Mẫu Bài thu hoạch BDTX thầy giáo theo Thông tư 17 mới nhất

Yêu cầu bồi dưỡng theo Chuẩn

Mã mô đun

Bạn đang xem bài: Mẫu Bài thu hoạch BDTX thầy giáo theo Thông tư 17 mới nhất

Tên và nội dung chính của mô đun

Yêu cầu cần đạt

Thời gian thực hiện (tiết)

Lý, thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Phẩm chất nhà giáo

GVPT

01

tăng phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh ngày nay

1. Phẩm chất đạo đức của nhà giáo trong bối cảnh ngày nay.

2. những quy định về đạo đức nhà giáo.

3. Tự bồi dưỡng, rèn luyện và phấn đấu tăng phẩm chất đạo đức nhà giáo.

– tìm hiểu được thực trạng đạo đức của nhà giáo trong bối cảnh ngày nay (những bất cập, những bài học từ việc thầy giáo vi phạm đạo đức nhà giáo, những tấm gương đạo đức nhà giáo tác động tới hoạt động giáo dục đạo đức và dạy học học sinh); Liên hệ với những cấp học;

– Vận dụng được những quy định về đạo đức nhà giáo để xây dựng và thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng, rèn luyện bản thân tăng phẩm chất đạo đức nhà giáo;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện phấn đấu tăng phẩm chất đạo đức nhà giáo.

8

12

GVPT

02

Xây dựng phong cách của thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh ngày nay

1. Nghề nghiệp thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh ngày nay.

2. Những yêu cầu về phong cách của thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh ngày nay; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm.

3. Xây dựng và rèn luyện tác phong, hình thành phong cách nhà giáo.

– tìm hiểu được thực trạng và những yêu cầu về phong cách đối với thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, đối với thầy giáo từng cấp học nói riêng trong bối cảnh ngày nay;

– Vận dụng để thực hành, xử lý những tình huống xử sự sư phạm trong những cơ sở giáo dục phổ thông và đề xuất được giải pháp để rèn luyện tác phong, phong cách nhà giáo thích hợp với từng cấp học, vùng, miền (những kỹ năng kiềm chế xúc cảm bản thân, kỹ năng khắc phục xung đột;…);

– Hỗ trợ được đồng nghiệp trong rèn luyện tác phong và hình thành phong cách nhà giáo.

8

12

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

GVPT

03

Phát triển chuyên môn của bản thân

1. Tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân.

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để phát triển chuyên môn của bản thân.

3. Nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới tăng năng lực chuyên môn của bản thân đối với thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông.

– tìm hiểu được tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân đối với thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông; Xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng để tăng năng lực chuyên môn cho bản thân đối với thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng được nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới tăng năng lực chuyên môn của bản thân trong hoạt động dạy học và giáo dục đối với thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông, thích hợp với thầy giáo từng cấp học, vùng, miền (Yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Lựa lựa chọn và sử dụng học liệu dạy học; Phát triển chuyên môn thầy giáo trong những cơ sở giáo dục phổ thông thông qua kết nối, chia sẻ tri thức trong cộng đồng học tập;….);

– Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

16

24

GVPT

04

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được một số vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, thích hợp với đặc thù cấp học, vùng, miền;

– Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục và tổ chức dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu chương trình môn học, hoạt động giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông, thích hợp với đặc thù cấp học, vùng, miền;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

16

24

GVPT

05

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

2. những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

3. Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

– tìm hiểu được những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông, thích hợp với từng cấp học;

– Vận dụng được những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục để tổ chức dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thích hợp với từng cấp học (Dạy học tích hợp; Dạy học phân hóa; Tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; Giải pháp sư phạm trong công việc giáo dục học sinh của thầy giáo chủ nhiệm; Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực;…);

– Hỗ trợ đồng nghiệp về tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

GVPT

06

rà soát, đánh giá học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về rà soát, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Phương pháp, phương thức, dụng cụ kiểm tra, đánh giá phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Vận dụng phương pháp, phương thức, dụng cụ trong việc rà soát, đánh giá phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được những vấn đề chung về rà soát, đánh giá; phương pháp, phương thức và kỹ thuật rà soát, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông, thích hợp với từng cấp học;

– Vận dụng những phương pháp, phương thức và dụng cụ rà soát, đánh giá; phương thức xây dựng những tiêu chí, ma trận, những nghi vấn đánh giá năng lực học sinh, đề rà soát, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, sự tiến bộ của học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả việc rà soát, đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

16

24

GVPT

07

Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục

1. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi của từng đối tượng học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Quy định và phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học, giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Vận dụng một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong hoạt động dạy học và giáo dục.

– tìm hiểu được những đặc điểm tâm lý của những đối tượng học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông (chú trọng việc tìm hiểu được tâm sinh lý của học sinh đầu cấp và cuối cấp đối với học sinh tiểu học, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…);

– Vận dụng những quy định về công việc tư vấn, hỗ trợ học sinh để thực hiện hiệu quả những giải pháp tư vấn và hỗ trợ thích hợp với từng đối tượng học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông. Vận dụng được một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong hoạt động dạy học và giáo dục: Tạo động lực học tập; tổ chức hoạt động trải nghiệm (đối với học sinh tiểu học); tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông); Giáo dục trị giá sống, kỹ năng sống; Hỗ trợ tâm lý cho học sinh đầu cấp, cuối cấp (đối với học sinh tiểu học);…

– Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả những hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

III. Xây dựng môi trường giáo dục

GVPT

08

Xây dựng văn hóa nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. những trị giá cốt lõi và cách thức phát triển văn hóa nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một số giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– tìm hiểu được sự cần thiết, trị giá cốt lõi (văn hóa xử sự trong lớp học, trong nhà trường;…); Cách thức xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng được một số giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường; Vận dụng một số giải pháp xây dựng và phát triển mối quan hệ thân thiện của học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông; Tạo dựng bầu không khí thân thiện với đồng nghiệp trong thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông; Giáo dục về bảo tồn và phát huy văn hóa thể hiện được bản sắc vùng miền, dân tộc;…

– Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

09

Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Một số vấn đề khái quát về quyền dân chủ trong trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. giải pháp thực hiện quyền dân chủ của thầy giáo và học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. giải pháp thực hiện quyền dân chủ của cha mẹ học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được một số vấn đề khái quát về quyền dân chủ trong những cơ sở giáo dục phổ thông (Khái niệm, vai trò, quy định,…); Một số giải pháp thực hiện quyền dân chủ của thầy giáo và học sinh, cha mẹ học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng được một số giải pháp thực hiện, phát huy quyền dân chủ của học sinh, cha mẹ học sinh và thầy giáo;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, cha mẹ học sinh và thầy giáo.

8

12

GVPT

10

Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông ngày nay.

2. Quy định và giải pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một số giải pháp tăng cường đảm bảo trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh ngày nay.

– tìm hiểu được thực trạng vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh ngày nay;

– Vận dụng được những quy định và những giải pháp (trong đó chú trọng vận dụng được những giải pháp quản lý lớp học hiệu quả, giáo dục kỷ luật tích cực, giáo dục phòng chống rủi ro, thương tích, xâm hại cho học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông;…) để xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

– Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

IV. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

GVPT

11

Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và những bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và những bên liên quan.

2. Quy định về mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và những bên liên quan.

3. giải pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ của học sinh và những bên liên quan.

– tìm hiểu được vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và những bên liên quan trong những cơ sở giáo dục phổ thông, thích hợp với đặc thù cấp học;

– Vận dụng được những quy định hiện hành và những giải pháp để tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và những bên liên quan trong những cơ sở giáo dục phổ thông, thích hợp với đặc thù cấp học;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng những giải pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh và những bên liên quan trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

12

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Quy định của ngành về việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– tìm hiểu được sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Trình bày và vận dụng được quy định của ngành về phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông; Vận dụng được những kỹ năng cung ứng, tiếp nhận, khắc phục kịp thời những thông tin từ gia đình về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông để xây dựng và thực hiện những giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ, động viên học sinh vật học tập và thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

13

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Nội quy, quy tắc văn hóa xử sự của nhà trường; quy định tiếp nhận thông tin từ những bên liên quan về đạo đức, lối sống của học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một số kỹ năng tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được quy định của ngành về phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng được những quy định, quy tắc văn hóa xử sự và kỹ năng để khắc phục kịp thời những thông tin phản hồi và thực hiện kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

V. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

GVPT

14

tăng năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với thầy giáo trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với thầy giáo trong những cơ sở giáo dục phổ thông ngày nay.

2. Tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với thầy giáo trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phương pháp tự học và lựa lựa chọn tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để tăng hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với thầy giáo trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– tìm hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với thầy giáo trong những cơ sở giáo dục phổ thông ngày nay;

– Lựa lựa chọn được tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để tăng hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với thầy giáo trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc lựa lựa chọn tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để tăng hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với thầy giáo trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

15

Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. những phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng những phần mềm, học liệu số và thiết bị công nghệ (internet; trường học kết nối; hệ thống quản lý học tập trực tuyến: LMS, TEMIS…) để thiết kế kế hoạch bài học, kế hoạch giáo dục và quản lý học sinh ở trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông; trong hoạt động tự học, tự bồi dưỡng;

– Hỗ trợ đồng nghiệp tăng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts