Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

Dưới đây đơn vị Luật Minh Khuê xin gửi tới quý khách hàng về nội dung Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất qua bài viết sau:

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

1. Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

Screenshot 24(61)

Dưới đây là nội dung mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mà đơn vị Luật Minh Khuê gửi quý khách hàng nhằm mục đích tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG BỘ, CHI BỘ

TT

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

Thang điểm

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

Chi ủy, Bí thư chi bộ chấm

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

Cấp ủy viên cấp trên chấm

I

TỈ LỆ ĐẢNG VIÊN DỰ SINH HOẠT CHI BỘ (Trừ trường hợp được miễn công việc, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt, số vắng mặt có lý do)

10

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Đạt từ 85% đảng viên dự họp trở lên

10

 9

 8

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Đạt từ 80% tới dưới 85% đảng viên dự họp

7

 6

 5

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Đạt từ 70% tới dưới 80% đảng viên dự họp

3

 5

 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Đạt dưới 70% ĐV dự họp hoặc có đảng viên vắng mặt không có lý do.

1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

II

công việc CHUẨN BỊ SINH HOẠT CHI BỘ

10

 8

 6

1

Họp, hội ý chi ủy

6

 5

 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– BT hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị tốt nội dung simh hoạt.

2

 1

 1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở nhũng nơi không có chi ủy) trước khi sinh hoạt chi bộ.

2

 1

 1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Dự thảo quyết nghị (nếu như có) hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt đúng, đủ theo hướng dẫn

1

 1

 1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Thu đảng phí đúng quy định

1

 1

 1

2

Thông báo họp

1

 1

 1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ tới từng đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ.

1

 1

 1

3

Chấp hành thời gian họp của đảng viên

3

 1

 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– 100% đảng viên dự họp đi đúng giờ và dự đủ cuộc họp (trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất)

3

 2

 3

III

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI BỘ

50

 45

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

1

Mở đầu

5

 4

 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Tổ chức sinh hoạt đúng quy định của cấp ủy có thẩm quyền

2

 2

 1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Thông báo tình hình đảng viên(chính thức, dự bị); số đảng viên có mặt dự họp; số vắng mặt và lý do vắng

1

 2

 1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ

1

 1

 1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Cử thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực, chuẩn xác toàn bộ nội dung sinh hoạt; có sổ ghi chép, lưu trữ.

1

 1

 1

2

Nội dung

40

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Thông tin đầy đủ, kịp thời những vấn đề thời sự vượt trội trong nước, quốc tế, địa phương; phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tình hình tư tưởng đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm.

4

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

 3

 3

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Đánh giá đúng, khách quan tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước (Nêu rõ những việc làm được, chưa làm được và nguyên nhân).

4

 3

 3

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Đề ra nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện trong tháng tới; phân công nhiệm vụ; Phân công nhiệm vụ cho đảng viên rõ ràng, gắn trách nhiệm tới từng đồng chí lãnh đạo, quản lý để chủ động rà soát, tổ chức thực hiện và nêu gương; chỉ đạo hoạt động của những đoàn thể chính trị – xã hội.

6

 5

 5

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Đánh giá việc học tập tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết nghị trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện những bản cam kết của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Gắn nội dung nêu gương trong quy định 101-QĐ/TW của ban bí thư. Đảng viên là lãnh đạo quản lý phải kiểu mẫu trong sinh hoạt chi bộ.

4

 4

 3

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng , lãng phí

2

 2

 1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Tuyên truyền tăng ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan

2

 2

 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– chỉnh đốn tác phong làm việc,quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật, kết đoàn nội bộ… của cán bộ, công chức, đảng viên.

2

 2

 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định của Bộ chính trị về đảng viên đang công việc thường xuyên giữ mối quan hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và kiểu mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi trú ngụ.

2

 2

 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– công việc huấn luyện bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập tăng trình độ, tri thức của cán bộ, đảng viên.

2

 2

 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Chi bộ có thực hiện rà soát, đánh giá biểu hiện suy thoái theo NQTW4 khóa XII(đã khắc phục không có phát sinh).chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa tư nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

2

 2

 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Người chủ trì lắng tai ý kiến đảng viên, gợi ý những vấn đề trọng tâm, nội dung quan trọng để đảng viên thảo luận; thể hiện chính kiến; trao đổi kỹ những vấn đề có ý kiến khác nhau trước khi biểu quyết..

1

 1

 1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, ĐV không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm hoặc có thiếu sót trong thực hiện chủ trương, quyết nghị, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa tới mức phải xử lý kỷ luật(nếu như có).

1

 1

 1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Thời gian sinh hoạt chi bộ (đối với chi bộ có từ 05 đảng viên trở xuống thì thời gian sinh hoạt giảm tương ứng 30 phút)

8

 7

 7

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

+ Từ 90 phút trở lên (nếu như phối hợp sinh hoạt chuyên đề thì trên 120 phút).

8

 6

 7

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

+ Thời gian sinh hoạt chi bộ từ 60 phút tới 90 phút (nếu như phối hợp sinh hoạt chuyên đề thì trên 90 phút tới dưới 120 phút).

5

 4

 3

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

+ Thời gian sinh hoạt chi bộ dưới 60 phút (nếu như phối hợp sinh hoạt chuyên đề dưới 90 phút).

1

 1

3

Kết thúc

5

 4

 3

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến, nội dung của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản trong khoảng thời gian dài.

2

 1

 1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Kết luận nội dung cuộc họp đầy đủ ,rõ ràng.

2

 1

 1

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Thông qua quyết nghị đầy đủ nội dung.

1

 1

 1

IV

THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC,SINH HOẠT ĐẢNG

20

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến

10

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

+ Trong buổi sinh hoạt chi bộ có 50% số đảng viên trở lên(đối với chi bộ có từ 10 đảng viên trở xuống) tham gia ý kiến phát biểu; có 6 đảng viên trở lên tham gia ý kiến phat biểu(đối với chi bộ trên 10 đảng viên).

10

 3

 7

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

+ Trong buổi sinh hoạt chi bộ có 30% tới dưới 50% số đảng viên (đối với chi bộ có từ 10 đảng viên trở xuống) tham gia ý kiến phát biểu; có 04 hoặc 05 đảng viên tham gia ý kiến phát biểu (đối với chi bộ trên 10 đảng viên)

7

 7

 6

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

+ Tổng buổi sinh hoạt có dưới 30 % số đảng viên(đối với chi bộ có từ 10 đảng viên trở xuống) tham gia ý kiến phát biểu; có dưới 03 đảng viên tham gia ý kiến phát biểu (đối với chi bộ trên 10 đảng viên).

3

 5

 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Trong sinh hoạt chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

4

 1

 3

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình.

3

 1

 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

– Bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính đấu tranh. kiên quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm,thấy đúng không giám bảo vệ, thấy sai không giám đấu tranh.

3

 1

 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

2. Đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ là gì?

Đảng bộ và chi bộ là hai cấp bộ máy cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tổ chức và điều hành hoạt động chính trị.

– Đảng bộ: là tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam tại một cấp độ trên và có quản lý và điều hành những chi bộ ở cấp dưới. Nó bao gồm tất cả những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam tại một cơ quan, một địa phương, một ngành, một đơn vị sản xuất, một trường học, hoặc một tổ chức khác.

– Chi bộ: là tổ chức cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, được thành lập để quản lý những đảng viên tại cơ sở. Chi bộ bao gồm tất cả những đảng viên trong một đơn vị cơ sở như một xã, một trường học, một nhà máy hoặc một đơn vị khác. Nhiệm vụ của chi bộ là thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, xây dựng Đảng ở cơ sở, giám sát hoạt động của những cơ quan, đơn vị, tư nhân trong chi bộ và tạo điều kiện cho những đảng viên trong chi bộ phát triển bản thân để phục vụ yêu cầu của công việc cách mệnh.

những chi bộ được xếp hạng và phân loại dựa trên những yếu tố như số lượng đảng viên, độ tuổi, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và hiệu quả hoạt động của chi bộ. Việc đánh giá và phân loại chi bộ là quan trọng để Đảng Cộng sản Việt Nam có thể kiểm soát chất lượng, động viên, tạo động lực cho những chi bộ phát triển mạnh mẽ. Trong quá trình phân loại và đánh giá chi bộ, Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng những tiêu chí như: tổ chức và hoạt động của chi bộ, số lượng đảng viên, độ tuổi, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và hiệu quả hoạt động. Dựa trên những tiêu chí này, chi bộ được phân loại thành những loại sau:

– Chi bộ loại A: đây là những chi bộ có tổ chức và hoạt động tốt, đảm bảo chủ trương, đường lối của Đảng và luôn phát huy ý thức kết đoàn, sáng tạo trong công việc cách mệnh. Số lượng đảng viên trong chi bộ này tương đối đầy đủ, có độ tuổi đa dạng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và hoạt động đạt hiệu quả cao.

– Chi bộ loại B: đây là những chi bộ có tổ chức và hoạt động khá tốt, đảm bảo chủ trương, đường lối của Đảng, nhưng còn thiếu sự sáng tạo trong công việc cách mệnh. Số lượng đảng viên trong chi bộ này đầy đủ, nhưng có thể thiếu độ tuổi đa dạng, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.

– Chi bộ loại C: đây là những chi bộ có tổ chức và hoạt động còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo chủ trương, đường lối của Đảng và chưa phát huy được ý thức kết đoàn, sáng tạo trong công việc cách mệnh. Số lượng đảng viên trong chi bộ này chưa đầy đủ, chủ yếu là những đảng viên trẻ chưa có thương hiệu và trình độ chuyên môn thấp. Việc phân loại và đánh giá chi bộ là một công việc quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ kết quả phân loại và đánh giá, Đảng có thể đưa ra những giải pháp cụ thể để tăng cường hoạt động của những chi bộ, tăng chất lượng đảng viên và đạt được mục tiêu xây dựng cách mệnh ở cơ sở.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ mới nhất 2023

3. Cách trình bày nội dung trong bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ

Bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ thường bao gồm những thông tin sau: Tiêu đề: Thông thường sẽ là “Bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ”. Thông tin về Đảng bộ: Gồm tên Đảng bộ, địa điểm, thời gian đánh giá.

– Thông tin về chi bộ: Gồm tên chi bộ, số lượng đảng viên, độ tuổi, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm.

– Tiêu chí đánh giá: Liệt kê những tiêu chí mà Đảng sử dụng để đánh giá chi bộ, ví dụ: tổ chức và hoạt động của chi bộ, ý thức kết đoàn, sáng tạo trong công việc cách mệnh, hiệu quả hoạt động,…

– Điểm số: Mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá và gán điểm theo một thang điểm cụ thể. Thông thường thang điểm sẽ là từ 1-10 hoặc 1-5.

– Tổng điểm và loại chi bộ: Tổng điểm của chi bộ được tính bằng cách cộng tất cả những điểm của những tiêu chí. Dựa trên tổng điểm này, chi bộ sẽ được phân loại thành những loại A, B, C như đã đề cập ở thắc mắc trên.

– Nhận xét và đề xuất: Phần này được sử dụng để đưa ra những nhận xét về hoạt động của chi bộ, những điểm mạnh, điểm yếu và những đề xuất để cải thiện hoạt động của chi bộ trong tương lai. Những thông tin này được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và thống nhất trong bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, chi bộ để đảm bảo tính chuẩn xác, khách quan và công bằng trong quá trình đánh giá.

Trên đây là nội dung tư vấn mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. nếu như quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay thắc mắc pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts