Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mới nhất năm 2023

Biên bản đánh giá lại tài sản cố định là một tài liệu ghi lại quá trình đánh giá lại trị giá của những tài sản cố định trong doanh nghiệp. Việc đánh giá lại tài sản cố định được thực hiện nhằm cập nhật trị giá thực tế của tài sản, dựa trên những yếu tố như mức độ sử dụng, tuổi thọ, giá thành, giá thị trường và những yếu tố khác.

Biên bản này sẽ bao gồm những thông tin chi tiết về quá trình đánh giá, kết quả đánh giá, cách thức tính toán và những yếu tố quan trọng khác tác động tới trị giá của tài sản. Biên bản đánh giá lại tài sản cố định là một phần quan trọng của việc quản lý tài sản trong doanh nghiệp và được sử dụng để cập nhật thông tin liên quan tới trị giá tài sản trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Bạn đang xem bài: Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mới nhất năm 2023

2. Biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

2.1. Đối tượng vận dụng

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định là mẫu 04-TSCĐ ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, được vận dụng đối với:

– những doanh nghiệp thuộc mọi ngành, mọi thành phần kinh tế.

– những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán vận dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán thích hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Mục đích của biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 200 là xác nhận việc đánh giá lại tài sản cố định và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và những tài liệu liên quan tới số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại tài sản cố định.

2.2. Mẫu biên bản rà soát lại tài sản cố định theo Thông tư 200

>> Tải ngay: Mẫu biên bản rà soát lại tài sản cố định theo Thông tư 200 file Word

Đơn vị:……………….

phòng ban:……………

Mẫu số 04- TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

                                                                Ngày …..tháng …..năm ……             Số: ………………

                                                                                                                         Nợ:……………..

                                                                                                                          Có: …………….

Căn cứ Quyết định số: 123 ngày 01 tháng 01 năm 2022 Của đơn vị ABC Về việc đánh giá lại TSCĐ

Ông Nguyễn Văn A, Chức vụ Giám đốc, Đại diện chủ toạ Hội đồng

Ông Trần Thanh B, Chức vụ Phó Giám đốc, Đại diện Uỷ viên

Nguyễn Thị C, Chức vụ Trưởng phòng Kế toán, Đại diện Uỷ viên

Đã thực hiện đánh giá lại trị giá những TSCĐ sau đây:

STT

Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ

trị giá đang ghi sổ

trị giá còn lại theo đánh giá lại

Chênh lệch

Nguyên giá

Hao mòn

trị giá còn lại

Tăng

Giảm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 4 “trị giá còn lại theo đánh giá lại”. nếu như đánh giá lại cả trị giá hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1,2,3.

    Kết luận:

Ngày … tháng … năm …

Uỷ viên/người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

chủ toạ Hội đồng

(Ký, họ tên)

2.3. Cách ghi biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 200:

– Trên Biên bản đánh giá lại tài sản cố định, góc trên bên trái cần ghi rõ tên hoặc đóng dấu đơn vị và phòng ban sử dụng. nếu như có quyết định đánh giá lại tài sản cố định, đơn vị phải thành lập Hội đồng đánh giá tài sản cố định

– Cột A, B, C, D: Ghi số trình tự, tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) số hiệu và số thẻ của tài sản cố định.

– Cột 1, 2, 3: Ghi nguyên giá, trị giá hao mòn và trị giá còn lại của tài sản cố định trên sổ kế toán tại thời khắc đánh giá.

– Cột 4: Ghi trị giá còn lại của tài sản cố định sau khi đánh giá lại. Trường hợp đánh giá lại cả trị giá hao mòn thì cột này được chia thành 3 cột tương ứng cột 1,2,3 để ghi.

– Cột 5,6: Ghi số chênh lệch giữa giá đánh giá so với trị giá đang ghi trên sổ kế toán trường hợp kiểm kê đánh giá lại cả nguyên giá, trị giá hao mòn và trị giá còn lại thì những cột này được chia ra 3 cột tương ứng để lấy số liệu ghi sổ kế toán. 

Sau khi đánh giá xong, Hội đồng phải lập biên bản và ghi đầy đủ những thông tin và tên thành viên trong Hội đồng vào biên bản. Biên bản đánh giá lại tài sản cố định được lưu thành 2 bản, một bản để ghi sổ kế toán và một bản để lưu cùng với hồ sơ kỹ thuật của tài sản cố định.

3. Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

3.1. Đối tượng vận dụng

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định có mã số 04-TSCĐ được ban hành cùng với Thông tư 133/2016/TT-BTC và vận dụng cho những đơn vị sau đây:

– những doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả doanh nghiệp siêu nhỏ, trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Nhà nước, những đơn vị đại chúng và những hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

– những doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc ngành đặc thù đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận vận dụng chế độ kế toán đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán…

Mục đích của biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 133 là xác nhận kết quả đánh giá lại tài sản cố định và tạo cơ sở để ghi sổ kế toán và những tài liệu liên quan tới sự chênh lệch (tăng, giảm) giữa trị giá đánh giá và trị giá ghi trên sổ kế toán.

3.2. Mẫu biên bản rà soát lại tài sản cố định theo Thông tư 133

>> Tải ngay: Mẫu biên bản rà soát lại tài sản cố định theo Thông tư 133 file Word

Đơn vị: …………………

phòng ban: ………………

Mẫu số 04 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

 

Ngày…. tháng…. năm….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Căn cứ Quyết định số: 123 ngày 01 tháng 01 năm 2022 Của đơn vị ABC Về việc đánh giá lại TSCĐ

Ông Nguyễn Văn A, Chức vụ Giám đốc, Đại diện chủ toạ Hội đồng

Ông Trần Thanh B, Chức vụ Phó Giám đốc, Đại diện Uỷ viên

 Nguyễn Thị C, Chức vụ Trưởng phòng Kế toán, Đại diện Uỷ viên

Đã thực hiện đánh giá lại trị giá những TSCĐ sau đây:

STT

 

Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ

 

 

Số hiệu TSCĐ

 

 

Số thẻ TSCĐ

 

 

trị giá đang ghi sổ

 

 

trị giá còn lại theo đánh giá lại

 

 

Chênh lệch

 

 

Nguyên giá

 

 

Hao mòn

 

 

trị giá còn lại

 

 

Tăng

 

 

Giảm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 4 “trị giá còn lại theo đánh giá lại”. nếu như đánh giá lại cả trị giá hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.

Kết luận:             

Ủy viên/người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
chủ toạ Hội đồng
(Ký, họ tên)

3.3. Cách ghi biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 133:

Góc trên bên trái của Biên bản đánh giá lại tài sản cố định ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), phòng ban sử dụng. Khi có quyết định đánh giá lại tài sản cố định, đơn vị phải thành lập Hội đồng đánh giá tài sản cố định.

Cột A, B, C, D: Ghi số trình tự, tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) số hiệu và số thẻ của TSCĐ.

Cột 1, 2, 3: Ghi nguyên giá, trị giá hao mòn và trị giá còn lại của tài sản cố định trên sổ kế toán tại thời khắc đánh giá.

Cột 4: Ghi trị giá còn lại của tài sản cố định sau khi đánh giá lại. Trường hợp đánh giá lại cả trị giá hao mòn thì cột này được chia thành 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3 để ghi.

Cột 5, 6: Ghi số chênh lệch giữa giá đánh giá so với trị giá đang ghi trên sổ kế toán trường hợp kiểm kê đánh giá lại cả nguyên giá, trị giá hao mòn và trị giá còn lại thì những cột này được chia ra 3 cột tương ứng để lấy số liệu ghi sổ kế toán.

Sau khi hoàn thành đánh giá, Hội đồng sẽ phải lập biên bản ghi đầy đủ những thông tin về đánh giá và ký tên của những thành viên trong Hội đồng, bao gồm họ tên của họ vào Biên bản đánh giá lại tài sản cố định. Biên bản đánh giá lại tài sản cố định sẽ được lập thành hai bản, một bản để lưu trữ tại phòng kế toán để ghi vào sổ kế toán và một bản để lưu trữ cùng với những hồ sơ kỹ thuật liên quan tới tài sản cố định.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mới nhất năm 2023. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: [email protected] để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts