Mẫu Báo cáo tình hình rà soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 6. BC)

1. Mẫu báo cáo tình hình rà soát chất lượng hàng hoá nhập khẩu được hiểu thế nào?

Mẫu báo cáo tình hình rà soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu được hiểu là một tài liệu báo cáo tình hình rà soát chất lượng của hàng hóa được nhập khẩu vào quốc gia. Báo cáo này phân phối thông tin về quá trình rà soát, đánh giá và xử lý những hàng hóa nhập khẩu bị phát hiện không liên quan những tiêu chuẩn về chất lượng an toàn và vệ sinh. Mẫu báo cáo thường bao gồm những thông tin sau:

– Thông tin về doanh nghiệp: tên doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại và những thông tin liên lạc khác

Bạn đang xem bài: Mẫu Báo cáo tình hình rà soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 6. BC)

– Thông tin về những mặt hàng nhập khẩu: tên hàng hóa, mã số thuế, nguồn gốc và xuất xứ của hàng hóa

– Thông tin về quá trình rà soát chất lượng: ngày rà soát, kết quả rà soát, tiêu chuẩn rà soát, phương pháp rà soát và những vấn dề khác liên quan tới quá trình rà soát

– Thông tin về việc xử lý những hàng hóa không liên quan tiêu chuẩn chất lượng: điều tra, xử lý và tiêu hủy hàng hóa không liên quan tiêu chuẩn

– những đề xuất và kế hoạch cải thiện chất lượng hàng hóa nhập khẩu trong tương lai: đề xuất và kế hoạch về cải thiện chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đề xuất việc tăng cường rà soát và quản lý chất lượng

Mẫu báo cáo tính hình rà soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu là một tài liệu quan trọng để đánh giá và cải thiện chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tăng an toàn và vệ sinh cho người tiêu sử dụng và bảo vệ sức khỏe của người dân

 

2. Mẫu báo cáo tình hình rà soát chất lượng hàng hoá nhập khẩu 

Tải về mẫu báo cáo tình hình rà soát chất lượng hàng hoá nhập khẩu

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN) 
TÊN CƠ QUAN rà soát
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 123/BC-…..

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH rà soát CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

(Số liệu năm 2023 tính từ ngày 12/1 tới ngày 12/5)

Kính gửi: Bộ công thương nghiệp (qua Vụ Khoa học và Công nghệ)

A. Đôi với cơ quan rà soát chất lượng hàng hoá nhóm 2 nhập khẩu

1. Tổng số lô hàng đã đăng ký rà soát: lô, trong đó:

– Số lô đã qua rà soát đạt yêu cầu: 3 lô (chi tiết xem bảng 1)

– Số lô không đạt yêu cầu: lô (chi tiết xem bảng 2)

– Số lô trốn tránh rà soát: 1 lô (chi tiết xem bảng 3)

2. Tình hình khiếu nại: (lô hàng, doanh nghiệp nhập khẩu, tình hình khiếu nại và khắc phục…)

3. Kiến nghị:

BẢNG 1. Kết quả rà soát chất lượng những lô hàng đạt yêu cầu.

Số TT

Tên, nhóm hàng hóa (thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN)

Tổng số(lô)

Đơn vị tính

Khối lượng

Nguồn gốc, xuất xứ

1

Rượu, bia

1

10 kg

Pháp

2

Bánh kẹo

1

5 kg

Mỹ

3

Đồ chơi

1

3 kg

Trung Quốc

BẢNG 2. Kết quả kiểm tra chất lượng những lô hàng không đạt yêu cầu.

Số TT

Số hồ sơ

Tên Người NK

Địa chỉ ĐT/Fax

Tên & nhóm hàng hóa NK

Số lượng

Xuất xứ

Lý do không đạt

những giải pháp đã được xử lý

1

01

Nguyễn Văn A

Số a, phường X, quận Y, thành phố Hà Nội

Bánh kẹo

1 lô

Pháp

Chưa đảm bảo chất lượng

Không cho nhập khẩu

BẢNG 3. những doanh nghiệp trốn tránh rà soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Số TT

Giấy đăng ký rà soát số

Tên Người NK

Địa chỉ ĐT/Fax

Tên & nhóm hàng hóa NK

Số lượng

Tờ khai HHNK số

Thời gian nhập khẩu

1

02

Nguyễn Thị B

Số b, phường X, quận Y, thành phố Hà Nội

Rượu

1 lô

03

12/5/2023

B. Đối với cơ quan rà soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá (ngoài đối tựng nêu tại Mục A)

1. Tình hình hoạt động của đơn vị được rà soát

2. Việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá

– Kiểm soát quá trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào tới sản phẩm đầu ra;

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

– Tiêu chuẩn công bố vận dụng;

– Ghi nhãn, …

3. những vấn đề, vướng mắc trong việc thực hiện

4. Đề xuất, kiến nghị

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VT, (Tên viết tắt CQKT).

CƠ QUAN BÁO CÁO
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

3. Một số lưu ý về hàng hoá nhập khẩu

Xin giấy nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài:

Trước khi nhập khẩu một loại hàng hóa, cần phải xác định những mặt hàng đòi hỏi giấy phép nhập khẩu và những quy định quản lý đặc biệt. Điều này giúp đảm bảo tuân thủ đầy đủ những quy định của pháp luật và tránh được những rủi ro phát sinh trong quá trình nhập khẩu

Ngoài việc xin giấy phép nhập khẩu, quá trình kiểm định chất lượng hàng hóa cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình nhập khẩu. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm nhập khẩu được đáp ứng và thích hợp với tiêu chuẩn, cần thực hiện những bước rà soát chất lượng chặt chẽ

Trong quá trình kiểm định chất lượng, cần lưu ý tới những mục tiêu liên quan tới an toàn vệ sinh và môi trường. Đối với những mặt hàng nhạy cảm, cần thực hiện rà soát đặc biệt và đánh giá chất lượng với những tiêu chuẩn nghiêm nhặt 

Việc thực hiện kiểm định chất lượng hàng hóa nhập khẩu sẽ giúp bạn đảm bảo chất lượng và trị giá của sản phẩm nhập khẩu, đồng thời hạn chế rủi ro về sức khỏe và an toàn cho người tiêu sử dụng

Về việc rà soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu:

Khi nhập khẩu hàng hóa, việc rà soát và kiểm soát chất lượng hàng hóa là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Không chỉ giúp đảm bảo uy tín cho đơn vị xuất khẩu mà còn bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân

Trước khi quyết định nhập khẩu hàng hóa, cần phải tiến hành nghiên cứu và đánh giá chất lượng sản phẩm, số lượng, xuất xứ và những yếu tố liên quan tới hạn chế nhập khẩu. nếu như không có thương hiệu hoặc chuyên môn, nên tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn để đảm bảo chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Sau khi xác định được hàng hóa cần nhập khẩu, cần thực hiện rà soát chất lượng hàng hóa trước khi giao nhận. những bước rà soát này bao gồm rà soát chất lượng, số lượng, đóng gói và bảo quản hàng hóa. Trong quá trình rà soát chất lượng, cần thực hiện những bước rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng  sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn và những quy định liên quan tới chất lượng sản phẩm, nên yêu cầu đơn vị xuất khẩu khắc phục vấn đề trước khi tiến hành giao nhận hàng hóa

Việc rà soát và kiêm soát chất lượng hàng hóa khi giao nhận hàng là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với quá trình nhập khẩu hàng hóa. Điều này giúp đảm bảo chất lượng và trị giá của sản phẩm nhập khẩu, đồng thời hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi cho bản thân

Về việc thuê phương tiện vận tải: 

Trong quá trình nhập khẩu, việc thuê phương tiện vận tải là một trong những bước quan trọng để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển tới đích một cách an toàn và đúng thời gian. Để thuê được phương tiện vận tải thích hợp, đơn vị nhập khẩu cần phải tìm hiểu và lựa chọn lựa những nhà sản xuất dịch vụ vận tải uy tín và đáng tin cậy, cần rà soát những hồ sơ, giấy phép của những nhà sản xuất dịch vụ này để đảm bảo rằng chúng đáp ứng đầy đủ những quy định pháp luật và những tiêu chuẩn chất lượng

Ngoài ra, đơn vị nhập khẩu cần tiếp hành trao đổi với đơn vị xuất khẩu để nắm rõ lộ trình của chuyến vận tải, bao gồm thời gian xuất hành và thời gian dự kiến tới. Điều này giúp đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được vận chuyển đúng thời gian và tới địa điểm nhận hàng một cách an toàn

Trên đây là toàn bộ nội dung thôn tin về chủ đề báo cáo tình hinh rà soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàn có thể tham khảo thêm bào viết về chủ đề mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài của doanh nghiệp của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts