Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ mới nhất 2023

Chi hội trưởng phụ nữ là người đứng đầu trong việc điều hành, tổ chức và đảm bảo những hoạt động của những chị em phụ nữ trong một khu vực nhất định như thôn xóm, tổ dân phố. Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ sẽ được bầu và có biên bản bầu cụ thể. Vậy mẫu biên bản bầu đó có những nội dung gì?

1. Quy định về chi hội trưởng phụ nữ

Chi hội trưởng phụ nữ là những người có vai trò rất quan trọng trong công việc phát triển hoạt động ở địa phương. Trong đó Chi hội trưởng hội phụ nữ sẽ là người đứng đầu, điều hành, tổ chức và đảm bảo  hoạt động của những chị em phụ nữ trong một khu vực nhất định như thôn xóm, tổ dân phố. Nói một cách khác, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ có vai trò tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và những phong trào thi đua yêu nước do những cấp Hội phát động. 

Pháp luật không có những quy định về những nhiệm vụ của người chi hội trưởng phụ nữ thực hiện nhưng căn cứ vào tình hình chung của từng chính quyền, địa phương có thể thấy, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ sẽ có những hoạt động sau khi được bầu như sau:

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ mới nhất 2023

+ Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên trong thôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

+ Tích cực tham gia những hoạt động, phong trào do hội phụ nữ cấp trên phát động;

+ Tham gia góp công, kinh phí làm nhà văn hóa, làm đường bê tông, vận chuyển, lắp đặt cấu kiện bê tông kênh mương, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh…

+ Vận động người dân, có uy tín với cộng đồng, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc hội.

+ Ngoài tích cực nhập cảng nghề, tạo việc làm cho hội viên, Chi hội trưởng phụ nữ là những tiêu biểu trong vận động hội viên tham gia những phong trào như: xây dựng nông thôn mới, thực hành tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo tại địa phương…

 

2. Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 

Tải Mẫu biên bản Bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ là văn bản được soạn thảo trong cuộc bầu cử, tuyển chọn lựa ra người có đủ điều kiện và phẩm chất lãnh đạo Chi hội phụ nữ tại đơn vị, địa phương mình.

Mục đích của mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ: biên bản này nhằm mục đích ghi nhận quá trình bầu chi hội trưởng chi hội phụ nữ, những ứng cử viên, đề cử, kết quả của buổi bầu chi hội trưởng, thông tin người được bầu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN BẦU CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI PHỤ NỮ 

KHÓA 20 NHIỆM KỲ 5 năm

Chi hội phụ nữ lần thứ …10… nhiệm kỳ …5 năm… mở đầu vào hồi 9 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2023

Sau khi Hội liên hợp Phụ nữ trình bày về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên BCH, Chi hội phụ nữ đã thảo luận, nhất trí và biểu quyết số lượng ủy viên BCH Hội liên hợp Phụ nữ khóa ……. nhiệm kỳ ….. gồm …. đồng chí.

I. Chi hội tiến hành ứng cử, đề cử những đồng chí có tên sau:

Ứng cử:

1…………………….Nguyễn Xuân H……………………………. …………………………………………………………

2……………………..Lê Hồng M……………………………. …………………………………………………………

Đề cử:

1…………………………………………………… …………………………………………………………

2…………………………………………………… …………………………………………………………

3…………………………………………………… …………………………………………………………

Chi hội đã xem xét và biểu quyết nhất trí những đồng chí khóa…….., nhiệm kỳ……, gồm:

Được xếp theo trình tự A, B, C

1. Đồng chí …………………………..Chức vụ …………………..Nơi công việc…………………………

2. Đồng chí …………………………..Chức vụ ……………….Nơi công việc………………………….

3. Đồng chí …………………………..Chức vụ ………………….Nơi công việc………………………….

II. Chi hội đã bầu Ban bầu cử, gồm những đồng chí:

1. trưởng ban……………………………………………………………………………………………..

2. ủy viên……………………………………………………………………………………………………………….

3. ủy viên……………………………………………………………………………………………………………….

Ban bầu cử phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử. Chi hội tiến hành bầu cử bằng phương thức bỏ thăm kín.

III. Tình hình, kết quả bỏ thăm:

Chi hội đã tiến hành bỏ thăm theo đúng những quy định.

+ Tổng số đại biểu triệu tập: …… …………………………………………………

+ Số đại biểu có mặt bầu cử: ……………………………………………..

+ Số phát phiếu ra:………….phiếu

+ Số phiếu thu về:…………..phiếu

+ Số phiếu hợp thức:……………phiếu

+ Số phiếu không hợp thức:……..phiếu

* Kết quả kiểm phiếu:

1. Đ/c …. phiếu = ……. %

2. Đ/c …. phiếu = ……. %

3. Đ/c …. phiếu = ……. %

Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí có tên là đã trúng cử vào vị trí Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khóa …… nhiệm kỳ …………..

Biên bản đã được Chi hội nhất trí thông qua vào hồi ….. giờ …. ngày …. tháng …… năm ……

TM BAN BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN

(Ký, họ tên)

TM HỘI LHPN

(Ký, họ tên)

 

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản họp chi hội phụ nữ:

– Phần mở đầu:

+ Ghi đầy đủ những thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Địa điểm, thời gian lập biên bản.

+ Tên biên bản cụ thể là biên bản cuộc họp hội phụ nữ.

– Phần nội dung chính của biên bản:

+ Thời gian và địa điểm mở đầu cuộc họp.

+ Thành phần tham gia cuộc họp.

+ Nội dung cuộc họp. (tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ trước và tiến hành bầu chi hội trưởng khóa mới.

– Phần cuối biên bản:

+ Thời gian kết thúc cuộc họp.

+ Thời gian biên bản được hội đồng nhất trí thông qua.

+ Ký và ghi rõ họ tên của đại diện hội liên hợp phụ nữ.

+ Ký, ghi rõ họ tên của chủ trì cuộc họp.

– Một số tồn tại, hạn chế của phong trào phụ nữ:

+ Phong trào phụ nữ phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo và tính chủ động của phụ nữ.

+ công việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục phẩm chất đạo đức còn thiếu chiều sâu, công việc tư tưởng chưa nhạy bén, tuyên truyền về hoạt động Hội còn mờ nhạt.

+ Việc tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới còn nhiều hạn chế, thiếu chủ động.những cấp Hội thiếu mạnh dạn đấu tranh và chủ động tham gia khắc phục những vụ việc bạo hành, xâm hại, xúc phạm phẩm giá phụ nữ.

+ Hoạt động hỗ trợ phụ nữ duy trì việc làm ổn định sau dạy nghề và giảm nghèo hiệu quả chưa cao. 

 

4. Hội viên phụ nữ thừa hưởng những quyền gì?

Căn cứ tại Hiến pháp năm 2013 Hội viên phụ nữ thừa hưởng đầy đủ những quyền của công dân trong những ngành sau:

– Hưởng quyền chính trị: Quyền tham gia bầu cử, ứng cử tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; quyền tham gia thảo luận những vấn đề của quốc gia, địa phương; kiến nghị với cơ quan nhà nước, được quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu dân ý; quyền được ứng cử, bầu cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật…

– những quyền dân sự: Quyền được tự do đi lại, trú ngụ trong nước, ra nước ngoài và từ nước ngoài về theo quy định của pháp luật; quyền tự do ngôn luận, tự do tin báo; quyền tự do tôn giáo, tôn giáo, quyền bất khả xâm phạm thân thể, chỗ ở; quyền bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín…

– Quyền về kinh tế, lao động và việc làm: Quyền lao động, tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật; quyền sở hữu hợp pháp, quyền thừa kế tài sản, tư liệu sản xuất, vốn…

– Quyền về văn hóa, giáo dục, xã hội: Quyền được bảo vệ sức khỏe, xây dựng nhà ở, đồng đẳng nam nữ; quyền bảo hộ hôn nhân gia đình; quyền nghiên cứu khoa học, pháp minh, sáng chế; quyền tác giả, quyền thừa hưởng những chế độ, chính sách ưu đãi đối với đối tượng có công; quyền tận hưởng và tiếp cận những trị giá văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng những cơ sở văn hóa; quyền xác định dân tộc; quyền được sống trong môi trường lành mạnh …

– Quyền liên quan tới tố tụng, tư pháp:Quyền tiếp cận tư pháp; quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động sai trái của những cơ quan, đơn vị, tổ chức, tư nhân nào…

– Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

kế bên những quyền trên, hội viên hội phụ nữ phải thực hiện nhưng nghĩa vụ kèm theo như sau:

Thứ nhất, Có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội; Nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc; Bảo vệ Tổ quốc, thực hiện quân dịch và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; Nghĩa vụ bảo vệ và tuân theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.

Thứ hai, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo luật định; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh tế – xã hội và quản lý nhà nước.

Thứ ba, nghĩa vụ học tập; Thực hiện những quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh; Bảo vệ môi trường; tư nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh vật học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại.

Thứ tư, mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; Không được xâm phạm tự do tôn giáo, tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo, tôn giáo để vi phạm pháp luật; Không được bóc mở, kiểm soát, thu giữ vi phạm pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín và những phương thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác; Không được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu như không được người đó đồng ý; Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác. 

Trên đây là Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ. nếu như có vướng mắc liên quan tới bài viết hãy gọi 19006162 để được hỗ trợ qua tổng đài trực tuyến.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button