Mẫu bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình (Mẫu số 09b)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình qua bài viết sau đây:

 

1. Quy định về việc vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình

giải pháp quản lý tại gia đình được vận dụng thay cho việc xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên thuộc những đối tượng theo quy định, cũng như đối với người từ đủ 14 tuổi tới dưới 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau đây:

Bạn đang xem bài: Mẫu bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình (Mẫu số 09b)

– Tự nguyện, thừa nhận hành vi vi phạm của mình và biểu hiện sự hối lỗi thành thật;

– Có điều kiện sống thuận lợi để thực hiện giải pháp này;

– Cha mẹ hoặc người giám hộ đủ điều kiện để thực hiện việc quản lý và tự nguyện chấp nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình.

Theo khoản 2 Điều 24 của Nghị định 120/2021/NĐ-CP, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên cần phải lập bản cam kết về việc vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình. Bản cam kết này phải bao gồm những nội dung chính như sau:

– Đảm bảo đầy đủ những điều kiện theo quy định bao gồm điều kiện về môi trường sống và hạ tầng phục vụ cho việc giáo dục và quản lý người chưa thành niên.

– Phối hợp chặt chẽ với tổ chức hoặc tư nhân được phân công để giám sát và giáo dục người chưa thành niên. Tổ chức hoặc tư nhân này có trách nhiệm giám sát, hướng dẫn và đưa ra những giải pháp giáo dục thích hợp để người chưa thành niên hiểu và tuân thủ nội quy, quy chế và những quy định của pháp luật về ma túy.

– Báo cáo cho chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp xã về tình hình quản lý của người chưa thành niên khi có yêu cầu. Thông tin báo cáo này phải đảm bảo tính chuẩn xác, đầy đủ và được cập nhật định kỳ.

– Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và quản lý để người chưa thành niên không vi phạm pháp luật.

 

2. Bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình sử dụng để làm gì?

Bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình được sử dụng để đề nghị cơ quan chức năng xem xét, đánh giá và quyết định vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình cho người chưa thành niên đó. Nó bao gồm những cam kết về việc bảo đảm những điều kiện theo quy định, phối hợp với tổ chức, tư nhân được phân công giám sát để giáo dục, quản lý người chưa thành niên, báo cáo tình hình quản lý người chưa thành niên theo yêu cầu của chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện tốt việc giáo dục, quản lý để người chưa thành niên không vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, bản cam kết này còn có tác dụng góp phần tăng cường sự chịu trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với việc giáo dục, quản lý và đảm bảo an toàn cho người chưa thành niên trong gia đình. Việc lập bản cam kết cũng thể hiện sự chủ động, tích cực và tự nguyện của cha mẹ hoặc người giám hộ trong việc thực hiện giải pháp quản lý tại gia đình và cùng với những tổ chức, tư nhân được phân công giám sát, tạo ra một môi trường sống thuận lợi để người chưa thành niên phát triển và học tập tốt nhất có thể. Bản cam kết còn có tính chất pháp lý, là tài liệu có trị giá chứng minh trong việc xác định sự đồng ý và cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ với việc vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình cho người chưa thành niên. Việc không thực hiện đầy đủ cam kết trong bản cam kết có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình là một tài liệu quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và giáo dục cho người chưa thành niên trong gia đình. Nó thể hiện sự chủ động, tích cực và tự nguyện của cha mẹ hoặc người giám hộ trong việc thực hiện giải pháp quản lý tại gia đình và đồng thời có tính pháp lý cao để đảm bảo việc thực hiện cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ.

 

3. Nội dung trong mẫu bản cam kết đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình

Mẫu bản cam kết đề nghị của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình bao gồm những nội dung sau:

– Thông tin tư nhân của cha mẹ hoặc người giám hộ và người chưa thành niên, bao gồm: họ tên, tháng ngày năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, địa chỉ liên lạc và số điện thoại.

– Lời cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ: bao gồm cam kết tuân thủ những quy định của pháp luật về việc quản lý, giáo dục người chưa thành niên và cam kết đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình cho người chưa thành niên.

– Điều kiện để vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình: bao gồm điều kiện về việc người chưa thành niên phải tự nguyện khai báo và thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình; môi trường sống thuận lợi để thực hiện giải pháp này; cha mẹ hoặc người giám hộ có đủ điều kiện thực hiện việc quản lý và tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình.

– những nghĩa vụ và trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ: bao gồm bảo đảm những điều kiện; phối hợp chặt chẽ với tổ chức, tư nhân được phân công giám sát để giáo dục, quản lý người chưa thành niên; báo cáo theo yêu cầu của chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp xã về tình hình quản lý người chưa thành niên; thực hiện tốt việc giáo dục, quản lý để người chưa thành niên không vi phạm pháp luật.

– Thời hạn cam kết và chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ và người chưa thành niên để xác nhận sự đồng ý và cam kết thực hiện những nghĩa vụ, trách nhiệm trong bản cam kết.

nếu như cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên đồng ý vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình, họ sẽ cần phải lập một bản cam kết đề nghị vận dụng giải pháp này.

 

4. Mẫu bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình

>>> Tải ngay: Bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình

Dưới đây là nội dung về mẫu bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi quý khách hàng tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIAM HỘ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN BỊ ĐỀ NGHỊ vận dụng giải pháp QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH

Kính gửi: chủ toạ Ủy ban nhân dân xã ABC

Tôi là Nguyễn Văn C – cha của Nguyễn Văn A

Sinh ngày 10/09/2008, đang có địa chỉ thường trú tại số 02, ngõ abc, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đề nghị vận dụng giải pháp quản lý tại gia đình đối với Nguyễn Văn A. 

Tôi cam kết và đồng ý thực hiện đầy đủ những quy định về giải pháp quản lý tại gia đình.

– Bảo đảm đầy đủ những điều kiện theo quy định như đảm bảo môi trường sống thuận lợi cho người chưa thành niên, cung ứng đầy đủ dinh dưỡng, đưa người chưa thành niên đi học đúng giờ và không để người chưa thành niên bị lạc;

– Phối hợp chặt chẽ với tổ chức, tư nhân được phân công giám sát để giáo dục, quản lý Nguyễn Văn A, đưa ra giải pháp thích hợp khi phát hiện Nguyễn Văn A vi phạm pháp luật;

– Báo cáo theo yêu cầu của chủ toạ Ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn về tình hình quản lý Nguyễn Văn A;

– Thực hiện tốt việc giáo dục, quản lý để Nguyễn Văn A không vi phạm pháp luật.

Tôi hiểu rõ rằng nếu như không thực hiện đầy đủ và chuẩn xác những cam kết trên, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên của cha/mẹ/người giám hộ)

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của doanh nghiệp Luật Minh khuê: Mẫu bản cam kết đảm bảo phòng cháy chữa cháy mới nhất 2023

doanh nghiệp Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có thắc mắc cần được trả lời, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email:lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. thành tâm cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng doanh nghiệp chúng tôi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts