trung thực, không ẩu, không được bịa ra; nói ngắn gọn, có đầu có đuôi và nội dung nói phải thiết thực, thấm thía; cách diễn đạt phải trong sáng, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm.

Trong xử sự với nhân dân, người cán bộ phải có thái độ ân cần, vồn vã, vừa thân ái vừa nhiệt tình, thể hiện tấm lòng khoan thứ, khoan dung và phải có thái độ khiêm nhượng, phải rất tế nhị.

Trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt cho mình một kỷ luật chặt chẽ, giữ nếp trật tự, ngăn nắp, gọn ghẽ…

Qua … năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và quyết nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng ngày nay”, Đảng ta đánh giá đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, như khắc phục được một số thiếu sót, hạn chế trong công việc cán bộ và trong thực hiện những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, tư nhân phụ trách; nhiều cán bộ lãnh đạo những cấp đã chú trọng tăng ý thức trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới phong cách và lề lối làm việc…

Tuy nhiên, trong tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn khá phổ biến; một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác nhìn nhận đúng mức thiếu sót và trách nhiệm của mình trước những hạn chế, thiếu sót trong công việc được giao; tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây phản ứng trong dư luận, tác động tới niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một phòng ban cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có phòng ban còn diễn biến phức tạp hơn…

Vậy nên không phải ngẫu nhiên mà lần trước tiên, “phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng ta thể hiện và nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 1/2016): Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên của những tổ chức Đảng, những cấp chính quyền, những tổ chức chính trị-xã hội, địa phương, đơn vị.

Tiếp đó, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW (thay thế Chỉ thị 03-CT/TW) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với phạm vi rộng hơn, yêu cầu cao hơn, trọng tâm là học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

quyết nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Đảng cũng đã đặt ra yêu cầu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tất cả những quan lăn tay đạo của Đảng ngày nay cho thấy tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và phong cách Hồ Chí Minh vào công việc xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Trước những yêu cầu thực tiễn giai đoạn cách mệnh ngày nay, đòi hỏi mỗi cán bộ phải nghiêm túc học tập và rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tăng đạo đức cách mệnh cũng như hoàn thiện những phẩm chất cần thiết của người cán bộ, đặc biệt phải sâu sát quần chúng; phải nêu gương; lời nói phải đi đôi với việc làm; làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng, có chương trình, kế hoạch cụ thể và biết tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất… để tạo lòng tin cho nhân dân.

_____________

Đầu năm, dựa theo chuyên đề của năm đó, Đảng viên và chi bộ sẽ lập kế hoạch, làm bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi học tập, quán triệt chuyên đề, đảng viên sẽ làm bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo chưng năm 2021 và có sự liên hệ với bản thân về nội dung chuyên đề 2021 đã nêu.

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung chúc những bạn làm bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, bài thu hoạch chuyên đề năm 2021, bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2021 hiệu quả.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/lien-he-ban-than-ve-phong-cach-tac-phong-cong-tac-cua-nguoi-dung-dau-cua-can-bo-dang-vien/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts