Mẫu Bản cam kết thực hiện quyết nghị Trung ương 4 khóa XII

Dưới đây chúng tôi sẽ cung ứng mẫu Bản cam kết thực hiện quyết nghị Trung ương 4 khóa XII.

1. Nội dung của quyết nghị Trung ương 4 khóa XII.

Đảng viên là cán bộ là lực lượng cốt yếu, nòng cốt của Đảng chính vì lẽ đó quan tâm bồi dưỡng phải đi đôi với tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tham nhũng, tiêu cực trong chính nội bộ Đảng. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2016 về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chyển hóa” trong nội bộ. 

Xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan và tầm quan trọng của quyết nghị trung ương 4 khóa XII đã nêu ra thì công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đang thực sự có những tác động cả về chất tới mặt lượng. Sự đấu tranh vận động không ngừng là một thế tất khách quan nhưng vận động thế nào, vận động ra sao thì cần phải xem xét sao cho thích hợp với phạm vi với quy định của pháp luật. nếu như không ngăn chặn thì những biểu hiện suy thoái, đạo đức lối sống tiêu cực này sẽ làm tác động xấu tới uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng. 

Bạn đang xem bài: Mẫu Bản cam kết thực hiện quyết nghị Trung ương 4 khóa XII

Nhắc tới quyết nghị Trung ương 4 – Khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải kể tới với sự liệt kê những biểu hiện suy thoái. Đó chính là 27 biểu hiện suy thoái chia làm 03 nhóm theo trình tự là 09 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 09 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 09 biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

quyết nghị Trung ương 4 – Khóa XII được ra đời trong giai đoạn hội nhập sâu với toàn cầu ngày nay, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển quốc gia là hết sức khó khăn và nặng nề, đòi hỏi Đảng phải mạnh, phải tăng năng lực lãnh đạo và sức chống chọi mạnh hơn nữa. quyết nghị Trung ương 4 – Khóa XII đã củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hàng ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhân dân, Mặt trận tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội tham gia xây dựng Đảng; đấu tranh chống mưu mô và hoạt động “diễn biến hòa bình” của những thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử thời cơ, bất mãn chính trị.

2. Bản cam kết thực hiện quyết nghị Trung ương 4 khóa XII là gì?

Bản cam kết thực hiện quyết nghị Trung ương 4 khóa XII là bản cam kết để chính cán bộ, đảng viên tự nguyện thừa nhận, cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung của quyết nghị Trung ương 4 khóa XII. Mà đặc biệt là những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống hay những biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa. 

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là ý kiến nhất quán, xuyên suốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản trong tương lai, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mệnh Việt Nam. do vậy, xuất phát từ mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn nhiệm vụ chính trị là trọng tâm luôn luôn tránh xa 27 những biểu hiện của suy thoái từ đó tạo động lực to lớn trong đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bản cam kết thực hiện quyết nghị Trung ương 4 khóa XII có những nội dung cơ bản sau:

– Cơ quan/đơn vị thực hiện cam kết;

– tháng ngày năm thực hiện cam kết;

– Tiêu đề của bản cam kết;

– những thông tin của người làm cam kết bao gồm họ và tên, chức vụ, sinh hoạt Đảng tại đâu, đơn vị công việc, ..;

– Nội dung của bản cam kết bao gồm những cam kết của bản thân về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tránh xa suy thoái và những biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa.

– Phần cam kết của bản thân về việc thực hiện quyết nghị Trung ương 4 khóa XII;

– những giải pháp của bản thân để thực hiện tốt quyết nghị Trung ương 4 khóa XII;

– Lời đoan;

– Cuối cùng là chữ ký xác nhận của bí thư chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người làm cam kết.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm nội dung tại: Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2023 của Đảng viên

3. Mẫu Bản cam kết thực hiện quyết nghị Trung ương 4 khóa XII.

>>> Tải ngay: Mẫu Bản cam kết thực hiện quyết nghị Trung ương 4 khóa XII.

                   

ĐẢNG BỘ QUẬN X         

      CHI BỘ Y        

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

             Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

BẢN CAM KẾT VÀ KẾ HOẠCH tư nhân

Thực hiện quyết nghị Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: Nguyễn Văn X

Chức vụ: Trưởng phòng

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Y

Đơn vị công việc: Phòng Tài nguyên và Môi trường – UBND Quận X

Sau khi học tập, nghiên cứu, quán triệt quyết nghị Trung ương 4 (khóa XII); Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tôi xây dựng bản cam kết và kế hoạch thực hiện như sau:

1. Về thực hiện quyết nghị Trung ương 4 (khóa XII) (Những cam kết của bản thân về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Kiên quyết đấu tranh, xa rời bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi: không chủ quan xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì bệnh quan liêu là nguy cơ lớn nhất của Đảng, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác.

– Đối với mọi người, phải luôn giữ thái độ thật tình, khiêm tốn, kết đoàn, thiệt thà, khoan dung, khoan dung, không dối trá, lừa lọc. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và những hành vi nhũng nhiễu, gây quấy quả cho học sinh và cha mẹ học sinh.

– Đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc: Để việc công lên trên lên trước việc tư.

– Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, học sinh, phụ huynh học sinh; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bằng và hết mình.

– kiểu mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi trú ngụ. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

– kiểu mẫu chấp hành quyết nghị, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; tiên phong thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, những nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất kết đoàn nội bộ cơ quan, đơn vị.

2. Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Nêu những nội dung rèn luyện, phấn đấu của bản thân, việc làm theo thích hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ tư nhân được cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị ủy quyền tư nhân).

– Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của chưng vào đời sống, công việc thực tế của bản thân.

– Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng tăng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, tăng chất lượng chuyên môn.

– Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, cấp trên ủy quyền việc gì thì quyết tâm thực hiện, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

– Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không có chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có hoặc dễ làm khó bỏ.

– Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả những tri thức,những sáng kiến trong công việc.

3. giải pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân

(Nêu những giải pháp cụ thể, thiết thực và việc rèn luyện, phấn đấu thực hiện, hiệu quả nhiệm vụ được giao, những nội dung cam kết và kế hoạch học tập, làm theo đã nêu ở trên)

– Về thực hiện quyết nghị Trung ương 4 (khóa XII);

– Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

– Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng tăng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, tăng chất lượng chuyên môn.

– Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không có chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có.

-Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên vị trí công việc.

– Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm sai, không vụ lợi tư nhân.

– Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả những tri thức, những sáng kiến trong công việc.

Trên đây là cam kết của bản thân về thực hiện quyết nghị Trung ương 4 (khóa XII) và kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những chỉ thị, quyết nghị, chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về triển khai quyết nghị, Chỉ thị nêu trên.

Xác nhận của Bí thư chi bộ hoặc 

    Thủ trưởng cơ quan, đơn vị       

          Người lập cam kết    

      (Ký và ghi rõ họ và tên)

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng liên hệ số Hotline 19006162 để được tư vấn. Xin thật tình cảm ơn!

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button