Mẫu Bảng kiểm kê quỹ sử dụng cho Vnđ mới nhất 2023

Kiểm kê quỹ tiền mặt được thực hiện nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với số quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch. Khi tiến hành kiểm kê quỹ cần lập thành bảng kiểm kê quỹ. Quý khách có thể tham khảo mẫu bảng kiểm kê quỹ sử dụng cho VNĐ mới nhất năm 2023 của đơn vị luật Minh Khuê chúng tôi.

1. Mẫu bảng kiểm kê quỹ sử dụng cho VNĐ

Tải ngay: Mẫu bảng kiểm kê quỹ sử dụng cho VNĐ.

Đơn vị: …………………………….

Bạn đang xem bài: Mẫu Bảng kiểm kê quỹ sử dụng cho Vnđ mới nhất 2023

phòng ban: ………………………….

Mẫu số 08a -TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

(sử dụng cho VNĐ)            Số: … … …

ngày hôm nay, vào …… giờ …… ngày …… tháng …… năm ……

Chúng tôi gồm:

– Ông/Bà:……………………………………………………………đại diện kế toán

– Ông/Bà:……………………………………………………………đại diện thủ quỹ

– Ông/Bà:…………………………………………………….đại diện ………………..

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT Diễn giải Số lượng (tờ) Số tiền
A B 1 2
I Số dư theo số quỹ: x ………………….
II Số kiểm kê thực tế: x ……………….
1 Trong đó: – Loại …………….. ………………..
2 – Loại …………….. ……………….
3 – Loại …………….. ……………….
4 – Loại ……………… …………………
5 – …. ……………… ………………..
III Chênh lệch (III = I -II); x …………………

– Lý do: + Thừa: ………………………………………………………………………………………………….

+ Thiếu: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ………………………………………………………………………………

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

2. Cách lập bảng kiểm kê quỹ sử dụng cho VNĐ

2.1 Mục đích của bảng kiểm kê quỹ sử dụng cho VNĐ

Bảng kiểm kê quỹ lập ra nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

2.2 Cách ghi bảng kiểm kê quỹ

Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt phải ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu), phòng ban.

Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ và kế toán tiền mặt hoặc kế toán thanh toán là những thành viên.

Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời khắc kiểm kê (….giờ …..ngày …..tháng …..năm …..). Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả những phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ tới thời khắc kiểm kê.

– Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ.

– Dòng “Số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cộng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2.

– Dòng “Số kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại tiền vào cột d1 và tính ra tổng số tiền để ghi vào cột 2.

– Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.

Trên Bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký của thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét khắc phục.

Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 02 bản:

– 01 bản lưu ở thủ quỹ.

– 01 bản lưu ở kế toán quỹ tiền mặt hoặc kế toán thanh toán.

3. Quy định về kiểm kê tiền mặt, hồ sơ có giá

* Kiểm kê tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý cuối ngày ( Điều 32 Thông tư 33/2017/TT- BTC)

– Đối với tiền mặt:

+ Hàng ngày, khi hết giờ giao dịch, Trưởng ban Quản lý kho, thành viên Ban Quản lý kho là kế toán trưởng phải thực hiện kiểm kê tồn quỹ tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý thực tế tới cuối ngày.

+ Đối với bó, túi, gói còn nguyên niêm phong phải trực tiếp rà soát, xem xét việc đóng bó và niêm phong. Đối với thếp lẻ, tờ lẻ, miếng lẻ thì phải kiểm đếm từng tờ, miếng. Kiểm đếm xong, người kiểm đếm phải đóng bó, niêm phong đúng quy định. nếu như xét thấy cần thiết, có thể mở một số bó hoặc tất cả những bó để kiểm đếm lại theo từng; tờ, miếng.

+ Đối chiếu số liệu thực tế đã kiểm kê với số dư trên sổ quỹ, sổ kế toán; nếu như có chênh lệch giữa thực tế với sổ sách thì phải tìm nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định.

+ Kiểm kê xong, trưởng ban Quản lý kho, thành viên Ban Quản lý kho là kế toán trưởng, thủ quỹ phải ký trên sổ quỹ, sổ kế toán và sổ kiểm quỹ.

+ Trưởng ban Quản lý kho có thể huy động một số công chức giúp việc thực hiện kiểm kê.

– Đối với hồ sơ có giá:

+ Hàng ngày, khi hết giờ giao dịch, kế toán bàn, thủ quỹ bàn phải đối chiếu có sự kiểm soát của thành viên Ban Quản lý kho là kế toán trưởng, đảm bảo số hồ sơ có giá còn lại cuối ngày khớp đúng với số tồn đầu ngày cộng với số nhận trong ngày (nếu như có) trừ đi số đã sử dụng trong ngày; tổng số tiền thu được của những loại mệnh giá phải khớp đúng với số liệu trên sổ kế toán và sổ quỹ.

+ Sau khi đối chiếu đảm bảo khớp đúng, thủ quỹ bàn, kế toán bàn và thành viên Ban Quản lý kho là kế toán trưởng ký vào Sổ theo dõi tình hình sử dụng hồ sơ có giá.

– Đối với tài sản quý: nếu như có phát sinh nhập, xuất thì Ban Quản lý kho kiểm kê, đối chiếu số tồn thực tế với sổ sách đảm bảo khớp đúng đồng thời ký tên trên sổ theo dõi tài sản quý.

* Kiểm kê định kỳ, đột xuất kho tiền

– Kiểm kê, đảo kho định kỳ kho tiền được thực hiện cuối giờ ngày làm việc của ngày làm việc cuối cùng của tất cả những tháng trong năm.

– Kiểm kê đột xuất được tiến hành trong những trường hợp:

+ Khi thay đổi thành viên Ban Quản lý kho tiền, khi thực hiện ủy quyền;

+ Khi có nghi vấn kẻ gian đột nhập kho, quỹ;

+ Khi có sai lệch về tài sản, số liệu kho quỹ;

+ Khi có quyết định của Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc ngân khố Nhà nước cấp trên.

* Thành phần Ban Quản lý kho tiền tại ngân khố Nhà nước những cấp

– Tại ngân khố Nhà nước: Vụ trưởng Vụ Kho quỹ là Trưởng ban; Kế toán trưởng Sở Giao dịch (gọi tắt là kế toán trưởng) và thủ kho là thành viên.

– Tại ngân khố Nhà nước tỉnh: Giám đốc ngân khố Nhà nước tỉnh là Trưởng ban; Trưởng phòng Kế toán nhà nước – Kế toán trưởng (gọi tắt là kế toán trưởng) và thủ kho là thành viên.

– Tại ngân khố Nhà nước huyện: Giám đốc ngân khố Nhà nước huyện là Trưởng ban; Kế toán trưởng và thủ kho là thành viên.

– Việc thành lập Ban Quản lý kho tiền do thủ trưởng đơn vị có kho tiền quyết định bằng văn bản.

– Căn cứ điều kiện cụ thể của Phòng Giao dịch, Giám đốc ngân khố Nhà nước tỉnh quyết định thành lập Ban Quản lý kho hoặc Ban Quản lý quỹ.

* Trách nhiệm của Trưởng ban Quản lý kho tiền

– Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, đảm bảo an toàn, bí mật tiền mặt, hồ sơ có giá và những loại tài sản khác bảo quản trong kho tiền.

– Trang bị những phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn kho quỹ theo quy định.

– Chỉ đạo vận dụng những giải pháp cần thiết chống mất mát, nhầm lẫn, ngừa trộm cướp, cháy nổ, lụt bão, ẩm mốc, mối mọt, chuột, gián và nguyên nhân khác, đảm bảo chất lượng tiền, tài sản bảo quản trong kho.

– Quản lý và sử dụng chìa khóa một ổ khóa thuộc lớp ngoài cánh cửa kho tiền.

– Trực tiếp mở, khóa cửa kho tiền; cùng vào, ra với những thành viên Ban Quản lý kho tiền để giám sát việc xuất, nhập, bảo quản tiền, hồ sơ có giá, tài sản quý trong kho tiền.

– Trực tiếp tham gia kiểm quỹ, kiểm kê kho tiền theo quy định; xác định nguyên nhân thừa, thiếu tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý trong kho quỹ.

* Trách nhiệm của thành viên Ban Quản lý kho tiền là kế toán trưởng

– Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát việc xuất, nhập tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý và bảo quản tài sản trong kho tiền.

– Tổ chức hạch toán kế toán về tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý tại đơn vị mình theo chế độ kế toán ngân khố Nhà nước; hướng dẫn, rà soát việc mở và ghi chép sổ sách kho quỹ.

– Quản lý và sử dụng chìa khóa một ổ khóa thuộc lớp ngoài cánh cửa kho tiền.

– Trực tiếp mở, khóa cửa kho tiền; cùng vào, ra với những thành viên Ban quản lý kho tiền.

– Trực tiếp tham gia kiểm quỹ, kiểm kê kho tiền theo quy định.

– rà soát, đối chiếu số liệu thực tế kiểm kê với số liệu trên sổ kế toán và sổ kho quỹ đảm bảo những số liệu khớp đúng.

– Kiểm soát việc tuân thủ những quy định về quản lý an toàn kho quỹ; phát hiện và báo cáo kịp thời những sơ sót có thể dẫn tới mất an toàn tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý.

* Trách nhiệm của thành viên Ban Quản lý kho tiền là thủ kho

– Chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền mặt, hồ sơ có giá và những loại tài sản được bảo quản trong kho.

– Thực hiện xuất, nhập tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý chuẩn xác, kịp thời theo đúng chứng từ hợp pháp, hợp thức.

– Quản lý và sử dụng chìa khóa một ổ khóa thuộc lớp trong cánh cửa kho tiền; chìa khóa một ổ khóa cánh cửa ngoài kho tiền (nếu như cánh cửa ngoài có ba ổ khóa); những chìa khóa của ổ khóa gian kho trong kho tiền; hòm sắt, két sắt, tủ lưới đặt trong kho tiền; chìa khóa phòng đệm kho tiền, chìa khóa két sắt trên xe ô tô chuyên sử dụng (nếu như có).

– Trực tiếp mở. khóa cửa kho tiền; cùng vào, ra với những thành viên Ban quản lý kho

– Sắp xếp những loại tiền, tài sản trong kho gọn ghẽ, ngăn nắp khoa học và đảm bảo vệ sinh kho.

– Đề xuất vận dụng những giải pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng tiền mặt, hồ sơ có giá, những loại tài sản bảo quản trong kho.

– Mở những loại sổ nghiệp vụ theo quy định; ghi chép, bảo quản sổ nghiệp vụ và những hồ sơ có liên quan đầy đủ, rõ ràng, chuẩn xác.

– Đối chiếu số liệu nhập, xuất, tồn kho tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý trên thẻ kho và những sổ nghiệp vụ của mình với sổ kế toán.

– Chứng kiến và phục vụ việc rà soát, kiểm kê kho tiền.

– rà soát lần cuối về sự an toàn của kho trước khi ra khỏi kho.

* Nguyên tắc xử lý thừa, thiếu

– Thừa tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý:

+ Thừa tiền mặt do tiền lẻ phát sinh trong giao dịch, cuối tháng kế toán lập phiếu thu, hạch toán số tiền này vào tài khoản tiền gửi của ngân khố.

+ Thừa tiền mặt chưa rõ nguyên nhân, kế toán lập phiếu thu, hạch toán số tiền này vào tài khoản thừa, thiếu chờ xử lý; thừa hồ sơ có giá, tài sản quý chưa rõ nguyên nhân, kế toán lập phiếu thu, hạch toán số thừa vào tài khoản ngoại bảng chờ xử lý.

– Thiếu, mất tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý:

+ Thiếu tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý trong bó, túi nguyên niêm phong của ngân khố thì công chức có tên ký trên niêm phong chịu trách nhiệm đền bù.

+ Thiếu tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý do công chức nào quản lý thì công chức đó chịu trách nhiệm đền bù.

+ Không được lấy số tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý thừa bù trừ cho số tiền mặt, hồ sơ có giá, tài sản quý thiếu (chỉ được bù trừ của bó thừa cho bó thiếu nếu như trên niêm phong ghi tên của cùng một người đã kiểm đếm, đóng gói trong cùng một ngày).

Xem thêm: Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định mới 2023 theo Thông tư 133.

Trên đây là bài viết về “Mẫu Bảng kiểm kê quỹ sử dụng cho Vnđ mới nhất 2023”. Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162  hoặc gửi thư qua email: [email protected] để được tư vấn thắc mắc một cách nhanh chóng kịp thời nhất. Xin thật tình cảm ơn!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts