Mẫu Bản cam kết chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa

Bản cam kết chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa được sử dụng phổ biến đối với những đảng viên, cán bộ công việc trong bộ máy chính trị. Dưới đây, Luật Minh Khuê xin chia sẻ mẫu bản cam kết tới quý độc giả.

Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên là vấn đề sống còn đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Dưới đây, Luật Minh Khuê xin gửi tới quý độc giả mẫu bản cam kết chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 

Căn cứ pháp lý: – Công văn 2952-CV/BTCTW

Bạn đang xem bài: Mẫu Bản cam kết chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa

 

1. Bản cam kết chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa là gì?

Bản cam kết chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa được biết tới là mẫu văn bản dành cho những cán bộ, đảng viên hoạt động trong hệ thống chính trị của nước ta. Mẫu hồ sơ này có nội dung như cam kết và khắc phục những thiếu sót, đồng thời đề ra những phương hướng sửa đổi, rèn luyện, tu dưỡng cho nhiệm kỳ mới, giai đoạn mới.

 

2. Cách viết bản cam kết chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa thế nào?

Theo hướng dẫn tại Công văn 2952-CV/BTCTW năm 2017 thì:

Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của tư nhân về những nội dung dưới đây. 

Căn cứ vào văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, những cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công việc thường xuyên theo dõi, rà soát, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, cán bộ, đảng viên cuối năm.

Để viết một bản cam kết đúng chuẩn, có thể căn cứ theo những nội dung sau:

Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiên phong trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– kiểu mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hi sinh lợi ích tư nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước  và của Nhân dân.

Ví dụ: Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tư tưởng tiến công, tích cực học tập, nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề mới để cập nhật tri thức và củng cố tư tưởng chính trị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng, nói và làm theo quyết nghị, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

– Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; kiểu mẫu trong công việc và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa tư nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có lối sống giản dị, hòa đồng;

– Chấp hành quy định về những điều Đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống;

Ví dụ: Tích cực rèn luyện và giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch và giản dị, có ý thức nêu gương, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, công việc và nhân dân địa phương.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phương  pháp công việc và làm việc;

– Không ngừng học tập tăng trình độ và năng lực công việc; hoàn thành tốt chức vụ, trách nhiệm được giao;

– Đổi mới phương pháp làm việc, tăng hiệu suất, nói đi đôi với làm để công việc được giao hoàn thành tốt,…

Ví dụ: Đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm để phân công cho những đồng chí trong tỉnh ủy, đồng thời điều hành công việc theo chương trình, sát trọng tâm; Tập trung vào chỉ đọa văn phòng và những ban tham vấn làm tốt công việc, chuẩn bị nội dung cho những hội nghị, kiên quyết không trình hội nghị những nội dung chưa đạt; Chỉ đạo văn phòng và những ban tìm ra giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin; Khắc phục tính nóng vội và tăng cường trao đổi;…

Về tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng, chấp hành sự phân công của tổ chức, tự giác chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi trú ngụ;

– Thực hiện kê khai tài sản trung thực, nghiêm túc;

– Không vướng vào những tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, tự giác và kiểu mẫu thực hiện quy định…

Ví dụ: Chấp hành những Điều lệ Đảng, những quy định, quy chế và sự phân công của tổ chức.

Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua và kiểm điểm, đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm:

– Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, cục bộ, bè phái với những biểu hiện “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

– Sẵn sàng lắng tai những ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục thiếu sót. 

Xem thêm: Mẫu bản cam kết tư nhân, tổ chức mới nhất 2023

 

3. Mẫu bản cam kết chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của Luật Minh Khuê

 

Screenshot 24(57)

ĐẢNG BỘ TỈNH X

CHI BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN A

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

X, ngày 20 tháng 04 năm 2023

 

 

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU CHỐNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI,

TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA NĂM 2023.

Họ và tên: Trần Thị N, sinh ngày 20/2/1974

Đơn vị công việc: Uỷ ban nhân dân huyện A

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Phó chủ toạ ủy ban nhân dân huyện A

Sinh hoạt tại chi bộ Uỷ ban nhân dân huyện A

Sau khi học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quyết nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, những quy định về trách nhiệm nêu gương của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Qua kiểm điểm, tự phê bình năm 2022 và học tập chuyên đề năm 023, “Tăng cường khối đại kết đoàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, liên hệ công việc, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đảng viên gắn với thực hiện những quyết nghị, nhiệm vụ của cơ quan đề ra, tôi cam kết kiểu mẫu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu những nội dung chủ yếu sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

– Luôn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào đường lối của Đảng với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Thực hiện tốt điều lệ Đảng và quyết nghị những cấp, chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động hợp tác của Đảng.
– Bản thân luôn rèn luyện, tu dưỡng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

2.1. Rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm

– Luôn rèn luyện, tu dưỡng theo nội dung Chuyên đề 2023 đã đề ra

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đọa đức cách mệnh, phát huy tính tiên phong kiểu mẫu của người đảng viên

– Có lối sống giản dị, mẫu mực, mô phạm của một người đảng viên

– Luôn chấp hành quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

– Thực hiện tốt quy định về phát ngôn của Chi bộ và Nhà trường.

2.2. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống (9 biểu hiện)

Bản thân luôn rèn luyện không vi phạm vào 09 biểu hiện lớn, luôn liên hệ 27 biểu hiện để tu dưỡng, phấn đấu và rèn luyện để không vi phạm.

3. Về hạn chế, thiếu sót qua kiểm điểm năm 2022 và đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chuyên đề chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

3.1. Hạn chế thiếu sót năm 2022

– công việc phát triển Đảng chưa đạt được mục tiêu đề ra.

– Nội dung báo cáo trong những hội nghị chưa thực sự đầy đủ, chi tiết, hoàn chỉnh.

3.2. Giải pháp khắc phục

– Tăng cường công việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng theo định hướng Đại hội XIII của Đảng.

– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, chế độ, quy định và đổi mới nội dung, phương thức để tăng chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định rõ vai trò và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu

– Đổi mới mạnh mẽ công việc cán bộ, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh làm thất bại mưu mô, thủ đoạn, hoạt động chống phá của những thế lực thù địch và phần tử thời cơ chính trị

3.3. Nội dung đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện chuyên đề năm 2023.

3.3.1 Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về kết đoàn, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

– Xây dựng Chi bộ, Đảng viên, những đoàn thể đại kết đoàn, thống nhất trong ý chí và hành động

– Thực hiện tốt công việc xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên vững vàng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt công việc tổ chức, công việc cán bộ, xây dựng tổ chức chi bộ vững mạnh, bản thân vận động quần chúng thực hiện tốt đạo đức cách mệnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư

3.3.2. Giải pháp thực hiện cụ thể về kết đoàn, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

– Thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình trong Chi bộ để thống nhất thực hiện nội dung đề ra

– Với vai trò phó chủ toạ, bản thân thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, rà soát, giám sát những đoàn thể chính trị trong ủy ban thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

– Thực hiện tốt quy tắc tập trung dân chủ, quy tắc phát ngôn, những điều Đảng viên không được làm

Cam kết này là nội dung, kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2023; báo cáo Chi bộ cơ quan theo dõi, giám sát góp ý để phục vụ việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. 

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

BÍ THƯ

NGƯỜI CAM KẾT

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về chủ đề mẫu bản cam kết phòng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa mà Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu bản cam kết không tái phạm mới nhất năm 2023 của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ vướng mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ trạng sư Nguyễn Thị Phương qua số điện thoại 0985465912 hoặc qua email: [email protected] hoặc qua hotline 1900.6162 để được hỗ trợ và báo giá chi tiết. Chúng tôi rất hân hành nhận được sự hợp tác của quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts