Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả thực tập mới nhất 2023

doanh nghiệp Luật Minh Khuê xin gửi tới quý khách hàng nội dung Mẫu báo cáo nhận xét kết quả thực tập mới nhất qua bài viết dưới đây:

1. Báo cáo kết quả thực tập được hiểu là gì?

Báo cáo kết quả thực tập được biết tới là văn bản do người thực tập thực hiện với nội dung theo quy định, văn bản này được sử dụng gửi cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức, công chức sau khi họ hết thời gian thực tập. Báo cáo này là báp cáp bắt buộc phải thực hiện khi kết thúc thực tập. Báo cáo kết quả thực tập thường bao gồm những phần sau:

– Tổng quan về kết quả thực tập: báo cáo thực tập tổng quan là sự đánh giá về kết quả của tư nhân trong giai đoạn thực tập, trong báo cáo sẽ thể hiện cả nội dung điểm mạnh và điểm yếu của tư nhân thực tập đó.

Bạn đang xem bài: Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả thực tập mới nhất 2023

– Năng lực làm việc: đánh giá khả năng của công chức, viên chức trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của họ.

– Thái độ làm việc: đánh giá thái độ của tư nhân trong công việc và mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp quản lý.

– Đề xuất và khuyến nghị: đưa ra những đề xuất và khuyến nghị về việc huấn luyện, phát triển hoặc điều chỉnh chức danh công việc của tư nhân trong tương lai.

Báo cáo kết quả thực tập là một dụng cụ quan trọng trong việc đánh giá năng lực và định hướng phát triển của một tư nhân trong tổ chức. Nó giúp cấp quản lý hiểu rõ hơn về khả năng và định hướng phát triển của nhân viên, từ đó tạo điều kiện để phát triển nhân viên một cách hiệu quả hơn.

 

2. Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả thực tập sử dụng để làm gì?

Bản nhận xét đánh giá kết quả thực tập của người hướng dẫn được xenm là cơ sở để cơ quan, đơn vị sẽ đánh giá khả năng làm việc, thể hiện ý kiến và quan niệm; đồng thời quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức thực tập đó vào vị trí làm việc. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm báo cáo kết quả thực tập, bản tự nhận xét kết quả thực tập.

 

3. Mẫu bản nhận xét kết quả thực tập – Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ thực tập

Kính gửi: Hội đồng xét hết thực tập Trường THPT Tiến Thắng A

Tôi tên là: Nguyễn Thị T

Ngày sinh: 30/7/1992

Nơi sinh: tỉnhh X

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học

Năm tốt nghiệp: 2014 chuyên ngành : Giáo dục măng non

Thuộc tổ: 1

Nhiệm vụ được phân công: 

– Bảo vệ an toàn về thể chất, ý thức và tính mệnh của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường.

– Thực hiện công việc nuôi dưỡng, săn sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục măng non.

– Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng và tôn trọng tư cách của trẻ em; bảo vệ những quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; kết đoàn, trợ giúp đồng nghiệp; thực hiện quy tắc xử sự của thầy giáo, những quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định.

– Tuyên truyền phổ biến tri thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ của trẻ em; chủ động phối hợp với gia đình của trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

– Tự học, tự bồi dưỡng tăng năng lực nghề nghiệp nuôi dưỡng, săn sóc, giáo dục trẻ em.

– Thực hiện quy định của nhà trường và những quy định khác của pháp luật.

Qua thời gian thực tập 12 tháng: kể từ ngày 15/5/2015 tới 15/5/2016

Tôi đã phấn đấu rèn luyện mọi mặt như sau:

 1. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước: 

– Việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy định, nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng.

– Ý thức chấp hành những quy định pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện những nghĩa vụ của công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nghĩa vụ trong thi hành công vụ, những việc công chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và những quy định pháp luật điều chỉnh khác có liên quan.

2. Về ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị:

3. Về phẩm chất đạo đức: 

4. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập trong thời gian thực tập: 

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– kiểu mẫu chấp hành quyết nghị, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; tiên phong thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, những nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

5. Đánh giá chung:

– Ưu điểm:

Bản thân tôi luôn có nghĩa vụ và trách nhiệm cao, niềm tin kỷ luật và tính trung thực trong công việc làm việc và giảng dạy. Luôn nổ lực, quyết tâm nỗ lực hết mình để triển khai xong tốt mọi việc làm được giao. Tôi luôn hết mình săn sóc, rèn luyện, giáo dục những em học viên về mọi mặt. Đặc biệt là tiếp tục phối hợp với cha mẹ giáo dục những em

– Hạn chế: thỉnh thoảng còn chưa kịp thời trong việc báo cáo giải trình cho cấp trên

– Nguyện vọng và hướng phấn đấu: Trở thành một thầy giáo có chuyên môn tốt.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2016

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

T

Nguyễn Thị T

>> Bạn có thể tải mẫu bản nhận xét kết quả thực tập – Mẫu 1 Tại đây

 

4. Mẫu bản nhận xét kết quả thực tập – Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ thực tập

Kính gửi: Hội đồng xét hết thực tập Trường THPT Tiến Thắng C

Tôi tên là: Trần Thị T

Ngày sinh: 11/7/1974

Nơi sinh: tình A

Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học

Năm tốt nghiệp: 1998 chuyên ngành : Kế Toán

Thuộc tổ: 2

Nhiệm vụ được phân công: 

– rà soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch thu chi tài chính, rà soát, giám sát những khoản thu, kinh phí tài chính, những nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm phát luật về tài chính, kế toán.

– cung ứng những số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, rà soát và tìm hiểu hoạt động kinh tế, tài chính, đề xuất những giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. – cung ứng thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Qua thời gian thực tập 12 tháng: kể từ ngày 17/5/2000 tới 17/5/2001

Tôi đã phấn đấu rèn luyện mọi mặt như sau: 1. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước: 

2. Về ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị: chấp hành tốt quy định, quy chế của đơn vị

3. Về phẩm chất đạo đức:

Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên cường và tin cậy tuyệt đối vào sự chỉ huy của Đảng.

Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước cũng như những thông tư, quyết nghị của Đảng.

Chấp hành tráng lệ nội quy, quy định của ngành, của trường ; bảo vệ thời giờ công, không cắt xén thời hạn.

Thường xuyên tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân triển khai tốt những đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và Nhà nước ; những pháp luật của địa phương.

Thực hành tiết kiệm ngân sách và kinh phí, chống tham ô tiêu tốn lãng phí.

Luôn có ý thức đấu tranh chống những xấu đi, những việc làm sai phép, xoá sổ mê tín dị đoan dị đoan.

Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, tăng trình độ trình độ nhiệm vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tận tâm với nghề nghiệp ; được đồng nghiệp, học viên, cha mẹ và nhân dân tin yêu, kính trọng.

Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc hoạt động Nói không với xấu đi trong thi tuyển và bệnh thành tích trong giáo dục; cuộc hoạt động Xây dựng môi trường học tập thân thiện, trào lưu thiết kế xây dựng Trường học thân thiện, học viên tích cực.

Có niềm tin kết đoàn với mọi người, thiết kế xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn kết đoàn nội bộ, thân tình với nhân dân, không có bộc lộ xa rời quần chúng.

Luôn trung thực, có nghĩa vụ và trách nhiệm cao với việc làm được giao.

4. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập trong thời gian thực tập: – Có năng lực tăng trưởng về trình độ trình độ nhiệm vụ và quản lí học viên .

5. Đánh giá chung:

– Ưu điểm:

– Có ý thức, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật cao.

– Nhiệt tình trong công việc làm việc giảng dạy, công việc làm việc Đội.

– Luôn tham khảo, trau dồi kinh nghiệm tay nghề, tăng trình độ trình độ

– Hạn chế: chưa báo cáo công việc đúng thời hạn

 – Nguyện vọng và hướng phấn đấu: trở thành kế toán có trình độ chuyên môn tốt

Tỉnh V, ngày 15 tháng 7 năm 2001

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

T

Trần Thị T

>> Bạn có thể tải mẫu bản tự nhận xét đánh giá kết quả thực tập – Mẫu 2 Tại đây

 

5. trình tự viết mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả thực tập

Luật Minh khuê xin chia sẻ tới những độc giả giả chi tiết cách viết mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả thực tập để những bạn cùng tham khảo

I. Phẩm chất đạo đức:

* Ưu điểm

– Luôn gương mẫu trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viên, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.

– Có lối sống và hành vi đạo đức trong sáng, thể hiện tác phong sư phạm đúng mực.

– Luôn gương mẫu trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viên, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.

– Đối với đồng nghiệp: luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

– Thiết lập đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng quy định chung.

* Hạn chế : không

II. Năng lực làm việc và kết quả đạt được trong thời gian tập sự:

1. Công tác chuyên môn:

a. Về hồ sơ:

– Thiết lập đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng quy định chung.

– Nội dung trình bày đầy đủ, khoa học, thời gian đúng quy định.

– Hình thức sạch, gọn, trình bày đúng quy định.

– Cần nộp hồ sơ theo đúng thời gian qui định

b. Về công tác soạn bài:

– Bài soạn đã chú ý tới thay đổi phương pháp

– Tuy nhiên trong thời gian tập sự kinh nghiệm còn ít nên cần hoàn thiện những bài giảng của mình.

c. Về công tác giảng dạy:

– Có sử dụng thiết bị dạy học

– Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện giờ giảng.

– Kiểm tra kịp thời đúng quy chế và nội dung kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh.

– Thực hiện đúng quy định, chấm bài khách quan, công bằng, chuẩn xác.

e. Công tác bồi dưỡng:

– Không ngừng học hỏi nhằm tăng trình độ chuyên môn, tăng kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, từng bước tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

– Tích cực dự giờ các bạn đồng nghiệp, tìm đọc tài liệu tham khảo để tăng hiểu biết cho bản thân.

III. Ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan:

– Thực hiện giờ giấc đúng quy định, không ra sớm vào muộn.

– Tham gia đầy đủ các buổi họp cơ quan

IV. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước:

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Trên đây là bản tự nhận xét về các mặt hoạt động của bản thân tôi trong thời gian tập sự. Kết quả này có được là nhờ sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ của tập thể của cơ quan và sự chỉ bảo của người hướng dẫn tập sự.

Bản thân tôi cũng đã hết sức cố gắng phần đấu trong hoạt động trong công tác và hứa sẽ cố gắng hoàn thiện các mặt của bản thân hơn nữa để xứng đáng chính thức đứng trong hàng ngũ công chức ngành giáo dục.

 

6. Những lưu ý trong cách viết báo cáo thực tập

1. tiếng nói, văn phong

Cần lưu ý trong việc sử dụng từ ngữ, hạn chế những từ viết tắt, cần lưu ý để tránh soạn sai chính tả. Để viết một cách có trọng tâm, có luận điểm và mang lại hiệu quả nhất, người viết có thể khởi đầu với một câu chủ đề và từ đó triển khai những ý phụ.

Tránh viết sai chính tả. Một trong những lỗi hay mắc nhất của những bạn sinh viên là không để ý tới chính tả, ngữ pháp. Ngoài ra, còn những lỗi cơ bản khác như viết lan man, sử dụng đại từ thứ bực nhất (tôi, ta, chúng ta,…) hay từ ngữ mang tính dư thừa, thường được sử dụng trong văn nói (thì, mà, là, rất,…).

2. Trình bày

Người viết nên thông nhất một form chữ trong báo cáo, không để nhiều form chức, cỡ chữ dễ nhìn, không quá to hay quá nhỏ

3. Bố cục

Bạn hãy lập bố cục trước khi viết báo cáo và chắc chắn bạn luôn tuân theo một trình tự nhất định. Không nên nghĩ gì viết đó, không theo một trình tự hay quy tắc nào. Một bài báo cáo không hoàn chỉnh “thiếu trước hụt sau” sẽ làm bạn mất điểm như thường đó.

4. Tài liệu tham khảo

Người viết có thể đọc những mẫu báo cáo khóa trước đã làm để tham khảo và biết cách viết. Hãy lựa chọn lựa nguồn thông tin uy tín, đáng tin cậy. Điều quan trọng cần có khi tham khảo những tài liệu này để viết báo cáo là hãy nhớ là phải luôn trích nguồn đầy đủ và ghi tên tác giả đó.

5. Hình ảnh, biểu đồ

Bạn nên đánh số và ghi chú thích rõ ràng, ngắn gọn vào tất cả hình ảnh, biểu đồ. Để cho người đọc dễ theo dõi, hãy chắc chắn là hình ảnh minh họa phải liên quan tới nội dung và luôn rõ nét, không được mờ, nhòe. Không nên sử dụng quá nhiều hình ảnh để minh họa, báo cáo sẽ dễ gây “loãng” bài.

Mọi thắc mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162hoặc gửi email trực tiếp tại: [email protected] để được trả lời. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với những trạng sư của Luật Minh Khuê để được trả lời. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts